> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасын Улуттук банкынын Банктык эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу негизги ченемдик укуктук актыларынын тизмеси

Документтин аталышы Кабыл алынган күнү Адилет министрилигинде каттодон өткөн күнү
I. Адистештирилген финансы-кредиттик мекемелердин ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик уюмунун ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №37/3 токтому менен бекитилген. 2017-жылдын 15-июлундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
2 Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө Ууттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 22-февралындагы №6/3 токтому менен бекитилген  
3 "Адистештирилген финансы-кредит уюму "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15- июнундагы № 2017-П-12/25-10-(НФКУ) токтому менен бекитилген.  
4 Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/4 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
5 "Адистештирилген финансы мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/3 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 24-августундагы № 35/6, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
II. Кредиттик союздардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/25 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомдору менен ?зг?ртүүл?р жана толуктоолор киргизилген.
2 Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жөнгө салган эрежелер Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 4-майындагы №14/2 токтому менен бекитилген. 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/6, 2006-жылдын 2-мартындагы №5/8, 2006-жылдын 9-августундагы №24/5, 2007-жылдын 11-майындагы №25/2, 2008-жылдын 5-ноябрындагы №40/7, 2009-жылдын 28-октябрындагы №43/5, 2010-жылдын 26 майындагы №36/15, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/7, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 6-июнунда 73-05, 2006-жылдын 18-январында 9-06, 2006-жылдын 4-апрелинде 32-06, 2006-жылдын 28-августунда 94-06, 2007-жылдын 14-июнунда 56-07, 2008-жылдын 15-декабрында №144-08 номерлеринде
3 "Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүдө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23-мартындагы №7/5 токтому менен бекитилген. 2007-жылдын 31-январындагы №5/2, 2009-жылдын 28-октябрындагы №43/5, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2006-жылдын 21-апрелинде №45-06, 2007-жылдын 9-февралында №14-07 номерлеринде
4 "Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги №10/6 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 18-майындагы №19/7, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2006-жылдын 11-майында 51-06 номеринде
5 "Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы №3/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 16-декабрындагы №49/17, 2012-жылдын 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-12/34-1-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2008-жылдын 20-февралында 6-08 номеринде
6 Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчет формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
7 Улуттук банк тарабынан сунушталган, кредиттик союздардын маалымат системаларына карата минималдуу талаптарды аткаруу боюнча убактылуу сунуш көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2005-жылдын 26-июлундагы №39/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен бекитилген  
8 Кредиттик союздарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/7 токмому менен бекитилген. 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/9, 2016-жылдын 24-августундагы №35/5, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/9 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
9 Кредиттик союздардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-мартындагы №13/13 токмому менен бекитилген. 2012-жылдын 4-июлындагы №28/9, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 20-апрелинде 44-07 номеринде
10 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндо жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы № 52/7 токтому менен бекитилген
III. Микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/9 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
2 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 24-февралындагы № 10/4, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
3 Кыргыз Республикасынын аймагында микрофинансылык уюмдарынын ишин жөнгө салуунун эрежелери Улуттук банкынын башкармасынынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 токтому менен бекитилген. 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1, 2010-жылдын 26-майындагы №36/3, 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/4, 2011-жылдын 31-октябрындагы №62/4, 2012-жылдын 11-июлундагы №29/5, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/9, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/17, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/4, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/15, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2003-жылдын 25-мартында 29-03, 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде
4 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укукка ээ эмес микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоосу жана РППУну түзүүсү боюнча жалпы принциптери жөнүндө " убактылуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы №31/3 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 18-майындагы №19/7, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017- жылдын 31-майындагы № 21/7 токтому менен бекитилген.  
