> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2018-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2018-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 88 086,8 млн сомду түзгөн, анын ичинен 2 714,4 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 7 976,4 млн сомго же 10,3 пайызга көбөйгөн). 

2018-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 427 945,5 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2017-жылдын III - чейреги салыштырганда 40 610,7 млн сомго же 10,5 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2018-жылдын III - чейрегинде 432 170,6 млн сом берилген, бул 2017-жылдын III- чейрегиндегиге салыштырганда 39 334,9 млн сомго же 10,0 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2018-жылдын III -чейрегинде 99,0 пайызды түзгөн (2017 жылдын III - чейрегине салыштырганда 0,4 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2018-жылдын III - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыз) 

 

 

2017- жылдын 

III - чейреги 

2018- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

98,6 

99,0 

0,4 

Бишкек шаары 

101,5 

101,5 

Баткен обл. 

100,4 

100,0 

-0,4 

Жалал- Абат обл. 

91,6 

93,7 

2,1 

Ысыккөл обл. 

96,7 

97,2 

0,5 

Нарын обл. 

90,7 

91,9 

1,2 

Ош обл.  

100,2 

99,8 

-0,4 

Ош шаары 

97,1 

97,5 

0,4 

Талас обл. 

84,8 

87,8 

3,0 

Чүй обл.  

100,2 

100,2