Конъюнктура: 20 - 26 февраль


ь 2010-жылдын 24-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган:  

­ «2009-жылдагы акча-кредит саясаты жана келерки мезгилге акча-кредиттик программа жёнъндё» отчет тууралуу (№ 3\1); 

­ Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын системасынын ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№ 3\5); 

­ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№ 3\6)

­ Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18\3 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№ 3\7); 

­ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 95-04 номеринде каттоодон ёткёртългён № 18\3 «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№ 3\8); 

­ Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён № 4\4 «Депозиттер менен иш алып баруу боюнча убактылуу нускоо жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№ 3\9); 

­ «Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 4-чейреги ъчън тёлём системасынын абалы жёнъндё» отчет тууралуу (№ 3\10). 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

 

1. Жеке ишкер Вахриченко Ирина Витальевна (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-февралында берилген №4279-лицензия), алмашуу бюросу 2437 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта ш., Кожомбердиев атын. кёч. 129 № 11-павильон. 

2. Жеке ишкер Садыков Гапар Бахабович (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-февралында берилген №4278-лицензия), алмашуу бюросу 2436 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Манас атын. пр. 38-ъй. 

3. Жеке ишкер Урдякова Ирина Ивановна (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-февралында берилген №4277-лицензия), алмашуу бюросу 2435 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Ибраимов атын. кёч. 105. 

4. Жеке ишкер Ибраимова Дариха Сатыбалдиевна (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-февралында берилген №4276-лицензия), алмашуу бюросу 2434 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Т. Молдо атын. кёч. 5/2. 

5. Жеке ишкер Даникулова Зульфияхан Эшмаматовна (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-февралында берилген №4275-лицензия), алмашуу бюросу 2433 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Кулиев атын. кёч. 86/1. 

6. Жеке ишкер Иззатов Рашид Лачинович (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-февралында берилген №4274-лицензия), алмашуу бюросу 2432 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов атын. кёч. 148/3. 

7. Жеке ишкер Муртазиев Шухратилло Абдурашитович (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-февралында берилген №4273-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы Ош ш., Базар кёч. номерсиз, (болжолу менен "Мир" деген универмаг жакта). 

8. Жеке ишкер Банников Петр Анатольевич (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-февралында берилген №4272-лицензия), алмашуу бюросу 2430, 2431 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Шопоков атын. кёч. 119/3 ("Элита" дъкёнъ) жана Чъй пр. 100/2 ("Серебряный век" дъкёнъ). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ кайтара алынган, жокко чыгарылган

 

1. 2010-жылдын 24-февраль айынан тартып жеке ишкер Исмаилова Аида Токтогуловнанын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2010-жылдын 20-февралындагы № 07-0-буйруусунун негизинде нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 27-февралында берилген №-3899-лицензиясы кайтара алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода рыноктук комплекси, Кожевенная кёч. № 74

2. 2010-жылдын 24-февраль айынан тартып жеке ишкер Султанова Нурзат Омоновнанын Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2010-жылдын 20-февралындагы № 08-0-буйруусунун негизинде нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-июнунда берилген № 4051-лицензиясы кайтара алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., "Дордой" соода рыноктук комплекси, № 10 Чимкент атын. авто токтотуучу жайы

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 20-февралынан 27-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 266,7 

49 290 

1 076,7 

46 812 

7 190,0 

2 478 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,0 

95,0 

87,0 

5,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,6 

0,8 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,3 

6,3 

13,7 

6,4 

16,7 

3,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

22,4 

62,1 

25,2 

65,2 

22,0 

3,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

4,7 

3,7 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 354,3 

38 617 

790,9 

37 047 

5 563,4 

1 570 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 912,3 

10 673 

285,8 

9 765 

1 626,6 

908 

30,1 

27,6 

36,1 

26,4 

29,2 

57,8 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 20-февралына карата 

2010-жылдын 27-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

85 768 

85 976 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

510 

 

417 

93 

507 

 

414 

93 

Банкоматтардын саны  

156 

156 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган