Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, № 403/1 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Глобал Валюта» алмашуу бюросунун 2023-жылдын 31-майында берилген № 6533 лицензиясынын аракети 2024жылдын 18майынан тартып 1-июнун кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду.