Банк жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзам талабына ылайык Улуттук банктын ишин тескөөнү Улуттук банк Башкармасы жүзөгө ашырат. 

Улуттук банк Башкармасы Кыргыз Банкынын ишинин негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банктын негизги милдетинин - улуттук валютанын сатып алуу жөндөмдүүлүгүн колдоого алуу, республиканын банк жана төлөм системаларынын ишинин натыйжалуулугун, коопсуздугун жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылу боюнча коллегиалдуу чечимдерди кабыл алуунун негизинде, алардын аткарылышына жетекчилик кылат. 

Улуттук банк Башкармасы өз ишин Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамына жана Регламентке ылайык жүргүзөт. Банк Башкармасынын отурумдары айына кеминде эки жолу өткөрүлүп турат.  

2017-жылдын 27-декабрында Башкарманын № 54 отуруму өткөрүлүп, анын жүрүшүндө 20 маселе кароого алынып, Улуттук банк Башкармасынын 11 токтом анын ичинде Күрөөлүк камсыздоо катары алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө № 2017-П-15\54-4-(НПА), Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна  өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө № 2017-П-14\54-10-(НПА), Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы № 71/11 «Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» токтомуна  өзгөртүүлөрдү  жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө № 2017-П-14\54-11-(НПА), Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы № 32/2 «Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө № 2017-П-12\54-12-(БС) токтомдор кабыл алынган.  

Мындан тышкары Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктын ички ишине тиешелүү башка маселелер да каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын иш планы