Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы негизделишинин 

25-жылдыгына карата 

жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында 

илимий эмгектер боюнча сынак жарыялайт 

 

I. Максаты 

Жаш адистерди, магистранттарды жана студенттерди илимий изилдөө ишине тартуу жана экономиканы өнүктүрүү маселелери боюнча ой-пикирлерди, иш принциптерин ортого салып, коомчулукка жайылтуу - сынактын максатынан болуп саналат. 

 

II. Катышуучулар 

Сынакка төмөнкүлөр катыша алат: 

- Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөндөр, магистранттар жана 4-5-курстардын студенттери; 

- Кыргыз Республикасынын чет өлкө жогорку окуу жайларын бүтүргөн жарандары, чет өлкөдө окуп жаткан магистранттар жана 4-5-курстун студенттери. 

Бир катышуучу бир гана илимий эмгекти тапшыра алат. 

Авторлордун максималдуу саны эки адам. 

 

III. Талаптар 

1. Илимий эмгектер Кыргыз Республикасынын экономикасына тиешелүү маселелерге арналып, төмөнкү багыттардын бирин камтууга тийиш: 

- банк жана банктык эмес (микрокаржылоо уюмдары, кредиттик союздар жана ж.б.) уюмдардын иши; 

- банктык жана банктык эмес жөнгө салуу иши; 

- тышкы экономикалык мамилелер; 

- мамлекеттик бюджет (мамлекеттик жана жеке карыз, фискалдык саясат); 

- акча-кредит саясаты; 

- инфляция жана инфляциялык процесстер; 

- төлөм системалары / нак эмес эсептешүүлөр; 

- финансылык сабаттуулук; 

- финансылык туруктуулук; 

- финансы рыноктору; 

- компаниялардын жана үй чарбаларынын экономикалык иш жагдайы; 

- экономикалык өсүш. 

2. Талдап-иликтөөлөрдүн сандык ыкмасын пайдалануу (эконометрикалык инструменттердин пайдаланылышына артыкчылык берилет). 

3. Төмөнкү материалдар кабыл алынат: 

- эмгектин жетекчиси / эдвайзери тарабынан жактырылган магистрдик жана дипломдук эмгектер тезистери. Жетекчинин / эдвайзердин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл; 

- рецензент тарабынан жактырылган илимий эмгек. Мында, рецензенттин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл. 

4. Тексттин мазмуну катышуучулардын өзүнө гана таандык болушу зарыл. Плагиаттыкка жол берилбейт. www.antiplagiat.ru сайтынан документтин түп нускасы боюнча кыскача отчет кошо тиркелүүгө тийиш. 

5. Илимий эмгектерди мамлекеттик, расмий же англис тилдерде жөнөтүүгө болот. 

6. Илимий эмгектер буга чейин бир дагы журнал, гезит, электрондук булактарда жарыяланбоого тийиш. 

7. Эмгекке карата коюлган талаптар: 

Илимий эмгек төмөнкү бөлүктөрдөн турууга тийиш: 

7.1. Эмгектин аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде. 

7.2. Аннотация мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде (ар бири 3-4 сүйлөмдөн), негизги сөздөр (5-6 сөздөн ашпоого тийиш) JEL, УДК. 

7.3. Киришүү (максаты, милдети, объектиси, изилдөө ыкмалары, гипотезасы). 

7.4. Негизги тезистер (теориялык, методологиялык аспектилер жана эмпирикалык эсептешүүлөр). 

7.5. Корутунду (тыянактар, сунуш-көрсөтмөлөр). 

7.6. Колдонулган адабияттар. Цитата келтирүүдө, шилтемелерди жана адабияттардын тизмесин көрсөтүүдө ГОСТ Р7.0.5 2008 же АРА стандартын колдонуу. 

7.7. Тиркеме. 

Сынакка сунушталуучу эмгектин көлөмү А4 форматындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тийиш; Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифт өлчөмү 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш; тилкеси: сол жагынан 3, жогору/төмөн жагынан 2, оң жагынан 1,5 см аралыгы сакталышы зарыл. Документтин форматы *.doc (копия *.pdf). 

III бөлүктүн талабына жооп бербеген эмгектер кароого алынбайт. 

 

IV. Сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер 

Сынактын кароосуна илимий эмгектер 2017-жылдын 30-июнунда саат 17:30га чейин кабыл алынат. 

Катышуучулар окуган жеринен маалымкаттын түп нускасын, кол коюлган билдирме формасын жана илимий эмгекти тиркөөсү зарыл. 

Чогуу бүткөрүлгөн эмгектер үчүн бир билдирме берилет. 

Илимий эмгектер «Илимий эмгектер сынагына» (Б.А. Тыналиевге) белгиси астында, төмөнкү дарек боюнча абыл алынат: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, 117-бөлмө («Экспедиция») жана btynaliev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу жөнөтүлүүгө тийиш. 

 

V. Сынакты өткөрүүнүн тартиби 

1-баскыч. 2017-жылдын 27-мартынан 30-июну чейин илимий эмгектерди кагазга чыгарылган же электрондук түрдө кабыл алуу (таблицаларды, графиктерди, эсептешүүлөрдү кошо тиркөө менен). 

2-баскыч. 2017-жылдын 3-июлунан 15-июлуна чейин III бөлүктө көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келүүсү көз карашынан аларды текшерип чыгуу. 

3-баскыч. Комиссия, 2017-жылдын 17-июлунан 25-августка чейин III баскычтын жыйынтыгы боюнча өткөн илимий эмгектерге, VI бөлүктө көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык баа берет. 

