Сынактар


Датасы: 07.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Убактылуу администраторуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

Куленбекова Ж.К. 

1-й рейтинг 

21 

Абдулдабеков Р.А. 

2-й рейтинг 

18 

Шаршекеева К.Ш. 

3-й рейтинг 

17 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Банктардын жоюучусуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

ДЕБРА 

1-й рейтинг 

30 

Шаршекеева К.Ш. 

2-й рейтинг 

25 

 


Датасы: 04.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында илимий эмгектер боюнча сынак жарыялайт 

 

1. Максаты 

1. Жаш адистерди, магистранттарды жана студенттерди илимий-изилдөө ишине тартуу жана изилдөөлөр жайынтыгын банктык иш процессинде колдонуу сынактын максатынан болуп саналат. 

 

2. Катышуучулар 

2. Сынакка төмөнкүлөр катыша алат: 

- Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөндөр, магистранттар жана 4-5-курстардын студенттери; 

- Кыргыз Республикасынын чет өлкө жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөн жарандары, чет өлкөдө окуп жаткан магистранттар жана 4-5-курстун студенттери. 

Бир катышуучу бир гана илимий эмгекти тапшыра алат. 

Авторлордун максималдуу саны  эки адам. 

 

3. Талаптар 

3. Илимий эмгектер Кыргыз Республикасынын экономикасына тиешелүү маселелерге арналып, төмөнкү багыттардын бирин камтууга тийиш: 

- банк жана банктык эмес (микрокаржылоо уюмдары, кредиттик союздар жана ж.б.) уюмдардын иши; 

- банктык жана банктык эмес жөнгө салуу иши; 

- тышкы экономикалык мамилелер; 

- мамлекеттик бюджет (мамлекеттик жана жеке карыз, фискалдык саясат); 

- акча-кредит саясаты; 

- инфляция жана инфляциялык процесстер; 

- төлөм системалары / нак эмес эсептешүүлөр; 

- финансылык сабаттуулук; 

- финансылык туруктуулук; 

- финансы рыноктору; 

- компаниялардын жана үй чарбаларынын экономикалык иш жагдайы; 

- экономикалык өсүш. 

4. Талдап-иликтөөлөрдүн сандык ыкмасын пайдалануу (эконометрикалык инструменттердин пайдаланылышына артыкчылык берилет). 

5. Төмөнкү материалдар кабыл алынат: 

- эмгектин жетекчиси / эдвайзери тарабынан жактырылган магистрдик жана дипломдук эмгектер тезистери. Жетекчинин / эдвайзердин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл; 

- рецензент тарабынан жактырылган илимий эмгек. Мында, рецензенттин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл. 

6. Тексттин мазмуну автордун өзүнө гана таандык болушу зарыл. Плагиаттыкка жол берилбейт. www.antiplagiat.ru сайтынан документтин түп нускасы боюнча кыскача отчет кошо тиркелүүгө тийиш. 

7. Илимий эмгектерди мамлекеттик, расмий же англис тилдерде жөнөтүүгө болот. 

8. Илимий эмгектер буга чейин бир дагы журнал, гезит, электрондук булактарда жарыяланбаган болууга тийиш. 

9. Эмгекке карата коюлган талаптар: 

Илимий эмгек төмөнкү бөлүктөрдөн турушу зарыл: 

9.1. Эмгектин аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде. 

9.2. Аннотация мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде (ар бири 3-4 сүйлөмдөн), негизги сөздөр (5-6 сөздөн ашпоого тийиш) JEL, УДК. 

9.3. Киришүү (максаты, милдети, объектиси, изилдөө ыкмалары, гипотезасы). 

9.4. Негизги тезистер (теориялык, методологиялык аспектилер жана эмпирикалык эсептешүүлөр). 

9.5. Корутунду (тыянактар, сунуш-көрсөтмөлөр). 

