Кайта келүү

2008-жылдын 27-июнунда Банк Башкармасынын кезектеги отуруму болуп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ Улуу инсан Ч.Айтматовго жана анын чыгармаларына арналган коллекциялык монеталардын жаьы сериясын чыгаруу жёнъндё (№25/3); 

­ «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эларалык камдарынын 2008-жылдын 3-чейрегине карата тъзъмъ жёнъндё» (№25/4); 

­ «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоордун чегинде жъзёгё ашырылган операциялардын жыйынтыктары боюнча «Экобанк» ААКсы ъчън финансылык отчетту тъзъъгё карата талаптар жёнъндё» жобо тууралуу (№25/5);  

­ Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№25/6); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 12-июлундагы №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» (№25/7); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 15-майындагы №26/1 «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында Улуттук банктан лицензия алышкан коомерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна (№25/8); 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№25/9); 

­ Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фондусунун Директорлор кеьешине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан талапкерлер жёнъндё (№25/10);  

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларын ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№25/12).  

Ошондой эле, Улуттук банк Башкармасы тарабынан Башкарманын 2008-жылдын 3-чейрегине иш планы бекитилип, Улуттук банктын ётъп жаткан жылга чыгашаларын кыскартуу жёнъндё чечим кабыл алынган.  

 

2008-жылдын 3-июлунда "Кабар" маалымат агенттигинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Экономикалык жана социалдык саясат бёлъмънън, Экономикалык саясат секторунун башчысы Ж.Касымов, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы М.Алапаев жана Экономикалык ёнъктъръъ жана соода министри А.Жапаров мырзалар катышкан пресс-конференция болуп ёттъ.  

Иш-чаранын катышуучулары Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан банктык аманаттарды коргоо системасын, азык-тълък коопсуздугун камсыз кылууга ёлкё экономикасынын артыкчылыктуу жана стратегиялык багыттарын ёнъктъръъгё ёбёлгё тъзъъгё тиешелъъ бир катар буйрууларга кол койгондугу тууралуу коомчулукка маалымат беришти. 

Атап айтканда, Кыргыз Республикасында банктык аманаттарды (депозиттерди) корго системасын, ошондой эле «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё Улуттук банк менен биргеликте бир айлык мёёнёттё мыйзамдык негизде белгиленген тартипте ёз алдынча уюштуруу укуктук формасындагы юридикалык жакты Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигин тъзъъ тапшырылды. 

Ёз сёзъндё Улуттук банктын Тёрагасы М.Алапаев, 2008-жылдын 7-майында Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жогоруда аталган «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамга кол коюшу Кыргызстандын банк тутумун реформалоодогу маанилъъ жана кыйла олуттуу баскыч болуп санала тургандыгын баса белгиледи. Коммерциялык банктын банкроттукка учурап калуусу шартында калктын аманаттарын коргоп калуу, ошондой эле калайык-калктын банк тутумуна карата ишенимин арттыруу, бътъндёй ёлкёнън финансылык туруктуулугун камсыз кылуу бул мыйзамдын негизги максаты. Мыйзамда депозиттерди коргоо системасын калыптандыруунун жана аны каржылоонун, ошондой эле Депозиттерди коргоо агенттигинин ишин тъптёё жана аны жъзёгё ашыруунун укуктук негиздери аныкталган. 

Агенттик да ёз алдынча уюштуруу укуктук формасындагы, кёз карандысыз юридикалык жакты тъшъндърёт. Ал эми Директорлор кеьеши жана Аткаруучу директор анын башкаруу органы болуп саналат. Директорлор кеьеши 7 адамдан: Улуттук банктын (3 адам), Финансы министрлигинин (2 адам), Экономикалык ёнъктъръъ жана соода министрлигинин (1 адам) ёкълдёрънён, ошондой эле 1 кёз карандысыз эксперттен тураары болжолдонууда.  

Учурда Улуттук банк Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън «Депозиттерди коргоо боюнча агенттикти тъзъъ жёнъндё» токтомунун долбоору боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды топтоодо. 

М.Алапаев ошондой эле, «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё» мыйзамды жъзёгё ашыруу колдонуудагы бир катар мыйзамдарга, атап айтканда Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, «Кыргыз Республикасында банктар жана банк иши жёнъндё», «Мамлекеттик алым жёнъндё» мыйзамдарга ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун киргизилишин талап кыла тургандыгын жана ушуга байланыштуу тиешелъъ министрликтерге жана ведомстволорго, жогоруда аталган мыйзам актыларынын ченемдерин ушул мыйзамга ылайык келтиръъ боюнча документтердин топтому жёнётългёндъгън баса белгиледи. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ расмий басылмалардын жарык кёргёндъгъ тууралуу билдирет: 

­ "Улуттук банктын бюллетенинин" 2008-жылдагы №4 саны, кыргыз жана орус тилдеринде; 

­ 2007-жылдын экинчи жарым жылдыгы ъчън "Банк тутумунун ёнъгъъ тенденциялары", кыргыз жана орус тилдеринде. 