4-баскыч. 2017-жылдын 5-сентябрында жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу. 

Мөөнөттөр келип түшкөн эмгектердин көлөмүнө жараша өзгөртүлүшү мүмкүн. Бардык өзгөртүүлөр боюнча маалыматтар Улуттук банктын сайтында жарыяланат. 

Сынакка сунушталган, анын ичинде кароого алынган жана алынбай калган илимий эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт. 

Сынак жыйынтыгы жөнүндө маалымат бардык катышуучуларга 2017-жылдын 30-августуна чейин электрондук почта аркылуу маалымдалат. 

 

VI. Сынакка сунушталган илимий эмгектерге баа берүү критерийлери 

(балл менен) 

Сынакка сунушталган илимий эмгектер төмөндөгү критерийлер боюнча бааланат: 

- Илимий эмгектин Кыргызстандын экономикасы үчүн актуалдуулугу (10 б.); 

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык, колдономо иши үчүн алардын мааниси (10 б.); 

- илимий эмгекти иштеп чыгуунун жүрүшүндө илимий- усулдук ыкмалардын, эконометрикалык жана статистикалык ыкмалардын негизинде эсептөөлөрдүн колдонулушу (10 б.); 

- эмпирикалык маалыматтарга жана теоретикалык тыянактарга таянуулар (10 б.); 

- тыянактардын жана сунуш-көрсөтмөлөрдүн камтылышы (10 б.); 

-  грамматикалык жана стилистикалык талаптарга жооп бериши (10 б.). 

 

VII. Сыйлык өлчөмү 

Биринчи орун 10 000 сом (авторлор санына карабастан) жана Улуттук банктан такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгү;  

Экинчи орун 7 000 сом (авторлор санына карабастан). 

Үчүнчү орун 5 000 сом (авторлор санына карабастан).  

Үч кызыктыруучу сыйлык 5 сом номиналындагы акрил блогу.  

 

VIII. Маалымат алуу үчүн 

 

+996 (312) 61-52-89 телефонуна кайрылуу зарыл. 

 

Жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында илимий эмгектер сынагын өткөрүү жөнүндө” жобого карата тиркеме 

 

Билдирменин формасы 

№ 

п/п 

Аты-жөнү 

 

Илимий эмгектин аталышы 

 

Илимий эмгектин багыты  

 

Окуган жери, курсу 

 

Дареги 

 

Электрондук почтасы 

 

Телефону/уюлдук телефону 

 

 

Мисалы  

№ 

п/п 

Аты-жөнү 

Асан уулу Үсөн 

Илимий эмгектин аталышы 

Инновациялык өнүгүүнүн Кыргыз Республикасынын экономикалык өсүшүнө тийген таасири 

Илимий эмгектин багыты  

Экономикалык өсүш 

Окуган жери, курсу 

И.Раззаков атындагы КМТУ 

Инженердик жана экономика факультети 

4-чү курс 

Дареги 

Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 66 

Электрондук почтасы 

asan_uson@mail.kg 

Телефону/уюлдук телефону 

+996 312 хх хх хх/ +996 xxx хх хх хх 

 

Мен, _____________________________ (аты-жөнү көрсөтүлсүн), _____ тарабынан берилген (орган жана берилген күнү), №_____ паспорттун ээси, сынактын шарттары менен тааныштым жана ага толук макулмун. Сынакка сунушталган илимий эмгектин мага гана таандык экендигин тастыктайм жана үчүнчү жактын автордук укугун сактоо жоопкерчилигин өзүмө алып, сынакта жеңишке жетишкен шартта, кандайдыр бир кошумча сый-акысыз Улуттук банктын илимий эмгекти жарыялоосуна макулдугумду билдирем. 

 

 

 

Кол тамга 

 

_______________ 

Күнү 

 

_________________ 

 

 

 

ЖМК арасындагы республикалык сынак 

Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла” темасын эң мыкты чагылдыруу 

 Сынак өткөрүүнүн эрежелери  

Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үнөмдөө жана инвестициялоо темасынын эң мыкты чагылдырылышы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында республикалык сынак (мындан ары Сынак) өткөрөт.  

Сынак жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары ЖМК), жарандардын, мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн назарын финансылык кызматтарды колдонуучулардын финансылык билим деңгээлинин төмөндүгүнө буруу, ошондой эле жарандардын финансылык кызмат көрсөтүү жана продукттар рыногунун спецификасы тууралуу сапаттуу материалдардын жардамы менен финансылык кызмат көрсөтүү жана продукт, анын катарында инструменттери, үнөмдөө жана инвестициялоо тууралуу билимин жогорулатуу максатын көздөйт.  

Сынак өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланат.  

Сынакка сунушталган журналистика жаатындагы материалдар басылмаларды чыгаруу, телесюжеттерди же радио берүүлөрдү даярдоо жолу менен кабыл алынат.  

 Сынактын максаттары  

- Республика калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу;  

- Финансы темасы боюнча ЖМК өкүлдөрүнүн кызыгууларын арттыруу;  

- Финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүү маселеси боюнча калкка кеңири маалымат таратуу;  

- Финансылык продукттар, кызмат көрсөтүү боюнча объективдүү талдоо жана аны чагылдыруу боюнча журналисттердин кесиптик ишмердигин колдоо.  

 Сынактын номинациялары:  

- Расмий тилде мыкты теле материал.  

- Расмий тилде мыкты радио материал.  

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 - Мамлекеттик тилде мыкты теле материал.  

- Мамлекеттик тилде мыкты радио материал.  

