Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 8 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28 июлундагы- № 57/1 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында эсеп ачуу ъчън Кыргыз Республикасынын жаранынын ёздък къбёлъгън пайдалануу жёнъндётоктому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 9 августундагы- № 61/10 “ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-агустунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёрългён № 26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё” токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28.0757\1 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында эсеп ачуу ъчън Кыргыз Республикасынын жаранынын ёздък къбёлъгън пайдалануу жёнъндё 

 

Ёзгёчё кырдаал шартта, 2010-жылдын июнь айында Ош жана Жалал-Абад областтарында жана Ош шаарында келип чыккан массалык башаламандыктын кесепетинен жапа чеккен жарандарга материалдык жактан мамлекеттик даректъъ жардамдардын кёрсётълъшън камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Коммерциялык банктар Ош жана Жалал-Абад шаарларын калыбына келтиръъ жана ёнъктъръъ боюнча мамлекеттик дирекциянын тъзгён тизмесине ылайык, 2010-жылдын июнь айында Ош жана Жалал-Абад областтарында жана Ош шаарында келип чыккан массалык башаламандыктын кесепетинен жапа чеккен жарандарга материалдык жардам търъндёгъ мамлекеттик каражаттарды чегеръъ максатында эсептерди ачуу ъчън Кыргыз Республикасынын жаранынын, тиешелъъ ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген ёздък къбёлъгъ, документ катары кабыл алышсын. 

2. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ, айым С.К. Алыбаевага ыйгарылсын

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 09.0861\10 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду 

киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом 2010-жылдын 1-октябрь айынан тартып къчънё кирет

3. Тышкы жана коомдук байланыштар бёлъмъ бул токтомду Улуттук банктын расмий сайтына жарыяласын. 

4. Расмий жарыялангандан кийин Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

5. Тёлём системалар башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары Чокоев З.Л. мырзага жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылыдн 9-августунда 61/10 токтому менен бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылыдн 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылыдн 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/6 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё» токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин:  

1. «Банктардын кызмат кёрсётъълёръ» деп аталган 19А- бёлъккё (1-таблица):  

1. «Эсептерди тейлёё» деп аталган 1.2-пункт тёмёнкъ пунктчалар менен толукталсын

· 1.2.2 «Интернет - Банкинг» валюта търлёръ боюнча (улуттук жана чет ёлкё валютасында) бёлъп кёрсётъъ менен  

· 1.2.3. « Мобильный - банкинг» валюта търлёръ боюнча (улуттук жана чет ёлкё валютасында) бёлъп кёрсётъъ менен

2. «Нак эмес которуулар» деп аталган 1.3-пункт «Тике дебеттёё» деп аталган 1.3.5-пунктча мене толукталсын. 

3. «Эсеп ачуусуз эле которуулар» деп аталган 1.4-пункттун «Улуттук жана чет ёлкё валюталарнда которуулар» деп аталган 1.4.2. жана 1.4.3-пунктчалары юридикалык жана жеке адамдарга бёлъъ менен которуулардын локалдык жана Эл аралык системалары менен толукталсын.  

4. Бътъндёй бёлъктън тексти боюнча «карточкалар» деген сёз «Карттар» деген сёзгё алмаштырылсын

5. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4-пункттар тёмёнкъ пунктчалар менен толукталсын:  

· «Эсептерди ачуу»; 

· «Карттарды беръъ»; 

· «Карттарды пайдалануу менен нак акча алуу» 

 

тейлёёгё алынган карттардын ар бир търъ ъчън

 

6. Бътъндёй бёлъктёр боюнча номерлерди тизмектёё.  

 

«Банктардын ыилиалдар боюнча кызматк ёрсётъълёръ» деп аталган 19 Б бёлъгъ (2-таблица):  

1. «Эсептерди тейлёё» деп аталган 1.2-пункт тёмёнкъ пунктчалар менен толукталсын: 

a. 1.2.2 «Интернет - Банкинг» валюта търлёръ боюнча (улуттук жана чет ёлкё валютасында) бёлъп кёрсётъъ менен  

b. 1.2.3. « Мобильный - банкинг» валюта търлёръ боюнча (улуттук жана чет ёлкё валютасында) бёлъп кёрсётъъ менен. 

2. «Нак эмес которуулар» деп аталган 1.3-пункт «Тике дебеттёё» деп аталган 1.3.5-пунктча мене толукталсын. 

