> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында нак акча жүгүртүлүшүнүн 2017-жылдын  

III - чейрегиндеги абалы тууралуу 

 

2017-жылдын 1-октябрына карата жүгүртүүдөгү акчанын жалпы суммасы 87 771,1 млн сомду түзгөн, анын ичинен 3 128,2 млн сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (өткөн жылдын тиешелүү мезгилиндегиге салыштырганда 19 198,5  млн сомго же 29,3 пайызга көбөйгөн). 

2017-жылдын III - чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бүтүндөй аймагынан 387 334,8 млн сом келип түшкөн, бул көрсөткүч 2016-жылдын III - чейреги салыштырганда 71 370,5 млн сомго же 22,6 пайызга көп.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип түшүүсүнүн өзгөрүүсү, төмөндө келтириген 1-графикте чагылдырылган:  

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына накакчанын келип түшүүсү 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2017-жылдын III - чейрегинде 392 835,7 млн сом берилген, бул 2016-жылдын III- чейрегиндегиге салыштырганда 71 787,7 млн сомго же 22,4 пайызга көп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды берүүдөгү өзгөрүүлөр, төмөндө келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаны берүүлөр 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2017-жылдын III -чейрегинде 98,6 пайызды түзгөн (2016 жылдын III - чейрегиндегиге салыштырганда 0,2 пайызга көбөйгөн). 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2017-жылдын III - чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча өзгөрүүсү, төмөндө келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

 

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2016-жылдын 

III - чейреги 

2017- жылдын 

III - чейреги 

Четтөөлөр 

Бардыгы болуп республика боюнча 

98,4 

98,6 

0,2 

Бишкек шаары 

101,6 

101,5 

-0,1 

Баткен обл. 

100,7 

100,2 

-0,5 

Жалал- Абат обл. 

100,0 

100,4 

0,4 

Ысыккөл обл. 

100,2 

97,1 

-3,1 

Нарын обл. 

96,7 

96,7 

Ош обл.  

96,3 

100,2 

3,9 

Ош шаары 

90,3 

91,6 

1,3 

Талас обл. 

89,0 

90,7 

1,7 

Чүй обл.  

85,6 

84,8 

-0,8