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 Сынактын шарттары  

Сынакка Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук ЖМКнын журналисттери (пресса, теле жана радио, интернет) катыша алышат.  

Баалоочу комиссиянын кароосуна мамлекеттик жана расмий тилдеги материалдар сунушталат.  

Бир эле автордон берилген материалдардын санына жана көлөмүнө чек коюлбайт. Сынакка берилүүчү материалдар 2017-жылдын 27мартынан 30-сентябрына чейин жарыяланууга же телеберүүдөн көрсөтүлүүгө тийиш. Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017 (Global Money Week-2017 ) учурунда (27-март-2-апрель) жарыяланган жана эфирге чыккан иштерге өзгөчө көңүл бурулат. 

Сынакка материалдарды берүү тартиби  

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу ниетин билдирген  билдирмени толтуруусу зарыл, ага кыскача таржымал жана сынакка берилүүчү материалдар тиркелет, ал документтер бир пакетке салынып, оозу бекитилген тартипте "Сынакка катышуу" деген жазуусу менен Улуттук банкка тапшырылат. Улуттук банктын дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168.  

Сынакка катышуу үчүн эмгектер төмөнкү таризде кабыл алынат:  

- сынактын материалы жарыяланган гезиттин же журналдын түпкү номери же анын электрондук варианты (газетанын сканерден өткөрүлгөн бети);  

- маалымат агенттиктеринде жарыяланган материалдар, материалдын чындап жарыяланганын тастыктаган жана анын жайгашкан электрондук дарегин (линка) көрсөткөн интернет-ресурстун электрондук бетинен сканерленип алынган тексттер көчүрмө түрүндө кабыл алынат;  

- радио материалдарынын аудио файлдары электрондук түрдө кабыл алынат;  

- телематериалдары менен көрүү файлдары электрондук түрдө кабыл алынат.  

 Сынакка материалдарды тандоонун критерийлери  

- Сынакка жарыяланган темага материалдын төп келиши;  

- Теманын актуалдуулугу жана анын терең чагылдырылып көрсөтүлүшү;  

- Чагылдыруудагы далилдердин камтылышы жана объективдүүлүк;  

- Материалдагы ойдун тил жагынан алганда туура, так жана жеткиликтүү берилиши;  

- Ар тараптуу, өзгөчө мамиле жасоо;  

- Материалдын социалдык жактан маанилүүлүгү.  

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо  

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынак комиссиясы менен аныкталат.  

- Сынак комиссиясынын ишин сынак комиссиясынын төрагасы жетектейт.  

- Сынак комиссиясынын отурумунда анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан шартта сынак комиссиясынын чечими мыйзамдуу деп табылат.  

- Сынактын талаптарына ылайык жеңүүчүлөр ар бир номинация боюнча билдирмелерин белгиленген мөөнөттө берген катышуучулардын ичинен жөнөкөй ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Сынак комиссиясынын ар бир мүчөсү ар бир номинациядагы катышуучуга бир добуштан берүүгө укуктуу.  

- Бирдей добушка ээ болгон катышуучуларга кайрадан ачык добуш берилет. Эгерде кайрадан добуш берүү менен катышуучулардын бирдей добушка ээ болуу себебинен улам жеңүүчүнү аныктоо мүмкүн болбогон учурда, төраганын добушу чечүүчү болот.  

- Сынак комиссиясынын чечими протокол менен таризделет.  

- Ар бир номинация боюнча бир эле материал жеңүүчү болуп эсептелет.  

- Сынак комиссиясы учурдагы жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбеген мөөнөттө сынактын жыйынтыгын чыгарат.  

- Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Басма сөз күнүнө карата 6ноябрда өтө турган салтанаттуу иш-чарада жарыяланат жана ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен дипломдор тапшырылат.  

 Сынактын сыйлык фондусунда баалуу белектер жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сынактын материалдарын келечекте пайдалануу, анын ичинде сөзсүз авторго шилтеме берүү менен материалдарды өзүнүн көз карашы боюнча жарыялоо укугун өзүнө калтырат.  

  

 

 

 

 

 

Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла” 

СҮРӨТТӨРДҮН УЛУТТУК СЫНАГЫ 

 

I.ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1.1. Жободо “Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла” сүрөттөр сынагын (мындан ары Сынак) өткөрүү тартиби жана шарттары аныкталат. 

1.2. Сынактын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги алдында уюшулган Кыргыз Республикасында Дүйнөлүк акча жумалыгын (Global Money Week 2017) өткөрүү боюнча демилгечи топ (мындан ары Уюштуруучулар), анын курамына Өнүктүрүү саясат институту, Билим берүү демилгелерди колдоо фонду, “Кыргыз банктар бирлиги” ЮЖБ, “Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ, “Кредиттик маалыматты колдонуучулар ассоциациясы” ЮЖБ, Германия Эл аралык кызматташтык коому (GIZ), Эл аралык финансылык корпорация (IFC), Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги, “Финка Банк” ЖАК, “Бай-Түшүм Банкы” ЖАК, “КБ Кыргызстан” ААК, “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк” ЖАК, “Росинбанк” ААК, “Айыл Банк” ААК, “Чанг Ан инвестициялык банкы” ААК, “Евразия сактык банкы” ААК, “Халык Банк Кыргызстан” ААК, “Дос-Кредобанк” ААК, “Сенти” Финансылык компаниясы жана башкалар киришет. 

1.3. Сынак жыл сайын өтүүчү Дүйнөлүк акча жумалыгы эл аралык кампаниясынын алкагында өткөрүлөт, балдардын жана жаштардын финансылык билимине жана финансылык сабаттуулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу анын негизги максаты болуп саналат. 2017-жылы Дүйнөлүк акча жумалыгы 27-марттан 2-апрелге чейин өтөт. Быйылкы жумалыктын темасы Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла”. 