9.6. Колдонулган адабияттар. Цитата келтирүүдө, шилтемелерди жана адабияттардын тизмесин көрсөтүүдө ГОСТ Р7.0.5 2008 же АРА стандартын колдонуу. 

9.7. Тиркеме. 

Сынакка сунушталуучу эмгектин көлөмү А4 форматындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тийиш; Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифт өлчөмү 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш; тилкеси: сол жагынан  3, жогору/төмөн жагынан  2, оң жагынан  1,5 см аралыгы сакталышы зарыл. Документтин форматы *.doc (копия *.pdf). 

3-бөлүктүн талабына жооп бербеген эмгектер кароого алынбайт. 

 

4. Сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер 

10. Илимий эмгек, окуучуларга окуган жеринен маалымкат жана  билдирме формасы. Чогуу бүткөрүлгөн эмгектер үчүн бир билдирме берилет. 

 

5. Эмгектерди карап чыгуу процесси 

11. 2018-жылдын 4-майынан 13-июлга чейин илимий эмгектерди кагазга чыгарылган же электрондук түрдө кабыл алынат (таблицаларды, графиктерди, эсептешүүлөрдү кошо тиркемеси менен). 

2018-жылдын 16-июлунан 24-августка чейин кабыл алынган илимий эмгектер баа берүү комиссиясынын кароосуна сунушталат. Баа берүү комиссиясы  

6-бөлүктө көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык баа берүүгө тийиш. 

Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 2018-жылдын 5-сентябрьда тапшырылат. 

Белгиленген мөөнөт келип түшкөн эмгектердин көлөмүнө жараша өзгөртүлүшү мүмкүн. Бардык өзгөртүүлөр боюнча маалыматтар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланат. 

Сынакка сунушталган, анын ичинде кароого алынган жана алынбай калган илимий эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт. 

Сынак жыйынтыгы жөнүндө маалымат бардык катышуучуларга 2018-жылдын 30-августуна чейин электрондук почта аркылуу маалымдалат. 

 

6. Сынакка сунушталган илимий эмгектерге баа берүү критерийлери (балл менен) 

12. Сынакка сунушталган илимий эмгектер төмөндөгү критерийлер боюнча бааланат:  

- Илимий эмгектин Кыргызстандын экономикасы үчүн актуалдуулугу (10 б.);  

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык, колдонмо иши үчүн алардын мааниси (10 б.); 

- илимий эмгекти иштеп чыгуунун жүрүшүндө илимий-усулдук ыкмалардын, эконометрикалык жана статистикалык ыкмалардын негизинде эсептөөлөрдүн колдонулушу (10 б.); 

- эмпирикалык маалыматтарга жана теоретикалык тыянактарга таянуулар (10 б.); 

- тыянактардын жана сунуш-көрсөтмөлөрдүн камтылышы (10 б.); 

- грамматикалык жана стилистикалык талаптарга жооп бериши (10 б.). 

  

7. Сыйлык өлчөмү  

13. Биринчи орун  10 000 сом (авторлор санына карабастан). 

Экинчи орун  7 000 сом (авторлор санына карабастан).  

Үчүнчү орун  5 000 сом (авторлор санына карабастан).   

 

8. Маалымат алуу үчүн 

14. Улуттук банктын 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын «Экспедиция» 117-бөлмөсүнө, tseyitov@nbkr.kg электрондук почта дарегине жана +996 (312) 66-91-91 телефонуна кайрылууга болот. 

 

 


Датасы: 11.04.2018
Туруктуу шилтеме

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында республикалык сынак өткөрүү жөнүндө жобо 

 

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында республикалык сынак (мындан ары сынак) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгын белгилөөнүн алкагында өткөрүлүүдө.   

Сынак жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары  ЖМК), жарандардын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн калайык-калктын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы темасына карата кызыгуусун арттыруу, басма сөз жана электрондук ЖМКларда сапаттуу жарыялоолор аркылуу кыргыз сомунун аброюн жогорулатуу маселесине көңүл буруу максатында өткөрүлүүдө.   

