Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2010 жылдын 3 саны 

 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 17-февралы N 2/3 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым 

ченемдик укуктук актылары жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7- жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кароого сунушталган "Консолидацияланган кёзёмёл жёнъндё" жобонун жаьы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 14-июлунда 74-09 номеринде каттоодон ёткёртългён N 26/3 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же кёз каранды компанияларды тъзъъ жана/же сатылып алуу эрежелерин бекитъъ" тууралуу" токтомуна ёзгёртъъ (кошо тиркелет) киргизилсин. 

3. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 22-июнунда 62-07 номеринде каттоодон ёткёртългён N 28/4 "Консолидацияланган кёзёмёл жёнъндё жобо" тууралуу" токтом къчън жоготту деп таанылсын. 

4. Токтом расмий жарыялангандан ъч ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2010/3 жарыяланды 

 

5. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

6. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо Башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

7. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

Башкармасынын Тёрагасы М.Алапаев 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 17-февралындагы 

N 2/3 токтомуна карата 

тиркеме 

 

"Консолидацияланган кёзёмёл жёнъндё" жобо 

 

1-глава. Жалпы жоболор 

2-глава. Банктык топтун ишинин ачык-айкындуулугу 

3-глава. Банктык топтун капиталы 

4-глава. Тобокелдиктерди тескёё жана банктык топту ички контролдоо 

5-глава. Банктык топту корпоративдик башкаруу 

6-глава. Банктын туунду жана караштуу компанияларына карата талаптар 

7-глава. Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдер 

8-глава. Банктык топтордун Улуттук банкка берген отчеттору жана маалыматтары 

9-глава. Банктык топтун катышуучуларына карата колдонулуучу чаралар 

10-глава. Финансы секторунун кёзёмёл органдарынын ортосундагы ёз ара аракеттенъълёр 

 

1-глава 

Жалпы жоболор 

 

1. Бул Жобо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё", "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамдарына, Банктык кёзёмёл боюнча Базель Комитети(1) тарабынан кабыл алынган стандарттарга ылайык, банктык топтун жана аффилирленген жактардын ишине консолидацияланган негизде кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу максатында иштелип чыккан. 

2. Ушул Жобонун максатында тёмёнкъ аныктамалар колдонулат: 

Банк - бул, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан (мындан ары Улуттук банк) лицензия алган коммерциялык банк же микрофинансылык компания. 

Аффилирленген жактар - бул: 

- банктарды кошо алганда, юридикалык жактын олуттуу катышуучулары; 

- банктарды кошо алганда, башка юридикалык жактар, олуттуу катышуучулардан болуп саналган юридикалык жактар; 

- башка юридикалык жактар олуттуу катышуучулардан болуп саналган банктарды кошо алганда, юридикалык жактар. 

Банктык топ: 

- Улуттук банктан лицензия алышкан банктардан жана анын туунду жана/же караштуу компанияларынан, ошондой эле алардын аффилирленген жактарынан турган топ; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында тъзългён банктык холдингдик компаниялардан, Улуттук банктан лицензия алган банк анын туунду жана/же ага караштуу компанияларынын биринен болгон топ; 

- банкты камтыган банктык жана/же финансылык ишкердикти жъргъзъшкён юридикалык жактардын тобу, аларга контролдукту бир эле юридикалык жак же жеке адам ёз алдынча же болбосо башка жактар менен биргеликте жъзёгё ашырат. 

Банктык холдингдик компания - банк, анын туунду компаниясы же туунду компанияларынын бири болуп саналган башкы компания. 

Туунду компания - башка юридикалык жак тарабынан (башкы компания) контролдонуучу юридикалык жак. Башка туунду компаниянын туунду компаниясы да башкы компаниянын туунду компаниясы (биринчи) катары каралат. 

Туунду банк - бул, башка банк же башка юридикалык жак (башкы компания) тарабынан контролдонуучу банк. Туунду банктын туунду банкы да башкы компаниянын туунду банкы катары каралат. 

Караштуу компания - бул, анда кандайдыр бир жак жеке же башка жактар менен бирдикте кайсы болбосун юридикалык жактын добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын жыйырма пайызынан кёбърёёгънё же капиталындагы ълъшънё тике же кыйыр търдё ээлик кылууну же башкарууну жъзёгё ашырган юридикалык жак. 

Олуттуу катышуу - жеке, же болбосо башка жактар менен бирдикте: 

- акционердик коомдун добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын (кайсыл болбосун търънън) он же андан кёбърёёк пайызына, акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталынын он же андан кёбърёёк пайызына тике же кыйыр търдё ээлик кылуу же тескёёгё алуу; 

- же юридикалык жактын уставдык капиталына катышуусуна кёз карандысыз, келишимдин же башкача негизде ошол юридикалык жактын жетекчилигине жана/же саясатына олуттуу таасир этъъ мъмкънчълъгъ

Олуттуу катышуучу - Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ылайык, юридикалык жакта олуттуу катышууну жъзёгё ашырган жак. 

Инсайдерлер (ички жактар) - аткаруу органынын мъчёлёръ(2), байкоо органынын мъчёлёръ(3), башка кызмат адамдары(4), олуттуу катышуучулар жана жалпы кызыкчылыкты кёздёгён, аталган адамдар менен байланышта болгон кайсы болбосун башка жеке адамдар. 

Компания - кайсы болбосун юридикалык жак. 

Контролдук - жеке же башка жактар менен бирдикте: 

- акционердик коомдун добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын элъъ же андан кёбърёёк пайызына же акционердик коом болуп саналбаган юридикалык жактын уставдык капиталына тике же кыйыр търдё ээлик кылуу же тескёёгё алуу, же; 

- юридикалык жактын байкоо органынын мъчёлёрънън кеминде теь жарымына шайлануу мъмкънчълъгъ, же; 

- юридикалык жактын капиталына катышуудан кёз карандысыз, келишимдин же башкача негизде, ошол юридикалык жактын жетекчилигине же саясатына белгилъъ бир таасир этъъ мъмкънчълъгъ

Контролдоочу жак - юридикалык жакка контролдукту жъзёгё ашырган жак. 

Башкы компания - башка юридикалык жакты контролго алуучу юридикалык жак. 

Негизги башкы компания - топтогу башкы компания, ал топтогу башка компанияларга баш ийбейт. 

Эки жана/же андан кёп жеке адамдардын жана юридикалык жактардын ортосундагы жалпы кызыкчылыктар, тёмёндё келтирилген шарттардын кайсы бири орун алган шартта, олуттуу катары таанылат: 

а) бир юридикалык жак же жеке адам башка жакка контролдук жъргъзсё

б) ошол жактар аффилирленген юридикалык жактар же инсайдерлер болуп саналса; 

в) ошол жактардын бири башка жактын караштуу компаниясы болсо; 

Башкаруучу компания - бул, негизги башкы компания тарабынан акционердик коом формасында банктык топко кирген туунду жана/же караштуу компанияларды (катышуучуларды) башкаруу максатында гана тъзългён компания. 

Банктык топтун катышуучусу - банктык топтун курамына кирген юридикалык жак. 

3. Олуттуу катышуучуну, караштуу компанияны жана контролдукту аныктоо максаттарында: 

а) бир жактын караштуу компаниясы болуп саналган же бир жактын контролдугунда турган компаниянын ээлигиндеги акциялар ошол жактын кыйыр ээлигинде турган катары каралуу менен ошол жакка тиешелъъ болгон акциялардын жалпы санын аныктоодо аталган жактын тъздён-тъз ээлигинде турган акцияларына бириктирилет; 

б) ошол жакка жана анын жакын туугандарына (жарандык мыйзамдарга ылайык, биринчи жана экинчи кезектеги мураскерлерге) тиешелъъ акциялар, ошол жакка тъздён-тъз тиешелъъ акциялар катары каралат. 

Тёмёндё келтирилген адамдар банктын акцияларына биргелешип ээлик кылуучулар катары таанылат: 

а) жакын туугандары болуп саналгандар; 

б) тъзългён келишим боюнча же башка негизде акцияларга биргелешип ээлик кылуучулар; 

в) ёз алдынча же чогуу алганда олуттуу катышуучулар болуп саналышкандар; 

г) акцияларды сатып алуусуна башка жактарга насыя беришкендер (кредит же ага теьештирилген каражаттар) жана ошол насыяны алган жактар; 

д) кызмат адамдары же башка жактын ёкълдёръ болуп саналышкандар. 

4. Улуттук банк, тёмёнкълёргё карата кёзёмёлдъктъ консолидацияланган негизде жъзёгё ашырат: 

- Улуттук банктан лицензия алышкан банкка, жана анын туунду жана/же караштуу компанияларына; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында тъзългён банктык холдингдик компаниялардан, Улуттук банктан лицензия алган банк анын туунду жана/же ага караштуу компанияларынын биринен турган банктык топ; 

- курамына Улуттук банктан лицензияланган, банк кирген жана ага контролдукту бир эле жак тарабынан ёз алдынча же башка жактар менен биргеликте жъзёгё ашырган банктык жана/же финансылык ишкердик менен алектенген юридикалык жактардын тобу. 

Эгерде, контролдук кылуу бир эле жак тарабынан ёз алдынча же башка жактар менен биргеликте жъзёгё ашырылган банктык жана/ же финансылык ишкердик менен алектенген юридикалык жактардын тобунда башкы компания жок болсо, анда контролдоочу жактын тиешелъъ чечими менен ыйгарым укук чегерилген жана Улуттук банкка макулдашылган юридикалык жак (банктык жана/же финансылык ишкердик менен алектенген юридикалык жак) маалыматтарды жана отчетторду кошо алганда, Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарды аткарат. 

 

2-глава 

Банктык топтун ишинин ачык-айкындуулугу 

 

5. Банктык топко кирген компаниялар банк жана/же финансы ишин гана, ошондой эле банктык холдингдик компанияларга тиешелъъ учурларда, топтун катышуучуларынын акциясына ээлик кылууну кошо алганда банк жана/же финансы ишине байланыштуу ишкердикти жъзёгё ашыра алат. 

6. Улуттук банк, кайсы болбосун учурда, контролдоочу жактан жана банктын олуттуу катышуучуларынан, банктык топтун кайсы болбосун башка катышуучусунан жана банк менен жалпы кызыкчылыктарга ээ болгон жактардан зарыл болгон маалыматтарды, тёмёнкълёрдъ аныктоо ъчън талап кылууга укуктуу: 

- банктык холдингдик компаниянын финансылык абалын, тобокелдиктерди тескёё системасынын деьгээлин жана корпоративдик башкаруунун сапатын; 

- банктык холдингдик компаниянын туунду банкка карата таасир этъъ деьгээлин; 

- контролдоочу адамдарды жана/же жактарды (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды); 

- банктык топ жана анын катышуучулары тарабынан жъзёгё ашырылган иштерди; 

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалын; 

- банктык топко жана анын катышуучуларына мънёздъъ болгон тобокелдиктердин търлёрън; 

- банктык топтун тобокелдиктерди тескёё системасын; 

- банктык топтун катышуучуларынын ортосунда иштиктъъ, финансылык жана башка ёз ара мамилелерди. 

Улуттук банк банктык холдингдик компаниядан же банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунан кошумча маалыматтардын берилишин талап кыла алат. 

7. Кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак эгерде ал, ёз алдынча же башка жактар менен биргеликте Улуттук банктын тёмёнкълёргё алдын ала уруксатын алууга милдеттъъ: банктын олуттуу катышуучусу болууга, добуш беръъгё укук чегерген акцияларга жыйырма пайыздан кёбърёёгънё тике же кыйыр ээлик кылууну же тескёёгё алууну же банкты контролдоочу жак болууга. 

Банк жана/же финансылык ишти, ошондой эле банк жана/же финансылык ишине байланыштуу болбогон ишкердикти жъргъзбёгён юридикалык жактар ёз алдынча же башка жактар менен биргеликте тёмёнкълёрдъ жъзёгё ашыра алышпайт: 

- банктын добуш беръъгё укук чегерген акцияларынын (кайсы търъ болбосун) жыйырма пайыздан кёбърёёгънё тике же кыйыр ээлик кылууга же тескёёгё алууга; 

- же, банктын уставдык капиталына катышуусуна кёз карандысыз, келишимдин же башка негизде ошол банктын жетекчилигине жана/же саясатына олуттуу таасир этъъгё

8. Ошондой эле, эгер банктын акцияларын кошумча сатып алуунун натыйжасында же башкача негизде кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак тике же кыйыр търдё банктын олуттуу катышуучусу болуп, добуш беръъгё укук чегерген акциялардын жыйырма пайызынан кёбърёёгънё тике же кыйыр ээлик кылууну же тескёёгё алууну ишке ашырган болсо же банкты контролдоочу жак болуп калса, Улуттук банктын уруксатын алуу зарыл. 

9. Банктын акцияларын сатып алууга билдирме беръъ учурунда Улуттук банкка Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён N 5/7 токтом менен бекитилген "Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё" жобонун (мындан ары - "Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобо) талаптарына ылайык маалыматтарды беръъгё тийиш. 

10. Банктык топтун катышуучусу болуп саналган банк, ёз ишин банктык топтун башка катышуучуларынан кёз карандысыз жъзёгё ашырат. 

11. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк бардык банктык топтордун иши Улуттук банктын талаптарына ылайык келъъсъ ъчън жоопкерчилик тартат. 

12. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо органы жана аткаруу органы банктык топтордун бардык катышуучуларынын ортосунда тиешелъъ деьгээлде зарыл маалыматтарды алмашып туруусун камсыз кылууга тийиш. 

13. Башкы компания (анын ичинде Кыргыз Республикасынын резидент эмеси), анын Улуттук банктан лицензиялануучу туунду жана/же караштуу банкынын ишине терс/олуттуу(5) таасир этиши мъмкън болгон фактылар же жагдайлар орун алган шартта, ошол фактылардын же жагдайлардын аныкталган учурунан кийинки 5 жумуш кънъ ичинде, кесепеттъъ таасирге бёгёт коюу боюнча кёрългён чараларды кёрсётъъ менен Улуттук банкка кат жъзъндё билдирме жёнётёт. 

Ал эми бул тууралуу башкы компания Улуттук банкка билдирбеген же белгиленген мёёнёттъ бузуу менен билдирилген учурда Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду жана/же караштуу банкка жана анын башкы компаниясына (Кыргыз Республикасынын резиденти) карата Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган таасир этъъ чараларын колдонууга укуктуу. 

Башкы компания (анын ичинде Кыргыз Республикасынын резидент эмеси), анын Улуттук банктан лицензиялануучу туунду жана/ же караштуу банкынын ишине терс/олуттуу таасир этиши мъмкън болгон фактылар же жагдайлар орун алган шартта, мына ошондой таасирге бёгёт коюу максатында ал тууралуу Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан ёзънън туунду жана же караштуу банкына ёз учурунда маалымдайт. 