 

II. СЫНАКТЫН МАКСАТЫ ЖАНА ТЕМАЛАРЫ 

 

2.1. Сынак балдардын жана жаштардын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу жана акчаны пайдалана билүүгө үйрөнүү, алдыга максат коюп, келечекке финансылык пландарды иштеп чыгуу зарылчылыгы тууралуу маселелерге көңүлүн буруу максатында өткөрүлүп жатат. 

2.2. Сынакка кабыл алынуучу сүрөттөрдүн негизги темалары: 

Акча деген эмне? 

Менин жеке бюджетим 

Үй-бүлөлүк бюджет деген эмне? 

Жашообузда финансылык пландаштыруу жана акча топтоо  

Акчаны кантип жыйнап, канткенде талапка ылайык колдоно алабыз? 

Күнүмдүк колдонулуучу акчаны туура бөлүштүрө аламбы? 

Акча эсепти жакшы көрөт 

Жөндүү сарптоолор жашоодогу ийгиликтин башаты 

Топтолгон акчалар аркылуу акча тап 

Үйрөнүү жана иштеп акча табуу 

 

III. СЫНАКТЫН КАТЫШУУЧУЛАРЫ 

 

3.1. Сынак Кыргыз Республикасындагы жалпы билим берүү уюмдарынын 7-17 жаштагы окуучулары арасында төмөнкү категориялар боюнча өткөрүлөт: 

- 1-категория 7-10 жаш; 

- 2 категория 11-14 жаш; 

- 3 категория 15-17 жаш. 

3.2. Сынакта өзүнчө номинация каралышы мүмкүн. 

 

IV. СЫНАКТЫ ӨТКӨРҮҮ ТАРТИБИ ЖАНА МӨӨНӨТҮ 

 

4.1. Сынак 2017-жылдын 1-февралынан 24-мартына чейин өтөт

4.2. Катышуучулардын эмгектери сынактын катышуучусу окуган билим берүү уюмунун жооптуу адамына жиберилет. 

4.3. Тандалып алынган эмгектер Уюштуруучуларга 2017-жылдын 24-март күнү саат 17:00гө чейин төмөнкү дарек боюнча жиберилет: Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө, 108. Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсеси. Телефондор: 0(312) 97-65-30 (31,32,33,34). 

 

V. СЫНАКТЫН КАЛЫСТАР ТОБУ ЖАНА БААЛОО КРИТЕРИЙЛЕРИ 

 

5.1. Сынактын жыйынтыгын чыгаруу үчүн көз карандысыз калыстар тобу түзүлөт. 

5.2. Сүрөттөрдү баалоодо чыгармачыл мамиле, идеянын оригиналдуулугу, аткаруу техникасы, композиция, теманын чагылдырылышы, түс гаммасы, аткаруу сапаты эске алынат.  

 

VI. ЭМГЕКТЕРДИ ТАРИЗДӨӨГӨ ТАЛАПТАР 

 

6.1. Сынактын катышуучулары ар кандай техникада аткарылган эмгектерин жибере алышат. Сүрөттөр А4 жана А3 форматындагы калың ак баракта аткарылууга тийиш. 

6.2. Барактын арткы бетинде сүрөттүн автору тууралуу маалымат көрсөтүлөт: билим берүү мекемесинин аталышы, классы, жаш курагы, аты-жөнү, сүрөттүн темасы. КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Сүрөттүн алдыңкы бетине катышуучу тууралуу эч кандай маалымат жазылбоого тийиш. Эгерде алдыңкы бетинде жеке маалыматтар болсо, эмгектер сынакка кабыл алынбайт. 

6.3. Сынакка башка бирөөлөрдүн эмгектеринин көчүрмөлөрү, начар сапатта тартылган жана автордун жаш курагына шайкеш келбеген; автор тууралуу маалыматтар толук жазылбаган эмгектер, кайсы бир социалдык топтун өкүлдөрүнүн кадыр-баркын жана аброюн кемсинткен сүрөттөр кабыл алынбайт. 

6.4. Бул жобонун талаптарына жооп бербеген эмгектер сынакка катышпайт жана формалдык белгиси боюнча четтетилет. 

 

VII. АВТОРДУК УКУКТАР 

 

7.1. Бардык укуктар сүрөттөрдүн авторлоруна таандык. Уюштуруучулар сынакка сунушталган эмгектерди ММКда жана башка басылмаларда басып чыгаруу, жарыялоо жана жарнамалоо үчүн, ошондой эле көргөзмөлөрдө колдонуу укугуна ээ. Эмгектерин сынакка сунуштоо менен автор сынактын шарттарына макулдугун берет. 

 

VIII. СЫНАКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА КАТЫШУУЧУЛАРГА СЫЙЛЫК ТАПШЫРУУ 

 

8.1. Сынактын жеңүүчүлөрүн жана айрым катышуучуларын Уюштуруучулар баалуу жана кызыктыруучу белектер менен сыйлашат. 

8.2. Сынактын жыйынтыгын калыстар тобунун мүчөлөрү бекитет. 

8.3. Сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымат Уюштуруучулардын расмий сайтында жайгаштырылат.  

8.4. Сыйлык тапшыруу салтанаты өтчү жер жана убактысы тууралуу кошумча маалымдалат. 

 

Сынакка материалдар төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  

Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көч., 108. Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсеси.  

