Кайта келүү

2008-жылдын 4-июлунда Бишкекте Кыргыз Республикасында 2006-2010-жылдарга карата микрокаржылоону ёнъктъръънън Орто мёёнёттък стратегиясынын иш-чараларынын 2008-жылдын биринчи чейрегиндеги аткарылуу жыйынтыгы каралган жумушчу топтун 16-отуруму болуп ёттъ. Мындан тышкары, отурумдун катышуучулары ъстъбъздёгъ жылдын экинчи жарымына каралган иш планын бекитишти жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы микрокаржылоо уюмдары жёнъндё», «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамдарына жана кърёёнъ каттоо процедурасына ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоорлорун, ошондой эле кредиттик союздар ъчън программалык камсыздоону тандоо жана колдонууга киргизъъ боюнча иш-чараларга тиешелъъ маселелерди талкуулашты

 

2008-жылдын 11-июлуна карата абал боюнча «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун акционерлеринен болуп 17 коммерциялык банк жана Кыргыз Республиканын Улуттук банкы саналышат. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборуна 17 коммерциялык банк туташтырылып, 23 миь Элкарт карты чыгарылган, 15 банкомат жана 222 терминал иштёёдё. «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтарына ылайык, Бишкек шаарында жана Кыргыз Республикасынын райондук борборлорунда 179 терминал коммерциялык банктардын филиалдарында жана сактык кассаларында, 43 терминал соода-сервистик пункттарда орнотулган. 

Улуттук Элкарт картын тейлёёгё алуучу накталай акча беръъ пункттарынын, банкоматтар жана соода-сервистик ишканалардын тизмеси Улуттук банктын сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча, «Тёлём системалары»/ «Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору» бёлъгъндё жайгаштырылат. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген: 

1. КЖК "Ден-Ир-Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген №363-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орто-Сай базары, "Эркин-Сай" дъкёнъ

2. "ИнвестКредит" кредиттик союзуна (2008-жылдын 30-июнундагы № 533-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суюмбаев атындагы кёчё, 14; 

3. ЖЧК "Финком" МККга (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъсънё 2008-жылдын 4-июлунда берилген №142-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шары, Чъй пр., 110

4. ЖЧК "Колибри" (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген №3686-лицензия). Алмашуу бюросу 1964 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия булm вары, 38 “а“; 

5. Жеке ишкер Оболбеков Кубан Касымкуловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген №3685-лицензия). Алмашуу бюросу 1963 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фучик атындагы кёчё, 1 а, 12-кв.

6. Жеке ишкер Суйналиев Калмат Султанмуратовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген №3684-лицензия). Алмашуу бюросу 1962 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик-Баатыр атындагы кёчё, 3а; 

7. Жеке ишкер Бегимкулов Касимжон Дийканбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-июлунда берилген №3683-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Базаркоргон р-ну, Базаркоргон айылы, колхоз базары; 

8. Жеке ишкер Эсенгожоева Турсун Абдикадыровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 1-июлунда берилген №3682-лицензия). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Горький атындагы кёчё, номери жок, "Рагунат" дъкёнъ

9. Жеке ишкер Cветличная Виктория Евгеньевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2007-жылдын 8-ноябрында берилген №3422-лицензия). Кошумча алмашуу бюросу 1961 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, №5-павильон

10. Жеке ишкер Юрченко Михаил Григорьевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-июнунда берилген №3681-лицензия). Алмашуу бюросу 1960 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 190-ъй

11. Жеке ишкер Джолдошбаев Галиакпар Эрбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-июнунда берилген №3680-лицензия). Алмашуу бюросу 1959 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 290-ъй

12. Жеке ишкер Заитов Акрамжан Тургановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-июнунда берилген №3679-лицензия). Алмашуу бюросу 1958 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр., 4 б, "Мадина" соода ъйъ

 

2008-жылдын 4-июлунан тартып ЖЧК "СОЮЗ-БТ" МККсынын уюштуруучуларынын жалпы жыйынынын 2008-жылдын 1-июлунан тартып ёзънён-ёзъ жоюлуу жёнъндё протоколунун негизинде ЖЧК "СОЮЗ-БТ" МККсына 2005-жылдын 17-мартында берилген №27-къбёлък жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 21-ъй