Сынак өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында (www.nbkr.kg.) жарыяланат.   

Журналисттик иштер жарыялоолорду, телесюжеттерди же радио берүүлөрдү даярдоо аркылуу сынакка сунушталат.   

 

 Сынактын максаттары   

1. Республика калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу;   

2. ЖМК өкүлдөрүнүн Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы, кыргыз сомунун аброюн жогорулатуу темасына карата кызыгуусун арттыруу;   

3. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына карата ишенимди жогорулатуу маселеси боюнча калкты кеңири маалымдоо.   

 

 Сынактын номинациялары   

Мамлекеттик тилде мыкты теле материал 

Расмий тилде мыкты теле материал   

Мыкты регионалдык теле материал   

Мамлекеттик тилде мыкты радио материал   

Расмий тилде мыкты радио материал   

Мыкты регионалдык радио материал  

Мамлекеттик тилде басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты материал 

Расмий тилде басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты материал   

Басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты регионалдык материал 

Интернет-басылмаларда мамлекеттик тилде жарыяланган мыкты материал   

Интернет-басылмаларда расмий тилде жарыяланган мыкты материал   

  

Сынактын шарттары   

Сынакка Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук ЖМКнын (пресса, теле жана радио, интернет) журналисттери катыша алышат.   

Баалоочу комиссиянын кароосуна мамлекеттик жана расмий тилдеги материалдар сунушталууга тийиш.   

Бир эле автордон берилген материалдардын саны жана сынактык иштердин көлөмү чектелбейт. 

Сынакка сунушталган иштер 2018-жылдын 9-апрелинен 1-октябрына чейинки мезгил аралыгында ЖМКларда жарыяланууга тийиш.  

 

Сынакка материалдарды берүү тартиби   

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу ниетин билдирген   билдирмени толтуру, ага карата резюмени (кыскача маалыматты) жана сынактык материалдарды кошо тиркеп, документтер топтомун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына (Экспедиция) "Сынакка катышуу" деген белгини коюу менен тапшыруусу зарыл.  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү түрдөгү иштер кабыл алынат:   

- сынактык материалды жарыялоо менен газетанын же журналдын түпкү номери же анын электрондук варианты (газетанын сканерден өткөрүлгөн бети);   

- маалымат агенттиктеринде жарыяланган материалдар тексттин көчүрмөсү жана интернет-ресурстан сканерден өткөрүлгөн электрондук баракча түрүндө маалыматтын чыгышын тастыктаган материал жайгаштырылган электрондук дарегин (линка) көрсөтүү менен кабыл алынат;   

- радио материалдардын аудио файлдары электрондук түрдө кабыл алынат;   

- телематериалдары менен видео файлдар электрондук түрдө кабыл алынат.   

  

Сынакка материалдарды тандоо критерийлери   

· Материалдын сынактын темасына, номинацияга, сынактын шарттарына ылайык келиши;   

· Объективдүүлүк, ар тараптуу мамиле;   

· Колдонулган маалыматтардын тактыгы, жеткиликтүү берилиши;   

· Теманын толук ачып көрсөтүлүшү;   

· Материалдын социалдык жактан маанилүүлүгү.   

 

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо   

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынактык комиссия тарабынан аныкталат.   

- Сынактык комиссиянын ишин сынактык комиссиянын төрагасы жетектейт.   

- Сынактык комиссиянын отурумунда анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан шартта сынактык комиссиянын чечими мыйзамдуу болуп саналат.   

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынактын талаптарына ылайык, ар бир номинация боюнча билдирмелерин белгиленген мөөнөттө берген катышуучулардын ичинен жөнөкөй ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Сынактык комиссиянын ар бир мүчөсү ар бир номинациядагы катышуучуга бир добуштан берүүгө укуктуу.   

