Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасынын 

2016-ж.21-декабрындагы № 49\4 

токтом менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылга карата иш планы 

 

№ 

Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунушталган маселелердин кыскача мазмуну 

Өткөрүү мөөнөттөрү 

 

I. Жалпы маселелер 

 

1.  

Улуттук банк Башкармасынын иш планы жана анын ушул мезгил аралыгында маалымат отурумдарын өткөрүү планы жөнүндө

Чейрек  

сайын 

2.  

Улуттук банктын 2016-жыл үчүн жылдык отчету жөнүндө, анын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жыл үчүн финансылык отчету” деп аталган III бөлүгүн эске албаганда. 

I- чейрек 

3.  

“Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жыл үчүн финансылык отчетун бекитүү тууралуу. 

I- чейрек 

4.  

Аудит боюнча Комитетинин 2016-жыл үчүн отчету тууралуу.  

II- чейрек 

5.  

Эл аралык камдардын 2016-жылы тескөөгө алынышы боюнча отчет жөнүндө

I- чейрек 

6.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарынын жылдык отчету жөнүндө

II- чейрек 

7.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2015-жылына жана андан мурдагы мезгилдерине карата жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча иш-чаралардын аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг тууралуу. 

I- чейрек 

8.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2015-жылына жана андан мурдагы мезгилдери үчүн финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жыйнтыгы боюнча тышкы аудиттин сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг тууралуу. 

I- чейрек 

9.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жыл үчүн финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жана IT аудиттин жыйынтыгы боюнча ОсОО «Делойт и Туш» аудит уюмунун сунуш-көрсөтмөлөрүнө карата иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө.  

II- чейрек 

10.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ички контроль системасына баа берүү обзору. 

II- чейрек 

11.  

Аудит боюнча Комитеттин 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчет тууралуу. 

III-чейрек 

12.  

Бюджеттерди 2017-жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча корректировкалоо тууралуу. 

III -чейрек 

13.  

2017-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчетунун түзүмү жана аны даярдоо боюнча иш программасы жөнүндө

IV- чейрек 

14.  

Улуттук банктын 2018-жылга карата кирешелер жана чыгашалар бюджети жөнүндө

IV- чейрек 

15.  

Улуттук банктын 2018-жылга карата өнүктүрүү бюджети жөнүндө

IV- чейрек 

16.  

Кыргыз Республиксынын Улуттук банкынын 2018-жылга карата Иш планы жөнүндө

IV- чейрек 

17.  

2018- жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын инвестициялык саясаты жөнүндө

IV- чейрек 

 

II. Акча-кредит саясатынын маселелери 

 

18.  

Акча-кредит саясаты жөнүндө (акча-кредит саясаты жөнүндө отчет,акча кредит саясатынын сценарийлери, Улуттук банктын эсептик ченинин өлчөмү, отурумунун пресс-релизи).  

27- февраль 

29- май 

28- август 

27- ноябрь 

19.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын эсептик ченинин өлчөмү тууралуу. 

27- март 

26- июнь 

25-сентябрь 

25-декабрь 

20.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчету тууралуу. 

II- чейрек 

IV-чейрек 

21.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда сатып алынуучу алтындын өлчөмү жөнүндө

IV- чейрек 

22.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын акча-кредит саясаты жөнүндө билдирүүсү тууралу. 

IV- чейрек 

23.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук Банктын 2018-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү тууралу. 

IV- чейрек 

 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана тиешелүү мекемелердин ишине көзөмөлдүк жана пруденциалдык жөнгө салуу нормалары тууралуу 

 

24.  

Консервация режиминдеги коммерциялык банктардын консерваторлорунун отчеттору. 

Ай сайын 

25.  

Банктык операцияларды жүргүзүү, электрондук акчаларды жана баалуу металдарды чыгаруу укугу боюнча коммерциялык банктарга лицензия берүү тууралуу. 

