> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

"Нак чет өлкө валютасы менен 

алмашуу операцияларын жүргүзүү 

укугуна лицензия берүү тартиби 

жөнүндө" жобого карата 

2-тиркеме 

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

__________________________________ 

(юридикалык жактын аталышы жана дареги) 

____________________________________ 

ӨТҮНҮЧ КАТ  

Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүүнү жана алмашуу бюросун каттоодон өткөртүүнү өтүнөм.  

1. Алмашуу бюросунун дареги: _________________________________  

2. Алмашуу бюросунун жетекчиси: ______________________________  

3. Алмашуу бюросунун телефон номери: _________________________  

электрондук дареги: __________________________________________  

4. Байланыш телефону: _______________________________________  

5. Алмашуу бюросунун кызматкерлери тууралуу маалымат (нак чет өлкө валютасын алмаштыруу боюнча операцияларына катышкан) 

Катар 

№ 

Аты-жөнү 

Паспортунун сериясынын № 

Паспорт берген орган 

Берилген күнү 

Жашаган жери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Лицензия алуу үчүн зарыл документтер кошо тиркелет.  

Улуттук банктын алмашуу бюролордун ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылары менен тааныштык.  

Өтүнүч катта көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын жана так экендигин тастыктайбыз  

Күнү.  

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы  

Юридикалык жактын мөөрү

 

"Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 

операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү 

тартиби жөнүндө" Жобого карата 

3-тиркеме 

Бюджет алдында карызы жок экендиги жөнүндө 

МААЛЫМКАТ 

_________________________________ Мамлекеттик салык инспекциясында катталгандыгы, ________________________ ИНН ыйгарылгандыгы, 20__-жылдын "__" ___________________ мыйзам актыларына ылайык катталган, заводдук N __________________ маркасындагы контролдук-кассалык машинасы бар экендиги тууралуу 

________________________________________________________________________ берилди. 

(юридикалык жактын аты-жөнү, дареги) 

20__-жылдын "__" ____________ абалына карата бюджет алдында карызы жок. 

Маалымкат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына көрсөтүү үчүн берилди. 

МСИсынын жетекчиси ____________________________________ (кол тамгасы) (кызматкердин аты-жөнү

  

МСИнын мөөрү 

 

"Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 

операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү 

тартиби жөнүндө" Жобого карата 

5-тиркеме 

Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө 

КАТ 

__________________________________________________________________ таандык 

(юридикалык жактын аталышы жана дареги 

________________________________________________________________________ 

(алмашуу бюросунун дареги) 

дареги боюнча жайгашкан алмашуу бюросу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ________ номеринде каттоодон өткөртүлгөн. 

Алмашуу бюросунун каттоодон өткөндүгү жөнүндө кат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясын алмаштырбайт. 

  

Каттын көчүрмөсү жарабайт. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын начальниги 

  

(Улуттук банктын областтык башкармалыгынын жетекчиси) ______________ (кол тамгасы) ________________________ (аты-жөнү

 

"Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 

операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү 

тартиби жөнүндө" Жобого карата 

6-тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

______________________________________________________ 

(юридикалык жактын аталышы жана дареги) 

ӨТҮНҮЧ КАТ 

Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 20__-жылдын "___" ___________ N ______ лицензиясына ээ ____________________ (юридикалык жактын толук аталышы жана дареги же жеке адамдын аты-жөнү

алмашуу бюросун каттоодон өткөртүүнү өтүнөт. 