- Бирдей добушка ээ болгон катышуучуларга кайрадан ачык добуш берүү өткөрүлөт. Эгерде кайрадан ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча катышуучулардын бирдей добушка ээ болуу себебинен улам жеңүүчүнү аныктоо мүмкүн болбогон учурда, төраганын добушу чечүүчү болот.   

- Сынактык комиссиянын чечими протокол менен таризделет.   

- Ар бир номинация боюнча бир эле материал жеңүүчү болуп эсептелет.   

- Сынактык комиссия өтүп жаткан жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен сынактын жыйынтыгын чыгарат.   

Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Маалымат жана басма сөз күнү салтанаттуу иш-чарада жарыяланат, анда ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен дипломдор тапшырылат.   

Сынактын байге фондусунда баалуу белектер, ошондой эле кызыктыруучу сыйлыктар каралган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сынактын материалдарын келечекте пайдалануу, анын ичинде милдеттүү түрдө авторго шилтеме кылуу менен материалдарды өз ыңгайына жараша жарыялоо укугун өзүнө калтырат.   

 


Датасы: 23.03.2018
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Талапкерлерди тандоо жана аларды маалымат базасына киргизүү максатында, 

ачык сынактарга документтерди тапшыруу убакыт мөөнөттүн узартуу жөнүндө жарыялайт: 

 

 

- банктын ликвидатору 

 

- банктын Убактылуу администратору 

 

Жалаң гана Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын маалымат базасына киргизилген талапкерлер, кийинки ылайык келген жайдайда банктын ликвидатору же банктын Убактылуу администратору болуп дайындалат. 

 

Документтер 2018-жылдын 02 апрелинде саат 17:00-дөн кечиктирилбестен тапшырылууга тийиш. 

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер жөнүндө толук маалымат жана конкурска катышуу үчүн керектелүүчү документтер тизмеги www.nbkr.kg интернет-дареги боюнча жайгаштырылган. 

 

Суроолор боюнча 66-92-65 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылса болот. 

 

Банктын жоюучусу кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

 

- жогорку билиминин болушу (дипломдун көчүрмөсү);  

 

- кеминде эки юридикалык жакты жоюу боюнча иш тажрыйбага ээ болушу (айрыкча коммерциялык банктарды) (аны жоюучу катары дайындагандыгын тастыктаган тийиштүү мекеменин къб\лъгънън/ лицензиянын көчүрмөсү); 

 

- Кыргыз Республикасынын банктар жана банк иштери боюнча мыйзамдарын, ошондой эле банктарды жоюу боюнча мыйзамдардын жоболорун билүүсү (окутуудан өкөндүгүн тастыктаган күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү)

 

- кынтыксыз (кемчиликсиз) абройго ээ болуу (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министирлигинин Маалымат технологиялары башкы башкармалыгынан (МТББ) алынган соттолбогондугу тууралуу маалым кат);  

 

- эгерде юридикалык жак / жеке ишкер жоюучу катары дайындалган болсо, анда алар дайындалганга чейинки беш жыл ичинде банкроттукка дуушар болбогон болууга тийиш (Кыргыз Республикасынын Юстиция министирлигинен маалым кат) ; 

 

- Жоюулуп жаткан банктын байланыштуу жактары, кредиторлору жана карыз алуучулары менен таламдардын каршы келбеши (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынан, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунан карызы жоктугун тастыктаган маалым каттар, «Ишеним» кредиттик бюросунан маалым кат) 

 

 

Убактылуу администратор кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

 

1) жогорку билимдүү экендигин тастыктаган дипломунун болушу (дипломдун көчүрмөсү);  

 

2) финансы-банк системасында кеминде беш жылдык, анын ичинде жетекчи кызматтарда - кеминде эки жылдык эмгек стажы (эмгек китепчисинин көчүрмөсү, коммерциялык банктардан жана башка финансы-кредит уюмдарынан маалым каттар); 

 