Маалымат алуу үчүн телефон номерлер: 0 (312) 976 530 (31,32,33,34) 

Сынакка материалдарды сунуштоонун акыркы мөөнөтү – 

2017-жылдын 24-март айынын, саат 17:00гө чейин. 

 

 

 

“Окуучулардын жана ата-энелердин мектептин бюджетин талкуулоого жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга катышуусу” 

сынагы  

 

Сынактын уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги алдында уюшулган Кыргыз Республикасында Дүйнөлүк акча жумалыгын (Global Money Week 2017) өткөрүү боюнча демилгечи топ (мындан ары Уюштуруучулар), анын курамына Өнүктүрүү саясат институту, Билим берүү демилгелерди колдоо фонду, “Кыргыз банктар бирлиги” ЮЖБ, “Микрофинансылык уюмдар ассоциациясы” ЮЖБ, “Кредиттик маалыматты колдонуучулар ассоциациясы” ЮЖБ, Германия Эл аралык кызматташтык коому (GIZ), Эл аралык финансылык корпорация (IFC), Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо агенттиги, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги, “Финка Банк” ЖАК, “Бай-Түшүм Банкы” ЖАК, “КБ Кыргызстан” ААК, “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк” ЖАК, “Росинбанк” ААК, “Айыл Банк” ААК, “Чанг Ан инвестициялык банкы” ААК, “Евразия сактык банкы” ААК, “Халык Банк Кыргызстан” ААК, “Дос-Кредобанк” ААК, “Сенти” Финансылык компаниясы жана башкалар киришет. 

Сынак жыл сайын өтүүчү Дүйнөлүк акча жумалыгы эл аралык кампаниясынын алкагында өткөрүлөт, балдардын жана жаштардын финансылык билимине жана финансылык сабаттуулугуна коомчулуктун көңүлүн буруу анын негизги максаты болуп саналат. 2017-жылы Дүйнөлүк акча жумалыгы 27-марттан 2-апрелге чейин өтөт. Быйылкы жумалыктын темасы Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла”. 

 

Сынактын максаты 

Сынактын негизги максаттарынан болуп төмөнкүлөр саналат:  

жаштардын жана жалпысынан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга көмөктөшүү

орто жалпы билим берүү мекемелердин (мектептердин) администрациясынын мүмкүн болушунча ата-энелердин жана окуучулардын мектептин бюджетине карата ой-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу тажрыйбасына жана каалоосуна дем берүү

мектеп администрациясынын мектептин бюджетинин кирешелери жана чыгашалары тууралуу ата-энелер менен окуучуларды маалымдоо тажрыйбасына жана каалоосуна дем берүү

мектеп администрациясынын окуучулар жана алардын ата-энелеринин алдында ачык-айкындуулук жана отчеттуулук деңгээлин жогорулатууга көмөктөшүү

 

Сынактын шарттары 

Сынак үч баскычта өткөрүлөт. 

Сынактын биринчи баскычы. Сынакка 2017-жылдын 27-мартынан 2-апрелине чейинки мезгил аралыгында жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган иш-чараларды жана мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүүнү пландаган Кыргыз Республикасынын бардык облустарындагы орто жалпы билим берүү мекемелердин (мектептердин) администрациялары катыша алат. Бул баскычта бардыгы болуп 25тен (жыйырма бештен) ашпаган мектеп тандалып алынып, материалдар жана кеп-кеңештер түрүндө колдоого ээ болушат. 

Орто жалпы билим берүү мекемелердин администрациялары “Дүйнөлүк акча апталыгы 2017” өнөктүгүнө катышуу каалоосу жана мүмкүнчүлүгү бар болгону тууралуу Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине билдирме жөнөтүү зарыл. Билдирмеге мектеп апталыктын алкагында ишке ашырууну пландап жаткан иш-чаралардын планы тиркелүүгө тийиш, мында мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүүнү милдеттүү түрдө камтылышы зарыл. Сынактын биринчи баскычында пландар кароого алынат, отчеттун форматын 2-тиркемеден көрө аласыз. 

Сынактын экинчи баскычы. Мектептер Апталыктын алкагында иш-чараларды, анын ичинде мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүшөт. Биринчи баскычтан өткөн бардык мектептер планда көрсөтүлгөн иш-чараларды, анын ичинде мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өз алдынча уюштуруп, өткөрүүсү зарыл. Өнүктүрүү саясат институту жана Билим берүү демилгелерин колдоо фонду Апталыкты өткөрүүгө көмөктөшөт материалдарды жана кеп-кеңештерди беришет.  

Сынактын үчүнчү баскычы. Туруктуу негизде иш алып барган мектептин аймагында Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында пландалган иш-чаралардын негизги уюштуруучусу болгон мугалимдер үчүн айрым сынактар жана айрым акчалай байгелер каралган. Сынакта алардын отчетторуна баа берилет. Ал эми отчеттордо камтылган маалыматтарга карата талаптарды 3-тиркемеден таба аласыз.Сынакка өзүнө негизги уюштуруучунун милдеттерин алган жана Апталыкты жана мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүү тууралуу отчетту даярдаган мугалимдер жана мектеп администрациясынын кызматкерлери катыша алат. Экинчи баскычтын жыйынтыгы боюнча мектептер сыйлыктарга ээ болушат. Ошондой эле иш-чаралардын жооптуу адамдары да айрым белектер менен сыйланат. Бардыгы болуп 15 (он беш) мектеп жана 15 (он беш) мугалим жана администрация кызматкери тандалып алынат.  

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ! Сынактын биринчи баскычынан өтпөй калган мектептер Дүйнөлүк акча апталыгын өз алдынча өткөрүп, сынактын экинчи этабына катыша алат. 