3. «Эсеп ачуусуз эле которуулар» деп аталган 1.4-пункттун «Улуттук жана чет ёлкё валюталарнда которуулар» деп аталган 1.4.2. жана 1.4.3-пунктчалары юридикалык жана жеке адамдарга бёлъъ менен которуулардын локалдык жана Эл аралык системалары менен толукталсын.  

4. Бътъндёй бёлъктън тексти боюнча «карточкалар» деген сёз «Карттар» деген сёзгё алмаштырылсын. 

5. 5.1., 5.2., 5.3., 5.4-пункттар тёмёнкъ пунктчалар менен толукталсын:  

· «Эсептерди ачуу»; 

· «Карттарды беръъ»; 

· «Карттарды пайдалануу менен нак акча алуу» 

 

тейлёёгё алынган карттардын ар бир търъ ъчън. 

 

2. «Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

1. Жеке адамдардын карттарынын эмиссиясы/эквайринги» деп аталган 20Б1-бёлъкчё карттар боюнча операциялардын търлёръ жана областтар боюнча бёлъп кёрсётълсън. (3-таблица).  

2. Юридикалык жактардын карттарынын эмиссиясы/эквайринги» деп аталган 20Б2-бёлъкчё карттар боюнча операциялардын търлёръ жана областтар боюнча бёлъп кёрсётълсън. (4-таблица).  

3. «Аралыкта орнотулган жабдуулар» деп аталган 20В-бёлъкчё системалардын търлёрънё жараша региондорго бёлъъ менен чагылдырылсын (5-таблица). 

 

6. «Тёлёмдёр жёнъндё маалыматтар» деп аталган 21-бёлъктёгъ:  

· «Тёлём инструменттеринин търлёръ боюнча тёлёмдёр» деп аталган 21Г-бёлъкчё областтарга бёлъъ менен чагылдырылсын (6-таблица). 

 

· «Электрондук тёлёмдёр» деп аталган 21Г-1-бёлъкчё региондор боюнча электрондук тёлёмдёрдън търлёрънё жараша чагылдырылсын (7-таблица).  

 

 

7. «Мезгил-мезгили менен берилъъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё» жобого карата 1-тиркеменин 23, 24, 25-пункттары тёмёнкъ редакцияда берилсин

 

№ 

Бёлъктёр 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Сунуштоо мёёнётъ 

Эскертъълёр жана ченемдик укуктук актыларыга шилтемелер 

23 

19-бёлък 

Банктардын кызмат кёрсётъълёръ 

 

 

 

 

 

А. Банктардын башкы офистердеги негизги кызмат кёрсётъълёръ 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

Эгерде банктын башкы офисиндеги жана филиалардагы тарифтер бирдей болсо, анда ар айлык негизде бирдиктъъ отчет тъзълёт 

 

 

Б. Банктардын филиалдар боюнча кызматк ёрсётъълёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

В. Депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

 

 

 

Г. Кредиттердин търлёръ боюнча пайыздык чендер 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 5не чейин 

 

24 

20-бёлък 

Жол чектери менен операциялар жана карттар эмиссиясы/эквайринги 

 

 

 

 

 

А. Жол чектери менен операциялар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Б. Карттар эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

В. Аралыкта орнотулган жабдуулар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин

 

25 

21-бёлък 

Тёлёмдёргё тиешелъъ маалыматтар 

 

 

 

 

 

А. Филилрдар ичинде кардарлардын чыгыи тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Б. Банктар ичинде филиалдар ортосундагы тёлёмдёр 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

В. Банктардын филиалдар боюнча банктар аралык тёлёмдёръ 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Г. Тёлём инструменттеринин търлёръ боюнча тёлёмдёр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

Д. Мамлекеттер боюнча системалардын търлёрънё жараша чек ара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Е. Областтар жана Бишкек шаары боюнча системалардын търлёрънё жараша акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

Ж. Ёлкёлёр боюнча системалардын търлёрънё жараша чек ара аркылуу акча которуулар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 10на чейин 

 

 

 

З. Тёлём системасында тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ боюнча отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

И. Тёлём системасында иштеп чыгууга кабыл алынбаган тёлёмдёрдън (которуулардын) саны жана кёлёмъ боюнча отчет  

Ай сайын 

Отчеттук мезгилден кийинки айдын 15не чейин 

 

 

 

Тиркемелер 

1-Таблица 

19-бёлък. БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КЁРСЁТЪЪЛЁРЪ 

  

  

  

  

 

  

А. Банктардын башкы офистерде негизги кызмат кёрсётъълёръ 

  

  

  

  

  

№ 

Кызматк ёрсётъълёрдън аталышы 

Валюта коду 

Кызмат кёрсётъълёр наркы 

1. 