Улуттук банктан лицензиялануучу туунду жана/же караштуу банк, жогорудагы маалыматтарды башкы компаниядан алган учурда, ал тууралуу маалымат алгандан кийинки 2 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка кат жъзъндё билдирет. 

14. Улуттук банктан лицензиялануучу банктын финансылык абалына, банктык топко катышуудан улам коркунуч келип чыкса, банк, ал тууралуу 2 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка буга тиешелъъ кёрългён чараларды кёрсётъъ менен кат жъзъндё маалымдайт. 

 

3-глава 

Банктык топтун капиталы 

 

15. Банктык топ, топтун бардык катышуучуларынын мъмкън болуучу чыгашаларынын жана жоготууларынын ордун жабуу ъчън жетиштъъ болгон капиталдын тиешелъъ деьгээлине ээ болууга тийиш. 

16. Банктык топтун катышуучулары топко кирген жана алардын чарба ишине ылайык келген банктарды мъмкън болгон олуттуу ёзгёръълёрдён коргоону караган капиталдын шайкештигин камсыз кылуу боюнча саясаттарды жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш. 

17. Банктык топтун жана банктык топтун катышуучуларынын капиталы Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келъъсъ зарыл. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк, бул талаптардын банктык топтун катышуучулары тарабынан аткарылышын камсыз кылуу ъчън жоопкерчилик тартат. 

18. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк ёзънън байкоо кеьеши тарабынан бекитилген банктык топтун капиталынын шайкештиги боюнча саясатты, анын ичинде капиталдын шайкештигине баа беръънън бекитилген ыкмасын Улуттук банкка беръъгё тийиш. 

19. Улуттук банк, инспектордук текшеръълёрдъ ишке ашырууда капиталдын шайкештиги боюнча банктык топтун тиешелъъ саясаттарынын жана жол-жоболорунун бар экендигин жана алардын сакталышын текшеръъгё укуктуу. 

20. Улуттук банк, банктык топко кирген банктарды коргоону камсыз кылуу максатында, капиталдын шайкештигин камсыз кылуу боюнча саясаттарга жана жол-жоболорго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъънъ талап кыла алат. 

21. Улуттук банк, эгерде топтун капиталынын банкты коргоо ъчън жетишсиздигин же банктын банктык топко катышуусуна байланыштуу болгон анын финансылык абалына терс таасирин тийгизъъчъ олуттуу тобокелдиктердин орун алышы учурунда же банктык топтун иши Улуттук банктын талаптарын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабын аткаруу ъчън же тиштъъ деьгээлде ачык-айкын эместигин белгилеген шартта, капиталдын шайкештиги боюнча кыйла жогорулатылган экономикалык ченемдерди киргизиши мъмкън. 

22. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк анын капиталына же анын кайсы болбосун туунду же караштуу компаниясынын капиталына олуттуу таасир тийгизиши мъмкън болгон бардык фактылар же жагдайлар тууралуу Улуттук банкка милдеттъъ търдё билдирип турууга тийиш. 

 

4-глава 

Тобокелдиктерди тескёё жана банктык топту ички контролдоо 

 

23. Банктык топтун катышуучулары ёз ишинде банктык топтун кайсы болбосун катышуучуларынын же бътъндёй банктык топтун финансылык туруктуулугуна коркунуч алып келе турган тобокелдиктерди ёзънё албоого тийиш. 

24. Банктык топтор банктык топтун ишине ылайык келген тобокелдикти тескёё жана ички контролдук системасына ээ болууга тийиш. 

25. Банктык топ, Улуттук банктын ири тобокелдиктер, инвестициялардын ёлчёмъ жана валюта позициясы боюнча чектёёлёрън консолидацияланган негизде сактоого тийиш. 

26. Банктык топтун тобокелдиктерди тескёё саясаты тёмёнкълёрдъ камтуусу зарыл: 

1) банктык топ ёзънё алган тобокелдиктерди банк тобунун башкаруу органы бекиткен саясаттарына ылайык шайкеш тескёёнъ

2) банктык топ ёзънё алган тобокелдиктерди жабууга жетиштъъ болгон капиталдын деьгээлин колдоп турууну камсыз кылуучу ченемдерди; 

3) тобокелдикти тескёё системасы аларга ылайык бътъндёй банктык топту камтыган жоболорду. 

27. Ички контролдук системасы тёмёнкълёрдъ камтууга тийиш: 

1) банктык топ ёзънё алган олуттуу тобокелдиктерге карата капиталдын жетиштъълъгънё баа беръънъ аныктаган шайкеш механизмдерди; 

2) топ ичиндеги операцияларды жана концентрациялануу тобокелдигин аныктоо, баалоо, мониторинг жъргъзъъ жана контролдоо ъчън отчеттуулуктун жана эсепке алуунун ишенимдъъ жол-жоболорун. 

28. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк Улуттук банктын тобокелдиктерди тескёё системасына карата койгон талаптарынын банктык топ тарабынан сакталышы ъчън жоопкерчилик тартат. 

29. Катышуучулары финансылык (банктык эмес) ишти жъзёгё ашырып жаткан банктык топ, алардын иши ъчън мънёздъъ болгон ири кредиттик тобокелдиктерди, ликвиддъълък тобокелдигин, инвестициялык, валюталык жана башка тобокелдиктерди чектёё боюнча жана топко кирген банктарды коргоочу саясаттарга жана жолжоболорго ээ болуусу зарыл. 

30. Банктык топтун финансылык (банктык эмес) ишти жъзёгё ; ашырып жаткан катышуучулары банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын тобокелдиктерди тескёё боюнча жылдык отчетунда саясаттардын жана жол-жоболордун тъшъндърмёсън камтууга тийиш. 

31. Улуттук банк, тобокелдиктерди минимизациялоо жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарынын топко кирген (кирип жаткан) банк (банктар) тарабынан бузууга жол берилишине бёгёт коюу максатында, финансы ишин (банктык эмес) жъзёгё ашырып жаткан банктык топтун катышуучуларынан саясаттарга жана жол-жоболорго корректировкалоолордун киргизилишин талап кыла алат. 

 

5-глава 

Банктык топту корпоративдик башкаруу 

 

32. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын кызмат адамдары, байкоо органынын жана аткаруу органынын мъчёлёръ, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген квалификациялык минималдуу талаптарга ылайык келъъгё тийиш. Банктын Директорлор кеьеши жана Башкарма мъчёлёръ аткарган камкордукка алуу боюнча милдеттер банктык холдингдик компаниянын байкоо органынын жана аткаруу органынын мъчёлёрънё карата да колдонулат. 

33. Банктык холдингдик компания байкоо органынын жана аткаруу органынын мъчёлёръ, олуттуу катышуучулар, контролдукту тике же кыйыр търдё жъзёгё ашырышкан жактар тууралуу маалыматтарды, "Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобонун талаптарына ылайык дайындалган кызмат адамдарынын ишкердик абройу жана ишенимдъълъгъ жёнъндёгъ маалыматтар менен чогуу Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

Банктык холдингдик компания - Кыргыз Республикасынын резиденти жогоруда кёрсётългён маалыматтарды алар дайындалгандан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка беръъсъ зарыл. 

Банктык холдингдик компания - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси жогоруда кёрсётългён маалыматтарды алар дайындалгандан кийинки 30 календардык кън ичинде Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

34. Тиешелъъ жак, тёмёнкъ учурларда банктык холдингдик компаниянын байкоо органынын мъчёсъ боло албайт жана ал ээлеген кызматынан четтетилъъгё тийиш: 

1) эгерде анын мыйзам тартибинде белгиленген, алынып салынбаган жана/же ётёлбёгён соттолгондугу бар болсо; 

2) эгерде ал, жоюу ыкмасы менен банкроттук жол-жобосуна дуушар болгон юридикалык жактын жетекчиси болуп саналса; 

3) эгерде ал, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык юридикалык жактын башкаруу органынын курамына киръъ же ишкердик иштерди аткаруу укугунан ажыратылган болсо; 

4) эгерде ал, банктык холдингдик компаниянын аткаруу органынын мъчёсъ болуп саналса. 

35. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо жана аткаруу органдары бътъндёй алганда, банктык топтун ишине натыйжалуу жана ырааттуу контролдукту жъзёгё ашырууга кёмёктёшё турган анын туунду/караштуу банктарын жана туунду/караштуу компанияларын тескёёнън оптималдуу тъзъмън аныктоо максатында, банктык топтун жалпы саясаттарын жана стратегияларын иштеп чыгуу жана жъзёгё ашыруу ъчън жоопкерчиликтъъ

36. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо органы тёмёнкълёрдъ ишке ашырууга тийиш: 

1) банктык топтун тъзъмъ, топтун катышуучуларынын негизги иши жёнъндё маалыматтарды кошо алганда, банктык топтун катышуучулары жёнъндё маалыматтарды, банктык холдингдик компаниянын байкоо органы тарабынан бекитилген тобокелдиктерди тескёё жана ички контролдук боюнча банктык топтун саясатын, банктык топтун катышуучуларын контролдоочу жактар жёнъндё маалыматтарды, банктык топто реалдуу контролдукту жъзёгё ашыра турган жактар жёнъндё маалыматтарды, топтун катышуучуларынын финансылык абалы тууралуу маалыматтарды Улуттук банкка сунуштоого; 

2) банктык топту жана банктык холдингдик компанияны алдыда турган ъч жылдык мезгил аралыгында ёнъктъръънън бекитилген стратегиясын Улуттук банкка беръъгё

3) банктык топтун ишине мънёздъъ болгон тобокелдиктердин ордун жабуу ъчън аны шайкеш капиталдаштыруу боюнча банктын топтун регулятивдик, рыноктук жана стратегиялык муктаждыгын канааттандырган саясатты иштеп чыгууга жана бекитъъгё

4) банктык топтун катышуучуларына же алардын иш-чёйрёсънё байланыштуу келип чыгышы мъмкън болгон тобокелдиктерди аныктоо жана аларды тескёёгё алуу боюнча саясатты иштеп чыгууга жана бекитъъгё

5) банктык топтун катышуучулары менен операциялар боюнча тиешелъъ лимиттерди белгилёёгё

6) банктык топ тарабынан мыйзам актыларынын жана ички саясаттардын талаптарынын сакталышына контролдукту жъзёгё ашырууга; 

7) банктык топтун катышуучуларынын ортосунда тиешелъъ маалыматтардын талаптагыдай алмашуусун камсыз кылууга; 

8) банктык топко кирген банктардын аманатчыларын жана башка кредиторлорун коргоого алынышын гарантиялаган, башкаруунун коопсуздугун жана ишенимдъълъгън камсыз кылууга. 

37. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо органы корпоративдик башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, стратегиялык максаттардын жана мыйзам актыларынын сакталышы кёз карашынан банктык топтун катышуучуларынын бардык иш-чёйрёсън жъзёгё ашырууда ички контролдуктун шайкештигин текшеръъгё, топтун катышуучуларынын ишинде келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге баа беръънъ кошуу жёнъндё талапты белгилейт. 

38. Банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо жана аткаруу органдары банктык топтун катышуучуларынын ишине таасир этъъсъ ыктымал болгон тобокелдиктер жёнъндё билъъгё жана аларга тиешелъъ контролдукту жъзёгё ашырууга тийиш. Аткаруу органы чейрек сайын кеминде бир жолу, ал эми зарылчылык келип чыккан шартта, дароо эле банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктык топтун ишиндеги орун алган тобокелдиктер, ошондой эле аларды ёз учурунда аныктап жана четтетъъ жагында кёрългён чаралар тууралуу кат жъзъндё байкоо органына маалымдайт. 

39. Банктык холдингдик компания акционерлердин жалпы жыйынында бир жылга дайындалган, байкоо органынын 3-5 мъчёсънён турган Аудит боюнча комитетти тъзъъгё тийиш. Банктык холдингдик компаниянын аткаруу органынын мъчёлёръ же анын кызматкерлери бир эле учурда Аудит боюнча комитеттин мъчёсъ боло алышпайт. Аудит боюнча комитеттин мъчёсъ аткаруу органынын мъчёсъ же банктык холдингдик компаниянын туунду банкынын же туунду компаниясынын кызматкери боло албайт. 

 

6-глава 

Банктын туунду жана караштуу компанияларына 

карата талаптар 

 

40. Банк туунду же караштуу компанияларды тъзъп же сатып ала алат. Мында, аларга контролдукту жъзёгё ашырган же анда банктык холдингдик компаниянын же Улуттук банктан лицензия алган банктын туунду жана/же караштуу компаниялары катышкан юридикалык жактар туунду жана/же караштуу компанияларды тъзъъгё жана/же сатып алууга укугу жок. 

41. Банктык топко кирген туунду жана/же караштуу компаниялар иштин тёмёнкъ търлёрън гана жъзёгё ашыра алышат: 

1) банк ишин; 

2) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жёнъндё" мыйзамына ылайык микрофинансылык иштерди; 

3) Кыргыз Республикасынын "Инвестициялык фондулар жёнъндё" мыйзамына ылайык инвестициялык фондулардын ишин; 

4) Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы камсыздандыруу уюмдар жёнъндё" мыйзамына ылайык камсыздандыруу ишин; 

5) Кыргыз Республикасынын "Аудитордук иш жёнъндё" мыйзамына ылайык аудитордук ишти; 

6) Кыргыз Республикасынын "Бухгалтердик эсепке алуу жёнъндё" мыйзамына ылайык, бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жъргъзъъ боюнча иштерди; 

7) лизинг ишин; 

8) ломбарддардын ишин; 

9) тёлём кызмат кёрсётъълёр боюнча тёмёнкъ иштерди: 

- эсеп ачуусуз эле ъчънчъ жактардын пайдасына тёлёмдёрдъ кабыл алуу жана эсептешъълёрдъ жъргъзъъ

- ъчънчъ жактардын тёлёмдёръ жана эсептешъълёръ боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана тёлём системасынын катышуучуларына беръъ (процессинг); 

- ъчънчъ жактардын тёлёмдёръ жана эсептешъълёръ боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана банктар аралык сыяктуу эле, банктык эмес тёлём системаларынын катышуучуларына беръъ (банктар аралык процессинг); 

- электрондук акча эквивалентиндеги алдын ала тёлёнгён карттарды чыгаруу, таркатуу, тёлёёгё кабыл алуу жана тастыктоо; 

10) карыздык милдеттенмелерди сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

11) ъчънчъ жактардан милдеттенмелердин акчалай търъндё аткарылышын талап кылуу укугун алуу; 

12) кардардын тапшыруусу боюнча баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатууну кошо алганда, брокердик кызмат кёрсётъълёрдъ анын нускоосу боюнча жъзёгё ашыруу

13) жеке адам же юридикалык жактар менен келишим боюнча мълктъ ишеним боюнча тескёёгё алууну (траст) жъзёгё ашыруу; 

14) карыздык баалуу кагаздарды чыгарууну эске албаганда, ченемдик укуктук актыларга ылайык, ёз атынан баалуу кагаздарды чыгаруу; 

15) ченемдик укуктук актыларга ылайык, баалуу кагаздарды компания ъчън ёз атынан сатып алуу жана сатуу; 

16) компаниянын ишине байланыштуу консультациялык жана маалыматтык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо. 

