2017-жылдын 12-сентябрынан тартып Улуттук банк күн сайын ноталарын репо негизинде сатып алуу боюнча аукциондорун өткөрөт. Репо операциянын мөөнөтү 7 күн, пайызы Улуттук банктын эсептик чени+10 базалык пунктту түзөт.