Эсептешъъкассалык тейлёё 

  

  

  

…… 

  

  

1.2. 

Эсептерди тейлёёлёр 

  

  

  

….. 

  

  

1.2.2. 

улуттук валютада Интернет -Банкинг  

  

  

  

чет ёлкё валютасында Интернет -Банкинг  

  

  

1.2.3. 

улуттук валютада Мобилдъъ - Банкинг  

  

  

  

чет ёлкё валютасында Мобилдъъ Банкинг  

  

  

1.3. 

Нак эмес которуулар  

  

  

  

….. 

  

  

1.3.5. 

Тике дебеттёё 

  

  

1.4. 

Эсеп ачуусуз эле которуулар

  

  

1.4.1. 

Банк-корреспонденттердин эсептери боюнча 

  

  

1.4.2. 

Акча которуу системаларынын търлёръ 

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

1.4.2.1 

Кыргызтрансфер  

  

  

1.4.2.2 

Береке 

  

  

1.4.2.3 

Эко-которуулар 

  

  

1.4.2.4 

Аманат 

  

  

1.4.2.5 

Бакай-трансфер 

  

  

1.4.2.6 

Иссыкуль -трансфер 

  

  

1.4.2.7 

Салам 

  

  

1.4.2.8 

Инексим -транзит 

  

  

1.4.2.9 

  

  

  

1.4.3. 

Акча которуу системаларынын търлёръ  

  

  

  

чет ёлкё валютасында  

  

  

1.4.3.1 

"Анелик" системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.2 

"Вестерн Юнион"системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.3 

Money Gram системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.4 

Unistream системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.5 

Caspian Money Transfer системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.6 

XpressMoney системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.7 

Близко системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.8 

Золотая корона системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.9 

Аллюр системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.10 

Contact системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.11 

Privat money системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.12 

Быстрая почта системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.13 

Страна Экспресс системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.14 

Migom системасы боюнча которуулар 

  

  

1.4.3.15 

  

  

  

5. 

Тёлём карттарын тейлёёлёр (търлёръ боюнча) 

  

  

5.1. 

Элкарт тёлём картын тейлёё 

  

  

5.1.1. 

Эсептерди ачуу 

  

  

5.1.2. 

Карттарды беръъ 

  

  

5.1.3. 

Карттарды пайдалауу менен нак акча алуу 

  

  

5.2. 

Алай кард тёлём картын тейлёё 

  

  

5.2.1. 

….. 

  

  

5.3. 

VISA тёлём картын етйлёё 

  

  

5.3.1. 

…. 

  

  

5.4. 

Master card тёлём картын тейлёё 

  

  

5.4.1. 

….. 

  

  

 

 

 

2-Таблица 

 

19-бёлък. БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КЁРСЁТЪЪЛЁРЪ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Б. Банктардын филиалдар боюнча кызмат кёрсётъълёръ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Кызматк ёрсётъълёрдън аталыштары 

Код валюты 

Наркы 

  

  

  

  

  

  

Башкы офис 

филиал 1 

филиал 2 

……. 

1. 

Эсептешъъ-кассалык тейлёё 

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

1.2.2. 

Интернет-Банкинг  

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

1.2.3. 

Мобилдъъ Банкинг  

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

  

чет ёлкё валютасында 

  

  

  

  

  

  

……… 

  

  

  

  

  

1.3. 

Нак эмес которуулар  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

1.3.10. 

Тике дебеттёё 

 

 

 

 

 

1.4. 

Эсеп ачуусуз которуулар: 

  

  

  

  

  

1.4.1. 

Банк-корреспонденттердин корр.эсептери аркылуу 

  

  

  

  

  

1.4.2. 

Акча которуу системаларынын търлёръ 

  

  

  

  

  

  

улуттук валютада 

  

  

  

  

  

1.4.2.1. 

"Кыргыз трансфер" 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактарга 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

1.4.3. 

