> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Акча-кредит саясаты жана валюталык жөнгө салуу боюнча нормативдик актылар тизмеси

 

Документтин атылышы 

Бекитилген датасы 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн 

Толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн 

I. Экономикалык талаптар  

1

Милдеттүү кам жөнүндө жобо

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2010 ж. N8/2 токтому

 

Улуттук банк Башкармасынын 19.05.2010-ж. N34/1, 16.11.2012-ж. N43/1, 17.02.2014-ж. N3/2, 23.04.2014-ж. N16/5, 14.11.2014-ж. N50/2, 20.01.2016-ж N4/1 токтомдору

 

2

Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө

Улуттук банк Башкармасынын 23.12.15ж. №78/7 токтому

 

 

 

3

"Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам талабын аткаруу үчүн финансы-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендерди эсептөө ыкмасы 

 

 

 

 

II. Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу  

1

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө жобо 

2008-жылдын 2-октябрында N556 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому

 

 

 

2

"Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 26.06.2013ж. N20/1 токтому

 

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. N2/7 токтому

 

3

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10\10 токтому

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/9 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

5

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/6 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. N2/8 токтому

 

6

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо эрежелери 

Улуттук банк Башкармасынын 30.06.2010 ж. N52/1 токтому 

 

 

 

7

"Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/17 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

8

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/14 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

III. Депозиттик операциялар  

1

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/11 токтому 

19.04.2013ж.
021-3/2501

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. N2/6 токтому  

 

2

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасындагы депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/12 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

IV. Рефинансылоо операциялары  

1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/7 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014ж. N9/6 токтому

 

2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/8 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014ж. N9/7 токтому

 

3

Акыркы инстанциянын кредити жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 15.12.98ж. N34/3 токтому  

 

 

 

4

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 27.11.2013ж. N45\13 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын
19.03.2014ж. N9/4, 31.12.2014ж. N60/1,
25.11.2015ж. N71/7,
23.12.2015ж. №78/9,
10.03.2017ж. №10/1 токтомдору

 

5

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. N2/5 токтому

 

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014ж. N9/5 токтому

 

V. Валюта рыногу  

1

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/18 токтому 

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

2

"Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/16 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

3

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/13 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501

 

 

4

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/15 токтому  

19.04.2013ж.
021-3/2501