> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2017-жылдын  

IV - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2018-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 91 104,3 млн сомду түзгөн, анын ичинен 5 169,5 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгили менен салыштырганда 16 265,5 млн сомго же 21,7 пайызга көбөйгөн). 

2017-жылдын IV - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 413 141,7 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2016-жылдын IV - чейреги менен салыштырганда 84 674,8 млн сомго же 25,8 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчалардын келип түшүүсү 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2017-жылдын IV - чейрегинде 417 321,1 млн сом берилген, бул 2016-жылдын IV- чейрегиндегиге салыштырганда 83 660,9 млн сомго же 25,1 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2017-жылдын IV -чейрегинде 99,00 пайызды түзгөн (2016 жылдын IV - чейрегиндегиге салыштырганда 0,56 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2017-жылдын IV - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2016-жылдын 

IV - чейреги 

2017- жылдын 

IV - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

98,44 

99,00 

0,56 

Бишкек шаары 

102,03 

101,80 

-0,23 

Баткен обл. 

99,36 

99,30 

-0,06 

Жалал- Абат обл. 

91,56 

93,24 

1,68 

Ысык-көл обл. 

94,54 

95,41 

0,87 

Нарын обл. 

89,50 

92,54 

3,04 

Ош обл.  

100,23 

99,98 

-0,25 

Ош шаары 

97,37 

99,28 

1,91 

Талас обл. 

85,36 

85,45 

0,09 

Чүй обл.  

99,43 

99,78 

0,35