КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

«Баалуу металлдар рыногун өнүктүрүү жана борбордук банктардын аны  

жөнгө салуу өзгөчөлүктөрү» темасында 

илимий-изилдөө ишти аткарууга  

сынак жарыялайт 

 

Техникалык тапшырма: 

- техникалык тапшырмага ылайык изилдөө отчетун даярдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык / физика-математикалык / техникалык билимге («магистр» академиялык даражасына же «адис» квалификациясына) ээ; 

- 3 жана андан көп жылдык иш тажрыйбасы болууга, анын ичинде төмөнкүлөрдү билүүгө тийиш: 

- банк мыйзамдарынын жоболорун; 

- баалуу металлдардын жүгүртүлүшүн жөнгө салган мыйзамдарды; 

- алтынды жана башка баалуу металлдарды эсепке алуу операцияларын ишке ашырууну; 

- илимий-изилдөө иштерди, аналитикалык отчетторду жана социалдык-экономикалык темаларда маалыматтык баяндамаларды даярдоо жана жаза билүү тажрыйбасы болууга; 

- маалымат топтоо, аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

өз алдынча иштей билүү

 

Техникалык тапшырмаларды алуу үчүн 2017-жылдын 1-августуна чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, 117-бөлмөгө («Экспедиция») кайрылуу зарыл. 

Техникалык тапшырма 2017-жылдын 4-августунда Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча талкууланат.  

Коммерциялык сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 2017-жылдын 13-августунда аяктайт. 

Бардык суроолор менен +996 312 66 91 91 телефон номери же btynaliev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууга болот. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кыскача таржымал (резюме); 

- тиешелүү кесиптик билимге, иш тажрыйбага жана квалификацияга ээ экендигин тастыктаган документтер (билими, квалификацияны жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- аткарган илимий-изилдөө жана аналитикалык иштердин тизмеси; 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтер документтерди тапшыруу учурунда көрсөтүлүүгө тийиш. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы негизделишинин 

25-жылдыгына карата 

жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында 

илимий эмгектер боюнча сынак жарыялайт 

 

I. Максаты 

Жаш адистерди, магистранттарды жана студенттерди илимий изилдөө ишине тартуу жана экономиканы өнүктүрүү маселелери боюнча ой-пикирлерди, иш принциптерин ортого салып, коомчулукка жайылтуу - сынактын максатынан болуп саналат. 

 

II. Катышуучулар 

Сынакка төмөнкүлөр катыша алат: 

- Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөндөр, магистранттар жана 4-5-курстардын студенттери; 

- Кыргыз Республикасынын чет өлкө жогорку окуу жайларын бүтүргөн жарандары, чет өлкөдө окуп жаткан магистранттар жана 4-5-курстун студенттери. 

Бир катышуучу бир гана илимий эмгекти тапшыра алат. 

Авторлордун максималдуу саны эки адам. 

 

III. Талаптар 

1. Илимий эмгектер Кыргыз Республикасынын экономикасына тиешелүү маселелерге арналып, төмөнкү багыттардын бирин камтууга тийиш: 

- банк жана банктык эмес (микрокаржылоо уюмдары, кредиттик союздар жана ж.б.) уюмдардын иши; 

- банктык жана банктык эмес жөнгө салуу иши; 

- тышкы экономикалык мамилелер; 

- мамлекеттик бюджет (мамлекеттик жана жеке карыз, фискалдык саясат); 

- акча-кредит саясаты; 

- инфляция жана инфляциялык процесстер; 

- төлөм системалары / нак эмес эсептешүүлөр; 

- финансылык сабаттуулук; 

- финансылык туруктуулук; 

- финансы рыноктору; 

- компаниялардын жана үй чарбаларынын экономикалык иш жагдайы; 

- экономикалык өсүш. 

2. Талдап-иликтөөлөрдүн сандык ыкмасын пайдалануу (эконометрикалык инструменттердин пайдаланылышына артыкчылык берилет). 

3. Төмөнкү материалдар кабыл алынат: 

- эмгектин жетекчиси / эдвайзери тарабынан жактырылган магистрдик жана дипломдук эмгектер тезистери. Жетекчинин / эдвайзердин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл; 

- рецензент тарабынан жактырылган илимий эмгек. Мында, рецензенттин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл. 

4. Тексттин мазмуну катышуучулардын өзүнө гана таандык болушу зарыл. Плагиаттыкка жол берилбейт. www.antiplagiat.ru сайтынан документтин түп нускасы боюнча кыскача отчет кошо тиркелүүгө тийиш. 