Акча которуу системаларынын търлёръ  

  

  

  

  

  

  

чет ёлкё валютасында  

  

  

  

  

  

1.4.3.1 

Анелик системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.2 

"Вестерн Юнион"системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.3 

Money Gram системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.4 

Unistream системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.5 

Caspian Money Transfer системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.6 

XpressMoney системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.7 

Близко системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.8 

Золотая корона системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.9 

Аллюр системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.10 

Contact системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.11 

Privat money системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.12 

Быстрая почта системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.13 

Страна Экспресс системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.14 

Migom системасы боюнча которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.15 

банк ичиндеги которуулар 

  

  

  

  

  

1.4.3.16 

  

  

  

  

  

  

  

……. 

  

  

  

  

  

5. 

Тёлём карттарды тейлёё (търлёръ боюнча) 

  

  

  

  

  

5.1. 

Элкарт тёлём карттарын тейлёё 

  

  

  

  

  

5.1.1. 

Эсептерди ачуу 

  

  

  

  

  

5.1.2. 

Карттарды беръъ 

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.3. 

Транзакцияларды жъргъзъъ ъчън комиссия 

  

  

  

  

  

5.1.3.1 

Банктын инфраструктурасында  

  

  

  

  

  

а) 

нак акча алуу 

  

  

  

  

  

б) 

тёлёмдёрдъ ёткёръъ 

  

  

  

  

  

5.1.3.2 

Башка банктардын инфраструктурасында 

  

  

  

  

  

а) 

нак акча алуу 

  

  

  

  

  

б) 

тёлёмдёрдъ ёткёръъ 

  

  

  

  

  

5.1.4. 

Жылдык тейлёёгё алгандыгы ъчън комиссия 

  

  

  

  

  

5.1.5. 

Взнос денежных средств на счет 

  

  

  

  

  

5.1.6. 

Акча каражаттарын эсепке салуу 

  

  

  

  

  

  

Карттар боюнча башка кызмат кёрсётъълёр: 

  

  

  

  

  

5.1.7. 

"Эсептер боюнча кёчърмёлёрдъ беръъ 

  

  

  

  

  

5.1.8. 

Кошумча карттарды персонализациялоо  

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.9. 

Жоголгон карттарды калыбынак елтиръъ 

  

  

  

  

  

а) 

магниттик 

  

  

  

  

  

б) 

чип менен 

  

  

  

  

  

5.1.10. 

Pin-кодду алмаштыруу 

  

  

  

  

  

5.1.11. 

"Кара" тизмеге киргизъъ 

  

  

  

  

  

5.1.12. 

Картты блокировкалоо 

  

  

  

  

  

5.1.13. 

Картты блокировкадан чыгаруу 

  

  

  

  

  

5.1.14. 

POS-терминалды орнотуу 

  

  

  

  

  

5.1.15. 

Карт-эсептеги орточо айлык калдыкка чегерилъъчъ пайыздар (жылдык %) 

  

  

  

  

  

5.1.16. 

Овердрафт пайыздык чени ( бир къндък%) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2. 

Алайкард тёлём картын тейлёё 

  

  

  

  

  

5.2.1. 

….. 

  

  

  

  

  

5.3. 

VISA тёлём картын тейлёё 

  

  

  

  

  

5.3.1. 

….. 

  

  

  

  

  

5.4. 

Master card тёлём картын тейлёё  

  

  

  

  

  

5.4.1. 

….. 

  

  

  

  

  

 

 

3-Таблица 

 

 

20-бёлък "Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

20 Б1. Карттар эмиссиясы/эквайринги"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карттардын търъ 

  

Картарлардын саны 

  

Саны 

  

  

Нак алынганы 

  

Соода тъйъндёръндё тёлёё 

  

  

Бардыгы болуп 

Магниттик тилкеси болгон карттардын саны 

Кредит функциясы менен карттардын саны 

Транзакциялардын саны 

Транзакциялардын кёлёмъ (сом) 

Транзакциялардын саны 

Транзакциялардын кёлёмъ (сом) 

  

Жеке адамдар 

I. 

Тёлём карттары 

  

  

  

  

  

  

  

  

Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

КР башка коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

Алдын ала тёлёнгён карттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

Карттардын аталышы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Таблица 

 

20-бёлък "Жол чектери, карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Б2. Карттар эмиссиясы/эквайринги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карттардын търъ 

Картарлардын саны 

Жъгър-гъ карт. саны 

Нак алуу 

Соода тъйъндёръндё тёлёё 

Аралыкта орнотулган жабдуулар 

Улуттук валютада 

чет ёлкё валютасында  

улуттук валютада 

банкоматтар 

кассалык жана соода терминалдары  

тёлём терминалдары 

жана башкалар 

Транзак. саны 

Транзак. кёлёмъ (сом) 

Транзак. саны 

Валюта коду  

Транзак. кёлёмъ (АКШ долл ж.б.) 