42. Банктын туунду же караштуу компанияны тъзъъсъ же сатып алуусу, Улуттук банктын кат жъзъндёгъ уруксатынын негизинде жъзёгё ашырылат. 

43. Банктын туунду же караштуу компанияны тъзъъсъ жана/же сатып алуусу, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген тартипке ылайык ишке ашырылат. 

44. Туунду же караштуу компанияны тъзъъ же сатып алуу банктык топтун уюштуруу тъзъмънън ачык-айкындуулугун бузууга тийиш эмес. 

45. Эгерде, тъзълъп же сатып алынып жаткан компания чет ёлкёлък болуп жана финансы секторуна кёзёмёлдък органы тарабынан жёнгё салынууга тийиш болсо, анда билдирмеде бул компания тъзългён ёлкёдёгъ кёзёмёлдък режими жёнъндё маалыматтар камтылууга тийиш. 

46. Чет ёлкё туунду же караштуу компаниясын тъзъп же сатып алып жаткан банк, тёмёнкълёрдъ камсыз кылууга тийиш: 

1) ушул жобонун талаптарынын банк тарабынан аткарылышы ъчън зарыл болгон бардык маалыматтардын, туунду же караштуу компания тарабынан банкка берилишин; 

2) башка жактар менен жалпы кызыкчылыктардын тъптёлъшънё бёгёт коюу, анткени алар банктык топтун тъзъмънън ачык-айкындуулугуна тиешелъъ Улуттук банктын талаптарынын бузулушуна алып келиши ыктымал. 

47. Эгерде, алардын негизинде банк тъзъъгё уруксат беръъдён баш тартууга мъмкън болгон фактылар маалым болсо же туунду же караштуу компания Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында уруксат берилбеген ишкердикке тартылгандыгы айкын болсо, Улуттук банк, туунду же караштуу компанияларды тъзъъгё же сатып алууга ёз макулдугунан баш тартышы мъмкън. 

48. Эгерде, Улуттук банк ёз уруксатын кайтарып алса банк, туунду компаниянын ага тиешелъъ болгон акцияларын банк менен байланыштуу болбогон жактарга, Улуттук банк тарабынан белгиленген мёёнёт ичинде сатууга тийиш. 

49. Эгерде банк, Улуттук банктын алдын-ала кат жъзъндёгъ макулдугусуз эле туунду, караштуу компанияларды тъзъп же сатып алган болсо, мындай бътъм анык эмес катары эсептелинет. 

 

7-глава 

Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдер 

 

50. Улуттук банк, банктык топ аткарууга милдеттъъ болгон тёмёнкъ экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилейт: 

1) капиталдын (ёздък каражаттардын) шайкештик коэффициенти; 

2) бир карыз алуучуга карата тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ

3) ликвиддъълък ченеми; 

4) банктык топтун тобокелдиктерин басаьдатуу жана бул топко кирген банктардын аманатчыларынын таламын коргоо ъчън зарыл болгон башка ченемдер жана талаптар. 

51. Банктык топтун капиталынын (ёздък каражаттарынын) шайкештик коэффициенти (К) кеминде 12% болбоого тийиш. Ал банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын ёздък капиталынын (ёздък каражаттарынын) суммасынын, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын тобокелдик деьгээли боюнча ёлчёнгён активдеринин суммасына жана банктык топтун суммардык активдерине карата катышы катары тёмёнкъ формула боюнча аныкталат. 

 

К = СК/СА х 100%, мында: 

 

СК - бул, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын ёздък капиталдарынын (ёздък каражатынын) суммасы. 

СА - бул, банктык топтун катышуучуларынын суммардык активдеринин жана банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын туунду жана/же караштуу компанияларына инвестицияларын минуска чыгаруу менен тобокелдик деьгээли боюнча ёлчёнгён активдеринин суммасы. 

Банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталы жана тобокелдик деьгээли боюнча ёлчёнгён активдери, "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё" нускоого(6) ылайык аныкталат. Мында, банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталын эсептёёдё, банктык топтун катышуучуларынын уставдык капиталына инвестициялар алынып салынат. 

Банктык топтун катышуучусунун ёздък капиталынын ёлчёмъ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык аныкталат. 

Кыргыз Республикасынын резидент эмеси болуп саналган банктык топтун катышуучусунун ёздък капиталынын ёлчёмъ, ал орун алган ёлкёдёгъ анын ишин жёнгё салган ыйгарым укуктуу органдын ченемдик укуктук актылары менен аныкталат. 

Эгерде, банктык топтун катышуучусуна карата ёздък капиталдын ёлчёмън эсептёёнън ёзгёчё тартиби белгиленбесе, анда банктык топтун катышуучусунун капиталы, бухгалтердик эсепке алуунун жана финансылык отчеттуулуктун белгиленген нормаларына ылайык, анын активдери менен милдеттенмелеринин ортосундагы айырма катары аныкталат. 

52. Ликвиддъълък ченемин 30%дан тёмён эмес деьгээлде колдоп туруу зарыл. 

Ликвиддъълък ченеми тёмёнкъ формула боюнча аныкталат: 

 

ЛА = ЛА/М, мында: 

 

ЛА - банктык топтун катышуучуларынын ликвиддъъ активдеринин суммасы, аларга тёмёнкълёр кирет: 

- банктын, банктык топтун катышуучусунун Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык аныкталган ликвиддъъ активдери; 

- кърёёгё коюлгандарды эсептен чыгаруу менен баа берилгенден тартып 30 къндън ичинде, акча каражаттарына айландырылышы мъмкън болгон акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды камтыган, банктык топтун катышуучусунун Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аныкталган ликвиддъъ активдери. 

М - банктык топтун катышуучуларынын милдеттенмелеринин суммасы, аларга ликвиддъълък ченемин эсептёё ъчън тёмёнкълёр кирет: 

- банктын, банктык топтун катышуучуларынын Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларына ылайык аныкталган милдеттенмелери; 

- банктык топтун катышуучуларынын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аныкталган милдеттенмелери, алар боюнча эсептёёлёр отчеттук къндён кийинки 30 къндън ичинде башталат. 

53. Банктык топтун бир карыз алуучусуна тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъЁ) тёмёнкъ маанилерден ашпоого тийиш: 

- банктык топ менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ - 15%; 

- банктык топ менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъ - 10%; 

Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу ёлчёмъЁ) тёмёнкъчё эсептелинет: 

 

МЁ = ЧК/К х 100%, мында: 

 

ЧК - чогуу алгандагы карыз, банктык топтун катышуучулары ага сунуштаган, ёзъндё кредиттик тобокелдикти камтыган бардык активдер боюнча бир карыз алуучунун жалпы карызы, анын ичинде: 

- кредиттер (тёлёё мёёнётънё кёз карандысыз); 

- факторинг; 

- финансылык ижара; 

- банктар аралык жайгаштыруулар: 

- капиталга инвестициялар; 

- карыздык милдеттенмелер формасындагы инвестициялар; 

- алууга каралган пайыздар; 

- негизинде кредитти алмаштыруучулар болуп саналган, карыз алуучуларга тике же кыйыр търдё берилген каражаттардын башка търлёръ боюнча; 

- ошол карыз алуучуга берилген баланстан тышкаркы милдеттенмелердин суммасы (гарантиялар, аккредитивдер, кредиттерди беръъгё милдеттенмелер); 

- катышуучунун ъчънчъ тарапка карата кандай болбосун тобокелдиги, ал ошол карыз алуучу тарабынан талашсыз гарантияланууга тийиш; 

- мурда эсептен алынып салынган кредиттер, анын ичинде пайыздар. Ар бир карыз алуучунун кредиттик делосунда анын жана аны менен байланыштуу адамдардын мурда эсептен алынып салынган кредиттери жана пайыздары тууралуу маалыматтар кёктёлъъгё тийиш: ал маалыматтарды карыз алуучунун жана аны менен байланыштуу адамдардын аты-жёнъ, эсептен алынып салынган кредиттердин жана пайыздардын суммасы, эсептен алып салган кън жана анын себептери чагылдырылышы зарыл. 

К - банктык топтун курамына кирген коммерциялык банктын таза суммардык капиталынын жана банктык топтун катышуучуларынын ёздък капиталынын (ёздък каражаттарынын) суммасы. 

Банктык топ менен байланыштуу болгон бир карыз алуучунун тобокелдигинин максималдуу ёлчёмън сактоо, карыз алуучунун тёмёнкъ учурларында жъзёгё ашырылат: 

- банктык топтун курамына кирген болсо; 

- банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагы жана/ же инсайдеринен болсо; 

- башка карыз алуучулар менен биргелешип иштёё жёнъндё келишим же биргелешип иштёё жёнъндё келишим шарттарын (белгилерин) камтыган башка документ аркылуу байланыштуу болсо; 

- юридикалык жактын - карыз алуучулардын башкаруу органы тарабынан кабыл алынган чечимге тике же кыйыр търдё олуттуу таасир этъъгё жёндёмдъъ жак (ъчънчъ жак аркылуу) болуп саналса. 

54. Компаниялар, анын ичинде банктык топко кирген банктар, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында алар ъчън белгиленген тиешелъъ талаптарды жана экономикалык ченемдерди аткарууга тийиш. 

55. Экономикалык ченемдерди аткаруу жана тобокелдиктерди басаьдатуу ъчън банктык топко Улуттук банктын тиешелъъ ченемдик укуктук актыларында белгиленген максималдуу чектен тёмён, минималдуу чектен жогору болгон экономикалык ченемдер жана талаптар боюнча ички чектерди белгилёё сунуш кылынат. 

56. Банк, банктык топтун катышуучусу ага тёмёнкъ мъмкънчълъктёрдъ беръъ максатында кандайдыр бир жак менен бътъмдёрдъ жана/же операцияларды жъзёгё ашыра албайт: 

- банктык топтун катышуучусунун инсайдеринен жана аффилирленген жагынын алдындагы милдеттенмелерди тёлёё

- банктык топтун катышуучусунун инсайдеринен жана аффилирленген жагынан кандайдыр бир мълктъ сатып алуу; 

- банктык топтун катышуучусунун аффилирленген жагы тарабынан эмитирленген баалуу кагаздарды сатып алуу; 

- банктын финансылык абалынын начарлоосуна алып келиши мъмкън боло турган операцияларды/бътъмдёрдъ жъзёгё ашыруу. 

Банктык топтун катышуучусунун биринин инсайдери жана/же аффилирленген жагы, банктык топтун ар бир катышуучусунун инсайдери жана/же аффилирленген жагы болуп таанылат. 

57. Банктык холдингдик компания же банктык топту жетектеген банк, банктык топтун катышуучуларынын белгиленген талаптарды жана экономикалык ченемдерди аткаруусун камсыз кылуу ъчън жоопкерчилик тартат. 

 

8-глава 

Банктык топтордун Улуттук банкка берген 

отчеттору жана маалыматтары 

 

58. Банктык топ топтун тъзъмъндёгъ кандай болбосун бардык олуттуу ёзгёръълёрдъ кошо алганда, ёз ишине тиешелъъ маалыматтарды, ошондой эле банктык эмес туунду компанияларды же караштуу компанияларды тъзъъ, сатып алуу тууралуу маалыматтарды чечмелёёгё жана Улуттук банк тарабынан белгиленген формада, тартипте жана мёёнёттёрдё ага беръъгё тийиш. 

59. Банктык топту жетектеген банк же банктык холдингдик компания, эгер ошол компания Кыргыз Республикасынын резиденти болсо, Улуттук банкка мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетту/мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчетту (мындан ары - ПРО/ПРБО) ёз алдынча сыяктуу эле, консолидацияланган негизде Улуттук банк тарабынан белгиленген формада беръъгё тийиш. ПРО/ПРБО, банктык холдингдик компания тарабынан Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мёёнёттё ёз алдынча, ал эми отчеттук мезгил аяктаган къндён тартып 12 календардык кън ичинде чейрек сайын консолидацияланган негизде Улуттук банкка сунушталат. 

60. Банктык топту жетектеген банк же банктык холдингдик компания, анын ичинде башкы компания - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси, уюштуруу документтерине, уставга, туунду же караштуу компаниялардын тъзъмънё киргизилген ёзгёртъълёр, алардын иш чёйрёсънън кеьейтилгендиги, туунду же караштуу компаниялардын кызмат адамдарынын алмашуусу, ошондой эле банктын туунду компаниялары тарабынан туунду компанияларды тъзъъ жана/же сатып алуусу жёнъндё маалыматтар, тиешелъъ чечим кабыл алынган учурдан кийинки 30 къндён кечиктирилбеген мёёнёттё Улуттук банкка жёнётълёт. 

61. Банктык топту жетектеген банк же банктык холдингдик компания, анын ичинде башкы компания - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси, жылдык отчетту, кёз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен бирге, банктык топ жана банктык холдингдик компания ъчън ички контролдуктун шайкештигине баа беръънъ камтыган, отчеттук жыл аяктаган къндён кийинки 105 къндён кечиктирилбеген мёёнёттё, ёз алдынча жана консолидацияланган негизде Улуттук банкка сунуштайт. Бул отчеттордо ошондой эле, банктык холдингдик компаниянын бардык туунду жана караштуу компаниялары тууралуу маалыматтарды, анын ичинде анын аталышын, ээлик кылуу пайызын, банктык топтун ар бир катышуучусу тартылган иштин чёйрёсън же търлёрън кошо алганда, банктык топтун иши жёнъндёгъ маалыматтар камтылууга тийиш. 

62. Жылдык отчетко банктык холдингдик компаниянын же банктык топту жетектеген банктын байкоо органынын, аткаруу органынын тёрагасы жана башкы бухгалтери кол коюууга тийиш. 