5. Илимий эмгектерди мамлекеттик, расмий же англис тилдерде жөнөтүүгө болот. 

6. Илимий эмгектер буга чейин бир дагы журнал, гезит, электрондук булактарда жарыяланбоого тийиш. 

7. Эмгекке карата коюлган талаптар: 

Илимий эмгек төмөнкү бөлүктөрдөн турууга тийиш: 

7.1. Эмгектин аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде. 

7.2. Аннотация мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде (ар бири 3-4 сүйлөмдөн), негизги сөздөр (5-6 сөздөн ашпоого тийиш) JEL, УДК. 

7.3. Киришүү (максаты, милдети, объектиси, изилдөө ыкмалары, гипотезасы). 

7.4. Негизги тезистер (теориялык, методологиялык аспектилер жана эмпирикалык эсептешүүлөр). 

7.5. Корутунду (тыянактар, сунуш-көрсөтмөлөр). 

7.6. Колдонулган адабияттар. Цитата келтирүүдө, шилтемелерди жана адабияттардын тизмесин көрсөтүүдө ГОСТ Р7.0.5 2008 же АРА стандартын колдонуу. 

7.7. Тиркеме. 

Сынакка сунушталуучу эмгектин көлөмү А4 форматындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тийиш; Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифт өлчөмү 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш; тилкеси: сол жагынан 3, жогору/төмөн жагынан 2, оң жагынан 1,5 см аралыгы сакталышы зарыл. Документтин форматы *.doc (копия *.pdf). 

III бөлүктүн талабына жооп бербеген эмгектер кароого алынбайт. 

 

IV. Сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер 

Сынактын кароосуна илимий эмгектер 2017-жылдын 30-июнунда саат 17:30га чейин кабыл алынат. 

Катышуучулар окуган жеринен маалымкаттын түп нускасын, кол коюлган билдирме формасын жана илимий эмгекти тиркөөсү зарыл. 

Чогуу бүткөрүлгөн эмгектер үчүн бир билдирме берилет. 

Илимий эмгектер «Илимий эмгектер сынагына» (Б.А. Тыналиевге) белгиси астында, төмөнкү дарек боюнча абыл алынат: 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, 117-бөлмө («Экспедиция») жана btynaliev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу жөнөтүлүүгө тийиш. 

 

V. Сынакты өткөрүүнүн тартиби 

1-баскыч. 2017-жылдын 27-мартынан 30-июну чейин илимий эмгектерди кагазга чыгарылган же электрондук түрдө кабыл алуу (таблицаларды, графиктерди, эсептешүүлөрдү кошо тиркөө менен). 

2-баскыч. 2017-жылдын 3-июлунан 15-июлуна чейин III бөлүктө көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келүүсү көз карашынан аларды текшерип чыгуу. 

3-баскыч. Комиссия, 2017-жылдын 17-июлунан 25-августка чейин III баскычтын жыйынтыгы боюнча өткөн илимий эмгектерге, VI бөлүктө көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык баа берет. 

4-баскыч. 2017-жылдын 5-сентябрында жеңүүчүлөргө сыйлык тапшыруу. 

Мөөнөттөр келип түшкөн эмгектердин көлөмүнө жараша өзгөртүлүшү мүмкүн. Бардык өзгөртүүлөр боюнча маалыматтар Улуттук банктын сайтында жарыяланат. 

Сынакка сунушталган, анын ичинде кароого алынган жана алынбай калган илимий эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт. 

Сынак жыйынтыгы жөнүндө маалымат бардык катышуучуларга 2017-жылдын 30-августуна чейин электрондук почта аркылуу маалымдалат. 

 

VI. Сынакка сунушталган илимий эмгектерге баа берүү критерийлери 

(балл менен) 

Сынакка сунушталган илимий эмгектер төмөндөгү критерийлер боюнча бааланат: 

- Илимий эмгектин Кыргызстандын экономикасы үчүн актуалдуулугу (10 б.); 

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык, колдономо иши үчүн алардын мааниси (10 б.); 

- илимий эмгекти иштеп чыгуунун жүрүшүндө илимий- усулдук ыкмалардын, эконометрикалык жана статистикалык ыкмалардын негизинде эсептөөлөрдүн колдонулушу (10 б.); 

- эмпирикалык маалыматтарга жана теоретикалык тыянактарга таянуулар (10 б.); 

- тыянактардын жана сунуш-көрсөтмөлөрдүн камтылышы (10 б.); 

-  грамматикалык жана стилистикалык талаптарга жооп бериши (10 б.). 

 

VII. Сыйлык өлчөмү 

Биринчи орун 10 000 сом (авторлор санына карабастан) жана Улуттук банктан такшалуудан өтүү мүмкүнчүлүгү;  

Экинчи орун 7 000 сом (авторлор санына карабастан). 

Үчүнчү орун 5 000 сом (авторлор санына карабастан).  

Үч кызыктыруучу сыйлык 5 сом номиналындагы акрил блогу.  

 

VIII. Маалымат алуу үчүн 

 

+996 (312) 61-52-89 телефонуна кайрылуу зарыл. 

 

Жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында илимий эмгектер сынагын өткөрүү жөнүндө” жобого карата тиркеме 

 

Билдирменин формасы 

№ 

п/п 

Аты-жөнү 

 

Илимий эмгектин аталышы 

 

Илимий эмгектин багыты  

 

Окуган жери, курсу 

 

Дареги 

 

Электрондук почтасы 

 

Телефону/уюлдук телефону 

 

 

Мисалы  

№ 

п/п 

Аты-жөнү 

Асан уулу Үсөн 

Илимий эмгектин аталышы 

Инновациялык өнүгүүнүн Кыргыз Республикасынын экономикалык өсүшүнө тийген таасири 

Илимий эмгектин багыты  

Экономикалык өсүш 

Окуган жери, курсу 

И.Раззаков атындагы КМТУ 

Инженердик жана экономика факультети 

4-чү курс 

Дареги 

Бишкек шаары, Ч.Айтматов көчөсү, 66 

Электрондук почтасы 

asan_uson@mail.kg 

Телефону/уюлдук телефону 

+996 312 хх хх хх/ +996 xxx хх хх хх 

 

Мен, _____________________________ (аты-жөнү көрсөтүлсүн), _____ тарабынан берилген (орган жана берилген күнү), №_____ паспорттун ээси, сынактын шарттары менен тааныштым жана ага толук макулмун. Сынакка сунушталган илимий эмгектин мага гана таандык экендигин тастыктайм жана үчүнчү жактын автордук укугун сактоо жоопкерчилигин өзүмө алып, сынакта жеңишке жетишкен шартта, кандайдыр бир кошумча сый-акысыз Улуттук банктын илимий эмгекти жарыялоосуна макулдугумду билдирем. 

 

 

 

Кол тамга 

 

_______________ 

Күнү 

 

_________________ 

 

 

ЖМК арасындагы республикалык сынак 

Үйрөнгүлө. Акча топтогула. Иштеп акча тапкыла” темасын эң мыкты чагылдыруу 

 Сынак өткөрүүнүн эрежелери  

Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу алкагында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үнөмдөө жана инвестициялоо темасынын эң мыкты чагылдырылышы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары арасында республикалык сынак (мындан ары Сынак) өткөрөт.  

Сынак жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары ЖМК), жарандардын, мамлекеттик органдардын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн назарын финансылык кызматтарды колдонуучулардын финансылык билим деңгээлинин төмөндүгүнө буруу, ошондой эле жарандардын финансылык кызмат көрсөтүү жана продукттар рыногунун спецификасы тууралуу сапаттуу материалдардын жардамы менен финансылык кызмат көрсөтүү жана продукт, анын катарында инструменттери, үнөмдөө жана инвестициялоо тууралуу билимин жогорулатуу максатын көздөйт.  

Сынак өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланат.  

Сынакка сунушталган журналистика жаатындагы материалдар басылмаларды чыгаруу, телесюжеттерди же радио берүүлөрдү даярдоо жолу менен кабыл алынат.  

 Сынактын максаттары  

- Республика калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу;  

- Финансы темасы боюнча ЖМК өкүлдөрүнүн кызыгууларын арттыруу;  

- Финансылык продукттар жана кызмат көрсөтүү маселеси боюнча калкка кеңири маалымат таратуу;  

- Финансылык продукттар, кызмат көрсөтүү боюнча объективдүү талдоо жана аны чагылдыруу боюнча журналисттердин кесиптик ишмердигин колдоо.  

 Сынактын номинациялары:  

- Расмий тилде мыкты теле материал.  

- Расмий тилде мыкты радио материал.  

- Расмий тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Расмий тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 - Мамлекеттик тилде мыкты теле материал.  

