Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын август айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.08.2018-ж. 

миң. сом 

31.08.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

25 201 476 

16 012 928 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

89 519 748 

96 009 756 

Берилген насыялар 

10 576 147 

7 320 232 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

31 741 864 

31 454 954 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

251 344 

317 449 

Ассоциацияланган жана туунду компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 744 534 

1 709 209 

Материалдык эмес активдер  

143 252 

160 741 

Башка активдер 

2 047 577 

3 238 623 

Жыйынтыгында, активдер  

161 411 021 

156 408 971 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

92 522 590  

88 169 909 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

16 885 298 

20 726 901 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 413 335 

9 047 560 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

8 872 407 

3 772 522 

Алынган кредиттер  

489 176 

1 344 522 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 126 874 

8 185 281 

Башка милдеттенмелер  

186 993 

151 399 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

141 496 673 

131 397 607 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

7 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

9 370 263 

14 651 691 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

6 007 

(4 226) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 271 910 

1 327 816 

Жыйынтыгында капитал 

19 914 348 

25 011 364 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

161 411 021 

156 408 971 

 

 

 

 

 

Төраганын милдетин аткаруучу Н.Жеңиш 

 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева