Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзам талабына ылайык Улуттук банктын ишин тескөөнү Улуттук банк Башкармасы жүзөгө ашырат. 

Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Банкынын ишинин негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банктын негизги милдетинин - улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоого алуу, республиканын банк жана төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылу боюнча коллегиалдуу чечимдерди кабыл алуунун негизинде, алардын аткарылышына жетекчилик кылат. 

Улуттук банк Башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамына жана Регламентке ылайык жүргүзөт. Банк Башкармасынын отурумдары айына кеминде эки жолу өткөрүлүп турат.  

2017-жылдын 22-февралында Башкарманын № 6 отуруму өткөрүлүп, анын жүрүшүндө 10 маселе кароого алынып, Улуттук банк Башкармасынын 7 токтом анын ичинде Адистеширилген финансы-кредиттик мекеме «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсынын минималдуу уставдык капиталынын өлчөмү жөнүндө № 6\3, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө № 6\4, Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө № 6\5, Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелердин ишинде  сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмеги жөнүндө” токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу № 6\6 токтомдор кабыл алынган.  

Мындан тышкары Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктын ички ишине тиешелүү башка маселелер да каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы