Конъюнктура: 25 - 29 октябрь


ь 2010-жылдын 27-октябрында Бишкек шаардык сотунун Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун 2010-жылдын 27-августундагы "АзияУниверсалБанк" ААКын банкрот деп таануу жёнъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын арызын канааттандыруудан баш тартуу тууралуу чечимине карата апелляциялык даттануусун кароо боюнча соттук отуруму ёткён

Бишкек шаардык сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы Бишкек шаарынын Экономикалык иштер боюнча райондор аралык сотунун 2010-жылдын 27-августундагы чечимин толугу менен жокко чыгарган жана "АзияУниверсалБанк" ААКын тёлёёгё жарамсыз деп тааныган жаьы чечим кабыл алган. "АзияУниверсалБанк" ААКын банкроттоо жол-жобосу башталган жана "АзияУниверсалБанк" ААКынын атайын администратору болуп Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алдындагы Банктарды кайра тъзъъ жана карыздарды реструктуризациялоо агенттиги (ДЕБРА) бекитилген

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. КФ "Шумкар" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 25-октябрында берилген №197-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас району, Сасык-Булак айылы, А.Байдешов кёчёсъ, №19. 

2. "Мэри-Клуб" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-октябрында берилген 4506-лицензия. Алмашуу бюросу 2622 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький кёчёсъ, 33 

3. Жеке ишкер Мавланов Таалайбек Хатамбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-октябрында берилген 4505-лицензия. Алмашуу бюросу 2621 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 251. 

4. КЖК "Ъмът" ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-октябрында берилген 4504-лицензия. Алмашуу бюросу 2620 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ, "Жайыл" базары, №5-павильон. 

5. Жеке ишкер Кокуев Садыкжан Ураимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-октябрында берилген 4503-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" борбордук базары, 0-катар, 20-контейнер.  

6. Жеке ишкер Джорупбеков Муса Казакбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-октябрында берилген 4502-лицензия. Алмашуу бюросу 2619 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, К.Маркс кёчёсъ, 2-ъй

7. Жеке ишкер Зиньковский Владимир Владимировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-октябрында берилген 4501-лицензия. Алмашуу бюросу 2618 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, 60. 

8. Жеке ишкер Сатыбалдиев Торавай Майметовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-октябрында берилген 4500-лицензия. Алмашуу бюросу 2617 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин кёчёсъ, 518. 

 

2010-жылдын 26-октябрынан тартып "Эрамага" кредиттик союзуна 2003-жылдын 5-ноябрында берилген №439-къбёлък кредиттик союздун 2010-жылдын 20-октябрындагы жалпы жыйындын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №12-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: нарын областы, Нарын шаары, Чынгыш уулу Алсеит кёчёсъ, 22-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 25-октябрынан 30-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 413 023 291,45 

22 475 

1 249 169 005,03 

19 871 

8 163 854 286,42 

2 604 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,3 

88,4 

86,7 

11,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,6 

1,2 

1,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

20,6 

20,9 

22,5 

23,2 

20,3 

3,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,2 

14,4 

14,8 

16,0 

22,2 

2,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,04 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

5,5 

3,0 

6,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 407 515 825,82 

22 167 

1 192 992 871,88 

19 850 

7 214 522 953,94 

2 317 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 005 507 465,63 

308 

56 176 133,16 

21 

949 331 332,48 

287 

12,0 

1,4 

4,7 

0,1 

13,2 

12,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 22-октябрына карата 

2010-жылдын 29-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

101 010 

101 382 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

577 

449 

128 

475 

361 

114 

Банкоматтардын саны 

134 

63 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган