Конъюнктура: 12 - 16 апрель


ь 2010-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Улуттук банктын Тёрагасынын милдетин аткаруучу З.Л.Чокоев мырзанын республиканын коммерциялык банктарынын жетекчилери менен жолугушуусу болуп ёттъ. Жолугушуунун жъръшъндё З.Л.Чокоев мырза коммерциялык банктардын жетекчилерине Улуттук банк Башкармалыгынын 2010-жылдын 19-апрелиндеги "АзияУниверсалбанк" ААКы, ИБ "Ысык-Кёл" ААКы, "Манас Банк" ЖАКы, ИАКБ "Акыл" ААКы, "КыргызКредитБанк" ААКы, "Банк Бакай" ААКынын кардарлары: жеке адамдар, юридикалык жактар, жеке ишкерлер менен банктык жана тёлём операцияларын жъргъзъъ жёнъндё №19/1 токтому кабыл алынгандыгы тууралуу маалымдады

 

 

ь Бишкек шаарынын Прокурорунун 2010-жылдын 19-апрелиндеги токтомуна ылайык, ошондой эле банк тутумунун туруктуу иштешин жана капиталдын жылып жъръъсънё, банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун кызыкчылыктарын кёздёё менен активдердин сакталып турушуна кёзёмёлдъктъ камсыз кылуу максаттарында, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 32-статьясынын жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 45-статьясынын негизинде "АзияУниверсалбанк" ААКы, ИБ "Ысык-Кёл" ААКы, "Манас Банк" ЖАКы, ИАКБ "Акыл" ААКы, "КыргызКредитБанк" ААКы, "Банк Бакай" ААКынын кардарларын тейлёёнъ камсыз кылуу ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-апрелиндеги №19/1 токтому менен 2010-жылдын 19-апрелинин саат 14.00ънён тартып жогоруда аты аталган банктарда Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резиденттери эмес жеке адамдар, юридикалык жактар, жеке ишкерлерди тейлёёнъ (кредиттерди жана аларга теьдештирилген активдерди беръъдён, капиталга, мамлекеттик болуп саналган баалуу кагаздардан башка баалуу кагаздарга инвестициялоодон, ошондой эле негизги каражаттарга жана материалдык эмес активдерге салымдардан тышкары) жъргъзъъ чечими кабыл алынган. 

"АзияУниверсалБанк" ААКында Кыргыз Республикасынын резиденттери эмес болуп саналган юридикалык жактардын операциялары токтотулган бойдон калууда, ал эми резидент юридикалык жактар ъчън 1 миллион сом ёлчёмъндё чектёё киргизилген. 

Ошондой эле "Манас Банк" ЖАКында Кыргыз Республикасынын резиденттери болуп саналбаган юридикалык жактар жана жеке адамдар менен операциялар жъзёгё ашырылбайт. 

 

 

ь 16-апрелде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ёкмёттън орун басары Т.А.Сариев мырза, Улуттук банктын жетекчилиги менен республиканын коммерциялык банктарынын жетекчилеринин жолугушуусу болуп ёттъ. Жолугушууга Кыргызстан Банктар союзунун, Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фондунун жана Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин жетекчилери да катышышкан. 

Аталган жолугушуунун максаты болуп республикада бир аз мурун болуп ёткён окуяларга байланыштуу республиканын банк секторунун алдында турган негизги кёйгёй маселелерди талкуулоо эсептелген. Атап айтсак, банктарды башкаруу боюнча Убактылуу жетекчилик киргизилген банктар менен операцияларды жъргъзъъдё аларда киргизилген бир катар чектёёлёрдён улам коммерциялык банктар туш болуп жаткан кыйынчылык маселелери кётёрълдъ. Ушуга байланыштуу, коммерциялык банктардын жетекчилери инсайдерлер, аффилирленген компаниялар жана алар менен байланышы бар жактардын операцияларынан башка операциялар боюнча банктардын аманатчыларына калган суммаларды тёлёп беръъ жана юридикалык жактардын эсептери боюнча операцияларды жъргъзъъ процессин улантуу ъчън чектёёлёрдъ алып салуу процессин ылдамдатуунун зарылдыгына токтолушту. Бул чаралар банктардын кардарларынын арасында улам ёсъп жаткан тынчсызданууну токтотууга жана республиканын банк тутумундагы чыьалууну тёмёндётъъгё шарт тъзмёк. Ошону менен бирге Бирдиктъъ банктар аралык процессинг борборунун иштешине жана коммерциялык банктардын утурумдук иштерине тиешелъъ маселелер да талкууга алынды. 

Жалпысынан алганда, банк сектору туруктуу бойдон калгандыгы белгиленди жана сектор калк алдындагы ёз милдеттерин аткаруу ъчън жетиштъъ ликвиддъълъккё ээ экендиги айтылды. Андан тышкары, тынчтык бузулган убакта жеке ишкерлер да жапа чеккендигине байланыштуу, коммерциялык банктар Кыргызстан Банктар союзунун атынан жабыр тарткандарга жардам кёрсётъъгё даяр экендигин жана кредиттерди реструктуризациялоо мъмкъндъгън караштыра тургандыгын (пайыздык чендерди тёмёндётъънъ, мёёнёттёрън узартууну жана тёлёё графигин ёзгёртъънъ кошо алганда) билдиришти. 

Жыйынтыгында, Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ёкмётънън орун басары Т.А.Сариев мырза бъткъл банк тутумунун кадимкидей иштешин камсыз кылуу ъчън аракеттерди координациялоонун жана Улуттук банк менен республиканын коммерциялык банктарынын биргелешкен чараларын иштеп чыгуунун зарылдыгын белгилеп кетти. 