 

Тандап алуу критерийлери 

Сынактын биринчи этабы. Билдирмелер Дүйнөлүк акча апталыгын жана коомдук угууларды өткөрүү планынын мазмунунун сапатынын негизинде бааланат. 

Жеңүүчүлөр критерийлерге ылайык аныкталат. 

 

№ 

Критерийлер 

Критерийлердин бөлүштүрүлүшү 

Планда мектептин бюджети боюнча коомдук угуулардын болушу 

40% 

Иш-чарага тартыла турган ата-энелердин, окуучулардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн болжолдуу саны 

15% 

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында пландаштырылган башка иш-чаралардын негизделген саны 

15% 

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында башка иш-чараларды уюштурууда оригиналдуулук жана инновациялык мамиле 

15% 

Дүйнөлүк акча апталыгынын башка иш-чараларына окуучулардын, ата-энелердин, жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн аталган апталыктын башка иш-чараларына тартылышы. 

15% 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП: 

100 % 

 

Планда коомдук угуулардын болушу. Мектеп бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүү сынакка катышуунун милдеттүү шарты болуп саналат. Ошондуктан мектеп угууларга даярдык планын, угуулардын программасынын долбоорун, таратылуучу материалдардын тизмесин берүүгө тийиш. 

Иш-чарага тартыла турган ата-энелердин, окуучулардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн болжолдуу саны. Жогоруда аталгандардын баары угууларга милдеттүү түрдө катышуусуу зарыл. Мектеп алдыда боло турган угуулар тууралуу аудитория маалымдала турган ыкмалардын кыскача сүрөттөлүшү, ошондой эле ар бир категориядан келе турган катышуучулардын болжолдуу санын берүүгө тийиш.  

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында пландаштырылган башка иш-чаралардын негизделген саны. Мектеп пландагы иш-чаралардын негизделген санын берүүгө тийиш, бул мектептеги окуу процессин бузбай турган, бирок ошону менен бирге окуучулардын ар кандай жаш курактык топторун камтууга мүмкүн болгон акылга сыярдык мамиле дегенди түшүндүрөт. 

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында башка иш-чараларды уюштурууда оригиналдуулук жана инновациялык мамиле. Иш-чаралар ар кандай курактык топтордун кызыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн эсепке алуу менен ойлонуштурулуп, окуучуларда финансылык сабаттуулук темасына кызыгууну пайда кыла тургандай оригиналдуу чыгармачыл мамиле кылуу зарыл. Билим берүү иш-чараларынын милдеттүү түрдө болууга тийиш. Интерактивдүү, оюн, мелдеш форматтарын колдонууга болот. 

Окуучулардын, ата-энелердин, жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн Дүйнөлүк акча апталыгынын башка иш-чараларына тартылышы. Мектеп иш-чараларды окуучулар үчүн жана окуучулардын күчү менен гана өткөрбөстөн, ошону менен бирге жергиликтүү коомчулуктун (айылдын, шаардын) башка мүчөлөрүн да тарта алат. Бул критерий мектептеги бардык курактык топтордун, ошондой эле тышкы өнөктөштөрдүн жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн, чакырылган эксперттердин катышуусун эсепке алат. 

Сынактын экинчи этабы. Билдирмелер Дүйнөлүк акча апталыгын, анын ичинде мектептин бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүү тууралуу отчет түрүндө болуусу зарыл. Отчеттор түрүндөгү билдирмелер төмөнкү критерийлер боюнча бааланат. 

 

№ 

Критерийлер 

Критерийдин бөлүштүрүлүшү 

Мектептин бюджети боюнча өткөрүлгөн коомдук угуулардын сапаты (таратылуучу материалдар, маалымат өнөктүгү, кайтарым байланыш ж.б.). Калктын коомдук угууларга катышуу деңгээли, аудиториянын тартылуусу (окуучулар жана алардын ата-энелери арасында катышуучулардын саны). 

40 % 

Мектептин бюджети тууралуу маалыматты кылдат ачып көрсөтүү менен презентациялардын сапаты. 

15% 

Отчетторду өз убагында даярдап, ӨСИ адистерине тапшыруу (Дүйнөлүк акча апталыгы аяктаган күндөн тартып 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен). 

15% 

Отчеттун мазмундуулугу, анда сүрөт, видео жана отчетко карата башка кошумча тиркемелердин болушу. 

15% 

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында уюштурулган башка иш-чаралардын сапаты (оригиналдуулук, ар түрдүүлүк, катышуу деңгээли). 

15% 

 

БАРДЫГЫ БОЛУП: 

100 % 

 

Мектептин бюджети боюнча өткөрүлгөн коомдук угуулардын сапаты (таратылуучу материалдар, маалымат өнөктүгү, кайтарым байланыш ж.б.). Калктын коомдук угууларга катышуу деңгээли, аудиториянын тартылуусу (окуучулар жана алардын ата-энелери арасында катышуучулардын саны). Мында алдыда боло турган угуулар тууралуу калкка маалымат жеткирүү үчүн колдонулган механизмдердин санына жана түрүнө, катышуучулар үчүн таратылуучу материалдардын болушуна, угуулар маалында келип чыккан суроолордун жыйынтыгы боюнча администрация менен кайтарым байланыштын болушуна көңүл бурулат. Ошондой эле угууларга кызыгуусун билдирип, ага катышкандардын санына да көңүл бурулат. Өзгөчө көңүл иш-чарага катышкан ата-энелердин санына бурулмакчы. 

Мектептин бюджети тууралуу маалыматты кылдат ачып көрсөтүү менен презентациялардын сапаты. Атайын даярдыгы болбогон адамдардын жакшы түшүнүүсү үчүн бюджет тууралуу маалыматтын көрсөтмөлүүлүгү жана жеткиликтүүлүгү. Презентацияда бюджет тууралуу маалымат канчалык жеткиликтүү жана түшүнүктүү болсо, коомдук угуулардын темасына тиешелүү болбогон суроолор жана мектеп администрациясынын дарегине шектенүүлөр да ошончолук аз болот. Бул болсо калк тарабынан мектеп администрациясына карата ишенимдин артышына өбөлгө түзөт. 

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында уюштурулган башка иш-чаралардын сапаты (оригиналдуулук, ар түрдүүлүк, катышуу деңгээли). Жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга жана бул чөйрөдө билим алууга көңүл бурууга багытталган иш-чараларды уюштуруп, өткөрүү зарыл. Иш-чаралардын сапаты оригиналдуулук, натыйжалуулук жана жаштарга кызык болушу көз карашынан бааланат.  

 

Байгелер 

Сынактын байге фонду (мектептер үчүн) 200 000 сом.  

Мугалимдер үчүн сынактын байге фонду 75 000 сом.  

Байге фондунун каражаттары Швейцария Өкмөтү каржылаган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын отчеттуулугу: бюджеттик процесс” долбоору менен (мындан ары долбоор) каралган. 

 

Сынактын жеңүүчүлөрүнө (мектептерге) сыйлыктар төмөнкүдөй тартипте берилет: 

 

I орун  50 000 сомго чейинки өлчөмдөгү суммага сыйлык; 

II орун 35 000 сомго чейинки өлчөмдөгү суммага сыйлык; 

III орун 20 000 сомго чейинки өлчөмөндөгү суммага сыйлык; 

Кызыктыруучу сыйлыктар ар бирине 12 000 сомго чейинки өлчөмдөгү суммага. 

 

Сыйлоо каражаттары мектептин иш натыйжалуулугун жогорулатуу, анын ичинде коомдук иш-чараларды (ачык сабактарды, чогулуштарды, сынактарды ж.б.) өткөрүү үчүн жабдууларды сатып алууга колдонулушу мүмкүн. Болжолдуу сыйлык тизмеси (жабдуулардын тизмеги) ушул жобонун 1-тиркемесинде берилген.  

 

Сынактын жеңүүчүлөрүнө (мугалимдерге) сыйлыктар төмөнкүдөй тартипте берилет: 

15 жеңүүчүнүн ар бири 5 000 сом өлчөмүндө акчалай сыйлык алышат.  

 

Сынактык комиссия 

Жеңүүчүлөрдү Сынактык комиссия аныктайт, ал төмөнкү өкүлдөрдөн турат:  

1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги 1 киши; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 1 киши; 

3. “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги” долбоору 1 киши; 

4. Өнүктүрүү саясат институту 1 киши; 

5. Билим берүү демилгелерин колдоо фонду 1 киши. 

 

Комиссия сунушталган материалдарды карап чыгып, билдирмелерди берүү мөөнөтү аяктагандан кийин бир жуманын ичинде жеңүүчүлөрдү аныктайт. 

 

Долбоор боюнча билдирмелерди берүү мөөнөтү  

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында пландаштырылган иш-чаралар планын (2-тиркемедеги пландын формасы) кошо алганда, иш-чарага катышуу ниетин билдирген катты 2017-жылдын 1-февралынан 10-мартына чейинки мезгил аралыгында “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун ишке ашырган Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине жөнөтүү зарыл.  

Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында жүргүзүлгөн иштер баяндамасы менен отчетторду (3-тиркемедеги отчеттун формасы) 2017-жылдын 2-апрелден 5-апрелине чейинки мезгил аралыгында “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун ишке ашырган Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине жөнөтүү керек. 

 

Сынакты өткөрүү тартиби  

Билдирмелерди Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине төмөнкү дарек боюнча жөнөтүүңүздү өтүнөбүз: Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү, 108. Тел. (0312) 97-65-30 (31, 32), моб. (0557) 055 955. (0770) 061 216 факс: 97-65-29 же электрондук дарек: gjanalieva@dpi.kg  

 

 

1-тиркеме. 

Сынактын жеңүүчүлөрү (мектептер) сыйлык суммасына ылайык келген сыйлык катары тандап алган жабдуулардын аталыштарынын тизмеги 

 

№ 

Жабдуулардын аталышы 

Баасы (болжолдуу), сом менен 

1.  

Epson проектору 

43 500 

2.  

Optoma проектору 

28 200 

3.  

Проектор үчүн экран, көлөмү 1,8м*1,8м 

5 000 

4.  

Проектор үчүн экран, көлөмү 2,0м*2,0м 

6 500 

5.  

Фотоаппарат, күзгүлүү Canon 

48 000 

6.  

Фотоаппарат, санарип 

9 000ден жогору 

7.  

Canon MF 3010 көп функционалдуу принтери (сканерлөө, көчүрүү, принтер) 

11 500 

8.  

Canon MF 4410 көп функционалдуу принтери (сканерлөө, көчүрүү, принтер) 

16 500 

9.  

Canon MF 4750 көп функционалдуу принтери (сканерлөө, көчүрүү, принтер) 

23 200 

10.  

Canon LBP 6030 кара-ак принтери 

7 100 

11.  

Canon LBP 2900 кара-ак принтери 

13 100 

12.  

Epson L300 түстүү принтери 

16 500 

13.  

