> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2016-жылдын  

IV - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2017-жылдын 1-январына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 74 838,8 млн сомду түзгөн, анын ичинен 2 224,2 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 19 137,5 млн сомго же 35,8 пайызга көбөйгөн). 

2016-жылдын IV - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 328 466,9 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2015-жылдын IV - чейреги менен салыштырганда 35 466,9 млн сомго же 12,1 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак 

акчанын келип түшүүсү 

2016-жылдын IV - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларынан 333 660,2 млн сом берилген, бул 2015-жылдын IV - чейрегиндегиге салыштырганда 39 835,6 млн сомго же 13,5 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан  

нак акчаны берүүлөр 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2016-жылдын IV -чейрегинде 98,4 пайызды түзгөн (2015-жылдын IV - чейрегиндегиге салыштырганда 1,3 пайыздык пунктка азайган). 

 

 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2016-жылдын IV - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган. 

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2015-жыл 

2016-жыл 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

99,7 

98,4 

 

-1,3 

Бишкек шаары 

103,5 

102,0 

-1,5 

Баткен обл. 

98,5 

99,4 

0,9 

Жалал- Абад обл. 

93,2 

91,5 

-1,7 

Ысык-Көл обл. 

94,6 

94,5 

-0,1 

Нарын обл. 

88,7 

89,5 

0,8 

Ош обл.  

98,6 

100,2 

1,6 

Ош шаары 

100,3 

97,4 

-2,9 

Талас обл. 

86,4 

85,4 

-1,0 

Чүй обл.  

100,0 

99,4 

-0,6