Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы "Улуттук банктын ченемдик актылары" журналынын 2008-жылдагы 3-саны кыргыз жана орус тилдеринде жарык кёргёндъгън маалымдайт, анда тёмёнкъ документтер жарыяланган:  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 12-декабрындагы "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы 22/4 токтому менен бекитилген (Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-октябрында 108-04 номеринде каттоодон ёткёртългён) "Милдеттъъ камдар жёнъндё" жобого" жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралында 7/4 токтому менен бекитилген (2007-жылдын 19-мартында Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 29-07 номеринде каттоодон ёткёртългён) "Каржылоонун ислам принциптерин колдонууга киргизъъ боюнча алгачкы долбоорду жъзёгё ашыруунун чегинде "Экобанк" ААКсы ъчън милдеттъъ камдар тууралуу" жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу" 53/1 токтому. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 21-январында 1-08 номеринде каттоодон ёткёртългён

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы 54/9 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу" токтому. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25-январында 4-08 номеринде каттоодон ёткёртългён

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы 54/10 "Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу" токтому. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 21-январында 3-08 номеринде каттоодон ёткёртългён

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы 3/3 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё" жобо тууралуу" токтому. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде каттоодон ёткёртългён

Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы 3/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы 51/4 "Тёлём жъгъртълъшънън Мамлекеттик классификаторун бекитъъ жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу" токтому. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 12-февралында 5-08 номеринде каттоодон ёткёртългён

 

2008-жылдын 10-11-март къндёръ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жаш адистер ъчън "Улуттук банктын ёлкёнън башкы банкы катары аткарган ролу жана милдеттери" темасында семинар ётёт. Семинарда банктын негизги башкармалыктарынын начальниктери акчакредит саясаты, банктык жана банктык эмес финансы-кредит мекемелерине кёзёмёлдък функциясы, банктык мыйзамдар, тёлём системаларын ёнъктъръъ боюнча мамлекеттик программа, нак акча жъгъртълъшъ, Улуттук банктагы кадр саясаты жана персонал менен иш алып баруу, Улуттук банктын жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруусу темаларында лекциялар ёткёрълёт. Ёлкёнън башкы банкында мына ушундай темаларда лекцияларды уюштуруп туруу салтка айланган жана алардын максаты акчакредит саясатын жъргъзъъдё, ага жъктёлгён милдеттерди аткарууда Улуттук банктын максаттары жана милдеттери боюнча тъшъндърмёлёрдъ беръъ саналат

 

Ал эми 11-март кънъ Улуттук банкта коммерциялык банктардын, Кыргыз Банктар Союзунун ассоциацияланган мъчёлёрънън - Эларалык ишкердик кеьеши жана Эларалык финансы корпорациясынын катышуусунда "тегерек стол" маеги ётёт

Бул иш чаранын жъръшъндё "Ысыккёл-2007" "тегерек стол" отурумунда кабыл алынган резолюциянын аткарылышы тууралуу отчет угулуп, банк ишин жёнгё салган мыйзамдык актыларга тиешелъъ бир катар маселелер, "Кыргыз Республикасынын банк секторунун ёнъгъъ тарыхы" китебин даярдоо, ошондой эле улуттук валютанын жъгъртъъгё чыгарылышынын 15 жылдыгын майрамдоого каралган иш-чаралар планы талкууланды

Улуттук банк ошондой эле банктын www.nbkr.kg сайтында Мамлекеттик программалар долбоорлорун 2003-2008-жылдары жъзёгё ашыруу иш-чараларынын жъръшъ, Кыргыз Республикасында накталай эмес тёлёмдёр системасын колдонууга киргизъъ боюнча 2007-жылдын экинчи жарымында аткарылган иштер жёнъндё маалыматтар "Тёлём системасы" бёлъгъндё жайгаштырылгандыгын маалымдайт.  

Ушул эле бёлъктё Кыргыз Республикасынын тёлём системасында 2007-жылдын тёртънчъ чейрек ичинде тъптёлгён тенденциялар боюнча баяндама жаьыртылган

 

Отчеттук жума ичинде банктар аралык тёлёмдёрдън кёлёмъ 7 114,7 млн. сомду тъзгён, бул ёткён ай ъчън жумалык орточо мааниден 1 260,9 млн. сомго (21,5%) жогору, анын ичинде:  

· клирингдик системада тёлёмдёрдън кёлёмъ ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 19,0 % кёбёйгён жана 1 050,3 млн. сомду тъзгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр клирингдик тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 15,8%, ал эми чегеръъ боюнча - 16,3% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ, чегеръъ боюнча - 4,5%, алып салуу боюнча - 2,8% тъзгён. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун тёлёмдёръ 0,02% тъзёт

· гросстук системада тёлёмдёрдън кёлёмъ 6 064,3 млн. сомду тъзъп, ёткён айдын орточо жумалык маанисине салыштырганда 22,0 % кёбёйгён. Алардын ичинен 4499,7 млн. сомду (74,2%) электрондук тёлёмдёр тъзёт. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр гросстук тёлёмдёрдън жалпы кёлёмънън 23,0 %, ал эми чегеръъ боюнча - 14,1% тъзгён.  

Банктар аралык тёлёмдёрдън саны 32 617 тёлёмдъ тъзъъ менен ёткён айдын орточо жумалык маанисинен 6 042 (+22,7%) тёлёмгё жогору, анын ичинде:  

· клирингдик системада тёлёмдёрдън саны 23,4% кёбёйгён жана 30 932 тёлёмдъ тъзгён. Казыналыктын эсебинен каражаттарды алып салуу боюнча тёлёмдёр клирингдик тёлёмдёрдън жалпы санынын 9,3%, ал эми чегеръъ боюнча - 46,8% тъзгён. Социалдык фонддун тёлёмдёръ алып салуу боюнча 2,7%, чегеръъ боюнча - 4,4% тъзёт. Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун тёлёмдёръ 0,3% тъзёт

· гросстук система боюнча тёлёмдёрдън саны 1 685 тёлёмдъ тъзгён, бул ёткён ай ъчън орточо жумалык мааниден 168 (+11,1%) тёлёмгё жогору, алардын ичинен 1 295 (76,9%) тёлёмдъ электрондук тёлёмдёр тъзёт. Борбордук Казыналыктын тёлём ълъштёръ каражаттарды алып салуу жана чегеръъ боюнча, тиешелъълъгънё жараша, 2,6%, жана 5,1% тъзгён

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилгендигин маалымдайт:  

· МКК "Идеал-Кредит" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 25-февралында 113-къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёч., 77; 

· МКК "Империал" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 28-февралында 114-къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Каракол шаары, Абдрахманов ат. кёч., 121; 

· МКК "Беш кадам" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 29-февралында 115-къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Талас обл., Манас р-ну, Жийде айылы, А.Султанов ат. кёч.,1; 

· Жеке ишкер Сатылганова Нурайым Турдуевнага нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 28-февралында 3547-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фучик ат. кёч., 1а-11; 

· Жеке ишкер Иззатов Рашид Лачиновичке нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-февралында 3545-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Боконбаев ат. кёч., 104; 

· Жеке ишкер Бейшебаева Айнура Мендибековнага нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-февралында 3544-лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден-Сяопин атын. кёч, 6-ъй, 3-кв