Epson L800 түстүү принтери 

23 200 

14.  

Ноутбук 

19 500дөн жогору 

15.  

Стационардык компьютер (кеңсе үчүн) 

38 000ден жогору 

16.  

Видеокамера 

16 500дөн жогору 

17.  

AVS-618D үн күчөткүчтөрдүн комплекти жана радио микрофон 

25 000 

 

2-тиркеме.  

БЕКИТЕМ 

Мектеп директору (мектептин аталышы) директордун аты-жөнү (кол тамгасы, мөөрү

2017-жылдын «___»-февралындагы  

Дүйнөлүк акча апталыгы-2017 өнөктүгүн өткөрүү планы 

№ 

Иш-чаранын аталышы 

Өткөрүү күнү 

Жооптуу кызматкер 

Аудитория (жогорку/кенже класстар/ата-энелер ж.б.) 

Катышуучулардын пландалган саны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тиркеме. 

Дүйнөлүк акча апталыгы-2017 (Global money week 2017) өнөктүгүнө катышуунун жыйынтыктары тууралуу  

отчеттун формасы 

 

 

1) Мектептин аталышы: _____________________________________________________________. 

2) Жайгашкан жери (облус, район, айылдык аймак/шаар): 

________________________________________________________________________________. 

3) Иш-чараларды аткаруу мезгили. 

4) Дүйнөлүк акча апталыгынын алкагында өткөрүлгөн негизги иш-чаралардын тизмеги (бардык иш-чаралардын, анын ичинде мектептин бюджети боюнча коомдук угуулардын сүрөттөлүшү менен, 3 барактан ашпоого тийиш). 

5) Бюджет боюнча коомдук угуулардын катышуучуларына таратып берилген мектептин бюджети боюнча материалдар. 

6) Дүйнөлүк акча апталыгынын катышуучуларынын цитаталары, пикирлери (аты-жөнү, окуган/иштеген жери). 

7) Жооптуу мугалим (мектептин кызматкери), аты-жөнү толугу менен, байланыш телефону (мүмкүн болсо мобилдик телефондун номери). 

1) Кол тамгасы, күнү

2) Отчетко карата тиркемелер (сүрөт, видео, катышуучулардын тизмеси жана башка материалдар). 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын коллекциялык монеталарынын эскиздик долбоорлорун иштеп чыгууга сүрөтчү-дизайнерлер арасында ачык сынак жарыялай тургандыгын маалымдайт 

Улуттук банк, коллекциялык монеталарды чыгаруу боюнча 2017-жылга каралган планына ылайык, эң мыкты эскиздик долбоорлорду тандап алуу үчүн бул ишке таланттуу сүрөтчүлөрдү тартуу максатында ачык сынак жарыялайт:  

 Сериясы  

Темасы/сюжети  

Акыркы мөөнөтү  

Сериядан тышкары  

Кыргыз Республикасынын   Улуттук банкына - 25 жыл  

2017- ж. 10-январы   

Кыргызстандын   Кызыл китеби  

Каркыра  

Кыргыз   каганатынын доору  

Кыргыз каганатынын шайма-шай   куралданган жоокери  

2017- ж. 20-февралы  

Улуттук   музыкалык аспаптар  

Комуз  

Көчмөндөр  

Улак тартыш  

2017-ж. 1-марты   

Кыргыз тарыхы  

Байыркы түрк жазуусунун тамгалары (битиг)   

2017- ж. 1-апрели   

 Эскиздик долбоорлор коллекциялык монеталарда камтылган тематиканы чечмелеп, көркөмдүү чагылдырууга жана төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

- сюжеттерге шайкеш келүү;  

- жогорку чеберчиликте аткаруу;  

- маданий жана эстетикалык нормаларга ылайык келүү;  

- ар бир сюжетке кылдат чыгармачылык мамиле.  

 Сынактын шарттары:  

1. Автор/катышуучу ар бир монета үчүн 4 эскиздик долбоорду иштеп чыгууга тийиш, анын ичинде:  

- ар бир монетанын алдынкы бетинин эки эскиздик долбоору. Монетанын аверсинде негизги сюжет жана анын номиналы жана төмөнкүдөй жазуулар камтылууга тийиш: "Национальному банку Кыргызской Республики - 25 лет/ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 25 жыл"; "Anthropoides Virgo/ Каркыра"; "Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата/ Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери"; "Комуз"; "Улак тартыш"; "Байыркы тюрк жазуусунун тамгалары".  

- ар бир монетанын арткы бетинин эки эскиздик долбоору. Монетанын реверсинде сюжеттин уландысы, мамлекеттик герб, монеталардын чыгарылган жылы - "2017" деген жазуулар чагылдырылууга тийиш.  

 2. Улуттук банк тарабынан бекитилген эскиздик долбоорлорго гана бир монета үчүн 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Ошондо, монетанын ар бир бети 50 000 (элүү миң) сом түзөт.  

 3. Коллекциялык монеталардын эскиздик долбоорун иштеп чыгууга техникалык тапшырма 2017-жылга каралган планга ылайык сунушталат.  

Авторлор иштеп чыккан эскиздерин Улуттук банктын Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бөлүмүнө Кыргыз Республикасы, Чүй проспектиси 168 дареги боюнча жайгашкан имараттын 312-бөлмөсүнө "Сынак үчүн материалдар" деп белгилөө менен тапшырылууга тийиш.  

Кошумча маалыматты жана коллекциялык монеталардын эскиздик долбоорлорун иштеп чыгууга техникалык тапшырманы (312) 61 21 72, 66 92 26 телефондору боюнча алууга болот.