Улуттук банктын уюштуруу түзүмү 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамына ылайык Кыргыз Банкы тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугуна жетишүү жана кармап туруу максатын көздөйт. Кыргыз Банкынын иш максатынан улам, анын негизги милдеттери жана функциялары аныкталган. Функциялардын аткарылышы жана жоопкерчилик Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнө бөлүштүрүлүп, алар жалпысынан Улуттук банктын уюштуруу түзүмүн түзөт.  

Улуттук банктын уюштуруу түзүмү эки негизги принциптин негизинде түзүлөт: 

- функционалдык түзүмдүн негиздүүлүк принциби; 

- үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби. 

Негиздүүлүк принциби бардык обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөр жана звенолор Улуттук банктын тиги же бул функциясына түздөн-түз байланыштуу милдетти аткарууга жана анын максаттарына жетүүгө өбөлгө тийиш. 

Үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби Улуттук банктын учурдагы түзүмү туруктуу болбостон, өзгөрүүдө жана негизги максаттардын, өнүгүү артыкчылыктарынын өзгөрүүсүнө, өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык өзгөрүүлөргө жана реформаларга байланыштуу өзгөрүп турарын билдирет. 

Экономиканын ушундай шарттарына жана талаптарына ылайык Улуттук банкта төмөнкүдөй уюштуруу түзүмү түзүлгөн: 

Экономика башкармалыгы

Акча - кредиттик операциялар башкармалыгы

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы

Тышкы көзөмөл башкармалыгы

Инспекциялоо башкармалыгы

Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы

Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы

Төлөм системалары башкармалыгы

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы

Функционалдык бөлүмдөрдөн сырткары, Улуттук банкта Кыргыз Республикасынын аймагындагы чарба жүргүзүүчү субъект катары үзгүлтүксүз, натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылууга багытталган бөлүмдөр иш алып барат. Аларга төмөнкү түзүмдүк бөлүмдөр кирет: 

Юридика башкармалыгы

Коопсуздук жана маалыматтык коргоонуу башкармалыгы

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгы

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы

Ички аудит кызматы

Финансы жана мониторинг бөлүмү

Персонал менен иш алып баруу бөлүмү

Финансылык тобокелдиктерди контролдоо бөлүмү

Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү

Эл аралык кызматташуу бөлүмү

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү

Курулуш жана ремонт иштери бөлүмү

Сатып алууларды уюштуруу тобу

Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору ("Толкун" пансионаты)

Областтык башкармалыктар жана Улуттук банктын өкүлчүлүгү