Өтүнүч кат келгенине жараша 

 

IV. Төлөм системасынын маселелери. 

 

26.  

“Кыргыз Республикасындагы төлөм системасынын операторлорунун ишин лицензиялоо жана жөнгө салуу жөнүндө” жобону бекитүү жөнүндө 

II чейрек 

27.  

“Кыргыз Республикасындагы төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жана жөнгө салуу жөнүндө” жобону бекитүү жөнүндө 

II чейрек 

28.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу” Жобого өзгөртүлөрдү киргизүү жөнүндө 

II чейрек 

29.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

II чейрек 

30.  

Кыргыз Республикасынын “Төлөм системасы жөнүндө” мыйзамына өзгөртүлөр жана толукторолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору.  

II чейрек 

31.  

“Төлөм системасында адаттан тышкары жагдайлардын келип чыгышы шартында, Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине карата негизги талаптар жөнүндө” Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу. 

II чейрек 

32.  

Кыргыз Республикасынын төлөм системасын 2018-2020-жылдары өнүктөрүүнүн негизги багыттары” долбоору жөнүндө

II чейрек 

 

VI. Нак акча жүргүзүү боюнча суроолор 

 

33.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан монетардык эмес алтындын 2017-жылы сатып алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө

I чейрек 

34.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 25 жыл» жана “Кыргызстандын Кызыл китеби” сериясындагы «Каркыра» коллекциялык монеталарынын эскиздерин бекитүү жөнүндө

I чейрек 

35.  

“Кыргыз каганатынын доору” сериясындагы “Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери” жана “Улуттук музыкалык аспаптар” сериясындагы «Комуз» коллекциялык монеталарынын эскиздерин бекитүү жөнүндө

II чейрек 

36.  

“Көчмөндөр” сериясындагы «Улак тартыш» коллекциялык монетанын эскизин бекитүү жөнүндө

II чейрек 

37.  

“Кыргыздардын тарыхы” сериясындагы “Байыркы тюрк жазуусунун тамгалары (битиг)” коллекциялык монеталарынын эскиздерин бекитүү жөнүндө

II чейрек 

38.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына 25 жыл» жана “Кыргызстандын Кызыл китеби” сериясындагы «Каркыра»  

коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө

III чейрек 

39.  

“Кыргыз каганатынын доору” сериясындагы “Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери” жана “Улуттук музыкалык аспаптар” сериясындагы «Комуз» коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө

III чейрек 

40.  

“Көчмөндөр” сериясындагы «Улак тартыш» жана “Кыргыздардын тарыхы” сериясындагы “Байыркы тюрк жазуусунун тамгалары (битиг)” коллекциялык монеталарды жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө

III чейрек 

41.  

2018-жылдын Кыргызстандын коллекциялык монеталарын чыгаруу Планын бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

 

V. Ички иштерге тиешелүү маселелер жана башка маселелер 

 

42.  

2016-жыл үчүн Улуттук банкынын финансылык отчету жөнүндө

I- чейрек 

43.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн тышкы аудиторду тандоо боюнча тендер өткөрүү жөнүндө

I-чейрек 

44.  

Улуттук банкынын 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча накта пайданы бөлүштүрүү жөнүндө долбоор. 

II- чейрек 

45.  

2016-жылга карата Кыргыз Ркспубликасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн инвентаризациянын жыйынтыгына тиешелүү Инвентаризациялоо комиссиясынын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу тууралуу иш-чаралар планына мониторинг” жөнүндө долбоор. 

III -чейрек 

46.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2016-жылдагы ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн аткарууга тиешелүү иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

III-чейрек 

47.  

2018 жылга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин окутуунун Планы жөнүндө

IV -чейрек 

48.  

2018 жылга карата кадрлар резерви боюнча. 

IV -чейрек  

49.  

2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жүргүзүлгөн жылдык инвентаризациянын жыйынтыгы тууралуу Отчет жөнүндө

IV -чейрек