Кайта келүү

 

Улуттук банк Башкармасынын 

20__ «__»________№_____ 

токтому менен бекитилген 

 

28 августунан 2010ж. тартып къчънё кирет 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу 

мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо эрежелери 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Эрежелер Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан

2. Бул Эрежелер, Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу жана Улуттук банктагы депозитарийде эсепке алынган Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын ноталары кърёё предметинен болгон кърёё жёнъндё келишимди Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары текст боюнча - Улуттук банк) каттоодон ёткёръъ процессин, ошондой эле кърёё менен камсыз кылынган милдеттенмелер аткарылган же аткарылбаган шартта кърёёлък мълккё карата кёрългён аракеттерди жёнгё салуу максатында иштеп чыккан. 

2. Ушул Эрежелерде колдонулган терминдер 

Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар (МБК) бул, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън атынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан чыгарылган, Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар жана Улуттук банктын ноталары. 

МБК депозитарийи бул, МБКларды депозитардык эсепке алууну жана сактоону, МБКга менчик укугунун ётъшън каттоодон ёткёръънъ жана аны тастыктоону жъзёгё ашырган Улуттук банк

Депо-эсеби ар бир МБК ъчън аларды эсепке алуу жана сактоо максатында ишке ашырылган жазуулар (же жазуулардын жыйындысы). 

«Депо» эсебинин кърёёлък субэсеби бул, Биринчилик дилердин же финансы-кредит мекемесинин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, ал мыйзамга же келишимге негизденген МБКга карата укукка жъктёлгён кърёёлък милдеттенмени эсепке алуу ъчън каралган.  

«Депо» эсебинин инвестициялык субэсеби - бул, Биринчилик дилердин же финансы-кредит мекемесинин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, аларга карата МБКларды которууну жъзёгё ашырууда чектёёлёр белгиленбейт

«Депо» эсебинин жалпы субэсеби бул, Биринчилик дилердин МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинин бёлъгъ, ал анын кардарларына МБК ээлерине тиешелъъ чогуу алгандагы МБКларды эсепке алуу ъчън каралган. Бул эсептен МБКны которуулар, алардын ээлеринин тапшыруусу боюнча гана жъргъзълъшъ мъмкън

МБК рыногундагы Биринчилик дилер бул, МБК рыногунда иш жъргъзгён жана Улуттук банк менен биринчилик дилер катары келишим тъзгён финансылык институт.  

Ыйгарым укуктуу адам бул, кърёёлък операцияларга байланыштуу документтерге кол коюуга расмий кат, ишеним кат же билдирме менен тастыкталган ыйгарым укук чегерилген тиешелъъ ыйгарым укуктарга ээ кызматкер.  

Кърёёнъ тескёёчъ бул, МБК депозитарийиндеги «депо» эсебине ээ эмес, Кърёё кармоочунун атынан кърёёнъ тескёёчънън тапшырма- келишиминин негизинде иш алып барган, Кърёё коюучу болуп саналбаган Биринчилик дилер.  

Финансылык институттар бул, Улуттук банктан лицензия алышкан жана/же иши ал тарабынан жёнгё салынган, МБК менен операцияларды жъргъзъъ укугуна ээ коммерциялык банктар, адистештирилген финансы-кредит мекемелер. 

Финансы-кредит мекемелери - бул, МБК рыногунда операцияларды жъзёгё ашырууга Улуттук банк менен келишим тъзгён коммерциялык банктар жана институционалдык инвесторлор (инвестициялык жана пенсиялык фондулар, камсыздандыруу компаниялары жана финансылык мекемелер). 

 

3. Кърёё келишимин каттоо тартиби 

 

3. Биринчилик дилерлер, МБК депозитарийинде «депо» эсебине ээ финансы- 

кредит мекемелеринин ортосунда тъзългён кърёё келишими Улуттук банкта каттоодон ёткёрълёт

4. Кредитор (мындан ары Кърёё кармоочу) мыйзамдарда каралган ёз укуктарынын ушул Эрежелерге ылайык, Улуттук банкта каттоодон ёткёрълбёгён кърёё келишими боюнча, сатып ёткёрълъшън талап кыла албайт.  

5. Тобокелдиктерди басаьдатуу максатында, кърёё келишими акча каражаттары Карыз алуучунун (мындан ары- Кърёё коюучу) эсебине чегерилгенге чейин Улуттук банкта каттоодон ёткёрълёт. 

6. Кърёё келишимин Улуттук банкта каттоодон ёткёръъ ъчън Кърёё коюучу тёмёнкъ документтерди сунуштоого тийиш

- Кърёё коюучунун же Кърёё кармоочунун ыйгарым укуктуу адамдары тарабынан кол коюлган жана алардын мёёръ менен тастыкталган, 3 тъп нускадагы кърёё келишими

- кърёё менен камсыз болгон милдеттенменин (кредиттик келишимдин, макулдашуунун) кёчърмёсъ; 

- ушул Эрежелердин 12-пунктунда кёрсётългён учурларда, Кърёё кармоочу жана Кърёёнъ тескёёчънън ортосундагы тапшырма -келишим;  

- кърёёгё коюлуп жаткан МБКларды МБК депозитарийиндеги инвестициялык субэсептен кърёёлък субэсепке которууга Кърёё коюучунун тапшырмасы (1-тиркеме) 

- кърёё келишиминин Улуттук банкта каттоодон ёткёръъ ъчън тёлёнгёндъгънън тастыктамасынын болушу. 

7. Кърёё жёнъндё келишимде милдеттъъ жоболор камтылууга тийиш, алардын тизмеги Кърёё жёнъндё типтъъ келишимде чагылдырылган (2-тиркеме)

8. Улуттук банк, кърёё келишиминин туура тариздетилгендигин жана депозитарийиндеги Кърёё коюучунун «депо» эсебинде кёрсётългён МБКлардын болушун текшере алат. Каралган талаптарга ылайык, кърёё келишими Кърёёлък операциялар катталган журналда чагылдырылууга тийиш. Кърёё келишиминде Улуттук банктын тиешелъъ бёлъмънън начальнигинин кол тамгасы менен тастыкталган, Кърёёлък операцияларды каттоо журналына келишимдер катталган кън жана алардын номери чагылдырылышы зарыл. Келишимдин бир нускасы Улуттук банкта калат жана 3 жылдык сактоо мёёнётъ менен делого кёктёлёт, ал эми экинчи жана ъчънчъ нускалары тиешелъълъгънё жараша, Кърёё кармоочуга жана Кърёё коюучуга берилет. 

9. Улуттук банк тёмёнкъ учурларда келишимди каттоодон баш тартышы мъмкън

- тъзългён келишимдер Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында жана ушул Эрежелерде каралган талаптарга ылайык келбесе

- Кърёё коюучунун МБК депозитарийиндеги «депо» эсебинде кърёё келишиминде жана Кърёё коюучунун тапшырмасында кёрсётългён МБКлар жок болсо.  

10. Кърёёгё коюлган МБКны толук же жарым-жартылай бошотуп алуу, Кърёё кармоочунун белгиленген формада берилген билдирмеси боюнча Улуттук банк тарабынан ишке ашырылат (3-тиркеме). 

11. Улуттук банк, кърёёдё турган МБКны башка эмиссиядагы МБКга алмаштырууну Кърёё коюучу менен Кърёё кармоочунун ортосунда тъзългён, ушул Эрежеде белгиленген тартипте каттоодон ёткёрългён, кърёё жёнъндё жаьы келишимдин негизинде ишке ашырат. 

Мында, кърёёгё коюлган МБКнын жаьы чыгарылган МБКга алмаштыруу, алардын эмиссиясы кънъ ишке ашырылбайт.  

12. Эгерде камсыз кылынган милдеттенмелердин суммасы тёмёнкъчё болсо, кърёё келишимин каттоо ъчън Улуттук банкта жыйымдардын тёмёнкъдёй ёлчёмдёръ белгиленет

1 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчкё чейин - 1 минималдуу эсептик кёрсёткъч

1 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчтён жогору - 2 минималдуу эсептик кёрсёткъч; 

10 000 минималдуу эсептик кёрсёткъчтён жогору - 3 минималдуу эсептик кёрсёткъч. 

 

4. Кърёё келишимин каттоонун айрым ёзгёчёлъктёръ 

 

13. Кърёё кармоочу (юридикалык жак - резидент/резидент эмес) МБК депозитарийинде депо-эсебине ээ эмес болгон шартта Улуттук банк, Кърёё кармоочу Биринчилик дилерлеринин бири (Кърёё коюучу болуп саналбаган) менен Кърёёнъ тескёёчъ болууга макул экендигин билдирген макулдук тапшырмасын тъзгён шартта гана кърёё келишимин каттоодон ёткёртёт. Макулдук- тапшырмасында кърёёлък операцияларга байланыштуу документтерге анын атынан кол коюуга укугун Кърёё кармоочу ушул Эрежелерге ылайык Кърёёнъ тескёёчъгё ыйгара тургандыгы каралууга тийиш. 

Кърёё кармоочу менен Кърёёнъ тескёёчънън ортосунда кол коюлган макулдук- тапшырмасынын тъп нускасы, ушул Эреженин 6-пунктунда кёрсётългён документтер менен бирге Улуттук банка сунушталат. 

14. Кърёё коюучунун кърёёлък субэсебинде турган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же болбосо Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которуу, Кърёё кармоочунун же Кърёё тескёёчънън тапшырмасы боюнча Улуттук банк тарабынан ишке ашырылышы мъмкън (4-тиркеме). 

Улуттук банк, Кърёё кармоочунун Кърёё коюучуга макулдашылган тапшырмасынын негизинде кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине, ал келип тъшкён кънъ которот.  

15. Кърёё коюучу Кърёё кармоочу алдындагы милдеттенмелерин аткарбаган шартта, кърёёгё коюлган МБКдан соттук же соттук эмес тартипте ёндъръънън жъргъзълъшъ ыктымал.  

16. Кърёё кармоочу тарабынан кърёёгё коюлган МБКдан соттук тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, Улуттук банк кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которууну ишке ашырган, соттун Кърёё кармоочунун доосун канаттандыруу боюнча къчънё кирген чечимин сунуштоо аркылуу жъзёгё ашырылат.  

17. Кърёё кармоочу тарабынан кърёёгё коюлган МБКдан соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ, Кърёё кармоочу менен Кърёё коюучунун ортосунда тъзългён, кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ тартиби жёнъндё нотариалдык жактан тастыкталган келишимдин негизинде, Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» мыйзамына ылайык жъзёгё ашырылат. Кърёё коюучу Кърёё кармоочу алдындагы милдеттенмесин аткара албай калган шартта, Кърёё кармоочу кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъгё Кърёё кармоочунун укугун аныктаган, нотариустун колтамгасы менен тастыкталган кърёё предметинен соттук эмес тартипте ёндъръънъ жъргъзъъ тартиби тууралуу келишимди Улуттук банкка беръъгё тийиш. Ал эми Улуттук банк, Кърёё кармоочу тарабынан сунушталган документтердин негизинде кърёёгё коюлган МБКларды Кърёё кармоочунун инвестициялык субэсебине же Кърёёнъ тескёёчънън МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине которууну ишке ашырат. 

18. Кърёё коюучунун кърёё эсебиндеги МБКлардын ордун жабуу мёёнётъ тёмёнкълёргё байланыштуу келип жеткен учурларда; 1) соттук же соттук эмес териштиръълёрдън создуктурулуп кетишинен улам; 2) Кърёё коюучу жана/же Кърёё кармоочу же болбосо Кърёёнъ тескёёчъ кърёёгё карата эч кандай аракеттерди кёрбёсё Улуттук банк, алардын номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен, кърёё келишиминде кёрсётългён банктын корреспонденттик эсебине которот.  

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу, 

мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо эрежелерине 

карата 1-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

___________________Башкармалыгы 

 

 

Кърёё коюучунун  

ТАПШЫРМАСЫ

_______________________________________________________ менен  

(Кърёё кармоочунун аталышы) 

20___жылдын «___»________ №____ кърёё келишимине ылайык, тёмёнкъ эмиссиядагы ________________________ инвестициялык субэсептен 

(МБКнын търъ кёрсётълсън

МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсепке которууну ётънём  

 

МБК каттоо номери 

МБКнын саны (даана

Номиналдык наркы (сом) 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

М.О

_______________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ) 

 

Операция жъргъзългён кън _________________________________________ 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу

мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 2-тиркеме 

 

 

 

Кърёё жёнъндё 

ТИПТЪЪ КЕЛИШИМ 

 

____________________________негизинде иш алып барган, мындан ары Кърёё коюучу деп аталуучу____________________________атынан____________________ бир тараптан жана _________________________________________ негизинде иш алып барган, мындан ары Кърёё кармоочу деп аталуучу ___________________________атынан _________________________экинчи тараптан биргелешип, «Тараптар» деп аталуучулар тёмёнкълёр жёнъндё макулдашышты

1. 20___жылдын «____»________ ________________________________ боюнча милдеттенменин камсыздоосу катары Кърёё коюучу анын менчик укугуна тиешелъъ болгон тёмёнкъ эмиссиялардагы жана тёмёнкъдёй кёлёмдёгъ(дёрдёгъ) мамлекеттик баалуу кагаздарды (мындан ары-МБК), Кърёё кармоочуга кърёёгё ёткёръп берет

 

МБКнын каттоо номери 

МБКнын саны 

(даана

Номиналдык наркы (сом) 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

2. Кърёё коюучу кърёё менен камсыз болгон милдеттенмесин мёёнётънён мурда толугу менен же жарымжартылай аткарган шартта, _________________________________________ 

(Кърёё кармоочу/Кърёё тескёёчъ)  

Кърёёгё коюлган МБКнын толугу менен же жарым-жартылай кърёёдён бошотулгандыгы жёнъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына ёз учурунда маалымдоого милдеттенет

3. Кърёё кармоочу ушул келишимге ылайык кърёёгё коюлган МБКга ёз укугун жъзёгё ашыруу ъчън ёкъл катары (банктын аталышы) Кърёёнъ тескёёчъ кылып дайындайт

4. Кърёё менен камсыз болгон милдеттенме аткарылбаган шартта, Кърёё кармоочу кърёёгё коюлган МБКны Улуттук банктагы МБК депозитарийиндеги ёзънън инвестициялык субэсебине (же болбосо Кърёё тескёёчънън жалпы субэсебине) которууну талап кыла алат. 