Транзак. саны 

Транзак. кёлёмъ (сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Юридикалык жактар 

1. Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. КР коммерциялык банкы тарабынан эмитирленген карттарды пайдалауу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. КР башка коммерциялык банктары тарабынан эмитирленген карттарды колдонуу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3. КР чегигнен тышкары эмитирленген карттарды колдонуу менен ишке ашырылгани операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4. КР чегинен тышкары ошол банк тарабынан эмитирленген карттарды колдонуу менен операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алдын ала тёлёнгён карттар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Карттардын аталыштары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

5-Таблица 

 

20-бёлък "Жол чектери, карттардын эмиссиясы/эквайринги" 

 

 

 

 

 

 

20 В. Аралыкта орнотулган жабдуулар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Карттардын търлёръ 

Банктардын саны 

  

  

  

  

  

Эл. терм. Саны 

 

  

  

Жыйынтыгында 

 

нак акча беръъ функциясы менен 

  

нак акча кабыл алуу функциясы менен 

  

  

соода уюм. Орнотулгандар 

  

  

нак акча беръъ пункттарында 

  

  

  

  

тёлём терминалдары (cash-in) 

жана башкалар  

  

  

  

  

бапдыгы болуп 

а.и: 

бапдыгы болуп 

а.и: 

  

  

  

тов-га, к-кёр. тёлёё функциясы менен 

тёлём карттарын (алардын реквизиттенрин) пайдалануусуз 

тёлём карттарын (алардын реквизиттенрин) пайдалануу менен)  

  

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

1. 

Элкарт  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Алай Кард  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Visa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Europay/Master Card 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Демир 24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

жана башкалар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жыйынтыгында 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

6-Таблица 

 

 

21-бёлък. ТЁЛЁМДЁР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТТАР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Тёлём инструменттеринин търлёръ боюнча тёлёмдёр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютада тёлёмдёрдъ ёткёръъ ъчън колдонулган тёлём инструменттеринин тёрлёръ боюнча жыйынтыкталган маалыматтарды камтыйт 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

№ 

Тёлём инструменттеринин търлёръ 

Казыналык эсептери боюнча тёлёмдёр 

  

  

  

Соцфонд эсептери боючна тёлёмдёр 

  

  

  

Банктар аралык тёлёмдёр 

  

  

  

 

Ички банктык тёлёмдёр 

  

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

  

Чыгыш 

  

Кириш 

 Чыгыш 

  

  

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом)) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом)) 

Саны 

Кёлёмъ (миь сом) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Тёлём тапшырмасы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

Акцептелинген тёлём тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

Салыктык тёлём тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Камсыздандыруу тёлёмдёръ боюнча тёлём тапшырмалары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Нак тёлёмгё билдирмелер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Мемориалдык ордерлер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Аккредитивдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Чектер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Инкассо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Тике дебеттёё 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

…………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

жана башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

бардыгы болуп, тёлёмдёр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

7-Таблица 

 

 

21-бёлък.ТЁЛЁМДЁР ЖЁНЪНДЁ МААЛЫМАТ  

 

 

 

 

 

Г1. Электрондук тёлёмдёр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

кардарлардын саны 

улуттук валютада 

чет ёлкё валютасында 

транзакциялардын саны 

транзакциялардын кёлёмъ  

транзакциялардын кёлёмъ  

валюталардын коду 

транзакциялардын кёлёмъ  

  

1. 

Интернет-Банкинг 

  

  

  

  

  

  

  

Бишкек ш 

  

  

  

  

  

  

  

Чъй областы 

  

  

  

  

  

  

  

Баткен областы 

  

  

  

  

  

  

  

Жалал-Абад областы 

  

  

  

  

  

  

  

Ысык-Кёл областы 

  

  

  

  

  

  

  

Нарын областы 

  

  

  

  

  

  

  

Oш областы 

  

  

  

  

  

  

  

Талас областы 

  

  

  

  

  

  

2. 

Мобилдъъ банкинг 

  

  

  

  

  

  

 

…….. 

 

 

 

 

 

 

3. 

жана башкалар 

 

 

 

 

 

 

 

………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгында