> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2017-жылдын  

II - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2017-жылдын 1-июлуна карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 82 892,7 млн сомду түзгөн, анын ичинен 5 496,7 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 16 942,1  млн сомго же 25,7 пайызга көбөйгөн). 

2017-жылдын II - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 347 839,7 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2016-жылдын II - чейреги салыштырганда 59 376,9 млн сомго же 20,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак 

акчанын келип түшүүсү 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2017-жылдын II - чейрегинде 359 627,7 млн сом берилген, бул 2016-жылдын II- чейрегиндегиге салыштырганда 61 877,1 млн сомго же 20,8 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан  

нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2017-жылдын II -чейрегинде 96,7 пайызды түзгөн (2016жылдын II - чейрегиндегиге салыштырганда 0,2 пайызга азайган). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2017-жылдын II - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2016-жыл 

2017-жыл 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

 

96,9 

96,7 

-0,2 

Бишкек шаары 

99,9 

101,6 

1,7 

Баткен обл. 

99,4 

76,9 

22,5 

Жалал- Абат обл. 

91,1 

91,2 

-0,1 

Ысыккөл обл. 

93,1 

93,9 

-0,8 

Нарын обл. 

86,3 

85,0 

1,3 

Ош обл.  

97,3 

100,6 

3,3 

Ош шаары 

94,1 

95,0 

-0,9 

Талас обл. 

85,2 

86,6 

-0,7 

Чүй обл.  

99,9 

100,2 

0,3