Кайта келүү

§ Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча 2008-жылдын январь айында керектёё бааларынын индексинин ёсъшъ мурунку айга салыштырмалуу 1,9 пайызды тъзгён (2007-жылдын январында - 2,1 пайыз).  

1-таблица: Кыргыз Республикасындагы керектёё бааларынын индекси  

(ёткён жылдын декабрь айына карата пайыз менен

  Январь 

  2007 2008 

      

Керектёё бааларынын индекси 102,1 101,9 

Товарлар 102,3 102,1 

Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар 103,2 101,6 

Алкоголь ичимдиктери, тамеки 100,3 101,8 

Азык-тълъктён башка товарлар 101,7 103,1 

Кызмат кёрсётъълёр 100,2 100,4 

Улуттук банк берген баага караганда, инфляциянын динамикасы 2008-жылдын январь айында тёмёнкъдёй тъптёлгён: монетардык факторлордун таасири 32,1 пайызды, калктын инфляциялык кътъълёръ 3,5 пайызды тъзгён. 64,4 пайызды тъзгён монетардык эмес факторлор инфляциянын тъптёлъшънё жогорку салым кошушкан

Ъстъбъздёгъ жылдын январь айында тамак-аш азыктары рыногунда жашылча-жемиштерге баанын 7,4 пайызга кымбатташы катталган. "Сът азыктары, сыр жана жумурткалар" тобунда баалар 4,3 пайызга, "алкоголсуз суусундуктар" - 3,5 пайызга кётёрългён. Калган тамак-аштын ичинен этке (1,2 пайыз), балыкка (2,3 пайыз), кумшекерге (2,1 пайыз) болгон баалар кымбаттаган. Ал эми алкоголь ичимдиктери 1,8 пайызга, тамеки - 1,7 пайызга кымбаттаган

Ошол эле мезгилде нан азыктарына жана талканга баалар ъстъбъздёгъ жылдын январь айында 1,1 пайызды тъзъъ менен тёмёндёёсън уланткан

Азык-тълъктён башка товарларга баанын индекси 3,1 пайызга ёскён. Бул топто баанын ёсъъсъ Ёзбекстанда сатуу баасынын жогорулагандыгынын натыйжасында газдын (29,5 пайыз) баасынын жогорулоосу байкалган. Андан тышкары, ушул жылдын январь айында къйъъчъ-майлоочу материалдарга, анын ичинде бензинге баа 1,4 пайызга, дизелге - 5,1 пайызга жогорулаган; турмуш-тиричиликте колдонулуучу буюмдарга баанын ёсъшъ 1,8 пайызды, кийимге жана бут кийимге - 1,0 пайызды тъзгён.  

Калайык-калкка акы тёлёнъъчъ кызмат кёрсётъълёрдън баасы жана тарифтери 2008-жылдын январь айында 0,4 пайызга, анын ичинде саламаттыкты сактоо кызмат кёрсётъълёръ 3,0 пайызга, коомдук тамактануу - 0,1 пайызга кымбаттаган

 

2008-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёндёгъ маселелер каралган

· "2007-жылдын 4-чейреги ъчън Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын къндёлък абалы жёнъндё" отчет тууралуу", 2008-жылдын 20-февралындагы Улуттук банк Башкармасынын 8/1 токтому

· "2007-жылдын 31-декабрына карата коммерциялык банктар тутумун ёнъктъръъ тенденциялары жёнъндё", 2008-жылдын 20-февралындагы Улуттук банк Башкармасынын 8/2 токтому

· "2007-жыл ъчън акчакредит саясаты жана алдыга каралган акчакредит программасы жёнъндё отчет тууралуу", 2008-жылдын 20-февралындагы Улуттук банк Башкармасынын 8/3 токтому

 

2008-жылдын 25-февралында "Кабар" маалыматтык агенттигинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Абдыбалы тегин Суеркул мырзанын катышуусу менен 2008-жылдын 20-февралындагы Улуттук банк Башкармасынын отурумунун жыйынтыктарына арналган пресс-конференция болуп ёткён

Пресс-конференциянын жъръшъндё Абдыбалы тегин Суеркул мырза коомчулукту 2007-жылдагы жана келечек мёёнёткё акчакредит саясаты менен тааныштырды, ошондой эле журналисттердин 2008-жылдын январь-февраль айындагы инфляциянын деьгээлине, Казакстандагы финансы кризисинин Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасирине, алтынвалюта камдарына (резерв), тамак-аш азыктарына баанын ёсъъсънё тийиштъъ суроолоруна жооп берди