> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2017-жылдын  

I - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2017-жылдын 1-апрелине карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 72 884,6 млн сомду түзгөн, анын ичинен 4 283,8 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 15 378,0  млн сомго же 28,9 пайызга көбөйгөн). 

2017-жылдын I - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 292 650,4 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2016-жылдын I - чейреги менен салыштырганда 52 518,9 млн сомго же 21,9 пайызга көбөйгөн.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак 

акчанын келип түшүүсү 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2017-жылдын I - чейрегинде 292 146,3 млн сом берилген, бул 2016-жылдын I- чейреги менен салыштырганда 51 116,8 млн сомго же 21,2 пайызга көбөйгөн

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график 

Коммерциялык банктардын кассаларынан  

нак акчаны берүүлөр 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2017-жылдын I -чейрегинде 100,2 пайызды түзгөн (2016-жылдын I чейреги менен салыштырганда 0,6 пайызга көбөйгөн). 

 

 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2016-жылдын I - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2016-жылдын I - чейреги 

2017-жылдын I - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

 

99,6 

100,2 

0,6 

Бишкек шаары 

102,7 

103,5 

0,8 

Баткен обл. 

99,5 

100,4 

0,9 

Жалал- Абат обл. 

95,3 

93,8 

-1,5 

Ысыккөл обл. 

95,8 

96,2 

0,4 

Нарын обл. 

90,6 

91,1 

0,5 

Ош обл.  

99,1 

100,5 

1,4 

Ош шаары 

99,3 

100,4 

1,1 

Талас обл. 

87,1 

88,9 

1,8 

Чүй обл.  

100,2 

99,9 

-0,3