Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы Улуттук банктын 2007-жыл ъчън финансылык отчетун карап, 2008-жылдын 10-апрелиндеги 14/2 токтому менен бекитти

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2008-жылдын 11-апрелинде Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ С.С.Конокбаев Кытай Мамлекеттик ёнъгъъ банкынын (КМЁБ) регионалдык директору Лу Мин жетектеген ёкълдёръ менен жолукту.  

Жолугушууда тараптар Кыргыз Республикасындагы финансы секторуна, финансы саясатын жъргъзъъгё, Кытай Мамлекеттик ёнъгъъ банкы менен Улуттук банктын ортосундагы кызматташууга тишелъъ маселелерди талкуулашты

 

Отчеттук жума ичинде банктар аралык тёлёмдёрдън кёлёмъ 6 223,5 млн. сомду тъзгён, бул ёткён ай ъчън жумалык орточо мааниден 832,1 млн. сомго (11,8%) тёмён, анын ичинде:  

· клирингдик системада тёлёмдёрдън кёлёмъ ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 16,1% кёбёйгён жана 1 126,5 млн. сомду тъзгён. Казыналыктын эсептеринен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр клирингдик тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 11,5%, ал эми чегеръъ боюнча - 14,5% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ алып салуу боюнча - 0,4%, чегеръъ боюнча - 7,0% тъзгён. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун эки тараптуу таза позицияларын эсептёё боюнча тёлёмдёр кёлёмъ клирингдик тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 0,3% тъзёт

· гросстук системада тёлёмдёрдън кёлёмъ 5 096,9 млн. сомду тъзъъ менен, ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 16,2% азайган. Алардын ичинен 3 302,1 млн. сомду (64,8%) электрондук тёлёмдёр тъзёт. Казыналыктын эсептеринен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр гросстук тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 18,3%, ал эми чегеръъ боюнча 15,2% тъзгён

Банктар аралык 35 030 тёлём ёткёрългён, бул ёткён айдын орточо жумалык маанисинен 6 729 (+23,8%) тёлёмгё жогору, анын ичинде:  

· клирингдик системада тёлёмдёрдън саны 24,4% кёбёйгён жана 33 248 тёлёмдъ тъзгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр клирингдик тёлёмдёрдън жалпы санынан 7,5%, ал эми чегеръъ боюнча - 44,6% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ алып салуу боюнча 0,5%, чегеръъ боюнча - 5,8%. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун эки тараптуу таза позицияларынын саны клирингдик тёлёмдёрдън жалпы санынын 0,4% тъзёт

· гросстук система боюнча тёлёмдёрдън саны 1 782 тёлёмдъ тъзгён, бул ёткён ай ъчън орточо жумалык мааниден 206 (+13,1%) жогору, алардын ичинен 1 480 (83,1%) электрондук тёлёмдёр тъзёт. Борбордук Казыналыктын алып салуу жана чегеръъ боюнча тёлём ълъштёръ, тиешелъълъгънё жараша, 2,8% жана 2,7% тъзгён

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъдёй банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилгендигин маалымдайт:  

- КФ "Актив-Юг" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 31-мартында 154-къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Ош обл., Араван р-н, Араван а., Совет кёч.11; 

- КЖК "Демир Казына" ломбардына кыймылдуу мълктёрдън кърёёгё коюлуусу астында кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 31-мартында 356-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалалабат обл. Кочкората ш., борбордук рынок

- "Береке Кенч" кредиттик союзуна 2008-жылдын 1-апрелинде 530-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй обл., Чъй р-н, Чъй а., Ибраимов кёч. 25., 1-кв

- Жеке ишкер Кушбаков Болотбек Шъкъровичке нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-апрелинде 3582-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалалабат обл., Ноокен р-н, Кочкората шаары, "Маржанбак" базары

- "Аида Компани" ЖЧКсына нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 31-мартында 3575-лицензия берилген. Алмашуу бюросунун каттоо номери:1884. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький кёч.,1 "г", 2-кабат

- Жеке ишкер Ибраимова Наргиза Рашидовнага нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 31-мартында 3576-лицензия берилген. Алмашуу бюросунун каттоо номери:1885. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёч. "Аларча" дъкёнъ

Улуттук банктын Коомдук пикирди билъъ кызматы сиздердин сурооьуздарга жооп берет 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы анын дарегине жарандардан жана жалпыга маалымдоо каражаттарынан ломбарддардан лицензияны кайтарып алууга тиешелъъ келип жаткан суроолор боюнча тёмёндёгъдёй маалымат берет

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы 4/3-токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын аймагында ломбарддардын иш-аракети жёнъндё" жобонун 9.5-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ломбарддан тёмёнкъ учурларда лицензияны кайтарып алууга укуктуу

1) ломбард лицензияда каралбаган иш-аракеттерди жъзёгё ашырганда;  

2) лицензияны ъчънчъ тарапка ёткёръп бергенде;  

3) алардын негизинде лицензия берилген маалыматтардын так эместиги аныкталган учурда;  

4) катачылыктар кайталанып, алар боюнча эскертъъ чаралары жана санкциялар колдонулган (бир жыл иичнде эки жана андан кёп ирет) учурда;  

5) Улуттук банктын буйрууларын жана эскертъълёрън бир нече ирет аткарбаганда;  

6) Улуттук банктын талаптарынын бузулушун мёёнётъндё четтете албаганда;  

7) лицензиясынын аракети токтотулган мезгил ичинде ломбард иш-аракетин Улуттук банктын ага расмий уруксатысыз жъзёгё ашырганда;  

8) ломбарддын иш-аракетин текшеръъгё тоскоолдук кылганда же аны кечеьдетъъ аракеттери учурунда;  

9) ломбарддын иш-аракети жёнъндё финансылык жана башка отчетторду бербеген же ёз убагында бербеген учурда;  

10) Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракет боюнча" мыйзамынын талаптарын бузууга жол бергенде;  

11) мыйзам тарабынан каралган башка учурда