> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2018-жылдын  

II - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2018-жылдын 1-июлуна карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 88 086,8 млн сомду түзгөн, анын ичинен 2 714,3 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 7 976,4 млн сомго же 10,3 пайызга көбөйгөн). 

2018-жылдын II-чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 410 088,5 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2017-жылдын II - чейреги менен салыштырганда 62 248,8 млн сомго же 17,9 пайызга көбөйгөн.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2018-жылдын II - чейрегинде 413 943,9 млн сом берилген, бул 2017-жылдын II- чейреги менен салыштырганда 59 274,3 млн сомго же 16,7 пайызга көбөйгөн. 

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2018-жылдын II -чейрегинде 99,1 пайызды түзгөн (2017-жылдын II чейреги менен салыштырганда 1,0 пайызга көбөйгөн). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2018-жылдын II - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган. 

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2017-жылдын II - чейреги 

2018-жылдын II - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

98,1 

99,1 

1,0 

Бишкек шаары 

101,6 

102,1 

0,5 

Баткен обл. 

100,3 

100,1 

-0,2 

Жалал- Абат обл. 

91,2 

93,3 

2,1 

Ысыккөл обл. 

93,9 

94,4 

0,5 

Нарын обл. 

85,0 

88,8 

3,3 

Ош обл.  

100,6 

100,4 

-0,2 

Ош шаары 

95,0 

98,3 

3,3 

Талас обл. 

86,6 

85,2 

-1,4 

Чүй обл.  

100,2 

100,1 

-0,1