Конъюнктура: 21 - 25 май


 

ь Учурда Кыргызстанда микрофинансылык уюмдар тарабынан берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин орточо алынган деьгээли 38% тъзёт. «Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё» мыйзам талабына ылайык жакырчылыкты кыскартуу, иш менен камсыз болуу деьгээлин жогорулатуу, ишкердикти ёнъктъръъгё ёбёлгё тъзъъ жана калкты социалдык мобилизациялоого търткъ беръъ ъчън микрокаржылоо жагында жеткиликтъъ кызматтарды сунуштоо ушул уюмдардын негизги иш максатынан болсо да, айрым микрокредиттик уюмдардын пайыздык чендери орточо деьгээлден олуттуу ашкан чекте белгиленген. Мына ушул жагдайдын негизинде «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу эскертъъ чаралары жана санкциялар жёнъндё» жобонун талабына таянуу менен Улуттук банк, тёмёндё келтирилген микрофинансылык уюмдардын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна къбёлъктёрънън аракетин токтоткон:  

 

Чъй областы жана Бишкек шаары боюнча

1. "МКК "MicroFinance" (МикроФайненс) ЖЧКсы 

2. "МКК "Батыр Кредит" ЖЧКсы 

3. "МКК "Киреше Ордо" ЖЧКсы 

4. "МКК "Мульти-капитал" ЖЧКсы 

5. МКК "ДЭК" ЖЧКсы 

6. МКК "ABRiD Capital" ЖЧКсы 

7. МКК "Адис-кредит" ЖЧКсы 

8. МКК "Айдай-Кредит" ЖЧКсы 

9. МКК "Аркеш" ЖЧКсы 

10. МКК "Асыл Капчык" ЖЧКсы 

11. МКК "Байлык-Финанс" ЖЧКсы 

12. МКК "Бек-Ай" ЖЧКсы 

13. МКК "Береке-Байлык" ЖЧКсы 

14. МКК "Бизнес центр Кредит" ЖЧКсы 

15. МКК "Быстрый Кредит" ЖЧКсы 

16. МКК "Грандкредит" ЖЧКсы 

17. МКК "ЖБК и Партнеры" ЖЧКсы 

18. МКК "ЖенилКредит" ЖЧКсы 

19. МКК "Калык-Бай" ЖЧКсы 

20. МКК "Кредит Плюс" ЖЧКсы 

21. МКК "Кредитка" ЖЧКсы 

22. МКК "Кредитный двор" ЖЧКсы 

23. МКК "КУТУЧА" ЖЧКсы 

24. МКК "Мега-Кредит" ЖЧКсы 

25. МКК "МиР" ЖЧКсы 

26. МКК "Нур-Жайлоо Кр" ЖЧКсы 

27. МКК "ПиК и Компани" ЖЧКсы 

28. МКК "Прайм-финанс" ЖЧКсы 

29. МКК "Энесай Инвест" ЖЧКсы 

30. МКА "Бай-Капитал" коомдук фондусу 

31. "МКК "Golden cent" ЖЧКсы 

32. "МКК "Байболот" ЖЧКсы 

33. МКК "Zaem plus" (Заем Плюс) ЖЧКсы 

34. МКК "АЙГЕР-М КРЕДИТ" ЖЧКсы 

35. МКК "Акбарали-МКК" ЖЧКсы 

36. МКК "Алтын-Кылым" ЖЧКсы 

37. МКК "Алтын-Нур" ЖЧКсы 

38. МКК "Бай -Кредит" ЖЧКсы 

39. МКК "Байтур финанс" ЖЧКсы 

40. МКК "Бек-Инвест" ЖЧКсы 

41. МКК "Money Trust" ЖЧКсы 

 

Ысык-Кёл областы боюнча

1. МКК "Аль-Нур" ЖЧКсы 

2. МКК "Байсеит Ата" ЖЧКсы 

3. МКК "Ийгилик-Капитал" ЖЧКсы 

4. МКК "И.Б.С." ЖЧКсы 

5. МКК "ADB - Credit" ЖЧКсы 

6. МКК "VAIS Finance» ЖЧКсы 

7. МККАлиююЖЧКсы 

8. МКК "Алтын Булак Кап" ЖЧКсы 

9. МКК "Альянс Капитал" ЖЧКсы 

10. МКК "Ая" ЖЧКсы 

11. МКК "Баррэл" ЖЧКсы 

12. МКК "Бектан капитал LTD" ЖЧКсы 

13. МКК "Биллион" ЖЧКсы 

14. МКК "Жаннат-кредит" ЖЧКсы 

15. МКК "Империал" ЖЧКсы 

16. МКК "Инаят Дирхам" ЖЧКсы 

17. МКК "Иса-Ата" ЖЧКсы 

18. МКК "Капитал-АБЭ" ЖЧКсы 

19. МКК "Каракол-Капитал" ЖЧКсы 

20. МКК "Кол-толкуну" ЖЧКсы 

21. МКК "М-Касиет" ЖЧКсы 

22. МКК "ПАЗ" ЖЧКсы 

23. МКК "Сандугаш" ЖЧКсы 

24. МКК "Тагир" ЖЧКсы 

25. МКК "Тумар-Кредитс" ЖЧКсы 

26. МКК "Хан" ЖЧКсы 

27. МКК "Эл-Тирек" ЖЧКсы 

28. МКК "ЭрИБак" ЖЧКсы 

29. МКА "Ийгилик-Болсун" коомдук фондусу 

30. МКА "Развитие" коомдук фондусу 

31. МКА "Актилек-Балыкчы" мекемеси 

32. МКА "АдиКенч" мекемеси 

33. МКА "Алтын-Казына и Ко" мекемеси 

34. МКА "Аруу Кенч" мекемеси 

35. МКА "Байгер" мекемеси 

36. МКА "Байсан" мекемеси 

37. МКА "Бата" мекемеси 

38. МКА "Кут" мекемеси 

39. МКА "Самат кредит" мекемеси 

40. МКА "Тулекабыл-Ата" мекемеси 

 