1. Алмашуу бюросунун дареги: _____________________________________ 

2. Алмашуу бюросунун жетекчиси/ким тараптан ыйгарым укук чегерилген: ________________________ 

3. Алмашуу бюросунун телефон номери: _____________________________ 

4. Байланыш телефону: ____________________________________________ (алмашуу бюросунда 

_______________________________________________________________________ телефон жок учурда көрсөтүлөт) 

Төмөнкү маалыматтарды кошумча билдирем: 

1. Юридикалык жактын жетекчисинин паспорттук маалыматтары: 

Паспортунун сериясы ____ N _____ ким тараптан берилгени ____________ берилген күнү "___" ___-ж. жашаган жери: __________________ 

2. Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү (ОКПО кодунун номери) ___________ 

3. Туруктуу иштеген жери жана кызматы (бар учурда) ________________________________ (толук аталышы жана дареги көрсөтүлөт) 

4. Алмашуу бюросунун жүгүртүү каражаттары _________________________________ сомду түзөт. (суммасы сан жана сөз менен жазылат) 

Алмашуу бюросун каттоо үчүн зарыл документтер кошо тиркелет. 

Арызда көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгын жана анык экендигин тастыктаймын. 

  

Күнү 

  

Юридикалык жактын жетекчисинин кол тамгасы 

  

Юридикалык жактын 

  

Мөөрү 

 

 

"Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 

операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү 

тартиби жөнүндө" жобого карата 

8-1-тиркеме 

  

Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан сунушталуучу алмашуу бюросунун жүгүртүү каражаттарынын келип чыгуу булактары камтылган документтердин болжолдуу тизмеги:  

1) Юридикалык жактар:  

- Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн бухгалтердик баланстын, киреше жана чыгаша боюнча отчеттордун көчүрмөлөрү же;  

- өтүнүч кат ээси тарабынан күбөлөндүрүлгөн финансылык отчеттун, декларациянын же анын финансылык абалы тууралу башка документтердин көчүрмөлөрү;  

- аудитордук корутундунун көчүрмөсү (эгерде бул талап мыйзамда белгиленген болсо);  

2) Жеке адамдар - маалымкаттар, декларациялар, сатып алуу-сатуу/тартуулоо келишимдери, акча-каражаттарды, мүлктү ж.б. мурастап алуу укуктары.  

3) алмашуу бюросунун жүгүртүү каражаттарынын Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары тарабынан тыюу салынбаган келип чыгуу булактарын тастыктаган башка документтер.  

Улуттук банкка ушул жобого ылайык сунушталуучу жана бирден көп барактан турган документтердин ар бир бети өз-өзүнчө болууга, номер коюлууга, тигилүүгө, тиешелүү түрдө кол тамга коюлууга жана күбөлөндүрүлүүгө тийиш, документтерди басмакана ыкмасында басылып чыккан китепче түрүндө да сунуштаса болот.  

Чет тилинде сунушталуучу документтер же алардын көчүрмөлөрү кыргыз жана/же орус тилдерине которулуп, белгиленген тартипте күбөлөндүрүлүүгө тийиш. 

 

"Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу 

операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү 

тартиби жөнүндө" Жобого карата 

10-тиркеме 

Алмашуу бюросунун кызмат көрсөтүүлөрүн керектөөчүлөр (кардарлар) үчүн 

МААЛЫМАТ 

Алмашуу бюросунун ишине карата нааразычылыктарыңызды төмөнкү дарек боюнча жөнөтүүңүздөрдү өтүнөбүз: 

Чүй областы жана Бишкек шаары - Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 

Ош областы - _____________________________________________________ 

Баткен областы - _________________________________________________ 

Жалал-Абад областы - _____________________________________________ 

Ысык-Көл областы - _______________________________________________ 

Нарын областы - __________________________________________________ 

Талас областы - __________________________________________________ 

Даттанууларды кароо үчүн төмөнкү маалыматтарды берүүңүздөрдү өтүнөбүз: 

- өтүнүч ээсинин аты-жөнү

- өтүнүч ээсинин дареги; 

- доо коюлган алмашуу бюросунун аталышы жана так дареги; 

- алмашуу бюросун ачкан жеке адамдын аты-жөнү же юридикалык жактын аталышы; 

- өтүнүч каттын мазмуну; 

- алмашуу бюросунун тартипти бузган күнү

Өтүнүч катка жооп алуу үчүн жазуу түрүндө жана кол тамга менен бүткөн формага келтирүү

II. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби 

1. Маалымат такталары алмашуу бюросунда чет өлкө валюталарынын бардык түрлөрү боюнча аларды сатуу жана сатып алуу курстары жөнүндө так маалыматтарды камтып турууга тийиш. 

