> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2018-жылдын  

I - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2018-жылдын 1-апрелине карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 85 260,5 млн сомду түзгөн, анын ичинен 3 808,2 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 12 851,5 млн сомго же 18,7 пайызга көбөйгөн). 

2018-жылдын I - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 362 619,8 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2017-жылдын I - чейреги менен салыштырганда 69 969,4 млн сомго же 23,9 пайызга көбөйгөн.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2018-жылдын I - чейрегинде 357 924,0 млн сом берилген, бул 2017-жылдын I- чейреги менен салыштырганда 65 777,7 млн сомго же 22,5 пайызга көбөйгөн. 

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2018-жылдын I -чейрегинде 101,3 пайызды түзгөн (2017-жылдын I чейреги менен салыштырганда 1,1 пайызга көбөйгөн). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2018-жылдын I - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган. 

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2017-жылдын I - чейреги 

2018-жылдын I - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

100,2 

101,3 

1,1 

Бишкек шаары 

103,5 

104,4 

0,9 

Баткен обл. 

100,4 

100,5 

0,1 

Жалал- Абат обл. 

93,8 

96,7 

2,9 

Ысыккөл обл. 

96,2 

96,5 

0,3 

Нарын обл. 

91,1 

92,8 

1,7 

Ош обл.  

100,5 

101,1 

0,6 

Ош шаары 

100,4 

101,4 

1,0 

Талас обл. 

88,9 

90,0 

1,1 

Чүй обл.  

99,9 

100,3 

0,4