Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

2024жылдын 31-майына карата 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

Статьялардын аталышы 

31.05.2024-ж. 

миң сом 

31.05.2023-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

170 765 395 

91 627 993 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

116 408 352 

89 830 564 

Берилген кредиттер 

2 535 075 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

39 059 807 

29 552 789 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

14 604 454 

5 216 190 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

7 386 145 

11 758 619 

Негизги каражаттар 

2 258 447 

1 973 215 

Материалдык эмес активдер  

26 645 

25 461 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

128 020 810 

159 008 402 

Башка активдер 

3 533 126 

1 955 100 

Жыйынтыгында, активдер  

482 063 181 

393 483 408 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

210 511 237  

189 787 241 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

76 752 394 

51 879 800 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

28 607 235 

21 586 267 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

71 278 634 

48 127 104 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

9 901 008 

15 068 555 

Башка милдеттенмелер  

507 923 

791 869 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

397 558 431 

327 240 836 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

4 000 000 

Милдеттүү резерв  

8 262 982 

7 244 293 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

60 651 972  

36 996 813 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(337 046) 

(277 456) 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

12 436 056 

10 186 889 

Отчеттук мезгилдин (чыгымы)/пайдасы 

(509 214) 

8 092 033 

Жыйынтыгында капитал 

84 504 750 

66 242 572 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

482 063 181 

393 483 408 

 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева