Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2009 жылдын 13 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 28- октябрындагы № 43/5 “ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 28- октябрындагы № 43/6 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн № 22/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жөнүндө” жобо тууралуу” токтомго толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 18- ноябрындагы № 46/18 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 27-декабында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон өткөрүлгөн № 36/1 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалыматтарды берүүсүнө карата талаптар жөнүндө” жобо тууралуу” токтомго толуктоолорду киргизүү тууралуу “токтому; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009- жылдын 25- ноябрындагы № 47/4 “2003 жылы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15-январда 2-04 номеринде каттоодон өткөрүлгөн № 34/10 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө” токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу” токтому; 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28.10 № 43\5 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук 

актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына, "Кредиттик союздар жёнъндё" мыйзамынын 4, 26, 30 жана 33-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 14/2 “Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелеринин жаьы редакциясы жёнъндё” токтомго жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 21-апрелинде 45-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №7/5 “Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё” токтомго, ушул токтомго кошо тиркелген тиркемеге ылайык, ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын «28»октябрындагы  

43\5 токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 4-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 6-июнунда 73-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №14/2 «Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелеринин жаьы редакциясы жёнъндё» токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу» эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

 

- II бёлъктүн экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Институционалдык капитал - бул суммардык капиталдын бёлъгъ, ал келечектеги керектёё камдарынан, ётъп жаткан жылдын чыгашаларын эске албаганда, ёткён жылдардын бёлъштърълбёгён пайдаларынан/чыгашаларынан турат.»; 

 

- 5.1.-пунктунун экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Кредиттик союздун тышкы карыз алууларынын максималдуу ёлчёмън эсептёёдё тышкы карыз алуулардын суммасына, кредиттик союздун Кыргыз Республикасынын «Кредиттик союздар жёнъндё» мыйзамында каралган карыз алуулары камтылат.»; 

 

- 5.2.-пунктунун 5.2.1- пунктчасынын съйлёмънън аягы «, кредиттик союздун алдында кредиттер боюнча карызы бар.» деген сёздёр менен толукталсын; 

 

- 5.4.-пунктунун 5.4.1.-пунктчасындагы «кредиттёё ъчън» деген сёздёрдөн кийин ътър белгиси коюлсун; 

 

- 7.1.-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Кредиттик союздардын ишине кёзёмёлдъктъ Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы, Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Улуттук банктын Баткен областындагы ёкълчълъгъ жъзёгё ашырат.»; 

 

- №1-тиркемеде «1-тиркеме» деген сёздөрдүн алдындагы «№» белгиси алынып салынсын;  

 

- 1-тиркемедеги таблицага эскертъъ тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«Экономикалык ченемдердин жана чектёёлёрдън сакталышы жёнъндё маалыматтар» деген таблицаны толтуруу учурунда, кредиттик союздар ушул Эрежелерде белгиленген талаптарга таянышы зарыл.». 

 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 23-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 21-апрелинде 45-06 номеринде каттоодон ёткёртългён № 7/5 «Кредиттик союздарга карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген, «Кредиттик союздарга карата таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

- жобонун бътъндёй тексти боюнча ар кандай жёндёмё мъчёлёръндёгъ «убактылуу администрация» деген сёздөр, тиешелъъ жёндёлъштёгъ «убактылуу жетекчилик» деген сёздөр менен алмаштырылсын; 

 

- жобонун бътъндёй тексти боюнча ар кандай жёндёмё мъчёлёръндёгъ «Улуттук банктын областтык башкармалыгынын начальниги» деген сёздёр, тиешелъъ жёндёлъштёгъжана Улуттук банктын Баткен областтык ёкълчълъгънън директору» деген сёздёр менен толукталсын; 

 

- 3.8.-пунктунун үчүнчү абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

«- кредиттик союздун тёлёёгё жёндёмсъздъгъ;»; 

 

- Жобонун 3-бёлъгү тёмёнкъ мазмундагы 3.9.-3.13.- пункттар менен толукталсын: 

«3.9. Кредиттик союз Улуттук банк тарабынан лицензиясы кайтарылып алынган тёмёнкъдөй учурларда жоюлууга тийиш: 

- эгерде кредиттик союзда добуш беръъ укугуна ээ болгон жеке жактарынын - катышуучуларынын саны ондон аз болуп калса; 

- эгерде кредиттик союз мыйзамдарга ылайык сактык пайларынын жалпы суммасынын минималдуу ёлчёмън сактоо боюнча шарттарды аткарбаса; 

- эгерде кредиттик союз системалуу турдө (б.а. катары менен 12 календардык ай ичинде эки жана андан кёп жолу) мыйзам жоболорун, ченемдик укуктук актыларын, Улуттук банктын жазма буйруктарын жана/же кредиттик союздун уставын бузса, анын натыйжасында кредиттик союздун иши кооптуу же финансылык жактан ишенимсиз болуп калса же болуп калышы ыктымал болсо; 

- эгерде кредиттик союз мыйзамдарга ылайык тёлёёгё жёндёмсъз деп таанылса

3.10. Кредиттик союз Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин лицензияны (кошумча лицензияны кошо алганда) кайтарып алуу жёнъндё чечимин алгандан кийинки үч кън ичинде, лицензиянын тъп нускасын Улуттук банка тапшырат, ал эми бир айдын ичинде соттон тышкаркы тартипте жоюлуу жол-жобосун баштайт. 

3.11. Кредиттик союзду жоюу боюнча милдеттер анын катышуучуларына же кредиттик союздун уставы менен жоюга ыйгарым укуктуу башкаруу органына жъктёлёт. 

3.12. Кредиттик союз тёлёёгё жёндёмсъз учурда банкроттук жёнъндё мыйзамга ылайык жоюлууга тийиш. Мында кооперативдерди банкроттуукка чыгаруу процессинин ёзгёчёлъктёръ кредиттик союздарга карата колдонулбайт. 

3.13. Тёлёёгё жёндёмсъз учурунда катышуучуларынан депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союз банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттукка чыгаруу жёнъндё ченемдик укуктук актыларга ылайык жоюлууга тийиш.». 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28.10 № 43\6 токтому 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда  

102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго толуктолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомго, ушул токтомго кошо тиркелген тиркемеге ылайык, толуктоолор киргизилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага Алапаев М.О

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын «28»октябрындагы № 43\6 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана  

башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата 

минималдуу талаптар жёнъндё» жобо толуктолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде тышкы аудитке карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

1.Жобонун кириш бёлъгъндёгъ (Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздарды колдоо жана ёнъктъръъ боюнча финансы компаняисы» деген съйлём «,Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖСКсы, Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ фонду ЖАК жана микрофинансылык компаняилар» деген сёздёр менен толукталсын)». 

2. Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 4.2 пункт менен толукталсын: 

«4.2. Банк милдеттъъ аудитти жъргъзъъ жана аудитордук корутундусу (отчет) менен финансылыкт отчету жалпыга маалымадоо каражаттарында жарыялоо жёнъндё аудитордук ишти жёнгё салуучу ыйгарым укуктуу органга билдиръъгё тийиш». 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 18.11 № 46\18 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003 жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалыматтарды беръъсънё карата талаптар жёнъндё" жобо тууралуу“токтомго толуктоолорду 

киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё“ мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003 жылдын 27-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (къбёлъгънън) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду тъзъъсънё жана маалыматтарды беръъсънё карата талаптар жёнъндё" жобо тууралуу“ токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм бул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

Тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 

« 18 » ноябрнда 46/18  

токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003 жылдын 27 декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалыматтарды берүүсүнө карата талаптар жөнүндөгү" Жобо тууралуутоктомго толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003 жылдын 27 декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 9-февралында 19-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №36/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын (күбөлүгүнүн) негизинде иш алып барган банктык эмес мекемелердин финансылык отчетторду түзүүсүнө жана маалыматтарды берүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун 1.1-пункту «микрофинансылык компаниялар» деген сёздёрдён кийин «Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду» деген сёздёр менен толукталсын жана андан ары текст боюнча кетсин;  

2. Жобонун 3.2-пункту «микрофинансылык компания» деген сёздёрдён кийин «Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду» деген сёздёр менен толукталсын жана андан ары текст боюнча кетсин

3. Жобо тёмёнкъ мазмундагы 3.5-пункту менен толукталсын: «Кыргыз Республикасынын ёнъктъръъ фонду жыл сайын Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешке, Кыргыз Республикасынын Президентине Жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчеттук жылдан кийин 30-апрелден кечиктирбей ёзънън иши тууралу отчет берет.». 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 25.11 № 47\4 токтому 

 

2003 жылы 10 декабырда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15 январда 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён № 34/10 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор тууралуу. 

 

Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына жана „Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё“ Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003 жылы 10 декабырда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15 январда 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён № 34/10 токтомго толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм жарыяланган къндён кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Тёрага Алапаев М.О

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2009-жылдын «25» ноябрындагы  

№ 47\4 токтомуна карата тиркеме  

 

2003 жылы 10 декабырда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 15 январда 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор. 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» токтому менен бекитилген «Банктардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

 

1.Нускоонун кириш сёзъндёгъ «банктардын ишине карата талаптар» деген сёздёр «анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишкердикти жъргъзъшкён, ислам терезесине ээ,» деген сёздёр менен толукталсын. 

 

2. «Директорлор кеьешинин мъчёлёръ» деген сёздёрдён кийин «Инсайдерлер» деген аныктамалар «Шариат кеьешинин мъчёлёръ» деген сёздёр менен толукталсын. 

 

3. 1-бөлөк тёмёнкъ мазмундагы жаңы аныктама менен толукталсын «Аффилирленген жактар жана инсайдерлер менен операциялар төлөмдөрдөн алынышына же алынбашына көз каранды “байланышкан” тараптардын ортосундагы ресурстарды же миязеттенмелерди берүү/алуу». 

 

4. 1-бөлөктү 8 абзацындагыАффилирген жактар булар:” деген аныктамада «кредиттерди (кредитти алмаштыруучуларды) берүүдеген сёздёр кийин төмөнкү мазмундагы менен 1 шилтеме менен толукталсын “Ислам банктары үчүн ислам банкы тарабынан акча каражаттарын берүү шарттарын камтыган бүтүмдөр”.  

 

5. 1- бөлүктү биринчи абзацындагы “Сапаты төмөн активдер” деген аныктама төмөнкү редакцияда берилсин “Улуттук банктын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн резервде жасоо боюнча тиешелүү талаптарына субстандарттык, шектүү жана жоготуулар катары классификацияланган активдер.” 

 

6. 1- бөлүктөгү “Сапаты төмөн активдер” деген аныктаманын экинчи абзацдагы “пайыз” деген сөз төмөнкү мазмундагы 2 шилтеме менен толукталсын “Ислам банктары үчүн банк менен кардардын (клиенттин) ортосундагы келишимде аныкталган үстөк баа, негизги сумма жана/же башка төлөмдөр”.  

 

7. 1- бөлөк төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын ""Ислам банкы", "Ислам терезесине" ээ банк", "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери", "Шариат стандарттары", "Шариат кеңеши" - бул терминдер Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Мыйзамында камтылган түшүнүктөргө ылайык келет. 

 

8. 2.7 А пунктунда (2)пунктчасындагы Депозит” деген сөз төмөнкү мазмундагы 3 шилтеме менен толукталсын «Ислам банктары үчүн депозит- бул ислам банкында мудараба, кард хасан жана вадиа йад даман келишимдеринин негизинде жайгантырылган кардалардын акча каражаттары”.