6 "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдарга тышкы аудит жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" убактылуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2015-жылдын 14-октябрындагы №62/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2006-жылдын 7-августунда 87-06 номеринде
7 Микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2009-жылдын 23-декабрындагы №50/6, 2012-жылдын 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 20-январындагы №4/5, 2016 жылдын 20-январындагы №4/6, 2016 жылдын 15-июнундагы №25/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2009-жылдын 3-июлундагы №67-09 номеринде
8 Микрокредиттик компаниянын жана микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун формаларын толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
9 "Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2009-жылдын 23-декабрындагы № 50/6, 2012-ж 18-январындагы №2/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 24-апрелиндеги №13/10, 2014-жылдын 30-майындагы №24/10, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-5-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
10 Микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетун толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2016-жылдын 9-июнундагы №24/1 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 29-июнундагы №22/2, 2017-жылдын 9-ноябрындагы №40/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
11 Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында маалымат системасынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2009-жылдын 21-октябрындагы №21/1 токтому менен бекитилген
12 "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоо Улуттук банктын Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы №28/8 токтому менен бекитилген
13 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 токтому менен бекитилген. 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 15-июлундагы №38/3, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3, 2016-жылдын 24-августундагы №35/5, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/9 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
14 Депозиттерди тартпаган МФОларынын иштерине инспектордук текшеруулорду жургузуу боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6 токтому менен бекитилген. 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтомдору токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
15 Микрокаржылоо компаниялардын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо тартиби боюнча нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/9, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
IV. Алмашуу бюролорунун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы №42/1 токтому менен бекитилген. 2007-жылдын 13-июнундагы №30/8, 2008-жылдын 17-сентябрындагы №35/1, 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/3, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 4-июлундагы №28/9, 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/8, 2014-жылдын 29-январындагы №2/15, 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2000-жылдын 15-декабрында 201, 2007-жылдын 13-июлунда 71-07, 2008-жылдын 14-октябрында 127-08 номерлеринде
2 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүзөгө ашыруу укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2013-жылдын 23- декабрындагы №52/8, 2014-жылдын 27- ноябрындагы №53/10, 2016-жылдын 5-февралындагы № 5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/2, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/5, 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтомдору менен өзг?ртүүл?р жана толуктоолор киргизилген 2000-жылдын 15-декабрындагы 200-номеринде
3 Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында, Кыргыз Республикасынын алмаштуруу бюролордун ички контролдук уюштуруусуна карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июндагы №52/25 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 29-январындагы №2/15, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
V. Ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик документтер
1 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операциялар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 30-майындагы №24/12, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
2 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 токтому менен бекитилген, 2015-жылдын 18-мартындагы № 17/2, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/8, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
3 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/7 токтому менен бекитилген. 2016-жылдын 10-февралындагы № 7/3, 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/6, 2017-жылдын 31-майындагы №21/11 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 токтому менен бекитилген. 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2017-жылдын 31-майындагы № 21/10 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  
5 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы № 24/11 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА), 2018-жылдын 31-январындагы № 2018-П-12\4-6-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
6 Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 16-июлундагы №32/5 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 2-ноябрындагы №65/1, 2017-жылдын 31-майындагы №21/10 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
8 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
9 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 15-июнундагы №25/2, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
10 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө жобо. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы №45/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
11 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
12 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2016-жылдын 1-сентябрындагы №36/1, 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
13 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 26-декабрындагы №46/1 токтому менен бекитилди. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 5-октябрындагы №37/3 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
14 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле "ислам терезесине" ээ банктык эмес финансы-насыя уюмдарынын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/9 токтому менен бекитилди. Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-12-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
VI. Насыялык бюролорунун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 токтому менен бекитилди. 2017-жылдын 17-майындагы №19/14, 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-11-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
2 Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелери Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/5 токтому менен бекитилди. 2017-жылдын 31-майындагы №21/8 токтому менен толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген.  
3 Кредиттик бюронун отчет толтуруусу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2018 - жылдын 18 - январындагы №03/3 токтому менен кабыл алынган.  
VII. Банктар жана банктык эмес мекемелердин ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылар
1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм өлчөмү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы № 48/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/5, 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/8, 2016-жылдын 24-августундагы №35/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 3-декабрында 112-07 номеринде
2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредиттик мекемелерде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндөгү жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 16-ноябрындагы № 64/2, 2012-жылдын 15-февралындагы №8/2, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/8, 2012-жылдын 12-октябрындагы №40/3, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/3, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/5, 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 10-июнундагы №31/2, 2015-жылдын 16-сентябрындагы №53/11, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/3, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4, 2016-жылдын 28-сентябрындагы №40/6 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
3 Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3, токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 24-февралындагы №3/8, 2010- жылдын 26-майындагы №36/4, 2010- жылдын 30-июнундагы №52/4, 2012- жылдын 18-майындагы №19/7, 2012- жылдын 12-октябрындагы №40/3, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2012- жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 30-майындагы №24/7, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/6, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7, 2015-жылдын 10-июнундагы №31/2, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/23, 2016-жылдын 20-январындагы №4/6, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/6, 2016-жылдын 14-июлундагы №29/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 23-августунда №95-04
4 Аныкталган критерийлерге жооп берүүчү кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/8, 2012- жылдын 18-майындагы №19/7, 2012- жылдын 31-октябрындагы №41/10, 2013- жылдын 27-ноябрындагы №45/16, 2014- жылдын 17- октябрындагы №45/2, 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/7 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2006-жылдын 7-апрелинде № 35-06
5 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелердин күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4- июлундагы №28/7 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5, 2016-жылдын 21-декабрындагы №49/7 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
6 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 18- майындагы №19/6 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/9 токтому менен өзгөртүүлөр киргизилген.  
7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка банктык эмес финансы-кредит уюмдардын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-2-(НПА) токтому менен кабыл алынган 2005-жылдын 12-августунда № 102-5 2008-жылдын 25-июлунда № 82-08
8 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2012 -жылдын 31- октябрындагы № 41/12 токтому менен бекитилген. 2014-жылдын 27-ноябрындагы № 53/11, 2015-жылдын 24-июнундагы №35/6, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
9 Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмесин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги № 13/2 токтому менен кабыл алынган. 2005-жылдын 18-ноябрындагы №34/4, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2003-жылдын 22-апрелинде № 37-03
10 Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди көрүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы №96/2 токтому менен бекитилган. 2011-жылдын 29-сентябрындагы №55/9, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 10-апрелиндеги №11/2, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
11 "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ички контролдук системасына карата коюлуучу минималдуу талаптар тууралуу" Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-февралындагы №7/2 токтому менен бекитилген. 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/3, 2013- жылдын 10-апрелиндеги №11/2, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдор менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2007-жылдын 23- мартында 35-07 номеринде
12 Инспекторлук текшерүүлөрдү жеринде жүргүзүү жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы №2/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы 26/3, 2009-жылдын 14-октябрындагы №41/3, 2011-жылдын 27-июлундагы №40/8, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/11, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 15-мартындагы №30-04 2004-жылдын 19-ноябрындагы №132-04
13 Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 17- февралындагы №2/3, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8 токтому менен кабыл алынган  
14 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө ЖОБО Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/3 токтому менен бекитилген, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 16-ноябрындагы № 43/1, 2014-жылдын 26-мартындагы №12/8 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
15 Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчетту толтуруу боюнча усулдук көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 12-мартындагы №5/1 токтому менен кабыл алынган, 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2015-жылдын 15-майындагы №17/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
16 Банктардын баалу кагаздар менен иштөө жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 14-сентябрынын 52/4, 2012-жылдын 15-февралынын 8/2, 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2015-жылдын 11-мартындагы №16/2, 2016-жылдын 10-февралындагы №7/2 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
17 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобосун бекитүү жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августунун 36/2 токтому менен бекитилген. 2012-жылдын 16-ноябрынын 43/1, 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/7, 2014-жылдын 31-июлундагы № 34/11, 2015-жылдын 28-октябрындагы №64/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
18 Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин бухгалтердик эсепке алуу эсептер планынын жаңы редакциясы Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майындагы № 28/3 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы № 42/7, 2007-жылдын 11-октябрындагы № 44/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 10-июлунда № 66-07 2007-жылдын 26-октябрында № 101-07 2007-жылдын 16-ноябрында № 186
19 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-декабрындагы № 54/9 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 17-августундагы №34/5, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 25-январында №4-08
20 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин эсепке алуу саясатына карата талаптар жөнүндөгү жобо Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 23-октябрындагы № 26/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 14-мартындагы №11/2, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 19-ноябрында №133-04
21 Улуттук банк тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин бухгалтердик баалоолорундагы өзгөрүүлөрдү, эсептик саясатындагы өзгөрүүлөрдү жана финансылык отчеттуулугундагы олуттуу каталарды оңдоолорду эсепке алуу боюнча усулдук сунуш көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 8-сентябрындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
22 Микрокаржылоо уюмдары жана кредиттик союздар үчүн бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин 2014-жылдын 12-июнундагы №20/4 токтому менен бекитилген. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2017-жылдын 24-августундагы № 32/1 токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
23 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалыматтарды берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1 токтому менен бекитилген. 2008-жылдын 28-майындагы №22/5, 2009-жылдын 18-ноябрындагы №46/18, 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде 2008-жылдын 26- июнунда 46-08 номеринде
24 Пайыздык кирешелерди чегербөө статусун берүүнүн тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 28-апрелиндеги № 11/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 17-майындагы №14/4, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2016-жылдын 24-августундагы №35/4 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2004-жылдын 10-июнунда № 70-04 2006-жылдын 31-майында № 61-06
25 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө жобо "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 23- мартындагы №7/6, 2006-жылдын 28- июнундагы № 19/4, 2007-жылдын 28-мартындагы № 16/4, 2009-жылдын 11- февралындагы № 7/3, 2011-жылдын 27-апрелиндеги №26/5, 2011-жылдын 14-сентябрындагы №52/8, 2012-жылдын 2-мартындагы №10/14, 2012-жылдын 12-декабрындагы №48/10, 2012-жылдын 21-декабрындагы №50/13, 2013-жылдын 27-февралындагы №6/9, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 20-январындагы №4/4, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1, 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/3, 2016-жылдын 9-июнундагы № 24/1, 2016-жылдын 29-июнундагы № 27/3, 2017-жылдын -6-июлундагы №2017-П-12/30-3-(НПА), 2017-жылдын 20-декабрындагы № 2017-П-12/52-12-(БС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген." 2005-жылдын 21-апрелинде № 55-05 2006-жылдын 21- апрелинде № 46-06 2006-жылдын 7-августунда № 87-06 2007-жылдын 26- апрелинде № 47-07 2009-жылдын 19-мартында №34-09
26 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашыруучу уюмдардын жана алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосундагы пикир келишпестиктерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 24-августундагы №48/4, 2012-жылдын 25 апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2014-жылдын 27-ноябрындагы №53/8, 2016-жылдын 5-февралындагы №5/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005-жылдын 29-апрелинде № 59-05
27 Тике банктык көзөмөл жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы №22/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 25-апрелиндеги №18/9, 2012-жылдын 11-июлундагы №29/6, 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/16, 2016-жылдын 27-апрелиндеги № 19/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 26-июнунда № 47-08
28 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароо жөнүндө" нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/9 токтому менен бекитилген. Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/3, 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/2 токтомдору менен толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилген.  
29 Монополияга каршы жөнгө салуу, Кыргыз Республикасында атаандаштыкты өнүктөрүү банк кызмат көрсөтүү рыногунда керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча саясаты жана негизги принципттер Улуттук банк Башкармасынын 2005- жылдын 2-мартындагы №4/1 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2013-жылдын 27-мартындагы №9/12, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5, 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2005- жылдын 1-апрелинде № 44-05
30 Банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда басымдуулук абалын аныктоо тууралуу жобо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 28-мартындагы №16/5 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2014-жылдын 19-февралындагы №4/5 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2007-жылдын 26-апрелинде №46-07
31 "Банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча сый акы өлчөмү жөнүндө маалыматтарды таркатууда эффективдүү пайыздык чендерди эсептөө жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы № 33/4 токтому менен кабыл алынган. Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 16-ноябрындагы №43/1, 2012-жылдын 27-декабрындагы №51/3 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. 2008-жылдын 29-сентябрында №119-08
32 "Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2013 -жылдын 14- июнундагы №19/2 токтому менен кабыл алынган жана 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/15, 2016-жылдын 14-декабрындагы №48/11 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
33 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талапртар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы № 35/10 токтому менен кабыл алынган жана 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-17/23-7-(НПА) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
34 "Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө" жобо > Улуттук банк Башкармасынын 2017 -жылдын 8- июнундагы №217-П-12/23-9-(НПА) токтому менен кабыл алынган
35 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банк эмес финансы-кредит уюмдарда ички контролдук системасын жана ички аудитти уюштуруу боюнча усулдук сунуш-көрсөтмөлөр Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин 2004-жылдын 28-октябрындагы 24/1 токтому менен кабыл алынган. 2012-жылдын 22-июнундагы №28/7, 2012-жылдын 24-декабрындагы №53/2, 2017-жылдын 24-августундагы № 32/1 токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.