 

 

ь "Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фонду" ЖАКындагы убактылуу жетекчилик жёнъндё

Кыргыз Республикасындагы туруксуз жагдайга байланыштуу, капиталдын жылып жъръъсънё жана кредиторлордун кызыкчылыгында активдердин сакталып турушуна кёзёмёлдък кылуу максатында, "Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фонду" ЖАКынын мамлекеттин экономикасындагы ёзгёчё маанилъълъгън жана учурда жетекчилиги жок болуп жатканын эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 32-статьясынын жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 45-статьясынын жана Кыргыз РеспубликасынынКыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фонду жёнъндё” мыйзамынын 7-статьясынын негизинде, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2010-жылдын 16-апрелинин саат 13.00ънён тартып "Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фонду" ЖАКын башкаруу боюнча бир айлык мёёнёт менен Убактылуу жетекчилик киргизъъ жёнъндё токтом чыгарды. 

 

 

ь 2010-жылдын 1-апрелине карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 34 510,1 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 911,5 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 8 732,3 млн. сомго же 33,9 пайызга кёп).  

2010-жылдын I чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 60 733,5 млн. сом келип тъшкён, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 8 624,6 млн. сомго же 16,6 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2010-жылдын I чейрегинде 60 643,9 млн. сом берилген, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 10 651,7 млн. сомго же 21,3 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2010-жылдын I чейрегинде 100,1 пайызды тъзгён (2009-жылдын I чейрегине салыштырганда 4,1 пайыздык пунктка азайган). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2010-жылдын I чейрегинин ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ. 

 

пайыздарда 

 

2009-жыл 

2010-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

104,2 

 

100,1 

 

-4,1 

Бишкек шаары 

109,7 

108,5 

-1,2 

Баткен обл. 

68,5 

65,5 

-3,0 

Жалалабад обл. 

84,3 

80,8 

-3,5 

Ысыккёл обл. 

81,7 

76,4 

-5,3 

Нарын обл. 

61,4 

58,0 

-3,4 

Ош обл.  

65,1 

67,0 

1,9 

Ош шары 

132,8 

112,0 

-20,8 

Талас обл. 

59,7 

73,9 

14,2 

Чъй обл.  

99,5 

121,1 

21,6 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Абдуллаев Бабирбек Бурханджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-апрелинде берилген 4345-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (багыты: базардын 1-ётмё жолу, шаар мэриясы тарабынан). 

2. Жеке ишкер Акжигитов Эргеш Абибиллаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-апрелинде берилген 4344-лицензия. Алмашуу бюросу 2496 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов/ Москва кёчёлёръ, номерсиз (Моссовет аялдамасы). 

3. Жеке ишкер Даврушева Елена Алексеевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-апрелинде берилген 4343-лицензия. Алмашуу бюросу 2495 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119-ъй, 18-19-кв. 

4. Жеке ишкер Жусупов Эмилбек Жолчубековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-апрелинде берилген 4342-лицензия. Алмашуу бюросу 2493 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №16-контейнер. 

5. Жеке ишкер Каримкулов Полотжан Туланбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-апрелинде берилген 4341-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (багыты: "Мариям" ательесинин каршысында). 

6. Жеке ишкер Койлиев Махамад Тургуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-апрелинде берилген 4340-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (багыты: "Мариям" ательесинин каршысында).  

7. Жеке ишкер Боромбаев Рустам Орозалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-апрелинде берилген 4339-лицензия. Алмашуу бюросу 2492 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 252 ("Айше-Трейтинг" дъкёнъ). 

8. "АСИ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 13-апрелинде берилген 4338-лицензия. Алмашуу бюросу 2491 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 105. 

9. "ЛТЖ-ЭКЮ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 13-апрелинде берилген 4337-лицензия. Алмашуу бюролору 2488, 2489, 2490 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: тиешелъълъгънё жараша, Бишкек шаары, Чымкент кёчёсъ, 1 (Батыш автовокзалы), Чымкент кёчёсъ, 1, батыш автовокзалынын тъштък жагы, Чымкент кёчёсъ, 1, батыш автовокзалынын тъндък жагы,

10. Жеке ишкер Какеев Зарылбек Медеркуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 13-апрелинде берилген 4336-лицензия. Алмашуу бюросу 2487 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ош базары, Киев-Кулиев кёчёлёръ, номерсиз

11. Жеке ишкер Ормотоева Наргиза Жумадиловнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 13-апрелинде берилген 4335-лицензия. Алмашуу бюросу 2486 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150, №6-тиш поликлиникасы

12. Жеке ишкер Мавлянов Таалайбек Даминовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-апрелинде берилген 4334-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары", борбордук дарбазасы

13. Жеке ишкер Колантай Генадий Петровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-апрелинде берилген 4333-лицензия. Алмашуу бюросу 2485 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 162, 4-кв. 

14. Жеке ишкер Руденко Антон Васильевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-апрелинде берилген 4332-лицензия. Алмашуу бюросу 2484 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 125, 3-кв. 

15. "МАБ-УЛА" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-апрелинде берилген 4331-лицензия. Алмашуу бюросу 2483 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токомбаев атындагы кёчё, 21/2. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 12-апрелинен 16-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 348,8 

20 927 

631,0 

18 362 

5 717,8 

2 565 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

9,9 

87,7 

90,1 

12,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,01 

0,2 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,4 

5,0 

8,0 

5,5 

20,7 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,1 

30,0 

16,5 

33,9 

16,1 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,1 

2,4 

1,0 

2,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 814,5 

63 504 

1 199,8 

60 969 

8 614,6 

2 535 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 465,6 

-42 577 

-568,8 

-42 607 

-2 896,8 

30 

-35,3 

-67,0 

-47,4 

-69,9 

-33,6 

1,2