Кайта келүү

2008-жылдын 30-июлунда Банк Башкармасынын кезектеги отуруму болуп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама" басылмасын уюштуруу жана чыгаруу жёнъндё" жобонун жаьы редакциясы тууралуу (№30/1);  

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъъ киргизъъ тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жёнъндё (№ 30/2); 

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жёнъндё (№30/4); 

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жёнъндё (№ 30/5); 

Пакеттик клиринг системасында тике дебеттёё формасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартибин бекитъъ жёнъндё (№ 30/6); 

2008-жылдын жыйынтыгы боюнча "Республикалык инкассация башкармалыгы" мамлекеттик ишканасынын финансылык отчетун текшеръъ боюнча тышкы аудиторду бекитъъ жёнъндё (№ 30/8). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген: 

1. ЖЧК "Ылдам-Кредит" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 23-июлунда берилген №147-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси,

2. ЖЧК "Байрабат" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 23-июлунда берилген №148-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Кочкор району, Карасуу айылы, Данияров атындагы кёчё, 34а; 

3. КЖК "ТУР" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 22-июлунда берилген №364-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 351; 

4. Жеке ишкер Игамбердиев Саитжан Халалджановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июлунда берилген №3707-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар

5. Жеке ишкер Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июлунда берилген №3706-лицензия). Алмашуу бюросу 1978 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 524. Кошумча алмашуу бюросу 1979 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 518; 

6. Жеке ишкер Путилина Ольга Ивановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июлунда берилген №3705-лицензия). Алмашуу бюросу 1977 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 93-ъй

7. Жеке ишкер Асанова Гюльнара Орозбаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июлунда берилген №3704-лицензия). Алмашуу бюросу 1976 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 27/1-ъй

8. Жеке ишкер Ченцов Олег Викторовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 24-июлунда берилген №3703-лицензия). Алмашуу бюросу 1975 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 124-ъй

9. Жеке ишкер Лянко Александр Александровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 24-июлунда берилген №3702-лицензия). Алмашуу бюросу 1974 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 162-15; 

10. Жеке ишкер Корчагин Василий Павловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 24-июлунда берилген №3701-лицензия). Алмашуу бюросу 1973 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148-1; 

11. Жеке ишкер Садыков Абдырасул Бахаповичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-июлунда берилген 3700-лицензия). Алмашуу бюросу 1972 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 38; 

12. Жеке ишкер Эркинбаев Адис Абдулхарыевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-июлунда берилген 3699-лицензия). Алмашуу бюросу 1971 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, “Форт” базары (Дордой), Кожевенная кёчёсъ, 1А; 

13. Жеке ишкер Болокбаев Айбек Аскербаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-июлунда берилген 3698-лицензия). Алмашуу бюросу 1970 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-ъй; 

14. Жеке ишкер Абасов Расим Мустафа оглына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-июлунда берилген 3697-лицензия). Алмашуу бюросу 1969 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 125-ъй. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2008-жылдын 21-июлунан тартып КФ "Грант" МКАсына 2003-жылдын 23-апрелинде берилген №24-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Тогуз-Булак айыл ёкмётъ, Айбике айылы

2. 2008-жылдын 21-июлунан тартып КФ «Максат» МКАсына 2006-жылдын 16-октябрында берилген №117-къбёлък отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызылкыя шаары, Биринчи май кёчёсъ, 126. 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишинин ачыктыгын жана айкындуулугун жогорулатуу, ошондой эле коомчулук менен кайтарым байланышты кеьейтъъ максатында банкта "Коомдук пикирди билъъ кызматы" иштеп жаткандыгын Улуттук банк маалымдайт, бул кызматка тъздён-тъз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишине, жалпы эле Кыргыз Республикасынын банк тутумуна тийиштъъ болгон суроолор менен кайрыла аласыздар. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук пикирди билъъ кызматы жуманын бейшемби къндёръ саат 9:00дён 12:00гё чейин иштейт. Дареги: Бишкек шаары, Т.Ъмёталиев атындагы кёчё, 101, 105-бёлмё, тъз байланыш телефондору: 669134, 669008

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 14-июлунан 18-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

9 586,1 

74 283 

1 404,1 

72 079 

8 182,0 

2 204 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,6 

97,0 

85,4 

3,0 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,02 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,1 

7,7 

21,7 

7,9 

15,2 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

72,0 

19,8 

74,2 

17,2 

2,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

0,1 

0,6 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

3,8 

8,3 

3,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

7 501,7 

30 287,3 

1 146,0 

28 660,0 

6 355,7 

1 627,3 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 084,4 

43996 

258,1 

43419 

1 826,3 

577 

27,8 

145,3 

22,5 

151,5 

28,7 

35,4