> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети  

Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети ликвиддүүлүктү күндөлүк негизде тескөө боюнча чечимдерди иштеп чыгат жана аларды ыкчам кабыл алат. Ачык рынокто иш-аракеттерге баа берүү жана варианттарды тандоо, тандалып алынган иш-аракеттерден улам келип чыгуучу кесепеттерге талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, чечимдерди кабыл алуу жана акча-кредит саясатынын инструменттерин пайдалануу шарттарын белгилөө  комитеттин негизги милдеттеринен болуп саналат. 

2016-жыл ичинде аталган комитет тарабынан 53 отурум өткөрүлгөн, анда банк тутумунда ликвиддүүлүк деңгээлин жөнгө салуу маселеси, эсептик чен чөйрөсүндө пайыздык чектин ченин аныктоо жана акча-кредит саясатынын инструменттерин колдонуу маселелери каралган.