2020-жыл

 Кыргыз Республикасындагы үй чарбаларынын экономикалык аракеттерине 2014-2015-жылдардагы кескин жагдайлардын тийгизген таасири


2019-жыл

 Микромаалыматтардын негизинде Кыргыз Республикасынын үй чарбалары секторун стресс-тесттен өткөрүү

 Кыргыз Республикасында финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүндүгү


2018-жыл

 Кыргыз Республикасынын банк системасында кредиттер боюнча пайыздык чендерди белгилөөгө таасирин тийгизген тышкы жана ички факторлор

 Кыргыз Республикасындагы формалдуу эмес кредит берүү (пилоттук иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча)


2017-жыл

 Кыргыз Республикасы үчүн жалпы тең салмактуулуктун бааланган динамикалык стохастикалык модели


2016-жыл

 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын мисалында кредиттик тобокелдик модели

 Кыргыз Республикасында үй чарбаларынын акча топтоо аракеттеринин гендердик аспектилери


2015-жыл

 Калктын микрофинансылык уюмдардын депозиттик продукттарын керектөөсү жана аларды өнүктүрүүдө келип чыккан тоскоолдуктар

 Кыргыз Республикасында акча которуулардын үй чарбаларынын чыгаша түзүмүнө тийгизген таасири

 Бишкек шаарынын лицензияланган алмашуу бюролорунун ишин изилдөө


2013-жыл

 Инфляциялык күтүүлөр жана аларды иликтөө ыкмалары: теоретикалык жана эмпирикалык ыкмалар

 Кыргызстанда инфляция динамикасы менен экономикалык өсүш арымдын ортосундагы өз ара байланышка талдап-иликтөөлөр

 Улуттук акча жүгүртүүнүн улуттук системасы: орноо жана келечектеги өнүгүү


2012-жыл

 Илимий эмгектер жыйнагы


2011-жыл

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы коммуникациялык саясат акча-кредит саясатынын элементи катары


2009-жыл

 Кыргыз Республикасындагы 2002-2006-жылдар аралыгында түптөлгөн демографиялык жагдайга баяндама