UV Дал келген сърёттёлъш
жарыкка салып кароодо “сом” деген сёздъ тъзёт.

UV Суу белги
жарыкка салып кароодо С.Чокморовдун каралжын бозомук тъстёр менен берилген элеси жана ачык тъстёгъ сан менен берилген номинал (5000) кёрънёт.

UV Кёмъскё сърёттёлъш
банкнотту кыймылдатып кёръъдё анда тъшърългён оюу-чийимде «5000» деген сан пайда болот.

UV Рельефтик сърёттёлъш
Кыргыздын улуттук оюусунун рельефтик сърёттёлъшъ сары тъстън алкагында ёзънчё бёлънъп кёрънёт.

UV Коргоо тилкеси
кайталанган «5000 сом» деген жазуудан турган кёзёнёкчё търъндёгъ белги жарыкка салып кароодо жыш тилке катары кёрънёт.

UV Коргоо тилкеси
кайталанган «5000 сом» деген жазуудан турган кёзёнёкчё търъндёгъ белги ёйдё-ылдый кыймылдатып кёръъдё, кызыл тъстён жашыл тъскё ёзгёрёт.

UV Банкноттогу портрет
«Съймёнкул Чокморов» деген жазуунун кайталанган жыштыгынан турган микрошрифттер менен тъшърългён.

UV Кёлёмдъъ цифралар
банкнотту жантайыькы абалда оь-солго кыймылдатып кёръъдё, анда тъшърългён портреттин сол жагындагы кёлёмдъъ цифралар кочкул жашал тъстён ачык жашыл тъскё ёзгёрёт. Банкнотту ёйдё-ылдый кыймылдатып кёргёндё номиналдын цифрасы жашыл тъстён кёк тъскё ёзгёрёт.

 


5000 сом номиналындагы банкноттун аныктыгынын белгилерин кёръъ ъчън курсорду кызыл чекиттерге алып келип, курсорду кыймылсыз абалда кармап туруу зарыл. Сайттагы информацияны толугу менен так кёръъ ъчън Internet Explorer, Google Chrome же Opera браузерлерин колдонуу керек.