Нак чет өлкө валютасын накталай улуттук валютада сатып алуу жана сатуу, ачык келишим принциптерине ылайык, чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу курстарынын маалымат тактасында көрсөтүлгөн курс боюнча гана жүзөгө ашырылат. 

Ал эми маалымат тактасында көрсөтүлбөгөн курс боюнча нак чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатууга жол берилбейт. 

Чет өлкө валюталарын сатып алуу жана сатуу курстары үтүр менен бөлүнгөн бүтүн сандан кийин төрт ондук белгиге чейин белгиленет. Үтүр менен бөлбөй туруп же үтүрдөн кийин төрттөн ашык белги менен көрсөтүү аркылуу валюта курстарын белгилөөгө, ошондой эле кардарларды валюта курстары боюнча адашууга алып келген башка аракеттерге тыюу салынат. 

2. Алмашуу бюролору нак чет өлкө валюталарын сатып алууда, сатууда же алмашууда төлөм каражаты статусун жогото элек акча белгилеринин наркына, чыгарылган жылына жараша кайсы бир чектөөлөрдү киргизүүгө жана ар кандай курстарды белгилөөгө укугу жок. 

3. Алмашуу бюролору, аныктыгына шек туудурбаган чет өлкө валюталарынын банкноттору менен алмашуу операцияларын жүргүзүү учурунда комиссиялык төлөмдөрдү өз алдынча белгилөөгө жана алууга укугу бар, эгерде алардын төмөнкүдөй кемчиликтери бар болсо: 

- баштапкы түсү өзгөрүп калса же боечу заттар менен боелуп калса; 

- басып чыгарууда брак кетирилген болсо; 

- эгерде өзүнчө бөлүктөрү бир эле банкнотко тиешелүү шартта, тытылган же чапталган болсо; 

- бурчтары, чекелери тытылган же жыртыкчалар болсо (эгерде ал анын ордунун жабылгандыгынын тастыктамасынан боло албаса); 

- чекелери күйүп же өрттөнүп кетсе. 

4. 3-пунктта көрсөтүлгөн жана башка кемчиликтерге байланыштуу сатып алууга жана сатууга жатпаган акча банкноттору, аларга ээлик кылуучунун макулдугу менен алмашуу бюросу тарабынан банк-корреспондентте (чет өлкө банкында) алмаштыруу үчүн (экспертизага) кабыл алынышы мүмкүн. 

III. Алмашуу бюролору менен касса операцияларын жүргүзүү тартиби 

Валютаны сатып алуу, сатуу жана алмашуу операцияларын жүргүзүү учурунда алмашуу бюросу, операцияларын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзөт. 

1. Нак чет өлкө валютасын сатып алуу эгерде, чет өлкө валютасын сатып алуу суммасы Улуттук банк тарабынан белгиленген суммага барабар болсо же андан ашып кетсе, кардарды анын инсандыгын тастыктаган документинин (сүрөтү менен) негизинде милдеттүү түрдө идентификациялоо менен жүргүзүлөт. Кассир нак акчанын суммасын кардардын көзүнчө санап чыгат жана ал тарабынан сунушталган валютанын аныктыгын текшерет. Мында, банкнотторго кардардын көз алдында болгондой кылып текшерүү жүргүзүлүүгө тийиш. 

2. Кассир, кардарга берилүүчү улуттук валютанын суммасын эсептегенден кийин, сатылып алынган валюта жөнүндө жазууну операцияларды каттоо журналына түшүрөт (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга белгилейт) жана кассадан чек басып берет. Кассир (жооптуу кызматкер) Жобонун талаптарына ылайык маалымкат-сертификатты тариздейт. 

