Кайта келүү

ь 2008-жылдын 22-июлунан тартып Кыргыз Республикасында ЭВФтин мырза Рон ван Руден жетекчилик кылган миссиясы иш сапарында жъръъдё, миссиянын максаты болуп алдыдагы ъч жылдык мёёнёткё кызматташуу программасынын долбоорун даярдоо эсептелет. Учурда миссиянын Кыргыз Республикасынын премьер-министри, мырза И.Чудинов менен, Улуттук банктын, Финансы министрлигинин, Экономикалык ёнъгъъ жана соода министрлигинин жана башка ведомстволордун жетекчилиги жана эксперттери менен жолугушуулары болуп ёттъ. Миссиянын жъръшънън жыйынтыгы боюнча 2008-жылдын 1-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын, Финансы министринин жана Экономикалык ёнъгъъ жана соода министринин катышуусунда биргелешкен пресс-конференция ёткёрълёт. 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген: 

1. ЖЧК "МЭЛС КРЕДИТ" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 15-июлунда берилген №144-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Табышалиев атындагы кёчё, 55-13; 

2. ЖЧК "Тулпар" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 15-июлунда берилген №145-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Профсоюздук кёчёсъ, 140а; 

3. ЖЧК "Бек-Ай" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 18-июлунда берилген №146-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч кичирайону, 15-1; 

4. Жеке ишкер Барышникова Оксана Владимировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-июлунда берилген №3696-лицензия). Алмашуу бюросу 1968 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас кёчёсъ, 57-37; 

5. Жеке ишкер Аккуратов Валерий Владимировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-июлунда берилген №3695-лицензия). Алмашуу бюросу 1967 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Московская кёчёсъ, 136/1; 

6. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-июлунда берилген №3694-лицензия). Алмашуу бюросу 1966 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266-ъй

7. Жеке ишкер Джумалиев Талантбек Сейитбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-июлунда берилген №3693-лицензия). Алмашуу бюросу 1965 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 2 "а". 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайтара чакырылып алынган: 

 

1. 2008-жылдын 15-июлунан тартып ЖЧК "Ала-Мърёк" МККсына 2006-жылдын 11-декабрында берилген №63-къбёлък катышуучунун 2008-жылдын 4-июлундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манасчы Сагынбай атындагы кёчё, 221-3; 

2. 2008-жылдын 17-июлунан тартып «Бахиана» кредиттик союзунун 2008-жылдын 27-мартында берилген №146-лицензиясы Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2008-жылдын 17-июлундагы №15/3 токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Фрунзе айылы, Институт кёчёсъ, №4; 

3. 2008-жылдын 18-июлунан тартып КФ "Мирная тропа" МКАсынын 2005-жылдын 11-мартында берилген №82-къбёлъгъ 3 жылдан ашык мёёнёт ичинде чакан кредиттерди беръъ ишин жъзёгё ашырбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Балыкчы шаары, Курган кёчёсъ, 13-ъй; 

4. 2008-жылдын 18-июлунан тартып "Талер" МКАсынын 2006-жылдын 24-июлундагы №113-къбёлъгъ отчетторду дайыма бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Жети-ёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Манас атындагы кёчё, 188/8. 

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет 

 

Суроо: Чекене соода тъйъндёрънън кёбъндё, ошондой эле маршруткаларда 1, 10, 50 тыйындык банкнотторду Улуттук банктын буйруусуна таянып кабыл алуудан баш тартып жатышат. Улуттук банк тарабынан аларды кабыл алууга тыюу салынганы чынбы

Жооп: Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 11-октябрында №44/3 "1993, 1994 жана 1995-жылдардагы ългъдёгъ (I жана II чыгарылыштагы) банкнотторду жъгъртъъгё чыгарууну токтотуу жёнъндё" токтом кабыл алынган, анда 2008-жылдын 1-январынан тартып Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын мекемелеринен I чыгарылыштагы 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 20 сом (1993-жылдын ългъсъндёгъ) номиналындагы жана II чыгарылыштагы 1, 5, 10, 20, 50 (1994-жылдын ългъсъндёгъ) жана 100 сом (1995-жылдын ългъсъндёгъ) номиналындагы банкнотторду беръъ токтотулаары айтылган.  

Кыргыз Республикасынын бардык чарба жъргъзъъчъ субъектилери жогоруда аталып ёткён банкнотторду кабыл алууну жана ёздёрън тейлеген коммерциялык банктарга тапшырууну жъргъзъъгё тийиш. Коммерциялык банктар жеке адамдардан жана юридикалык жактардан бул банкнотторду чектёёсъз кабыл алууну жана алмаштырууну жъргъзъъгё милдеттъъ, анткени бул аталып ёткён банкноттор жъгъртъъдён алынып салынган эмес жана мёёнётъ чектёёсъз тёлём каражаты болуп эсептелет. Кассалар калктан кабыл алынган I жана II чыгарылыштагы бардык банкнотторду топтоп, эскилиги жеткен банкноттор катары таьылчактап, Улуттук банктын мекемелеринин кассаларына тапшыруулары керек. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 14-июлунан 18-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

9 168,8 

68 897 

1 221,1 

66 935 

7 947,8 

1 962 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,3 

97,2 

86,7 

2,8 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,0 

5,5 

15,8 

5,6 

12,6 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,9 

73,8 

22,6 

75,9 

18,3 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

1,8 

4,5 

1,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

7 501,7 

30 287,3 

1 146,0 

28 660,0 

6 355,7 

1 627,3 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук маани 

1 667,1 

38610 

75,1 

38275 

1 592,0 

335 

22,2 

127,5 

6,6 

133,5 

25,0 

20,6