Нарын областы 

1. МКК "MFRK" ЖЧКсы 

2. МКК "Ак-Бата Инком" ЖЧКсы 

3. МКК "Байрабат" ЖЧКсы 

 

Ош областы  

1. МКК "Калый-Ата Финанс" ЖЧКсы 

 

Талас областы 

1. МКК "Абиль-Аина" ЖЧКсы 

2. МКК "Арзан Капитал" ЖЧКсы 

3. МКК "Жанбосун" ЖЧКсы 

4. МКК "Нуржигит-Бек" ЖЧКсы 

5. МКК "Тунук Кредит" ЖЧКсы 

6. МКК "Эрнур-Капитал" ЖЧКсы 

 

 

ь АКШ Казыналыгынын делегациясы, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин ёкълдёръ, Реконструкциялоо жана ёнъгъънън Европа банкынын ёкълдёръ Улуттук банкка келип, жергиликтъъ валютада каржылоо программасына мониторинг жъргъзъъ маселеси алардын Улуттук банктын жетекчилиги менен жолугушуусунун негизги максатынан болгон. Чет ёлкёдён келген коллегаларга Кыргызстандын микрофинансы секторундагы учурда тъптёлгён абал, макроэкономикалык кёрсёткъчтёрдън ага тийгизип жаткан таасири, Улуттук банк жъргъзъп жаткан акча-кредит саясат боюнча маалыматтар сунушталып, кошумча суроолорго жооптор берилген. Негизинен сёз, Улуттук банк тарабынан иштелип чыгып жаткан Жаьы банктык кодекс тууралуу болуп, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, хеджирлёё инструменттери боюнча маалыматтар берилген.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

o Жеке ишкер Хихизов Маджит Керимовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 21-майында 4949 лицензия берилген, каттоо 2979. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе атындагы кёчё, 134; 

o Жеке ишкер Шарафудинов Дамир Султановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 21-майында 4950 лицензия берилген, каттоо 2980. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Батыр атындагы кёчё, 55; 

o "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 22-майында 4951 лицензия берилген, каттоо 2981. Юридикалык дареги: Бишкек шаары,Чъй проспектиси, 96; 

o Жеке ишкер Шералиев Алишер Абдикаримовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 23-майында 4952 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Араван айылы, Ош 3000 кёчёсъ, номерсиз (автовокзалдын жанында); 

o Жеке ишкер Салымбеков Абдыжапар Курмановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 24-майында 4953 лицензия берилген, каттоо 2982. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ/Бейшеналиев атындагы кёчё, 233, ("Ала-Арча" дъкёнъ); 

o Жеке ишкер Васильченко Виктор Ивановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 24-майында 4954 лицензия берилген, каттоо 2983. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 166; 

o Жеке ишкер Ажиева Анаркан Жапаровнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 25-майында 4955 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Карасуу шаары, "Туратали" базары, мурдагы катардагы 5 пункт

o МКК "Бай Финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 22-майында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё 459 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, жаш Гвардия бульвары, 27. 

 

ь 2004-жылдын 29-июлунда МКК "Бай-Ата" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё берилген эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё 21 къбёлъгъ, 2012-жылдын 15-майындагы коомдун катышуучусунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё чечимине жана 2012-жылдын 18-майындагы МККнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 22-майынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кыргызстан кёчёсъ, 95/7. 

 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

кёлёмъ

сом менен 

саны

даана 

2012-жылдын 21-майынан 25-майына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде

Абсолюттук мааниде 

11 891 228 422,65 

46 407 

1 293 682 166,11 

43 756 

10 597 546 256,54 

2 651 

БТС тёлёмдё-ръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

10,9 

94,3 

89,1 

5,7 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,8 

1,6 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

13,1 

8,4 

17,3 

8,9 

12,6 

1,4 

БК кириш  

17,3 

31,1 

17,8 

32,8 

17,3 

2,7 

СФ чыгыш  

0,003 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

1,2 

1,1 

1,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

12 085 215 566,66 

43 711 

1 281 189 646,12 

40 963 

10 804 025 920,54 

2 749 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-193 987 144,01 

2 696 

12 492 519,99 

2 793 

-206 479 664,00 

-98 

-1,6 

6,2 

1,0 

6,8 

-1,9 

-3,6 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

карата абал боюнча 

2012-жылдын 18-майына карата 

2012-жылдын 25-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда

130 789 

 

131797 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

715 

454 

261 

 

722 

461 

261 

Банкоматтардын саны 

193 

194