3. Кассир, жүргүзүлгөн эсептешүүлөрдү текшергенден кийин улуттук валютанын аныктыгын кардардын көз алдында текшерүү менен тиешелүү сумманы берет. Ошол эле учурда, ага кассалык чек жана зарылчылыгына жараша маалымкат-сертификат да кошо берилет. 

4. Эгерде, чет өлкө валютасын сатуу суммасы Улуттук банк тарабынан белгиленген суммага барабар болсо же андан ашып кетсе, нак чет өлкө валютасын сатуу кардардын инсандыгын тастыктаган документинин (сүрөтү менен) негизинде аны милдеттүү түрдө идентификациялоо менен жүргүзүлөт. Кассир нак акчанын суммасын кардардын катышуусунда санайт жана ал тарабынан сунушталган валютанын аныктыгын текшерет. Мында, банкнотторго текшерүүлөр кардардын көз алдында жүргүзүлүүгө тийиш. 

5. Кассир, кардарга берилүүчү чет өлкө валютасынын суммасын эсептегенден кийин, сатылып алынган валюта жөнүндө жазууну операцияларды каттоо журналына түшүрөт (эгерде кардар резидент эмес болсо, бул тууралуу журналга белгилейт) жана кассадан чек басып берет. Кассир (жооптуу кызматкер) Жобонун талаптарына ылайык маалымкат-сертификатты тариздейт. 

6. Кассир, жүргүзүлгөн эсептешүүлөрдү текшергенден кийин нак чет өлкө валютасынын тиешелүү суммасын берет. Ошол эле учурда, кассалык чек жана зарылчылыгына жараша маалымкат-сертификат да кошо берилет. 

7. Кассир, кардардын талабы боюнча, берилүүчү нак чет өлкө валютасын валюта детектору аркылуу анын көз алдында текшерүүгө милдеттүү

8. Эгерде, эсептешүүлөрдө ажырым-аныкталса же төлөө каражаты болбогон акча табылса, кассир сумманы кардарга кайтарып берет жана жетпеген акчаны толуктоосун сунуш кылат. 

9. Кардар жетпеген сумманы кошкон шартта, кассир анын көзүнчө чет өлкө валютасынын толук суммасын бирден эсептөө менен кабыл алат. 

10. Кайра саноо учурунда кассирдин столунда башка акчалар жана буюмдар болбоого тийиш. 

11. Кардар, чет өлкө валютасын сатып алуу-сатуу учурунда, эсептешүүлөрдүн тууралыгын кассадан алыс кетпей текшерүүгө укугу бар. 

12. Эгерде эсептешүүлөрдүн туура эмес экендиги аныкталган шартта, кардар берилген сумманы толугу менен кассирге кайра эсептөө үчүн берет. Ал эми кассир эсептешүүлөр учурунда жаңылыштык кетирсе, жетпеген сумманы толуктап берүүгө жана кардардын көзүнчө бирден кайра санап чыгууга милдеттүү

13. Нак акчаларды саноону банкнотторду санай турган машинканын жардамы менен жүзөгө ашырууга болот. Мында, столдо машинкадан башка буюмдар болбоого тийиш жана эсептин таблосу кардарды карап туруусу зарыл. Мында, банкнотторду текшерүүдө алар кардардын көз алдында болууга тийиш. 

14. Алмашуу бюролорунун жүгүртүү каражаттарынын көбөйүүсүнө/азаюусуна же ыйгарым укуктуу банкта чет өлкө валютасынын сатып алынышынан улам отчеттук суммалардын берилишине жана кабыл алынышына байланыштуу, чыгашалары жана нак акчаларды кассага кириштөө боюнча операциялары, операциялардын бүткөрүлүшү тартиби боюнча аларды каттоо журналында чагылдырылат. Мында, кириштөө жана чыгашалар боюнча бөлүмүндө, тиешелүүлүгүнө жараша "Алмашуу курсу" жана "Берилүүчү сумма" графаларында белги коюлат. Бул операциялар күндөлүк отчеттордо жана башка киреше жана башка чыгаша катары көрсөтүлөт