 

9-глава 

Банктык топтун катышуучуларына карата 

колдонулуучу чаралар 

 

63. Банктык топтун катышуучулары тарабынан Улуттук банктын экономикалык ченемдеринин жана башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын бузулушуна жол берилиши учурунда, банктык топтун компанияларынын-катышуучуларынын кызмат адамдарынын анын иш коопсуздугуна жана финансылык туруктуулугуна, ошондой эле топтун катышуучуларынын, алардын кредиторлорунун жана аманатчыларынын таламдарына коркунуч туудурган укукка жатпаган аракеттери же аракеттенбей коюулары орун алган шартта, Улуттук банк, банктык топтун катышуучуларына карата Кыргыз Республикасынын тиешелъъ мыйзам актыларына ылайык, таасир этъъ чараларын колдонууга укуктуу. 

64. Банктын аффилирленген жактары тарабынан Улуттук банктын жана/же банктык мыйзамдардын талаптарын бузууга жол берилген учурда же анын иши же финансылык абалы Улуттук банктын пикири боюнча, банктын финансылык туруктуулугуна жана банк аманатчыларынын таламына зыян келтирсе же келтире турган болсо, Улуттук банк аффилирленген жактан аныкталган кемчиликтерди жана мыйзам бузууларды четтетъъ боюнча чара кёръънъ талап кыла алат. Улуттук банктын талаптары-жазма буйруктары Улуттук банк менен банктын аффилирленген жагынын ортосундагы кат жъзъндёгъ келишим формасында болууга тийиш. 

65. Улуттук банк, банктын олуттуу катышуучуларынан аткарган иши же финансылык абалы, Улуттук банктын пикири боюнча банктын финансылык туруктуулугуна жана аманатчыларынын таламдарына зыян келтирген же келтириши мъмкън болгон алар тарабынан контролдонуучу компанияларга карата чара кёръънъ талап кыла алат. 

Улуттук банктын талаптары - Улуттук банктын жазма буйругу же Улуттук банк менен банктын олуттуу катышуучуларынын ортосундагы жазуу жъзъндёгъ келишим формасында болууга тийиш. 

66. Эгерде, Улуттук банктын ушул Жобонун 64-65-статьяларына ылайык койгон талаптары ал тарабынан белгиленген мёёнёттё аткарылбаса, Улуттук банк тёмёнкълёргё укуктуу: 

1) банктын туунду компаниясына тиешелъъ учурда - бул компанияга кандай болбосун инвестицияларды токтотуусун банктан талап кылууга; 

2) банктык холдингдик компанияга тиешелъъ учурда - банктык холдингдик компаниядан банкка контролдукту жъзёгё ашырууну, анын ичинде акциялар боюнча добуш беръъгё укукту тике же кыйыр търдё жъзёгё ашырууну токтотууну жана акцияларды Улуттук банктын талаптарын аткаруу ъчън зарыл болгон мезгил ичинде ъчънчъ юридикалык жакка (ишеним боюнча тескёёчъгё) ишеним боюнча тескёёгё ёткёръп беръънъ, ошондой эле зарылчылык келип чыккан шартта, ишеним боюнча тескёёчънън ага ишенип берилген акциялар боюнча добуш беръъ укугун токтотууну талап кылууга; 

3) банктын аффилирленген жактарына тиешелъъ учурда - аффилирленген жактардан жана/же банктан мындай аффилирленген жактар менен банктын ортосунда операцияларды жъргъзъъ, бътъмгё келишъънъ токтотууну талап кылууга; 

4) банктын олуттуу катышуучулары тарабынан контролдонуучу компанияларга тиешелъъ учурларда, олуттуу катышуучудан тёмёнкълёрдъ талап кылууга: 

а) банк ишине катышуусун, анын ичинде акциялар боюнча жана акцияларды ъчънчъ юридикалык жакка (ишеним боюнча башкаруучуга) Улуттук банктын талаптарын аткаруу ъчън зарыл болгон мезгил ичинде ишенимдъъ башкарууга ёткёръп беръъгё укугун тике же кыйыр търдё жъзёгё ашыруусун токтотууну талап кылууга; 

б) жана/же банк менен олуттуу катышуучунун ортосундагы жана/же банк менен ага олуттуу катышуу жъзёгё ашырылып жаткан компаниянын ортосундагы тике же кыйыр търдё операцияларды, бътъмдёрдъ жъзёгё ашыруусун токтотууну талап кылууга. 

Улуттук банктын талаптарын чагылдыруу - Улуттук банктын жазма буйруусу же ушул Жобонун 66-статьясынын 1), 2), 3), 4)-пункттарында 

кёрсётългён жак (жактар) менен Улуттук банктын ортосунда жазуу жъзъндёгъ келишим формасында болууга тийиш. 

Банктын акцияларын ушул Жобонун 66-статьясынын 2) жана 4)-пункттарында кёрсётългён учурларда ишеним боюнча тескёёчъгё ёткёръп беръъ алардын ортосунда келишилген кат жъзъндёгъ макулдашуунун негизинде, ишеним боюнча тескёёчънъ Улуттук банкка макулдашуудан (анын жактыруусунан) кийин жъргъзълёт. Келишимде тёмёндёгълёр (милдеттъъ шарттар) каралууга тийиш: 

- ишеним боюнча тескёёчънън банкты башкарууга катышууга укугу; 

- ишеним боюнча тескёёчънън ушул Жобонун 66-статьясынын 4-пунктунда белгиленген учурларда баалуу кагаздар рыногунда акцияларды ажыратып алуу укугу. 

Ушул Жобонун 66-статьясынын 1, 2, 3, 4-пункттарында кёрсётългён жактар тарабынан Улуттук банктын талаптары аткарылбаган учурда Улуттук банк, кёрсётългён жактарды банктын акцияларын ишеним боюнча тескёёгё ёткёръп беръъгё ишеним боюнча тескёёчъ менен келишим тъзъъгё мажбурлоо максатында сотко кайрылууга укуктуу. 

67. Эгерде, Улуттук банктын ушул Жобонун 64-65-статьяларына ылайык коюлган талаптары ал тарабынан белгиленген мёёнёттё аткарылбаган болсо, Улуттук банк тёмёнкълёргё укуктуу: 

1) банктын туунду же караштуу компаниясына тиешелъъ учурда - ошол компания мындан ары анын туунду же караштуу компаниясы болуп саналбай турган деьгээлге чейин ёзънън инвестицияларын азайтуусун банктан талап кылууга; 

2) банктык холдингдик компанияга тиешелъъ учурда - банкка контролдукту жъзёгё ашырууга уруксатты жокко чыгарууга жана банкка олуттуу катышууну жана контролдукту токтотууну талап кылууга; 

3) банктын башкы компаниясынын туунду компаниясына тиешелъъ учурда - банктык холдингдик компания туунду компанияга же банкка контролдугун токтотуусун талап кылууга: 

4) банктын олуттуу катышуучулары болуп саналган компанияларга тиешелъъ учурда - банктын олуттуу катышуучусу болуу укугуна уруксатты жокко чыгарууга жана банкка олуттуу катышууну токтотууну талап кылууга. 

Улуттук банктын талаптары - Улуттук банктын жазма буйругу же ушул Жобонун 67-статьянын 1, 2, 3, 4-пункттарында кёрсётългён жактын (адамдардын) ортосундагы кат жъзъндёгъ формада болууга тийиш. 

Ушул пунктта каралган учурларда банктын акцияларын ажыратып алуу Улуттук банк тарабынан белгиленген мёёнёттёрдё жъзёгё ашырылууга тийиш. 

Жогоруда аталган жактар тарабынан Улуттук банктын талаптары ал тарабынан белгиленген мёёнёттёрдё аткарылбаган учурда, Улуттук банк ёз талаптарынын соттук тартипте аткарылышын талап кылууга тийиш. 

68. Улуттук банк менен ушул Жобонун 64, 65, 66, 67-статьяларында кёрсётългён жактын (жактар) ортосундагы келишим - бул, ошол жак (жактар) тарабынан аныкталган кемчиликтердин Улуттук банк тарабынан белгиленген мёёнёттё четтетилиши боюнча чараларды кёръъсъ жёнъндё кат жъзъндё келишим. 

Улуттук банктын жазма буйруусу, аныкталган кемчиликтерди же мыйзам бузууларды Улуттук банк тарабынан белгиленген мёёнёттёрдё четтетилишине багытталган чаралардын милдеттъъ търдё аткарууга кабыл алынышына кёрсётмё болуп саналат. Улуттук банктын жазма буйруусуна карата даттануу анын аткарылышын токтотпойт. 

69. Улуттук банк, банктын, банктык холдингдик компаниянын кызмат адамына жана/же олуттуу катышуучусуна карата тёмёнкъ учурларда эскертъъ чараларын жана санкцияларды колдонууга укуктуу: 

- кёрсётългён адам Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын кошо алганда, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарын бузууга жол бергенде; 

- ал банктын финансылык туруктуулугуна жана анын аманатчыларынын таламдарына коркунуч келтирген жагдайды шарттаса; 

- ал ёз кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланса; 

- ал мыйзамга жатпаган аракеттерге жол берсе; 

- эгерде ошол адам, кызмат ордун ээлёё ъчън зарыл болгон ишенимди актай албаса. 

Банктын, банктык холдингдик компаниянын кызмат адамына жана/же олуттуу катышуучусуна карата эскертъъ чараларында жана санкцияларда, Улуттук банктын аларга тиешелъъ акциялар боюнча добушка укугун токтотууну талап кылуу же банктын же анын аффилирленген жактарынын ишине андан-ары катышууга ушул Жободо каралган тартипте тыюу салуу укугу камтылат. 

Эгерде, ошол адамга карата мына ушундай тыюу салуу Улуттук банк тарабынан мыйзам актыларына ылайык белгиленген шартта, эч ким кызмат ордунда кала албайт же банктын же анын аффилирленген жактарынын ишине катыша албайт. 

Банктын же банктык холдингдик компаниянын кызмат адамына карата кылмыш иши козголгон болсо, Улуттук банк аны Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген тартипте кызматынан убактылуу четтетъъ жёнъндё жазма буйрук чыгарууга, ал эми ошол адам кылмыш иши ъчън кънёёлъъ деп таанылса, ээлеген кызматынан четтетъъгё укуктуу. 

70. Башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан кёзёмёлдёнъъгё (контролдукка) тийиш болгон банктык топтун катышуучусуна (банк болуп саналбаган), банктын олуттуу катышуучусуна, жобонун ушул бёлъгънё ылайык чаралар кёрългёнгё чейин Улуттук банк, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кёрълъъчъ чаралардын негиздери жана мёёнёттёръ жёнъндё расмий търдё билдирет. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Улуттук банктын билдиръъсънё байланыштуу, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ылайык, банктык топтун катышуучусуна карата ал тарабынан кёрългён аракеттер (чаралар, санкциялар) же аракеттенбей коюулары жёнъндё Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктын же анын кредиторлорунун таламдарына коркунуч алып келген жагдайларды оьоо ъчън аракеттенбей койгон же жеткиликсиз аракеттенген учурда Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган кайсы болбосун чараларды кёръъгё укуктуу. 

71. Ушул Жобого ылайык банкка олуттуу катышууну же контролду жъзёгё ашырууга берилген уруксатты Улуттук банк алып салган учурда, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 44-статьясынын 7-пунктунун жоболору колдонулат. 

72. Улуттук банктын пикири боюнча, банкты же анын аманатчыларын коргоо ъчън зарыл чаралардын кёрълъшън талап кылган кооптуу жагдайлар орун алса, анда ал ушул Жободо кёрсётългён чараларды токтоосуз колдонууга укуктуу. 

Банктарга жана банктык топтун башка катышуучуларына Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын башка жоболорунда каралган чаралар жана санкциялар колдонулушу мъмкън. 

 

10-глава 

Финансы секторунун кёзёмёл органдарынын 

ортосундагы ёз ара аракеттенъълёр 

 

73. Эгерде, банктык топтун бир бёлъгъ болгон компания башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан кёзёмёлдёнъъгё же жёнгё салынууга тийиш болсо, Улуттук банк жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган банктык топтун ишин ар тараптуу жёнгё салуу жана аны кёзёмёлдёё максатында, кызматташууга тийиш. 

74. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ёзънън колунда болгон жана банктык топко же анын кайсы болбосун катышуучусуна тиешелъъ болгон тёмёнкъ маалыматтарды Улуттук банкка берет: 

- банктык топтун тъзъмън, контролдоочу адамдарды, кызмат адамдарын аныктоого мъмкъндък беръъчъ

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жактыруусун же ага билдиръънъ талап кылган, банктык топтун кайсы болбосун катышуучусунун ээлик кылуу тъзъмъндёгъ, тескёё ишиндеги же уюштуруу тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё

- банктык топтун же банктык топтун катышуучусунун иши жана иш алып баруу саясаты жёнъндё

- банктык топтун жана анын катышуучуларынын финансылык абалы жёнъндё (капиталдын шайкештигине, жалпы кызыкчылыгы бар адамдар менен операцияларга, ички топтук тобокелдиктерге жана алынуучу пайдага ёзгёчё кёьъл бурулууга тийиш); 

- банктык топтун же анын катышуучуларынын ички контролдук системасын уюштурулушуна, тобокелдикти тескёё иши жёнъндё

- банктык топтун катышуучуларынын башкаруу органдарынан маалыматтарды топтоо жол-жобосу жана алынган маалыматты текшеръъ жёнъндё

- банктын - банктык топтун катышуучуларынын ишине олуттуу таасир эте турган банктык топтун ичинде же анын катышуучуларында орун алган жагдайлар, жъргъзългён операциялар, келишилген бътъмдёр жёнъндё

- ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктык топтун катышуучуларына карата кёргён чаралары жана санкциялары жёнъндё

- натыйжалуу банктык кёзёмёлдъ жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон башка маалыматтар. 

75. Улуттук банк, консолидацияланган негизде кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу максатында, ошол ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын отчетторун жана башка материалдарын талап кылууга укуктуу. Ошондой эле ал, эгерде башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда Улуттук банкка зарыл болгон маалымат жок болсо, же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан сунуш талган маалымат Улуттук банктын пикири боюнча жетишсиз болсо, банктык топтун катышуучуларынын ишине инспектирлёёнъ жъргъзъъгё укуктуу. 

Кёрсётългён компаниялар жана анын кызмат адамдары Улуттук банк ёз ыйгарым укуктарын банктан же алардын кызмат адамдарынан кандайча талап кылынса, ошол деьгээлде жъзёгё ашыруусуна колдоо кёрсётъъсънё жана ага тоскоолдук кылбоого милдеттъъ

76. Банктык топтун ишин ар тараптуу жёнгё салуу жана кёзёмёлдёё максатында, орун алган ёлкё менен кабыл алган ёлкёнън кёзёмёл органдарынын ортосунда консолидацияланган негизде кызматташуу жёнъндё меморандум тъзълъшъ мъмкън. 

 

(1) Банктардын чет ёлкёдёгъ ёкълчълъктёрънё кёзёмёлдъктъ жъзёгё ашыруу принциптери. 

(2) Аткаруу органы - компаниянын къндёлък ишине жетекчиликти жъзёгё ашырган орган (башкарма, дирекция). 

(3) Байкоо органы - уюштуруучулардын (акционерлердин) жалпы жыйындарынын аралыгында компанияга жалпы жетекчиликти жъзёгё ашырган башкаруу органы (Директорлор кеьеши, байкоо органы). 

(4) Ушул жобонун максатында компаниянын кызмат адамдары дегенден улам тёмёнкълёрдъ тъшънъъ зарыл: байкоо органынын тёрагасы жана мъчёлёръ, аткаруу органынын тёрагасы, аткаруу органын мъчёлёръ, компаниянын финансы, кредит боюнча башкы кызматкерлери, ошондой эле "компаниянын кызмат адамдары" дегенден улам, компаниянын саясатын аныктап же алар компанияда акысыз негизде иштегендигине же сыйакы алабы же жокпу, ага кёз карандысыз, компаниянын негизги операцияларына катышууга ыйгарым укуктуу же анык катышкан жактарды да тъшънъъ зарыл. Бул аныктама башка компаниянын кызмат адамдарына да таркатылат. 

(5) Терс/олуттуу таасир дегенден улам, Улуттук банк тарабынан лицензиялануучу банктын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабын бузуусуна търткъ бериши мъмкън болуучу фактыларды же жагдайларды тъшънъъ зарыл. 

(6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 94-04 номеринде каттоодон ёткёртългён N 18/2 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо жёнъндё" нускоонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтом менен бекитилген. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 17-февралындагы 

N 2/3 токтому менен 

бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2009-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз 

Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 

14-июлунда 74-09 номеринде каттоодон ёткёртългён N 26/3 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 

туунду же кёз каранды компанияларды тъзъъ жана/же 

сатылып алуу эрежелерин бекитъъ" тууралуу" токтомуна 

ЁЗГЁРТЪЪ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 10-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 14-июлунда 74-09 номеринде каттоодон ёткёртългён N 26/3 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же кёз каранды компанияларды тъзъъ жана/же сатылып алуу эрежелерин бекитъъ" тууралуу токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын туунду же кёз каранды компанияларды тъзъъ жана/же сатылып алуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъъ киргизилсин: 

- 8-бёлъгъндёгъ 8.1.-пунктунун "ёзгёръълёрдън колдонууга киргизилиши мёёнётъ келип жеткенге чейинки 30 кън ичинде" деген сёздёр "тиешелъъ чечим кабыл алынган учурдан тартып 30 къндён кечиктирбестен" деген сёздёр менен алмаштырылсын. 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 24-февралы N 3/6 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 

N 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет 

министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде 

каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо 

жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёрдъ 

жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" Мыйзамынын 7 жана 43-статьяларынын талабын жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында N 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё" Жобону бекитъъ тууралуу" токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2010/3 жарыяланды 

 

3. Юридикалык бёлъм токтомду расмий жарыялангандан кийин аны Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орунбасары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын тёрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 24 февралындагы 

N 36 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы 

N 5/7 "Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобону 

бекитъъ тууралуу токтомуна 

ЁЗГЁРТЪЪЛЁР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён N 5/7 "Банк ишин лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

1. Жобонун 11-главасынын 11.2-пунктунун 3-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"3) эгер банк сатып алуунун натыйжасында банктык топтун же банктык холдингдик компаниянын бёлъгъ болуп калса, ал тёмёнкълёрдъ кошо алганда, топ тууралуу кошумча маалыматтарды беръъсъ зарыл: 

а) банктык топтун тъзъмъ тууралуу маалымат; 

б) топко киръъчъ катышуучулардын негизги иши тууралуу маалыматтарды кошо алганда, банктык топтун катышуучулары жёнъндё маалыматтарды; 

в) тобокелдиктерди жана ички контролду тескёё боюнча банктык топтун саясатын; 

г) банктык топтун катышуучуларынын контролдоочу жактары жёнъндё маалыматтарды; 

д) банктык топто реалдуу контролду ишке ашырып жаткан жактар жёнъндё маалыматтарды; 

е) топтун катышуучуларынын финансылык абалы жёнъндё маалыматтарды, анын ичинде арыз беръъчънън жана анын башкы компаниясынын акыркы ъч финансылык жылы ъчън аудиттен ёткён консолидацияланган отчету, эь акыркы жеткиликтъъ консолидацияланган баланстык отчет жана тъшкён пайдалар жана кеткен чыгымдар жёнъндё консолидацияланган отчет (маалымат арыз берген кънгё чейинки 90 къндён кечиктирилбеген кънгё карата берилъъгё тийиш); 

ж) кийинчерээк тёмёнкълёрдъ камтыган документтерди берип туруу жёнъндё милдеттенме кат: 

- ушул Жобонун талаптарына ылайык, дайындалган кызмат адамдарынын ишкердик аброюна тиешелъъ маалыматтар менен бирге байкоо жана аткаруу органдарынын, олуттуу катышуучулардын, тике же кыйыр търдё контролдоочу жактардын курамындагы ёзгёръълёр тууралуу маалыматтарды; 

- Улуттук банк тарабынан белгиленген форма боюнча ёз алдынча сыяктуу эле, консолидацияланган негизде мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетту/мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчетту. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчет/мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет банктык холдингдик компания тарабынан Улуттук банкка ёз алдынча Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларында белгиленген мёёнёттё, ал эми консолидацияланган негизде - чейрек сайын, отчеттук мезгил бъткён къндён кийинки 12 календардык кън ичинде берилет (мындай маалыматтар Кыргыз Республикасынын резиденттери тарабынан гана берилет); 

- уюштуруу документтерине (уюштуруу келишимине, уставга) туунду же караштуу компаниялардын тъзъмънё киргизилген ёзгёртъълёр, алардын иш чёйрёсънън кеьейгендиги, туунду же караштуу компаниялардын кызмат адамдарынын алмашылгандыгы, ошондой эле банктын туунду компаниялары тарабынан туунду компаниялардын тъзългёндъгъ жана/же сатылып алынгандыгы тууралуу маалыматтар тиешелъъ чечим кабыл алынгандан кийинки 30 къндён кечиктирилбеген мёёнёттё берилет; 

- жылдык отчет кёз карандысыз аудитордук компания тарабынан тастыкталган жылдык финансылык отчет менен биргеликте ёз алдынча сыяктуу эле, консолидацияланган негизде отчеттук жыл бъткён къндён кийинки 105 къндён кечиктирилбеген мёёнёттё берилет жана анда банктык топ жана банктык холдингдик компания ъчън ички контролдуктун шайкештигине баа беръълёр да камтылат. Мындай отчеттордо ошондой эле, банктык холдингдик компаниянын бардык туунду жана караштуу компаниялары жёнъндё, алардын аталыштарын, аларга канча пайызда ээлик кылуу жана банктык топтун ар бир катышуучусу тартылган иштин търън кёрсётъънъ кошо алганда, банктык топтун иши жёнъндё маалыматтар да камтылууга тийиш; 

Улуттук банктан лицензия алган банктын туунду жана/же караштуу банктын ишине терс/олуттуу таасир этиши мъмкън болгон фактылар же жагдайлардын орун алып жатышы жёнъндё кат жъзъндё билдирме, ага жол бербёё боюнча кёрългён чараларды баса белгилёё менен маалымдалууга тийиш. Мындай маалымат алгылыксыз фактылар же жагдайлар бар экендиги аныкталган учурдан кийинки 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилет. 

Жогоруда белгиленген документтер берилбей калган же белгиленген мёёнёттёрдъ бузууга жол беръъ менен берилген шартта Улуттук банк, Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан туунду жана/караштуу банкка, анын башкы компаниясына/банктык топко же банктык холдингдик компанияга (Кыргыз Республикасынын резиденттерине) карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган таасир этъъ чараларын колдонууга укуктуу. 

2. Жобонун 13-главасынын 13.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"13.1. Талапкерлиги Улуттук банкка милдеттъъ търдё макулдашылууга тийиш болгон кызмат адамдарынан болуп: Директорлор кеьешинин тёрагасы жана анын мъчёлёръ, Шариат кеьешинин мъчёлёръ, банк башкармасынын тёрагасы (банк-резидент эместин жетекчиси), анын орун басарлары, башкарма мъчёлёръ (же аткарган милдеттерине жараша аларга теьдештирилген кызмат адамдары), аудит боюнча комитеттин тёрагасы, банктын кредиттик ишине жооп берген структуралык бёлъмдън жетекчиси, банктын активдери жана пассивдери ъчън жооп берген структуралык бёлъмдън жетекчиси, башкы бухгалтер (же аткарган милдети боюнча ага теьештирилген башка кызмат адамы), ислам терезесинин жетекчиси, ислам каржылоо принциптери боюнча каржылоого жоопкерчиликтъъ болгон структуралык бёлъмдън жетекчиси. Мындан тышкары ички аудит кызматынын жетекчилигинин кызмат ордуна талапкерлер да Улуттук банкка макулдашылат.". 

3. Жобонун 13-главасынын 13.7-пункту 13.8-пункт катары эсептелинип, ал эми 13.7-пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"13.7. Банктын жетекчилиги 10 календардык къндён ашпаган мёёнёт ичинде ушул Жобонун талаптарына жооп берген талапкерди, банктын иштен бошоп кеткен кызмат адамынын ордуна, тандап алууга тийиш. 

Улуттук банк ушул пункттун талаптары аткарылбаган шартта банк жетекчилигине карата банктын мыйзам актыларында белгиленген чараларды жана санкцияларды колдоно алат. 

4. Жобонун 16-главасынын 16.1-пунктунун 7-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"7) талапкер жоопкерчиликтъъ болгон иш чёйрёсъндё финансылык же административдик проблемалардын келип чыккандыгын тастыктаган, жёнгё салуу органдарынын текшеръълёрдъ жъргъзъъ боюнча материалдары бар". 

5. Жобонун 18-главасынын 18.1-пунктунун 2-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"2) туунду банктын ишинен улам, башкы банкта келип чыккан тобокелдиктерди контролдукка алуу жол-жобосу жана башкы банктын, ошондой эле туунду банктын корпоративдик ёз алдынчалыгын колдоого багытталган жол-жоболор иштелип чыккан;". 

Жобонун 18-главасынын 18.1-пунктунун 3-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

"3) туунду банкты тъзъъ же сатып алуу башкы банктын финансылык туруктуулугуна олуттуу деле тобокелдиктерди алып келбейт;". 

6. 18-главасынын 18.10-пункту алынып салынсын. 

7. 18-главасынын 18.6-пунктундагы "ушул Жобо" деген сёздёр алынып салынсын. 

8. Жобонун 19-главасынын 19.3-пункту тёмёнкъ мазмундагы пунктча менен толукталсын: 

"8) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери ушул Жобонун 15-главасында банк Башкармасынын мъчёлёрънё карата коюлган талаптарына жооп берет жана алардын иш чёйрёсъндё финансылык же административдик проблемалардын орун алышын тастыктаган, жёнгё салуучу органдардын текшеръъгё алган материалдары жок". 

9. Жобонун 19-главасынын 19.11-пунктунун биринчи абзацындагы "жетекчи" деген сёз ", башкы бухгалтер" деген сёздёр менен толукталсын". 

10. Жобонун 22-главасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"22-глава 

Аманат жана кёчмё кассаларды ачуу 

 

22.1. Банк, банктык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында Кыргыз Республикасынын аймагында аманат жана/же кёчмё кассаларын ачышы мъмкън. 

Аманат кассасы - бул банктын, банктык операциялардын жана кызмат кёрсётъълёрдън айрым търлёрън жъзёгё ашырган анын башкы офисине же филиалына караштуу болгон, ижарага алынган же банктын менчигине тиешелъъ болгон, техникалык мънёздёмёлёрдън талаптарына ылайык жабдылган стационардык жайда жайгашкан ёзънчё структуралык бёлъмъ

Кёчмё касса - бул, жъгъртъъ каражаттарынын Улуттук банк тарабынан белгиленген чектъъ суммасынын чегинде банктар тарабынан ижарага алынган же банктын менчигине тиешелъъ болгон, техникалык мънёздёмёлёрдън талаптарына ылайык жабдылган бир же бир нече стационардык жайларга баруу менен банктык операциялардын жана кызмат кёрсётъълёрдън айрым търлёрън жъзёгё ашырган банктын филиалга караштуу структуралык бёлъмъ

Банк жетекчилиги ёздёръ ачкан аманат/кёчмё кассалары ъчън толук жоопкерчиликтъъ болушат. 

22.2. Кёчмё кассанын ишин жъргъзъъгё байланыштуу келип чыгышы мъмкън болгон тобокелдиктерди минимизациялоо максатында, кассада турууга тийиш болгон накталай акча каражатынын жалпы суммасы 150000,00 (жъз элъъ миь) сомдон ашпоосу зарыл. Ал эми бул суммадан ашкан акча каражаты кёчмё касса ага тиешелъъ болгон банктын филиалынын кассасына, же болбосо банктын жакын жайгашкан аманат кассасында инкассацияланып, ал боюнча тиешелъъ акт тъзълъъгё тийиш. 

22.3. Банктын аманат жана кёчмё кассалары уставга ылайык банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечиминин негизинде ачылат. Аманат кассасынын жетекчиси банк жетекчисинин буйругу менен дайындалып белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат, ишеним катта аманат кассасынын жетекчиси банктын атынан жъргъзъъгё ыйгарым укуктуу болгон операциялардын тизмеги чагылдырылат. 

22.4. Аманат кассасы банктын тиешелъъ лицензиясы болгон шартта, ага берилген ишеним каттын чегинде тёмёнкъ операцияларды жъргъзъъгё укуктуу: 

1) жеке адамдарды тейлёё боюнча: 

а) типтъъ депозит келишимине ылайык жеке адамдардан депозиттерди кабыл алуу; 

б) бюджетке тёлёмдёрдъ жана сунушталган кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

в) пенсияларды жана жёлёк пулдарды беръъ

г) мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу жана сатуу; 

д) банктын тиешелъъ лицензиясы болгон шартта, нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ

е) тиешелъъ терминалы болгон шартта, пластик карттары боюнча операцияларды жъргъзъъ

ж) жеке адамдар ъчън акча которууларды жъргъзъъ

2) юридикалык жакты тъзъъсъз, эсеп ачуусуз эле иштеп жаткан юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тёмёнкъ операциялар боюнча эсептешъъ-кассалык тейлёё

а) Кыргыз Республикасынын бюджетине нак акча каражатындагы тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

б) коммуналдык кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

3) Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы N 5/6 токтому менен бекитилген белгилъъ бир критерийлерге же берген кредиттерди атайын классификациялоону колдонуунун убактылуу тартибинин 2-пунктундагы критерийге ылайык келген кредиттерди беръъ боюнча. 