Басылмалардын Интернет-версиялары www.nbkr.kg Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын сайтында "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басылмалары" бёлъгъндё жайгаштырылган. 

 

Отчеттук жума ичинде банктар аралык тёлёмдёрдън кёлёмъ 8 997,6 млн. сомду тъзгён жана бул, ёткён ай ъчън жумалык орточо мааниден 1 495,9 млн. сомго (+19,9%) жогору, анын ичинде

· клиринг системасында тёлёмдёрдън кёлёмъ ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 15,3% кёбёйгён жана 1 321,0 млн. сомду тъзгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр, клиринг тёлёмдёрънън жалпы кёлёмънън 19,1%, ал эми чегеръъ боюнча 16,9% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ алып салуу боюнча 2,0%, чегеръъ боюнча 5,6% тъзгён. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борбору жабык акционердик коомунун эки тараптуу таза позицияларын эсептёёлёр боюнча кёлёмъ, клиринг тёлёмдёрънън жалпы кёлёмънън 0,3% тъзгён

· гросстук системада тёлёмдёрдън кёлёмъ 7 676,7 млн. сомду тъзъъ менен ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 20,8% кёбёйгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр, гросстук тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 24,4%, ал эми чегеръъ боюнча 17,6% тъзгён

Банктар аралык тёлёмдёрдън саны 34 235 тёлёмдъ тъзъъ менен ёткён айдын орточо жумалык маанисинен 3 948 тёлёмгё (+13,0%) жогору болгон, анын ичинде

· клиринг системасында тёлёмдёрдън саны 13,1% кёбёйгён жана 32 416 тёлёмдъ тъзгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр клиринг тёлёмдёрънън жалпы санынан 11,3%, ал эми чегеръъ боюнча 42,9% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ алып салуу боюнча 2,1%, чегеръъ боюнча 5,6% тъзёт. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун эки тараптуу таза позицияларынын саны 0,5% тъзгён; 

· гросстук системада тёлёмдёрдън саны 1 819 тёлёмдъ тъзгён, бул ёткён ай ъчън орточо жумалык мааниден 192 тёлёмгё (+11,8%) жогору. Борбордук Казыналыктын тёлёмдёрънън ълъшъ каражаттарды алып салуу жана чегеръъ боюнча, тиешелъълъгънё жараша, 2,6% жана 3,8% тъзгён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

 

Алмашуу бюролорунун ээлерине жана кызматкерлерине! 

 

Ёзън Улуттук банктын кызматкери катары тааныштырып, алдамчылыкка барууга жол берилип жаткан фактылардан улам, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алмашуу бюролорун текшеръъ расмий жолдомо-каттын негизинде жана кызматтык къбёлъгън кёрсётъъ менен гана Улуттук банктын ыйгарым укугу бар кызматкерлери тарабынан жъзёгё ашырыла тургандыгын эскертет. 

Укуксуз жана шектъъ текшеръълёр болгон фактылар боюнча, же текшеръъчълёр шек туудурса, Сиз Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишеним телефондору боюнча дароо эле билдире аласыз:  

· 66-92-60, 66-92-42, 66-91-76 жумуш къндёръ; 

· 66-90-85, 61-45-70 кечкисин жана демалыш къндёръ. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК "Жардам" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 25-июнунда берилген №361-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Таш-Кёмър шаары, кичирайон, номери жок ("Дъйшён" базары); 

2. КЖК «Башат Капитал» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 25-июнунда берилген №362-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 254; 

3. Жеке ишкер Биширов Пархат Якубовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 26-июнунда берилген №3678-лицензия). Алмашуу бюросу 1957 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 3/3; 

4. Жеке ишкер Эталиев Алмазбек Шаршебаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июнунда берилген №3677-лицензия). Алмашуу бюросу 1956 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 4-ъй, 3-кв; 

5. Жеке ишкер Айдаралиев Чынгызбек Акылбековичке, (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-июнунда берилген №3676-лицензия). Алмашуу бюросу 1955 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё 28/2; 

6. ЖЧК "ФКАНСК" Казиносуна (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 24-июнунда берилген №3675-лицензия). Алмашуу бюросу 1954 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Панфилов атындагы кёчё, 64-64 "а"; 

7. "Виват Альянс" кредиттик союзуна (кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна 2008-жылдын 24-июнунда берилген № 175-001-лицензия). Юридикалык дареги: Нарын областы, Кчокор айылы, Орозбаков атындагы кёчё, 129.