Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузгандыгы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жазма буйруктарын аткарбагандыгын үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын 2013-жылдын 17-декабрындагы №133726-3300-ООО эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн токтотту.  

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Бейшеналиев көч, 15/1 блок С4-21. 

«НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР» МКК» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефондору: 0 312 66 92 03.