5. Тараптар ортосунда кърёё менен камсыз болгон милдеттенменин аткарылышы жагында пикир келишпестиктер келип чыккан жана ушул келишимге ылайык кърёёгё коюлган МБКга укукка тиешелъъ макулдашууга жетишъъгё мъмкън эмес болгон шартта, Тараптар маселени чечип алуу ъчън арбитраждык сотко же башка сот органдарына кайрылышат

Пикир келишпестиктер жёнгё салынганга жана/же сот органынын чечими Улуттук банкка берилгенге чейин кърёёгё коюлган МБК Кърёё коючунун Улуттук банктагы МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсебинде сакталып турат

6. Кърёё коючунун МБК депозитарийиндеги кърёёлък субэсептеги МБКнын ордун жабуу мёёнётъ келип жеткен учурда, Тараптар алардын номиналдык наркын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыктын эсебинен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы (банктын аталышы) корреспонденттик эсебине которууга Улуттук банкка ыйгарым укук чегеришет

7. Тараптар ушул келишимдин Кыргыз Республикасында Улуттук банкында каттоодон ёткёртъъ ъчън тёлёмдёр __________________ тарабынан тёлёнё тургандагына макулдашышты 

(Кърёё коючу/Кърёё кармоочу

8. Тараптар кърёёгё коюлган МБКны Кърёё коюучуга тиешелъъ, башка эмиссиядагы МБКга алмаштыруу мъмкънчълъгънё келишишти жана бул учурда алар кърёё жёнъндё жаьы келишим тъзъъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан каттоодон ёткёртъп, ал ъчън тёлёёнън да анда жъргъзълъшънё макулдашышты. 

9. Келишим бирдей юридикалык къчкё ээ 3 тъп нускада тъзългён. Кърёё жёнъндё келишимдин бир нускасы Улуттук банкта калат, ал эми экинчиси тиешелъълъгънё жараша Кърёё коюучуга жана Кърёё кармоочуга берилет.  

 

 

Тараптардын реквизиттери

Кърёё коюучу ъчън Кърёё кармоочу ъчън 

______________________ ______________________ 

______________________ ______________________ ______________________ ______________________  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон ёткёртългён 

20___ жылдын "___" ____________ N _____ 

_______________ _________________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жёнъ) 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу, 

мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 3-тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

___________________Башкармалыгы 

 

 

БИЛДИРМЕ

(20___ «___»_______№____ кърёё келишимине карата

 

___________________________ __________________________ байланыштуу 

(Кърёё кармоочунун аты-жёнъ) (себеби кёрсётълёт

_________________________________Кърёё коюучу тарабынан кърёё коюлган МБКны кърёёдён бошотууну ётънёт 

 

МБКны каттоо номери 

МБКнын саны (даана

МБКнын орду жабылган кън 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

М.О

_______________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (аты-жёнъ

_________________________ 

(кънъ

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

аркылуу жайгаштырылган МБК търъндёгъ 

кърёёлък камсыздоону каттоо  

эрежелерине карата 4-тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

___________________Башкармалыгы 

 

ТАПШЫРМА

_______________________________________________ 

(Кърёё кармоочунун/Кърёё тескёёчънън аты-жёнъ (аталышы)

__________________________________менен ______________________________ 

(Кърёё коючунун аты-жёнъ) (Кърёё кармоочунун аты-жёнъ

ортосунда тъзългён, Улуттук банкта 20___жылдын «__»_____ ___ номеринде каттоодон ёткёртългён келишимге ылайык жана _________________________________________улам, Кърёё кармоочунун  

укугунда __________________________________________________ 

(себеби кёрсётълсън)  

_______________________________________кърёёлък эсебинен 

(МБКнын търъ

_________________________________ депо-эсебинин инвестициялык субэсебине же  

_____________________________МБК депозитарийиндеги жалпы субэсебине 

(Кърёёнъ тескёёчънън атылышы) 

 

келишимде кёрсётългён кърёёгё коюлган МБКларды которууну ётънём  

 

МБКны каттоо номери 

МБКнын саны (даана

Номиналдык наркы (сом) 

 

 

 

Жыйынтыгында

 

 

 

М.О

_________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ.) 

_________________________ 

(кънъ

 

Макулдашылды: (Кърёё коюучу

М.О

________________________ _______________ ____________________ 

(кызматы) (колтамгасы) (Аты-жёнъ) 

_________________________ 

(кънъ