Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк   

                                                        Башкармасынын 1998-жылдын 15-декабрындагы 

                                                        34/3 токтому менен бекитилген

  

  

  

АКЫРКЫ ИНСТАНЦИЯНЫН КРЕДИТИ 

жёнъндё Жобо 

  

1. Жалпы жоблор 

  

1.1. Акыркы инстанциянын кредити айрым учурларда, коммерциялык банктар тарабынан ликвиддъълъктън минималдуу  деьгээлин колдоого бардык жетиштъъ каражаттарды жана мъмкъндъктёрдъ коромжуга учуратып алууда колдонулат

1.2. Мындай кредитти беръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (Улуттук банк) системалык тобокелдиктерди жоюу, банк системасынын стабилдъълъгън сактоо жана жеке адамдардын улуттук валютадагы аманаттарын коргоо максатында, акыркы инстанциядагы кредитор катарында ёзънън функциясын жъзёгё ашырат

1.3. Акыркы инстанциядагы кредит финансылык жактан чыьдалуу боюнча ишчараларды жъзёгё ашыруучу проблемалуу банктарга берилет. Мында, проблемалуу банк катары, ушул Жобону жъзёгё ашыруу максатында, аларга тёмёндёгълёр белгиленген банкты тъшънъъгё болот

- банктын ишинде анын ишин банктык мыйзамдарга ылайык камсыз кылууга администрациянын жёндёмсъздъгънё, банкты начар банктык тажрыйбаларга дуушар кылгандыгына байланыштуу ( жетекчилик менен проблемакатачылык кетирилген фактылар табылган болсо

 банк тарабынан биринчи деьгээлдеги капиталдын адекваттуулугу экономикалык нормативин бузуусу

 банктын аны кардарлардын алдында милдеттенмелерди аткарууга жёндёмсъздъгънё алып келген чыгымга дуушар болгон ишаракети

1.4.  Акыркы инстанциядагы Кредитти беръъ жана анын кърёёлък камсыздандыруу търън аныктоо жёнъндё чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан кабыл алынат

1.5. Акыркы инстанциядагы Кредит боюнча пайыздык ъстёк Улуттук банк Башкармасы тарабынан белгиленет жана зарылчылыкка жараша ёзгёртълъшъ мъмкън

  

2. Кредитти беръънън шарттары  

  

2.1. Акыркы инстанциянын Кредитин алуунун тиешелъъ шарттары болуп, карыз алуучу банк тарабынан тёмёндёгъ талаптарды аткаруусу саналат

- карыз алуучу банктын карамагындагы ликвиддъъ активдерди алгач Улуттук банкка сунуштоо жана Улуттук банк баш тарткан учурда гана рынокто сатып ёткёръъ шарттары менен толук сатып ёткёръъ

- колдогу жогорку ликвидъъ кърёёлёрдъ сатып ёткёръъ жана  кайтарылбай калган кредиттер боюнча ликвиддъъ кърёёлёрдъ сатып ёткёръъ программасынын болушу

- кредитти беръъ учуруна карата жана аны толук тёлёёгё чейинки мезгилге карата нёлдък валюталык позиция

- Карызгер банктын Улуттук банктагы корреспонденттик счеттордогу бардык каражаттарга концентрациясы

- Директорлор Кеьеши тарабынан Улуттук банктын Банктык кёзёмёл Башкармалыгы тарабынан жактырылган карызгер банкты  финансылык жактан чыьдоо программасын жана акыркы инстанциядагы кредиттти тёлёё программасын иштеп чыгып жана кабыл алуу

-          мъмкън болушунча  ликвиддъъ кърёёлък камсыздандыруу

-          Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталган башка кошумча  шарттар

2.2. Акыркы инстанциянын Кредитин алуу ъчън милдеттъъ шарттар болуп, карызгер банкка анын финансылык жактан чыьдоо жана акыркы инстанциянын Кредиттеринин каражттарын максатуу пайдалануу боюнча иш чараларды аткаруу ъчън убактылуу администрлёёнъ же контролдуктун башка търън киргизъъ саналат. Эмгек акыларды тёмёндётъънъ кошо алганда, сарптоолорду кыскартуу. Мында, карызгер банк Улуттук банктын макулдугусуз жаьы милдеттенмени (банктар аралык кредиттерди, депозиттерди) кабыл ала алышпайт

2.3.                 Акыркы инстанциянын Кредити Кыргыз Республикасынын  

улуттук валютасында алты айдан ашпаган мёёнёткё берилет

2.4.                 Кредит мёёнёттъълък, кайтарымдуулук, тёлёёгё жёндёмдъълък  

жана камсыздандыруу шарттарында берилет

2.5.                 Акыркы инстанциянын Кредитинин аракети мезгили ичинде  

карызгер банктын баалуу кагаздар рыногундагы Алгачкы дилер катары ыйгарым укугу токтотулушу мъмкън, ошондой эле банк  эсептешъълёрдън клирингдик системасынан чыгыш операциялары боюнча чыгарылат жана алар боюнча гросстук эсептешъъ системасына  Улуттук банкта  тейленгендиги ъчън тёлёмдёрдъ кармоосуз которулат

  

      3. Кредитти камсыздандыруу 

  

3.1. Акыркы инстанциянын Кредитин камсыздандыруу катары  тёмёнкъдёй търдёгъ кърёё кабыл алынат: стандарттык жана ченемге ылайык куюлган алтын жана башка аффинирленген кымбат баалуу металлдар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздары, банктын негизги каражаттары жана Улуттук банк ъчън алгылыктуу  камсыздандыруулардын башка търлёръ

3.2. Кърёёгё коюлган мълктёр карызгер банктын менчигине таандык болууга тийиш жана башка милдеттенмелери менен байланыштуу болбоого тийиш

3.3. Кърёёгё коюлган мълктън рыноктук наркы аны пайдалануу сунуш кылынган мезгил ъчън кошуп эсептелинген пайыздардын суммасын кошо алганда, суралган кредиттин суммасынан тёмён болбоого тийиш

3.4. Камсыздандыруу (кърёё) катары берилген мълктёрдъ тёлётъъгё кайрылуу жана сатып ёткёръъ жол-жобосу кърёё жёнъндё келишим жана ага карата кошумча келишим тарабынан белгиленет

  

      4. Кредитти беръънън тартиби 

  

4.1. Акыркы инстанциянын кредитин алуу ъчън банк Улуттук банктын Банктык кёзёмёл Башкармалыгына тёмёндёгъ документтерди беръъгё милдеттъъ

1)      Акыркы инстанциянын кредитин беръъ жёнъндё ётънмёнъ банкты финансылык жактан чыьдоо программасын кошо алганда, кредиттин бул търънън зарылдыгын негиздёё менен

2)      ушул Жобонун 2.1 пунктунда кёрсётългён талаптарды аткаруу жёнъндё отчет

4.2. Банктык кёзёмёл Башкармалыгы Улуттук банк Башкармасынын кароосуна банктын финансылык абалы, анын республиканын коммерциялык банктары системасындагы ролу жёнъндё маалыматты, ага акыркы инстанциядагы Кредитти беръънън мъмкънчълъгъ жана зарылчылыгы жана карамагындагы кърёёлък камсыздандыруу жёнъндё корутундуну берет.  

4.3. Карызгер банктын ётънмёсъ боюнча оь чечим кабыл алынган учурда, Акча-кредиттик операциялар Башкармалыгы ага бул тууралуу билдирет жана кредиттик келишимди жана кърёё жёнъндё келишимди  ушул Жобонун 1 жана 2- тиркемелерине ылайык тъзъънъ сунуш кылат

4.4. Акыркы инстанциянын кредитин беръъ ъчън карызгер банкка  Улуттук банкта  атайын счет ачылышы мъмкън

4.5. Акыркы инстанциянын кредити проблемалуу банкты финансылык чыьдоо планынын аткарылышына жана алар тарабынан мурдагы алынган транштарды максаттуу аткаргандыктары жёнъндё толугураак жазылган отчетту беръъсънё жараша (5-тиркеме), транш боюнча берилет

4.6. Транштын ёлчёмъ карызгер банктын билдирмесинин (3-тиркеме) жана анын аткарылышы боюнча протоколдун (4-тиркме) негизинде аныкталат жана берилет

4.7. Транштар карызгер банктын Улуттук банктагы корреспонденттик же атайын счетуна билдиръъ жана мурдагы алынган траншатрды максаттуу аткаргандыктары жёнъндё толугураак жазылган отчет алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде чегерилет

4.8. Акыркы инстанциянын кредитин пайдалануу ъчън пайыздарды  кошуп эсептёё кредиттик келишимде аныкталган ёлчёмдё, кредитти иш жъзъндё пайдалануу мезгили ичинде ай сайын жъргъзълёт (жыл ичиндеги 360 календардык къндън иш жъзъндёгъ санынын негизинде). 

4.9. Негизги карыздарды жана кошуп эсептелинген пайыздарды тёлёё эки тарап тарабынан бекитилген жана кредиттик келишимдин ажырагыс бёлъгъ болуп саналган графикке ылайык, келишмде кёрсётългён мёёнёттён кечиктирилбестен жъргъзълёт. Кредиттин негизги суммаларын жана пайыздарын мёёнётънён мурда тёлёёгё уруксат берилет

4.10. Карызгер банк кредиттерди максатсыз пайдаланган же ёзънън милдеттенмелерин тиешелъъ эмес търдё аткарган учурда, Улуттук банк  кредиттин кезектеги траншын беръънъ токтотот жана кайтарып беръъ жёнъндё талап кылууга же кърёёгё коюлган  мълктъ тёлётъъгё кайрыла алат

4.11. Банк тарабынан акыркы инстанциядагы Кредиттин каражаттарын пайыздарын тёлёё же кайтарып беръъ боюнча ёзънън милдеттенмелерин аткарбаган же тиешелъъ эмес търдё аткарган учурда, Улуттук банк кърёёгё коюлган мълктъ тёлётъъгё кайрылат жана  банкроттуулук жол-жобосун демилгелейт

  

5.Жалпы Жоболор 

  

5.1. Банктык кёзёмёл Башкармалыгы жумасына бир жолудан кем эмес убактылуу администрациянын отчетун же проблемалуу банктын финансылык абалын чыьдоо боюнча иш чараларды жъргъзъъ тууралуу башка контролдуктун жыйынтыктарын угат

5.2. Акыркы инстанциянын Кредитинин аркети мезгилинде, Банк  милдеттъъ резервдик талаптарды сактоого, Улуттук банктагы корреспонденттик счет боюнча овердрафтка жол бербёёгё жана ушул Жобо жана Улуттук банк Башкармасынын чечими тарабынан аныкталган бардык талаптарды сактоого милдеттъъ

5.3. Акыркы инстанциянын Кредитинин аракети мезгилинде, Улуттук банк милдеттъъ резервдик талаптарды аткаргандыгы ъчън тёлёмдёрдъ жъргъзбёйт. Аларды сактабагандыгы ъчън айып санкциялары сакталып калат жана белгиленген тартипте тёлёттърълёт