- Мамлекеттик тилде мыкты радио материал.  

- Мамлекеттик тилде жалпыга маалымдоо каражаттарынын басма сөздөрүндө жарыяланган мыкты материал.  

- Мамлекеттик тилде интернет басылмаларында жарыяланган мыкты материал.  

 Сынактын шарттары  

Сынакка Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук ЖМКнын журналисттери (пресса, теле жана радио, интернет) катыша алышат.  

Баалоочу комиссиянын кароосуна мамлекеттик жана расмий тилдеги материалдар сунушталат.  

Бир эле автордон берилген материалдардын санына жана көлөмүнө чек коюлбайт. Сынакка берилүүчү материалдар 2017-жылдын 27мартынан 30-сентябрына чейин жарыяланууга же телеберүүдөн көрсөтүлүүгө тийиш. Кыргыз Республикасындагы Дүйнөлүк акча жумалыгы-2017 (Global Money Week-2017 ) учурунда (27-март-2-апрель) жарыяланган жана эфирге чыккан иштерге өзгөчө көңүл бурулат. 

Сынакка материалдарды берүү тартиби  

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу ниетин билдирген  билдирмени толтуруусу зарыл, ага кыскача таржымал жана сынакка берилүүчү материалдар тиркелет, ал документтер бир пакетке салынып, оозу бекитилген тартипте "Сынакка катышуу" деген жазуусу менен Улуттук банкка тапшырылат. Улуттук банктын дареги: Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168.  

Сынакка катышуу үчүн эмгектер төмөнкү таризде кабыл алынат:  

- сынактын материалы жарыяланган гезиттин же журналдын түпкү номери же анын электрондук варианты (газетанын сканерден өткөрүлгөн бети);  

- маалымат агенттиктеринде жарыяланган материалдар, материалдын чындап жарыяланганын тастыктаган жана анын жайгашкан электрондук дарегин (линка) көрсөткөн интернет-ресурстун электрондук бетинен сканерленип алынган тексттер көчүрмө түрүндө кабыл алынат;  

- радио материалдарынын аудио файлдары электрондук түрдө кабыл алынат;  

- телематериалдары менен көрүү файлдары электрондук түрдө кабыл алынат.  

 Сынакка материалдарды тандоонун критерийлери  

- Сынакка жарыяланган темага материалдын төп келиши;  

- Теманын актуалдуулугу жана анын терең чагылдырылып көрсөтүлүшү;  

- Чагылдыруудагы далилдердин камтылышы жана объективдүүлүк;  

- Материалдагы ойдун тил жагынан алганда туура, так жана жеткиликтүү берилиши;  

- Ар тараптуу, өзгөчө мамиле жасоо;  

- Материалдын социалдык жактан маанилүүлүгү.  

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо  

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынак комиссиясы менен аныкталат.  

- Сынак комиссиясынын ишин сынак комиссиясынын төрагасы жетектейт.  

- Сынак комиссиясынын отурумунда анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан шартта сынак комиссиясынын чечими мыйзамдуу деп табылат.  

- Сынактын талаптарына ылайык жеңүүчүлөр ар бир номинация боюнча билдирмелерин белгиленген мөөнөттө берген катышуучулардын ичинен жөнөкөй ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Сынак комиссиясынын ар бир мүчөсү ар бир номинациядагы катышуучуга бир добуштан берүүгө укуктуу.  

- Бирдей добушка ээ болгон катышуучуларга кайрадан ачык добуш берилет. Эгерде кайрадан добуш берүү менен катышуучулардын бирдей добушка ээ болуу себебинен улам жеңүүчүнү аныктоо мүмкүн болбогон учурда, төраганын добушу чечүүчү болот.  

- Сынак комиссиясынын чечими протокол менен таризделет.  

- Ар бир номинация боюнча бир эле материал жеңүүчү болуп эсептелет.  

- Сынак комиссиясы учурдагы жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбеген мөөнөттө сынактын жыйынтыгын чыгарат.  

- Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Басма сөз күнүнө карата 6ноябрда өтө турган салтанаттуу иш-чарада жарыяланат жана ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен дипломдор тапшырылат.  

 Сынактын сыйлык фондусунда баалуу белектер жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сынактын материалдарын келечекте пайдалануу, анын ичинде сөзсүз авторго шилтеме берүү менен материалдарды өзүнүн көз карашы боюнча жарыялоо укугун өзүнө калтырат.