Конъюнктура: 05 - 09 март


 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Вахриченко Ирина Витальевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 5-мартында №4861 лицензия берилген, каттоо №2905. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ, 129, №11-пав.; 

2. МКК " Жаабарс" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 7-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №438 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 27, 326-каб.; 

3. МКК " Субан-Финанс" ААКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2012-жылдын 7-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №439 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Ысык-Ата району, Ново-Покровка айылы, Чкалов кёчёсъ, 131.  

 

2012-жылдын 5-мартындагы №1 катышуучунун чечиминин жана 2012-жылдын 5-мартындагы МККнын ётънъчънън негизинде, МКК "Асима" ААКсынын жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2009-жылдын 30-июнунда берилген эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №218 къбёлъгъ 2012-жылдын 5-мартынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Кашка-Суу м/р, 5-ъй, 21-кв. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 5-мартынан 9-мартына чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

10 057 390 037,97 

32 788 

911 550 688,91 

30 751 

9 145 839 349,06 

2 037 

БТС тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

9,1 

93,8 

90,9 

6,2 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,2 

1,0 

1,8 

1,1 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

24,4 

6,0 

11,8 

6,3 

25,7 

2,2 

БК кириш  

8,8 

34,1 

14,2 

36,2 

8,3 

1,9 

СФ чыгыш  

0,1 

4,1 

1,4 

4,4 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,6 

5,7 

6,8 

6,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 097 839 260,94 

39 856 

1 148 581 597,60 

37 388 

9 949 257 663,35 

2 468 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-1 040 449 222,97 

-7 068 

-237 030 908,69 

-6 637 

-803 418 314,29 

-431 

-9,4 

-17,7 

-20,6 

-17,8 

-8,1 

-17,5 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын2-мартына карата 

2012-жылдын 9-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

124 669 

125 232 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

693 

457 

236 

693 

457 

236 

Банкоматтардын саны 

164 

170