22.5. Банктын тиешелъъ лицензиясы болгон шартта, кёчмё кассалар, берилген ишеним каттын чегинде тёмёнкъ операцияларды жъргъзгёнгё укуктуу: 

1) жеке адамдарды тейлёё боюнча: 

а) бюджетке тёлёмдёрдъ жана сунушталган кызмат кёрсётъълёр ъчън тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

б) жеке адамдар ъчън акча которууларды жъргъзъъ

в) алынган кредиттерди тёлёёнън эсебине банк кардарларынан тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

г) банктын тиешелъъ лицензиясы болгон шартта, нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ

д) тиешелъъ терминалы болгон шартта, пластик карттары боюнча операцияларды жъргъзъъ

е) пенсияларды жана жёлёк пулдарды беръъ

2) юридикалык жакты тъзъъсъз, эсеп ачуусуз эле иштеп жаткан юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тейлёё боюнча: 

а) Кыргыз Республикасынын бюджетине нак акча каражатында тёлёмдёрдъ кабыл алуу; 

б) банктын тиешелъъ лицензиясы болгон шартта, нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ

22.6. Аманат/сактык кассалары банк операцияларын жъргъзъъ укугуна берилген лицензияда кёрсётългён операциялар боюнча четтёёлёр орун албаган шартта, ушул Жобонун тийиштъъ 22.4/22.5-пункттарында белгиленген операцияларды жъзёгё ашырууга укуктуу. 

22.7. Банктын аманат жана кёчмё кассалары милдеттъъ търдё Улуттук банкта каттоодон ёткёртълъъгё тийиш. Банк аманат/кёчмё кассанын ачылгандыгы жёнъндё бул тууралуу чечимин кабыл алынган учурдан кийинки ъч жумуш кънънён кечиктирбестен Улуттук банкка кат жъзъндё маалымдоого милдеттъъ

Аманат жана кёчмё кассалардын иши банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын чечиминин негизинде токтотулат. Бул учурда банк аманат/сактык кассаларынын жабылгандыгы (ишин токтоткондугу) тууралуу тиешелъъ чечимин кабыл алган кънънён кийинки ъч жумуш кънънён кечиктирбестен маалымдайт. 

Банк, билдирмеде чагылдырылган маалыматтардын тактыгы ъчън жооп берет. Билдирмени бербей койгондугу же белгиленген мёёнёттёрдъ бузуу менен билдирмени берген шартта, Улуттук банк банкка карата мыйзам актыларында каралган санкцияларды колдонууга укуктуу. 

22.8. Улуттук банктан каттоодон ётъъ аманат/сактык кассаларынын ишин баштоосу ъчън негиз болуп саналат. Улуттук банк ушул Жобонун 22.10 жана 22.11-пункттарында кёрсётългён тиешелъъ документтерди алган учурдан кийинки он жумуш кънънён кечиктирбестен аманат/кёчмё кассаларын каттоодон ёткёртъъгё тийиш. 

Улуттук банктын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аманат/кёчмё кассаларды каттоо учурунда, аларга каттоо номерин ыйгаруу менен алар Банктардын аманат/кёчмё кассаларынын реестрине киргизилгендиги жёнъндё банкка кат жёнётёт. 

22.9. Аманат/кёчмё кассалардын каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё катка Улуттук банктын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын начальниги кол коет. Каттоодон ёткёндъгъ тууралуу катты алганга чейин аманат жана кёчмё кассалар ушул Жобонун 22.4 жана 22.5-пункттарында кёрсётългён операцияларды жъргъзъънъ баштоого укугу жок. 

22.10. Аманат кассаларын каттоодон ёткёръъ ъчън бекитилген жана тиешелъъ негизде къбёлёндърългён тёмёнкъ документтер Улуттук банкка берилъъгё тийиш: 

1) аманат кассасы ачылгандыгы жёнъндё 23-тиркемеге ылайык билдирме; 

2) ижара келишиминин кёчърмёсъ же аманат кассасы жайгашкан жайга банктын менчикке укугун тастыктаган, банк тарабынан къбёлёндърългён документ; 

3) банктын ыйгарым укуктуу органынын аманат кассасын ачуу жёнъндёгъ чечиминин банк тарабынан къбёлёндърългён кёчърмёсъ

4) аманат кассаларынын жетекчилерине чегерилген ыйгарым укуктар жёнъндё ишеним каттын кёчърмёсъ

5) аманат кассасынын жетекчисинин анкетасы (жолдомолорсуз эле, 17-тиркемеде келтирилген форма боюнча); 

6) аманат кассасына ушул Жобонун 22.4-пунктунун 3-пунктчасында кёрсётългён операцияларды жъзёгё ашырууга ыйгарым укуктар чегерилген шартта, тёмёнкъ документте кошумча берилъъгё тийиш: 

а) аманат кассасы ушул Жобонун 22.4-пункттун 3-пунктчасында кёрсётългён операцияларды жъргъзъъсън жёнгё салган банкты кредит саясатынын бардыгын тастыктаган документ, ошондо эле тобокелдиктерди тескёё системасынын чегинде аманат кассаларынын операцияларды жъргъзъъсънё байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге баа беръънъ, ёлчёёнъ контролдоону жана мониторингди жъргъзъъ

б) аманат кассасынын жооптуу кызматкеринин банктын кредиттёё ишин жъзёгё ашырган бёлъмъндё кеминде бир жыл иштеген эмгек стажын тастыктаган документ, же болбосо кредиттёё жагында билими бардыгын (атайын курстардан окугандыгын же стажировкада болгондугун) тастыктаган документтин кёчърмёсъ

7) мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аманат кассасы орун алган жай техникалык жабдылышы жагынан белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусу, ага ошол мамлекеттик органдын тиешелъъ кызмат адамынын колтамгасы коюлуп мёёръ менен ырасталат. 

22.11. Кёчмё кассасын каттоодон ёткёртъъ ъчън бекитилген жана тиешелъъ негизде къбёлёндърългён тёмёнкъ документтер Улуттук банкка берилиши зарыл: 

1) кёчмё кассасы ачылгандыгы жёнъндё 23-тиркемеге ылайык билдирме; 

2) ижара келишиминин кёчърмёсъ же кёчмё кассасы жайгашкан жайга банктын менчикке укугун тастыктаган, банк тарабынан къбёлёндърългён документ; 

3) банктын ыйгарым укуктуу органынын кёчмё кассасын ачуу жёнъндёгъ чечиминин банк тарабынан къбёлёндърългён кёчърмёсъ

4) кёчмё кассасынын эсепчисин дайындоо жёнъндё буйруктун банк тарабынан къбёлёндърългён кёчърмёсъ

5) кёчмё кассанын эсепчисине, ал жъргъзъъгё ыйгарым укуктуу болгон операцияларды жана бътъмдёрдъ кёрсётъъ менен берилген ишеним каттын кёчърмёсъ

6) кёчмё кассанын эсепчисинин ёздък баракчасы; 

7) кёчмё кассасын коргоого алуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен же башка банк тандап алган коргоо структурасы менен тъзългён тийиштъъ търдё къбёлёндърългён келишимдин кёчърмёсъ

Кёчмё кассанын ишмердъълъгън коргоо структурасы, же банктын ёзънън коопсуздук къчтёръ тарабынан коргоого алынган учурда, банк кошумча тийиштъъ търдё къбёлъндърългён ок атуучу куралын сактоого жана алып жъръъгё карата КР ИИМнин уруксатынын кёчърмёсъ берилет. 

8) мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын кёчмё кассасы орун алган жай техникалык жабдылышы жагынан белгиленген талаптарга ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусу, ага ошол мамлекеттик органдын тиешелъъ кызмат адамынын колтамгасы коюлуп мёёръ менен ырасталат. 

22.12. Улуттук банк кароого сунушталган документтер белгиленген талаптарга жооп бербеген жана банк ишинде ушул Жобонун 22.4 жана 22.5-пункттарында кёрсётългён операциялар боюнча чектёёлёр орун алган шартта, аманат/кёчмё кассаларды каттоодон ёткёртъъдён баш тартууга укуктуу. 

22.13. Аманат кассасынын дареги ёзгёргён жана/же анын жетекчиси алмашкан учурда банк, бул тууралуу чечимин кабыл алынган учурдан кийинки ъч жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё, ушул Жобонун 22.10-пунктунун 2, 7 жана/же 4, 5-пунктчаларында каралган документтерди кошо тиркёё менен ал тууралуу маалыматты Улуттук банкка жёнётъъгё тийиш (ёзгёръънън жъръшънё жараша). 

22.14. Кёчмё кассасынын дареги ёзгёргён жана/же анын эсепчиси алмашкан учурда банк, бул тууралуу чечимин кабыл алынган учурдан кийинки ъч жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё, ушул Жобонун 22.11-пунктунун 2, 7, 8 жана/же 4, 5, 6-пунктчаларында каралган документтерди кошо тиркёё менен ал тууралуу маалыматты Улуттук банкка жёнётъъгё тийиш (ёзгёръънън жъръшънё жараша). 

22.15. Улуттук банк текшеръъгё ыйгарым укугун тастыктаган тиешелъъ документти кёрсётъъ менен аманат жана кёчмё кассаларынын ишин текшеръъгё укуктуу. Аманат/кёчмё кассалар тарабынан Улуттук банк белгилеген операцияларды жъргъзъъ тартибин бузууга жол берген шартта, Улуттук банк аныкталган кемчиликтер жёнъндё банк жетекчилигине билдиръъ менен аларды четтетъъ ъчън мёёнёттёрдъ белгилейт. Кемчиликтердин търънё жараша банкка карата мыйзам актыларына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык чаралар жана санкциялар колдонушу мъмкън. 

22.16. Улуттук банк тёмёндёгълёр орун алган шартта, аманат кассасынын жетекчисин алмаштырууну банктан талап кылууга укуктуу: 

1) ага карата соттун финансы-кредит системасында иштёёгё тыюу салган айыптоо ёкъмъ чыгарылган болсо; 

2) экономика, финансы жана банк иш чёйрёсъндё кылмыштуулукка, ошондой эле кызматтык кылмыштуулукка жол бергендиги ъчън ага карата айыптоо ёкъмъ чыгарылган болсо; 

3) ал жоопкерчиликтъъ болгон иш чёйрёсъндё финансылык же административдик проблемалардын орун алып жатышын тастыктаган жёнгё салуучу органдардын материалдары болсо. 

22.17. Улуттук банк, эгерде ага карата ал жоопкерчиликтъъ болгон иш чёйрёсъндё финансылык же административдик проблемалардын орун алып жатышын тастыктаган жёнгё салуучу органдардын материалдары болсо, кёчмё кассанын кассирин алмаштырууну банктан талап кылууга укуктуу. 

22.18. Аманат жана кёчмё кассаларда операцияларды жъргъзъъ тартиби жана шарттары банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органдары тарабынан бекитилген "Банктын аманат кассасы жёнъндё" жана "Банктын кёчмё кассасы жёнъндё" типтъъ жоболордо камтылууга тийиш. Аманат жана кёчмё кассалары тарабынан операцияларды жъргъзъънън жалпы шарттары ачык айкын маалымат болуп саналат жана эч кандай коммерциялык же банктык купуялуулукту камтыбайт. Аманат/кёчмё кассалардын иш ыргагы, кызматкерлеринин саны жана аткаруучу милдеттеринин чёйрёсъ банк жетекчилиги тарабынан бекитилген, ички иштёё эрежелерине ылайык белгиленет. 

22.19. Аманат жана кёчмё кассалары ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелъъ документи менен тастыкталган банк жайларына карата коюлуучу талаптарга жооп берген жайларда (имаратта) жайгашууга тийиш. 

22.20. Аманат жана кёчмё кассалар акча каражаттары жана документтер сакталуучу темир шкафтар менен жабдылууга тийиш. Эсепчилердин ёздёрънън акчалары, сырт кийимдери жана башка буюмдары ёзънчё бёлмёлёрдё же кассадан тышкары жайгашкан шкафтарга салынып коюлууга тийиш. 

22.21. Аманат жана кёчмё кассалары тарабынан нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операциялары жъргъзългён учурда, алар акча белгилеринин аныктыгын текшерген техникалык каражаттары (лампа-детектор, чоьойтуп кёрсёткён каражат ж.б.) телефон менен жабдылууга тийиш. Алмашуу операцияларын жъргъзъъ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 201-номеринде каттоодон ёткёртългён N 42/1 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё" жобого ылайык ишке ашырылат. 

22.22. Аманат жана кёчмё кассалары тарабынан нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операциялары жъргъзългён учурда, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2000-жылдын 15-декабрында 200-номеринде каттоодон ёткёртългён N 42/2 токтому менен бекитилген "Нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби жёнъндё" жобого карата 8- жана 9-тиркемелерге ылайык, маалыматтардын болушу да зарыл. 

22.23. Ар бир аманат жана кёчмё кассаларды кардарлар ъчън кёрънъктъъ жерде тёмёнкъ маалыматтар илинип коюлууга тийиш: 

1) банктын аталышы, кёрнёктё кёрсётългён менен банктын уставында кёрсётългён аталышы дал келъъгё тийиш. Ошол эле жерде майда тамгалар менен аманат/кёчмё кассалардын катталган номери кёрсётълъшъ зарыл (N _ аманат кассасы, N кёчмё кассасы); 

2) аманат/кёчмё кассалардын иш ыргагы; 

3) кардарлар ъчън маалыматтар жана аларды тейлёё тартиби. 

22.24. Аманат кассасы кеминде депозиттер боюнча пайыздык чендер, мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздык чендер, нак чет ёлкё валюталарын сатып алуу, сатуу жана алмашуу курстары жёнъндё маалыматтар чагылдырылган стенд менен жабдылууга тийиш (ёлчёмъ кеминде 40x60 см)

22.25. Иш кънънън акырында кёчмё кассасынын бардык акча каражаттары, бардык документтери жана банкка тиешелъъ мёёр жана башка баалуулуктар кёчмё касса ага тиешелъъ болгон банктын филиалына же болбосо жакын жайгашкан аманат кассасына тапшырылууга тийиш. Албетте ал жай техникалык жабдылышы жагынан белгиленген талаптарга ылайык келген болсо. Акча каражаттарынын, документтердин жана башка баалуулуктардын тиешелъъ жерге тапшырылгандыгы боюнча акт тъзълёт. 

