Улуттук банктын жетекчилеринин жарандарды кабыл алуу графиги

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2017-жылдын   

IV чейреги  ичинде жарандардан келип түшкөн каттардын, өтүнүч каттардын жана даттануулардын каралышы жөнүндө отчет 

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары  Улуттук банк), анын областтык башкармалыктарында жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүндө жарандарды кабыл алууну, алардан келип түшкөн кайрылууларды каттоону жана кароого алууну камсыз кылуу максатында туруктуу негизде иш алып барган Коомдук кабылдаманын иши жөнгө салынган.   

Коомдук кабылдаманын иши Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды жана кеп-кеңештерди берүүгө, жарандардын кат жүзүндөгү жана оозеки кайрылуулары менен иш алып барууга багытталган.    

   

Кат жүзүндөгү кайрылуулар менен иш алып баруу     

   

Коомдук кабылдамага 2017-жылдын IV чейреги ичинде бардыгы болуп 232 кат жүзүндө кайрылуу, анын ичинде областтык башкармалыктарга  57 кайрылуу келип түшкөн. Бардык кайрылууларга өз убагында жооптор жөнөтүлгөн. Көпчүлүк кайрылууларын негизги бөлүгүн чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата эсептик курсу, кайра каржылоо ченине тиешелүү суроолор түзгөн (бардыгы болуп, областтык башкармалыктар менен бирге  95 кайрылуу).     

Жарандардын калган кайрылуулары  (бардыгы болуп 137)  төмөнкү маселелерге тиешелүү болгон:    

- кредиттердин ордун жабуу мөөнөттөрүн узартуу, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кредиттери боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү, коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компанияларынын ишине даттануулар   94; 

- Улуттук банктын жетекчилигинин кабыл алуусуна өтүнүчтөр  26;   

- материалдык жардам алууга тиешелүү  5; 

- жана башкалар- 12. 

 

Оозеки кайрылуулар менен иш алып баруу   

 

Улуттук банктын Бишкек шаарындагы жана областтык башкармалыктарындагы кеңселерине жума ичиндеги кайрылуулардын саны 50 дөн ашуунду түзгөн. 2017-жылдын IV чейреги ичинде Улуттук банктын дарегине (областтык башкармалыктар менен бирге) бардыгы болуп 700 дөн ашуун оозеки кайрылуу келип түшкөн. Улуттук банктын бардык иш багытына тиешелүү маселелер боюнча оперативдүү маалыматтарды алуу кайрылуулардын негизин түзгөн, атап айтканда: 

- Улуттук банк тарабынан белгиленген чет өлкө валюталарынын эсептик чени жана эсептик курстары жөнүндө маалыматтар;    

- кредиттөө, анын ичинде ипотекалык кредиттөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар жөнүндө;   

- Улуттук банк тарабынан өз расмий басылмаларында жарыялануучу маалыматтарды сунуштоо тууралуу;   

- банктын расмий сайтынын бөлүктөрүндөгү маалыматтарды алуу жагында кеп-кеңештерди берүү жөнүндө;    

- төлөм системасынын иши жөнүндө ;   

- коллекциялык монеталарды сатып алуу жөнүндө;   

- алтын куймаларды сатып алуу жана сатуу жөнүндө;   

- эскилиги жеткен банкнотторду алмаштыруууу тартиби тууралуу;    

- эскилиги жеткен чет өлкө валютасынын банкнотторун алмашуу бюролорунда жана коммерциялык банктарда алмаштыруу жөнүндө.   

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банк жарандарга тигил же бул коммерциялык банктын кызмат көрсөтүүлөрүн тандоо боюнча тике же кыйыр түрдө сунуш-көрсөтмө берүүгө укугу жок. Ушундан улам, Улуттук банк кредит алуу шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалыматтарды түздөн-түз коммерциялык банктарга же микрофинансылык уюмдарга кайрылуу менен алууну жана коммерциялык банктарды тандоодо алардын финансылык отчетторунда камтылган маалыматтарды жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чейрек сайын жарыяланып туруучу экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу маалыматтарды, жарыялоолорду пайдаланууну сунуштайт.    

Коммерциялык банктар тарабынан сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин ачык-айкындуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банк банктардын тарифтери тууралуу маалыматты чейрек сайын расмий веб-сайтына жайгаштырып турат. Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган, коммерциялык банктардын тизмеси жана микрофинансылык уюмдардын реестри Улуттук банктын веб-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча «Банктын милдеттери» бөлүгүндө («Банк тутуму» жана «Банктык эмес финансы уюмдар» бөлүкчөсүндө) кыргыз, орус жана англис тилдеринде жайгаштырылган.    

Мындан тышкары, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банктын расмий сайтынын башкы бетинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар үчүн коммерциялык банктардын жана БФКМдердин пайыздык чендери, депозиттери жана кредиттери боюнча маалымат, финансы-кредит уюмдарынын төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актыларддан кыскача көчүрмөсү, аманатчылар, карыз алуучулар үчүн эскертмелер жана башка пайдалуу маалыматтар дайыма жаңыланып турат.