> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Төлөм системасы боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары

N
п/п
Документтин аталышы Кабыл алынган күнү КР Адилет министрлигинде каттоодон өткөндүгү

I. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен токтомдору

1. "Кыргыз Республикасындагы накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө" жобо тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 9-сентябрында кабыл алынган N773/30/8 токтом  
2. "Кыргыз Республикасынын төлөө системасында төлөмдөрдү өткөрүү мөөнөттөрү жана аларды өткөрүүнүн мөөнөттөрүн бузгандык үчүн жоопкерчилик тууралуу" КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 11-мартында кабыл алынган N144/1/6 токтом  
3. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банк тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 "Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөр системасын жайылтуу жана төлөмдөрдү натыйжалуу өткөрүүнү камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдарга иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 30-декабрында кабыл алынган N632/26/7 токтом  
4. Накталай эмес төлөмдөр системасын киргизүү жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдүн натыйжалуу өтүшүн камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдар аралыгына иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 токтом  
5. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банкы 2012-жылдын 14-майы, N289/5/1  

II. Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

1. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору жөнүндө

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган N51/4,
2009-жылдын 22-апрелинде кабыл алынган N21/5,

2012-жылдын 28-ноябрында кабыл алынган N45/11,

2013-жылдын 24-апрелинде кабыл алынган N13/13,

2013-жылдын 20-декабрында кабыл алынган N51/2,

2014-жылдын 08-декабрында кабыл алынган N54/4,

2015-жылдын 12-августунда кабыл алынган N43/2,

2015-жылдын 14-августунда кабыл алынган N44/1,

2016-жылдын 11-апрелиндеги кабыл алынган N17/4,

2017-жылдын 8-февралында кабыл алынган N5/3 токтомдору.

2007-жылдын 25-декабрындагы N118-07 каттоо
2009-жылдын 26-майындагы N58-09 катоо
2. "Кыргыз Республикасында төлөм системасына көзөмөлдүк саясатын" бекитүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган N7/8токтом 2006-жылдын 28-апрелиндеги N48-06 каттоо
3. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясаты Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/8 токтом  
4. "Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 25-январында кабыл алынган N6/7 токтом  
5. "Кыргыз Республикасынын төлөө системасына катышуучулардын банктык идентификациялык коддору жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган N26/5 токтом 2004-жылдын 26-октябрындагы N318-04 каттоо
6. Банктык эсептешүү эсептерин номерлөөнүн тартиби жөнүндө" Нускоонун долбоору жөнүндө Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 22-февралында кабыл алынган N3/5 токтом. 2005-жылдын 17-мартындагы N41-05 каттоо
7. "Төлөө системасы боюнча Комитет жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2001-жылдын 30-мартында кабыл алынган N6/7 токтом. 2008-жылдын 26 ноябрында кабыл алынган N42/7 токтом.  
8. "Банктар аралык элекетрондук төлөм документтери жөнүндө" жобо тууралуу" Улуттук банк Башкармасы тарабынан 1999-жылдын 24-июнунда кабыл алынган N47/4, 2003-жылдын 2-июнунда кабыл алынган N17/2 токтом
9. "Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 25-январында кабыл алынган N6/9 токтом  
10. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө нускоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/7 токтом  
11. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук цифралык кол тамга ачык ачкычын тастыктоо борбору катары иш алып баруусу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/6 токтом  
12. "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасы жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрындагы N37/8, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/6, 2009-жылдын 29-апрелиндеги N23/5 токтомдору 2006-жылдын 18-январындагы, N8-06, 2009-жылдын 8-январындагы N1-09, 2009-жылдын 2-июнундагы N57-09 каттоо
13. "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелери" Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартындагы кабыл алынган N5/10 токтом 2006-жылдын 23-мартындагы N25-06 каттоо
14. "Кыргыз Республикасынын банктык төлөм карттары жөнүндө жобо тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 токтому  
15. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы (ГСРРВ) электрондук билдирүүлөрдүн форматтары жана аларды толтуруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 25-сентябрындагы N43/5 токтом 2007-жылдын 2-ноябрындагы N103-07 каттоо
16. "Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүүнүн тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы N38/11, 2007-жылдын 12-декабрындагы N53/6, 2008-жылдын 30-январындагы N5/1, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/7, 2008-жылдын 27-июнундагы N25/12 токтомдору 2007-жылдын 4-октябрындагы N88-07, 2007-жылдын 29-декабрындагы N121 -07, 2008-жылдын 28-февралындагы N13-08, 2009-жылдын 8-январындагы N5-09, 2008-жылдын 17-июлундагы 72-08 от каттоолор
17. Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү жүзөгө ашыруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 21-декабрда кабыл алынган №77/4 токтом  
18. "Пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү тике дебеттөө формасында өткөрүү эрежелерин" бекитүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-июлундагы N30/6 токтом 2008-жылдын 12-сентябрындагы 104-08 каттоо
19. "Кыргыз Республикасында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майындагы N25/11, 2011-жылдын 30-мартындагы N20/7, 2012-жылдын 30-мартындагы N14/13, 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/7 токтомдору 2009-жылдын 1-июлундагы N65-09 каттоо
20. "Төлөм системасында адаттан тышкары жагдайлардын келип чыгышы шартында, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 28-январындагы N4/6 токтом 2009-жылдын 4-мартындагы N26-09 каттоо
21. "SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнү жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-февралындагы N7/4 токтом 2009-жылдын 3-мартындагы N32-09 каттоо
22. "Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросттук системасы жөнүндө" жобо тууралуу Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/6 токтому  
23. Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелер Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 15-июлунда N36/6, 2012-жылдын 17-августунда N34/4, 2014-жылдын 31-августунда №34/10, 2015-жылдын 30-сентябырындагы №59/6 токтомдору 2009-жылдын 03-августындагы N77-09 каттоо
24. Алдынала төлөнгөн карттар формасындагы электрондук акчаларды пайдалануу менен төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча ишти лицензиялоо жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын "25" июлунда N36-6 токтому менен бекитилген 2007-жылдын 27-августындагы N81-07 каттоо
25. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда N26/6 кабыл алынган 2005-жылыдн 16-сентябрындагы N132-05 каттоо
26. "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-майында N36/7 кабыл алынган,
2013-жылдын 28-августунда N32/5 кабыл алынган,
2015-жылдын 30-сентябырындагы N59/5 кабыл алынган
 
27. Кыргыз Республикасынын төлөм системасын 2012-2014-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттары Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2012-жылдын 15-февралындагы N8/10 кабыл алынган  
28. "Төлөм системаcынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 25-ноябрында №71/11 токтому менен кабыл алынган  
29. "Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 25-мартында №19/10 токтому менен кабыл алынган  
30. "Төлөм системаласынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлүрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-ноябрында №47/10 токтому менен кабыл алынган  
31. "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 30-мартында №15/6 токтому менен кабыл алынган, 2016-жылдын 27-октябрында №43/7 токтом менен кабыл алынган  
32. "Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 28-декабрында №51/1 токтому менен кабыл алынган  
33. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2016-жылдын 28-февралында №10/8 токтому менен кабыл алынган