> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет 

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет Улуттук банктын иш максаттарына жана милдеттерине ылайык маалымат системаларын өнүктүрүү стратегиясын жана анын келечек планын жүзөгө ашыруу боюнча чечимдерди иштеп чыгып, алардын аткарылышын контролдука алат.  

Комитетти Улуттук Банк Башкармасынын мүчөсү жетектейт жана анын курамына түзүмдүк бөлүмдөрдүн начальниктери кирет. 

Комитет төмөнкү милдеттерди аткарат: 

1. Улуттук банктын маалымат системасын өнүктүрүү стратегиясын кароого алат жана макулдашат; 

2. Улуттук банктын иш максаттарына жана милдеттерине ылайык маалымат системаларын өнүктүрүү планы боюнча чечимдерди кабыл алат; 

3. Маалымат системаларын өнүктүрүү планына оңдоолорду киргизет; 

4. Маалымат системаларын өнүктүрүү планын ишке ашыруу жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча отчетторду кароого алат жана жактырат; 

5. Маалымат системасы боюнча өнүктүрүү бюджетин, кирешелер жана чыгашалар бюджетин кароого алат жана бекитет; 

6. Бюджеттердин аткарылышы боюнча отчетторду кароого алат жана бекитет. 

Отчеттук мезгил ичинде комитеттин үч отуруму өтүп, анда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-жылга чейин келечек планын камтыган 2016-2017-жылдары маалымат технологиясын өнүктүрүү стратегиясы кароого алынып, кийинки жылга маалымат системасы боюнча өнүктүрүү жана кирешелер жана чыгашалар бюджеттери боюнча план бекитилген.