22.26. Кёчмё кассалардын ишин жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон акча каражаттарын ташып жеткиръъ шарттары жана тартиби банк мыйзам актыларынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын негизинде иштелип чыккан, каражаттарды ташып жеткиръъ тартибин жёнгё салган банктын ченемдик актысында чагылдырылууга тийиш. 

11. Жобонун 25-главасынын 25.2-пунктундагы, 26-главасынын 26.6-пунктунун 1, 2 жана 3-пунктчаларындагы, ошондой эле 27-главасынын 27.6-пунктунун 1, 2-пунктчаларындагы ар кандай жёндёмёлёрдё берилген "эки" деген сёз "ъч" деген сёзгё алмаштырылсын. 

12. Жобонун 26.3-пунктундагы 2, 3, 4 жана 5-пунктчалардагы "2" деген сан "3" деген санга алмаштырылсын. 

13. Жобого карата 10-тиркеменин 2-пунктундагы "Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет" деген съйлём "Лицензия ажырагыс болуп саналат, мёёнётъ чектелъъ эмес" деген съйлём менен толукталсын". 

14. Жобого карата 17-тиркеменин аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"17-тиркеме. 

 

Банк Башкармасынын Тёрагасы 

(банк-резидент эместин-филиалынын жетекчиси), 

банк Башкармаларынын мъчёлёръ (же болбосо 

аткарган милдеттенмелерине жараша аларга 

теьештирилген кызмат адамдары), кредиттик ишке 

жоопкерчиликтъъ болгон структуралык бёлъмдън 

жетекчиси, активдерди жана пассивдерди тескёёгё 

алуу ъчън жоопкерчиликтъъ болгон структуралык 

бёлъмдън жетекчиси, башкы бухгалтер (же болбосо 

аткарган милдеттенмелерине жараша аларга 

теьештирилген кызмат адамдары), "ислам терезесинин" 

жетекчиси, ислам принциптери боюнча каржылоо ъчън 

жооп берген структуралык бёлъмдън жетекчиси, 

филиалдын директору, филиалдын башкы бухгалтери (же 

болбосо аткарган милдеттенмелерине жараша аларга 

теьештирилген кызмат адамдары), аманат кассасынын 

жетекчиси тарабынан толтурулат. 

15. Жобого карата 17-тиркеменин 2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: "2. Анкета эмнеге байланыштуу толтурула тургандыгын чийип кёрсёткълё

1) банк Башкармасынын Тёрагасынын кызматына дайындоо; 2) банк-резидент эместин филиалынын жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо; 3) банк Башкармасынын Тёрагасынын биринчи орун басарынын кызматына дайындоо; 4) банк Башкармасынын Тёрагасынын кредиттик ишти тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын кызматына дайындоо; 5) банк Башкармасынын мъчёсъ кызматына дайындоо; 6) ички аудит кызматынын жетекчисинин кызмат ордуна дайындоо; 7) башкы бухгалтердин (же болбосо аткарган милдеттенмелерине жараша аларга теьештирилген кызмат адамдары) кызматына дайындоо; 8) банк Башкармасынын Тёрагасынын ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген орун басарынын кызматына дайындоо; 9) "ислам терезесинин" жетекчисинин кызматына дайындоо; 10) ислам принциптери боюнча каржылоо бёлъмънън башчысынын кызматына дайындоо; 11) филиалдын жетекчисинин кызматына дайындоо; 12) филиалдын башкы бухгалтеринин (же болбосо аткарган милдеттенмелерине жараша аларга теьештирилген кызмат адамдары) кызматына дайындоо; 13) кредиттик ишке жооп берген структуралык бёлъмдън жетекчисинин кызматына дайындоо; 14) активдердин жана пассивдердин тескёёгё алынышы ъчън жооп берген структуралык бёлъмдън жетекчисинин кызматына дайындоо; 15) аманат кассасынын жетекчиси кызматына дайындоо. 

16.Жобого карата 23-тиркемедеги "аманат кассасынын ачылгандыгы жёнъндё билдирме", деген сёздёр "ошол аманат кассасы белгилъъ бир филиалга же башкы офиске тиешелъъ экендигин кёрсётъъ менен деген сёздёр менен ошондой эле жобонун бътъндёй тексти боюнча "аманат" деген сёздён кийин "/кёчмё" деген сёздёр, "жетекчиси" деген сёз "эсепчиси" деген сёздёр менен толукталсын.". 

 

 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 24-февралы N 3/7 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2005-жылдын 12-августунда 102-5 номеринде каттоодон 

ёткёртългён N 22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 

лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик 

мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар 

жёнъндё" жобо тууралуу" токтомго ёзгёртъълёрдъ жана 

толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-5 номеринде каттоодон ёткёртългён N 22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жёнъндё" жобо тууралуу" токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2010/3 жарыяланды 

 

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын тёрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 24-февралындагы 

N 3/7 токтомуна карата 

тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет 

министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-5 номеринде 

каттоодон ёткёртългён N 22/2 "Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка 

финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата 

минималдуу талаптар жёнъндё" жобо тууралуу" токтомго 

ЁЗГЁРТЪЪЛЁР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 12-августунда 102-5 номеринде каттоодон ёткёртългён N 22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата талаптар жёнъндё" жобо тууралуу" токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун башкы бёлъгъ "лицензия алышкан банктардын" деген сёздёрънён кийин ", анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш жъргъзъшкён, ошондой эле "ислам терезесине" ээ банктардын" деген сёздёр менен толукталсын. 

2. "Колдонулуучу аныктамалар" деп аталган 1-бёлъккё тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

- тогузунчу абзац финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары" деген сёздёрънён кийин ", Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттар(1) деген сёздёр менен толукталсын. 1-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: "Ислам банкынын финансылык отчетуна карата тъшъндърмё катта (ачып кёрсётъълёрдё) Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттар талап кылган маалыматтар чечмеленип берилет."; 

- он биринчи абзац "банктык холдингдик компания" деген сёздёрънён кийин ", ислам банкы, "ислам терезесине" ээ банк, ислам банк иши жана каржылоо принциптери, Шариат кеьеши" деген сёздёр менен толукталсын. 

3. Жобонун 2.4.1-пункту "Директорлор кеьешинин" деген сёздёрънён кийин "Шариат кеьешинин," деген сёздёр менен толукталсын. 

4. Жобонун 2.4.2-пункту "Директорлор кеьешинин" деген сёздёрънён кийин "Шариат кеьешинин," деген сёздёр менен толукталсын. 

5. Жобонун 3.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъргъзълъъчъ мамилелерде Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит боюнча уюм иштеп чыгуучу ислам финансы институттары ъчън аудиттин стандарттары колдонулушу мъмкън.". 

6. Жобонун 3.4.1-пунктунун (5) пунктчасын "Аудиттин эл аралык Стандарттарынын" деген сёздёрънён кийин ", Ислам финансылык институттары ъчън аудит стандарттарынын(2)". 2-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: "Аудитти Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарына ылайык жъргъзъъ учурунда.". 

7. Жобонун 3.8.1-пунктунун тёртънчъ абзацын "финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына" деген сёздёрънён кийин ", ошондой эле Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарына(3)" деген сёздёр менен толукталсын. 3-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: "Аудитти Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарына ылайык жъргъзъъ учурунда.". 

8. Жобонун 3.8.2-пунктунун тёртънчъ абзацын "финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына" деген сёздёрънён кийин ", ошондой эле Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стаьдарттарына(4)" деген сёздёр менен толукталсын. 4-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: "Аудитти Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарына ылайык жъргъзъъ учурунда.". 

9. Жобонун 3.13-пунктунун д) пунктчасын "аудиттин эл аралык стандарттарына" деген сёздёрънён кийин ", Ислам финансы институттары ъчън аудит стандарттарына(5)" деген сёздёр менен толукталсын. 5-шилтеме тёмёнкъ редакцияда берилсин: "Аудитти Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарына ылайык жъргъзъъ учурунда.". 

10. Жобонун 4.2-1-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: 

"Билдирме финансылык отчет жарыялангандан кийин он къндък мёёнёттён кечиктирилбестен жёнётълъъгё тийиш.". 

11. Жобонун 5.3-пунктунун алтынчы абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"- Финансылык отчеттуулуктун эл аралык принциптерин, Ислам финансы институттары ъчън бухгалтердик эсепке алуу жана аудит уюму тарабынан бекитилген стандарттарын жолдоосуна баа беръънъ;". 

 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 24-февралы N 3\8 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде мамлекеттик 

каттоодон ёткёртългён N 18/3 "Активдерди классификациялоо 

жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 

ордун жабууга камга чегеръълёр жёнъндё" жобонун 

жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго 

ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ 

жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7- жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён N 18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегеръълёр жёнъндё" жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор, ушул токтомго кошо тиркелген тиркемеге ылайык бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын Тёрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 24-февралындагы 

N 3\8 токтому менен 

бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде мамлекеттик 

каттоодон ёткёртългён N 18/3 "Активдерди классификациялоо 

жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын 

ордун жабууга камга чегеръълёр жёнъндё" жобонун 

жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго 

ЁЗГЁРТЪЪЛЁР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде мамлекеттик каттоодон ёткёртългён N 18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга чегеръълёр жёнъндё" жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун 4.1.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы тёртънчъ абзац менен толукталсын: 

"- Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларында Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талабына ылайык, эь жогорку жана андан кийинки категориядагы листингге кирген башка баалуу кагаздар (мындан ары текст боюнча - башка баалуу кагаздар)."; 

- Жобонун 4.1.1-пунктунун 1), 3) жана 4) пунктчаларындагы ар кандай жёндёлъштёгъ "акча каражаттары же МКВлар" деген сёздёр тиешелъъ жёндёмёлёрдёгъ "акча каражаттары, МКВлар жана башка баалуу кагаздар" деген сёздёргё алмаштырылсын. 

2. Жобонун 10.5-пункту тёмёнкъ мазумундагы абзац менен толукталсын: 

"Кыргыз Республикасынын фондулук биржаларында эь жогорку жана андан кийинки категориядагы листингге кирген башка баалуу кагаздар классификацияланбайт.". 

Бишкек шаары 

2010-жылдын 24-февралы N 3/9 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ТОКТОМУ 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон 

ёткёртългён N 4/4 "Депозиттер менен иштёё боюнча 

убактылуу нускоо жёнъндё" токтомго ёзгёртъълёрдъ жана 

толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён N 4/4 "Депозиттер менен иштёё боюнча убактылуу нускоо жёнъндё" токтомго, ушул токтомго карата тиркемеге ылайык ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

 

"КР Улуттук банкынын ченемдик укуктук актылары" журналында, N 2010/3 жарыяланды 

 

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары К.К.Боконтаев мырзага жъктёлсън. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк башкармасынын тёрагасы М.Алапаев 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2010-жылдын 24-февралындагы 

N 3/9 токтомуна карата 

тиркеме 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында 

кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 

2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон 

ёткёртългён N 4/4 "Депозиттер менен иш алып баруу 

боюнча убактылуу нускоо жёнъндё" токтомго 

ЁЗГЁРТЪЪЛЁР ЖАНА ТОЛУКТООЛОР 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён N 4/4 "Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё" токтомго тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Нускоонун аталышындагы "Убактылуу" деген сёз алынып салынсын. 

2. Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ жёнъьдё" мыйзамынын аталышын эске албаганда, Нускоонун бътъндёй тексти боюнча "терроризмге" деген сёздёрдён кийин "(экстремизмге)" деген сёздёр кошулсун. 

3. Нускоонун "Жалпы жоболор" деп аталган 1-бёлъгънё тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин: 

- Нускоонун 1-бёлъгънън жетинчи абзацынын ъчънчъ съйлёмъндёгъ "N" тамгасы "номери" деген сёзгё алмаштырылсын. 

4. Нускоонун "Колдонулган терминдер жана аныктамалар" деп аталган 2-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы сегизинчи, тогузунчу жана онунчу абзацтар менен толукталсын: 

"Идентификация - Кыргыз Республикасынын "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого); каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамынын жана ушул Нускоонун талаптарына ылайык, жеке адамдар жана юридикалык жактар тарабынан берилген документтердин тъп нускасынын же тиешелъъ тартипте тастыкталган алардын кёчърмёлёрънън негизинде жеке адамдарга жана юридикалык жактарга карата маалыматтардын банк тарабынан белгилениши. 

Верификация - ички контролдуктун чегинде идентификациялоонун натыйжаларын тактоо же кылдат текшеръъгё алуу боюнча банк тарабынан жъзёгё ашырылган иш-чаралар. 

Пайда алуучу - тъпкълъгъндё келип кардарга-юридикалык жакка ээ болгон же ага контролдукту жъргъзгён жеке адам жана/же анын таламында бътъм жъзёгё ашырылган жак.". 

5. Нускоонун "Депозиттердин търлёръ" деп аталган 3-бёлъгъндё

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.1-пунктчасынын акыркы абзацындагы "Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Улуттук банктын 2001-жылдын 10-декабрындагы N 773/30/8 токтому менен бекитилген" деген сёздёр "Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2005-жылдын 9-сентябрындагы N 420/21/4 токтому менен бекитилген" деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.2-пунктчасынын биринчи абзацындагы "Талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттер - депозит эсеби" деген сёздёр "Талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттик эсеп - эсеп" деген сёздёргё; "коммерциялык боюнча" деген сёздёр "эсеп ээлери тарабынан ишкердикти жъзёгё ашырууга байланыштуу" деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.2-пунктчасынын экинчи абзацындагы "аманат салынган эсепке" деген сёздёр "талап боюнча тёлёнъъчъ аманатка", деген сёздёргё, "келишим жёнъндё" деген сёздёр "келишимдер" деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.2-пунктчасынын ъчънчъ абзацындагы "кардардын нак акча каражаттары търъндёгъ жеке салымы" деген сёздёр "кардардын нак жана накталай эмес тёлёмдёр търъндёгъ жеке акча каражаттары", ошондой эле "депозиттик эсебинен" деген сёздёр "банктык эсебинен", "бир жолку мънёздёгъ жана эсеп ээсинин коммерциялык жана/же башка ушундай ишинин предмети болуп саналбаган" деген сёздёр "эсеп ээсинин ишкердикти жана/же башка ушундай эле ишти жъзёгё ашыруусуна байланышпаган" деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.2-пунктчасынын ъчънчъ абзацы тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын: 

"жеке адамдын талап боюнча тёлёнъъчъ депозиттик эсебинен кардар ёз максаттарында товарларга (сунушталган кызмат кёрсётъълёрдъ) сатып алуу ъчън тёлёмдёрдъ, коммуналдык тёлёмдёрдъ жана башка ушул сыяктуу жеке мънёздёгъ, эсеп ээсинин ишкердик жана/же башка ошондой эле ишти жъзёгё ашыруусуна байланышпаган тёлёмдёръ кошо алганда, жеке мънёздёгъ тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыра алат."; 

- Нускоонун 3.1.3-пунктундагы биринчи абзац тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Аманаттын суммасына пайыздар аманатчыга анын талабы боюнча, банктык аманат (депозит) келишим шарттарына ылайык тёлёнёт же болбосо анын талабы боюнча башка эсепке чегерилет.". 

- Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.3-пунктчасынын экинчи абзацынын "Кошумча тёлёмдёр жана депозиттин негизги суммасын жарым-жартылай тёлёёлёр аманаттын мындай търъ боюнча жъргъзълбёйт" деген акыркы съйлёмъ тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"Банктык аманат келишимине ылайык, мёёнёттъъ аманат боюнча депозиттин негизги суммасына жарым-жартылай тёлёмдёр болушу мъмкън.". 

6. Нускоонун "Депозиттердин укуктук режими. Кардарлардын укуктары" деп аталган 4-бёлъгънън 4.2-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

- Банктык эсеп келишиминде эсептеги акчалай суммаларды, электрондук байланыш каражаттары жана алардагы, жеке колтамга аналогдорун пайдалануу менен башка документтер, электрондук-цифралык колтамга, коддор, паролдор жана акча каражатын тескёёгё буйрук берген адам тарабынан тастыкталган башка каражаттар менен тескёёгё алууга укукту тастыктоо каралышы мъмкън."; 

- Нускоонун 4.3-пунктунун экинчи абзацындагы "анын эсебине акча тъшкён учурдан тартып аманатчынын укугуна ээ болот" деген сёздёр "же аларга банкка карата ушул укуктарга негизделген биринчи талапты су- 

нуштоосу, же алардын башка ыкма менен бул укуктарды пайдалануу ниетин 

банкка билдиръъсъ" деген сёздёр менен толукталсын. 

7. Нускоонун "Банктык аманат (депозит) келишими боюнча банктык эсептерди ачуу тартиби" деген 5-бёлъгъндё

- Нускоонун 5-бёлъгънън сегизинчи абзацынын биринчи съйлёмъндёгъ "Келишим" деген сёздёрдён кийин "мамлекеттик жана расмий тилдерде тъзългён жана" деген сёздёр, ал эми "бирден" деген сёздён кийин "кёрсётългён тилде" деген сёздёр менен толукталсын. 

8. Нускоонун 5-бёлъгънън "Банктык аманат келишими боюнча банк эсебин ачуу ъчън аманатчылар-юридикалык жактар (резидент эместер) тёмёнкълёрдъ сунуштоого тийиш:" деген бёлъкчёсънън: 

- бёлъкчёнън аталышындагы "аманатчыларга" деген сёз алынып салынсын

- 1) пункту тёмёнкъ мазмундагы пункт менен толукталсын: 

"- чет ёлкё жаранынын же жарандыгы жок инсандын Кыргыз Республикасына келъъсънё (жашоосуна) укукту тастыктаган документтин маалыматтары;". 

- 2) пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"2) кардардын инсандыгын тастыктаган документ (кёчърмёсъ алынган тъп нускасы берилет);"; 

- Нускоонун 5-бёлъгънън он алтынчы абзацында "он алты жашка чыга элек ёспъръм" деген сёз "жашы жете элек", ошондой эле "туулгандыгы тууралуу къбёлък" деген сёздёр "жашы жете электердин инсандыгын тастыктаган документ" деген сёздёргё алмаштырылсын (16 жашка толо электер ъчън - туулгандыгы тууралуу къбёлък, 16 жашка толгондор ъчън - паспорт);". 

- Нускоонун 5-бёлъгънън он алтынчы абзацы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"жашы жете электердин атына салынган аманттарды тёмёнкъ адамдар тескей алат: 

- 14 жашка чейинкилердикин - ата-энеси же мыйзам талабына жооп берген ёкълдёр; 

- 14 жашка жеткендер ъчън - анын ёзъ.". 

9. Нускоонун "Банктык аманат келишими боюнча банктык эсепти ачуу ъчън аманатчылар - юридикалык жактар (резиденттер) тёмёнкълёрдъ сунуштоолору тийиш:" деген 5-бёлъгъндё

- бёлъкчёнън аталышындагы "аманатчыларга" деген сёз алынып салынсын; 

- 4) пункт тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"4) эгерде, мыйзам актыларына ылайык нотариалдык жактан къбёлёндъръъ мъмкън болбогон шартта, нотариалдык жактан же юридикалык жактын мёёръ жана жетекчинин кол тамгасы менен къбёлёндърългён, ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген Уставдын (Жобонун) кёчърмёсъ;"; 

- тёмёнкъ мазмундагы 9) пунктча менен толукталсын; 

"9) юридикалык жактын каражаттарын тескёёгё ыйгарым укуктуу адамдын инсандыгын тастыктаган документ (кёчърмёсъ алынган тъп нускасы берилет).". 

10. Нускоонун "Банктык аманат келишими боюнча банктык эсепти ачуу ъчън аманатчылар - юридикалык жактар (резиденттер) тёмёнкълёрдъ сунуштооолору тийиш:" деген 5-бёлъгъндё

- бёлъкчёнън аталышындагы "аманатчыларга" деген сёз алынып салынсын; 

- 7) жана 6) пункттар тиешелъълъгънё жараша 6) жана 7) пункттар катары саналсын; 

- Нускоонун 5-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 8) пунктча менен толукталсын: 

"8) юридикалык жактын каражаттарын тескёёгё ыйгарым укуктуу адамдын инсандыгын тастыктаган документ (кёчърмёсъ алынган тъп нускасы берилет).". 

11. Нускоонун 5-бёлъгънън "Кыргыз Республикасында экономикалык иштерди жъзёгё ашыруучу филиалдардын жана юридикалык жактардын ёкълдёръ (резиденттер жана резидент эместер) банктык аманат келишими боюнча банктык эсепти ачуу ъчън банкка тёмёнкълёрдъ сунуштоого тийиш" деген бёлъкчёсънън: 

- 2) пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"2) башкы уюмдун иши жёнъндёгъ ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген Уставдын (Жобонун) кёчърмёсън: резиденттер ъчън - нотариалдык жактан же юридикалык жактын мёёръ (эгер болгон болсо) жана мыйзам актыларына ылайык нотариалдык жактан къбёлёндъръъгё мъмкън болбогон шартта, жетекчинин колтамгасы менен къбёлёндърългён; резидент эместер ъчън - 

нотариалдык жактан къбёлёндърългён;"; 

- 3) пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"3) бёлъм анын негизинде ёз ишин жъзёгё ашырган, ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген документтин кёчърмёсъ (мисалы, Филиал тууралуу жобо ж.б.) резиденттер ъчън - нотариалдык жактан же юридикалык жактын мёёръ (эгер болгон болсо) жана мыйзам актыларына ылайык нотариалдык жактан къбёлёндъръъгё мъмкън болбогон шартта, жетекчинин колтамгасы менен къбёлёндърългён; резидент эместер ъчън нотариалдык жактан къбёлёндърългён;". 

12. Нускоонун "Депозиттик эсепти кайра тариздёё жана жабуу" деген 7-бёлъгънън: 

- 7.3-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: "эсептеги акча каражаттарынын калдыгы кардарга же анын кат жъзъндёгъ кёрсётмёсъ боюнча беш къндён кечиктирбестен, башка эсепке чегерилет."; 

- 7.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"Келишимде аныкталган мёёнёт ичинде банктык эсепте каражаттардын жоктугу шартында, же кардардын эсебиндеги каражаттар келишимде каралган минималдуу ёлчёмдён тёмён болуп калса, эгерде бул келишимде каралган болсо, анда банк, эсеп ээсине анын жабылышы тууралуу эсеп жабылганга чейин кеминде бир ай мурда милдеттъъ търдё билдиръъ менен эсепти жаба алат. Мында, акча каражаттары Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык аларды ар бир кардар боюнча милдеттъъ търдё системадан тышкары эсепке алуу менен депозиттер бёлъгъьдё ёзънчё жыйынтыктоочу эсепте эске алынууга тийиш."; 

- Нускоонун 7-бёлъгънън 7.6-пунктунун 10-пунктчасыьдагы "ушул Жободо" деген сёздёр "ушул Нускоодо" деген сёздёргё алмаштырылсын. 

13. 1-тиркеменин: 

- 1-пунктунун 1.1-пунктчасындагы "кардарды идентификациялоонун" деген сёздёр "жана пайда алуучуну белгилёё" деген сёздёр менен толукталсын; 

- 1.1-пунктчасы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: "Кардар жана пайда алуучу жёнъндё идентификациялоонун натыйжасында алынган маалыматтар ыйгарым укуктуу органдын талаптарына ылайык тъзългён, кардардын анкетасында (досье) белгиленет."; 

- 1-пункт тёмёнкъ мазмундагы 1.1-1-пунктча менен толукталсын: 

"1.1-1. банктык эсепти ачкандан кийин кардардын маалыматтарын верификациялоону жъргъзъъ"; 

- 8-пунктундагы "текшеръъ боюнча иш-чараларды демилгелёё" деген сёздёр "верификациялоо жъргъзълсън" деген сёздёргё алмаштырылсын; 

- 9-пунктундагы "кардарды кошумча идентификациялоо жана/же алынган маалыматты текшеръъ" деген сёздёр "кардарды верификациялоо" деген сёздёргё алмаштырылсын. 

14. 2-тиркеменин: 

- алтынчы абзацы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Колтамга ългълёръ менен карточка жана мёёрдън оттискасы юридикалык жактын каражаттарын тескёёгё алуучу ыйгарым укуктуу жактын инсандыгын тастыктаган документтин колдонуудагы мёёнётъ жёнъндё банктын белгилёёсън камтууга тийиш."; 

- тёмёнкъ мазмундагы он экинчи абзац менен толукталсын: 

"юридикалык жактын анын эсебиндеги каражаттарын тескёёгё алууга ыйгарым укук чегерилген юридикалык жактын кызмат адамдарын алмаштырууда, банкка юридикалык жактын жаьы кызмат адамдарынын юридикалык жактын каражаттарын тескёёгё алууга ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтер жана ушул Нускоодо кёрсётългён тартипте тастыкталган кол тамга ългълёръ жана мёёрдън оттискасы менен жаьы документ сунушталат.". 

15. 3-тиркеменин: 

- 4-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

"Банк, арам терроризмди каржылоого жана арам акчаны адалдоо каршы кърёшъъ боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана колдонууга киргизъъ жагында ёкмёттёр аралык уюмдардын (топтордун) (ФАТФ) сунуш кёрсётмёлёрън колдонбогон же талаптагыдай колдонбогон мамлекеттердеги жана аймактардагы банктар менен корреспонденттик мамилелерди тъзъъдё, анын терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) боюнча ишке тартылып кетиши тобокелдиги артышы ыктымал."; 

- 5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: 

"5. Корреспонденттик мамилелер орнотулган бардык шартта, банк бул мамилелерди орнотууга ниеттенген банк-корреспондентке карата тёмёнкъ иш-чараларды жъргъзъъгё тийиш: 

- банк-корреспондент ёз ёлкёсъндё тиешелъъ мыйзам актыларына ылайык уюштурулгандыгы тууралуу фактыны белгилёё

- корреспонденттик мамилелер жёнъндё келишимде терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ максатында жъзёгё ашырылган чаралар боюнча тараптардын милдеттерин жана ыйгарым укуктарын белгилёё

- банк-корреспонденттин жылдык финансылык отчетун (аудитордук комиссиянын корутундусу менен) алуу; 

- банк-корреспонденттер тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоого кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ максатында, анын ичинде банк- корреспонденттин кызматкерлери менен баарлашуудан алынган маалыматтардын негизинде кёрългён чараларды анализдёё

- банк-корреспондентке кредиттик рейтингди ыйгаруу тууралуу отчетторду анализдёё (эгерде болгон болсо жана отчет боюнча маалымат коомчулукка жеткиликтъъ болсо); 

- банк-корреспонденттин бизнесинин негизги багыттарын аныктоо; 

- банк-корреспонденттин кредитти тёлёёгё жёндёмдъълъгънё баа беръъ

- банк-корреспондентте оффшордук аймактарда катталган банктар, обочо турган банктар сыяктуу кардарлардын бар экендиги жёнъндёгъ маалыматтарды талап кылуу; 

- банк-корреспонденттин мамлекеттик же менчик экендигин аныктоо; 

- менчик банк-корреспонденттердин негизги ээлик кылуучуларын идентификациялоо жана верификациялоо; 

- жалпыга жеткиликтъъ маалыматтардын негизинде банк-корреспонденттин абройуна баа беръъ жана терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ чёйрёсъндё кёзёмёл органынын бар экендигин аныктоо; 

- банк-корреспонденттин маалыматтарын идентификациялоо жана верификациялоону жъргъзъъ

Банк "лоро" эсебин ачкан учурда, банк-корреспонденттен тёмёнкъ документтерди талап кылууга тийиш: 

- корреспонденттик мамилелерди орнотуу ниети жёнъндё арыз/кат; 

- банк-корреспонденттин орун алган ёлкёсъндё юридикалык жак катары катталгандыгын тастыктаган документтердин, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык легалдаштырылган жана къбёлёндърългён кёчърмёлёръ

- банк белгиленген корреспонденттик мамилелердин алкагында ёткёръъгё ниеттенген операцияларды жъзёгё ашырууга банк-корреспонденттин укугун тастыктаган лицензиянын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык легалдаштырылган жана къбёлёндърългён кёчърмёлёръ

- банк-корреспонденттин ошол корреспонденттик эсеп аркылуу жъргъзълё турган алдыдагы иши тууралуу маалыматтар. 

Банк, корреспонденттик мамилелерди тъзгёндён кийин ушул пункта кёрсётългён маселелер боюнча банк-корреспоьденттерге тиешелъъ маалыматтарга кёз салып турууга тийиш. Эгерде банк, банк-корреспондент тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча чаралар аткарылбагандыгын аныктаган шартта, анда банк, корреспонденттик мамилелерди токтотконго чейинки чараларды колдонуусу зарыл.". 

16. 2-шилтемедеги "инсандыгын тастыктаган" деген сёздёр "инсандыгын тастыктаган документтер (чет ёлкё жарандары жана жарандыгы жок жактар ъчън - чет ёлкё жаранынын паспорту, жашоого укук берген документ, убактылуу жашоого уруксат, качкындын къбёлъгъ; офицердин, прапорщиктин инсандыгын тастыктаган къбёлък же мёёнёттъъ кызматтагы аскер кызматкеринин аскердик билети).".