3) Кыргыз Республикасынын банк ишин, банктык тобокелдиктерди жөнгө салган мыйзамдар, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын жоболорун билүүсү (окутуудан өкөндүгүн тастыктаган күбөлүктөрдүн көчүрмөлөрү)

 

4) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуусу (Кыргыз Республикасынын Ички иштер министирлигинин Маалымат технологиялары башкы башкармалыгынан (МТББ) алынган соттолбогондугу тууралуу маалым кат); ;  

 

5) Убактылуу администрация киргизилип жаткан/жоюлуучу дайындалган банкка байланыштуу жактар, кредиторлор жана карыз алуучулары менен таламдардын каршы келбеши (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынан, Кыргыз Республикасынын Социалдык фондусунан карызы жоктугун тастыктаган маалым каттар, «Ишеним» кредиттик бюросунан маалым кат) 

 

 

Талапкерлердин жеке өзүнө тиешелүү маалыматтар  

 

Аты-жөнү (толугу менен) ___________________________________________________  

Туулган күнү, айы, жылы:___________________________________________________  

Туулган жери:_____________________________________________________________  

Паспортунун №___________________ Берилген күнү____________________________  

Колдонуу мөөнөтү:_____________________________  

Берилген жери_________________________________  

Үй дареги (жашаган жери):___________________________________________________  

Катталган жери:____________________________________________________________  

Үй телефон номери:_________________________________________________________  

Уюлдук телефон номери:_____________________________________________________  

 

 

№ 1-таблица. Жакын туугандары тууралуу маалымат (жолдошу/жубайы, ата-энеси, жолдошунун/жубайынын ата-энеси, балдары, бир тууган агалары жана эжелери, чоң эне жана чоң аталары).  

№  

Аты-жөнү  

Тууганчык жайы  

Туулган күнү   

Иштеген жери   

Кызмат орду   

Кайсыл убакыттан тартып кызматта   

Жашаган жери   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№ 2-таблица. Башка байланыштуу жактар тууралуу маалымат (жеке адамдар)  

№  

Байланыштуу жактын аты- жөнү  

Иштеген жери  

Кызмат орду  

Байланыштуулугу   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

№ 3-таблица. Банктын Убактылуу администратордун/банктарды жоюучунун, анын жакын туугандарынын жана башка байланыштуу жактардын ишкердик кызыкчылыгы тууралуу маалымат   

№  

Аты-жөнү  

Юридикалык жактын аталышы   

Ээлик кылганлгон үлүшү  

Юридикалык жак менен байланышы   

 

 

 

 

 

 

Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар анык экендигин тастыктайм. Алар өзгөргөн шартта, жаңыртылган маалыматтарды сунуштоого милдеттенем.   

  

 

_____________________(кол тамгасы) _____________________(күнү)   

  

  

 

 

  

АНКЕТА 

 

1. Аты-жөнү  (жеке адамдын)/(уюмдун жетекчисинин) _______________________________________________________________________  

2. Талапкерлигиңиз сунушталып жаткан кызмат орунду көрсөтүңүз:   

_____________________________________________________________________  

(кызмат орду, банктын аталышы)  

3. Аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана эмне себептен өзгөрткөндүгүңүздү белгилеңиз, ошондой эле мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _________________________________________________________________________.  

4. Туулган күнүңүз жана жериңиз _________________________________________ күн, ай, жыл, шаар, айыл, өлкө ______________________________________________  

5. Паспортуңуздун сериясы ____________ номери ________________ Ким тарабынан берилген ___________________ берилген күнү ________________________________  

6. Жарандыгы ____________________________________________________________   

Кандай жол менен алынгандыгын көрсөтүңүз: туулган жери боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча чечмелеп бериңиз __________________________________________________________________________  

7. Үй дареги (документ боюнча), _______________________ тел. №________________  

Айкын жашаган жери _______________________________________________________  

8. Төмөнкү багыттар боюнча билим деңгээлине ээ экендиги жөнүндө маалымат:  

- банктык мыйзамдар ________________________________________________  

- банктык тобокелдикти тескөө ________________________________________  

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары __________________________  

9. Билими _____________________________________ (жогорку, толук эмес жогорку, атайын орто, орто, бакалавр, магистр)  

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан жери  

Факультет же бөлүм  

Тапшырган жана аяктаган жылы  

Диплом боюнча адистиги  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

10. Эмгек жолун баштагандан бери аткарган иши  

Ишке кирген күн (ай, жыл)  

Иштен бошогон күн (ай, жыл)  

Ээлеген кызматы  

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Иштен бошонуу себеби  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

11. Кайсы өлкөдө, качан Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо кызмат адамы болгон компанияга карата:  

- административдик укук бузууларга жол берүүгө тиешелүү айыптоолор, анын ичинде иштин токтотулганды же кине коюу жокко чыгарылгандыгы жагдайлар болгонбу (ооба/жок) ___________________________________________________________________________  

- дисциплинардык чара колдонулганбы (ооба/жок) ____________________________  

- мыйзам талаптарына ылайык, кылмышка баргандыгы боюнча айыпталган, анын ичинде кылмыш иши токтотулган, актоо өкүмү чыгарылган жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган жагдайлар болгонбу (ооба/жок) ___________________________________________________________________________.  

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органынын аталышын, укук коргоо органынын аталышын көрсөтүү менен ал тарабынан коюлган айыптоолорду же кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган дисциплинардык чараларды, териштирүүлөр жыйынтыгын, соттун чечимин көрсөтүү зарыл: ______________________________________________________.  

 

12. Соттолуп, бирок анын мөөнөтү акырына чейин өтөлбөгөн болсо, аны да көрсөтүп, түшүндүрмө берүү зарыл.___________________________________________________________________________.  

 

13. Сизге кайсы бир кесиптик иш менен алектенүүгө тыюу салган жагдайлар болду беле, эгерде болгон болсо, кеңири түшүндүрмө берүү зарыл _____________________________________________________________________.  

 

14. Жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон, мажбурлоо тартибинде банкрот катары таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүү зарыл. ___________________________________________________________________________.  

Аны менен байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттукка чыгаруу же жоюу процессинде турган компанияда директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары аткарган ролуңузду жана жоопкерчилик деңгээлиңизди кеңири баяндап берүү зарыл.  

 

15. Сизге же Сиз аларга кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик жана жөнгө салуу органдары тарабынан иликтөөлөр жүргүзүлдү беле? Жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер боюнча экендигин кеңири түшүндүрүп жазуу зарыл ________________________________________________________.  

 

16. Учурда кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышып жактан болсоңуз, кеңири түшүндүрмө берүү зарыл. _________________________________________.  

 

Мен,________________________________________________________ (аты-жөнү)  

жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтар толук жана анык экендигин жана анкетада белгиленген маалыматтарга ылайык көрсөтүлгөндүгүн тастыктайм. Атайлап бурмалоолорго жана жашырып коюуга жол берген болсом, ал сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдук берүүдөн баш тартууга негиз боло тургандыгын жана мыйзамга ылайык жоопко тартылууга алып келиши ыктымалдыгын түшүнөм.  

 

 

  ______________________  

________ 

ж. «___» __________ кол тамгасы, күнү 

 

  

 

 

 

 

  

 

Банктын Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери: 

1. өз ыктыяры менен жоюлуу чечимин кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарды эске албаганда, банктын башкаруу органдарынын бардык ыйгарым укуктарын уставга жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашыруу 

2. Улуттук банк менен өз ара иш алып барып, отчетторду сунуштап туруу; 

3. Улуттук банктын уруксаты менен гана операцияларды жана төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу; 

4. активдерге, эсептерге жана документтерге инвентаризация жүргүзъп, банктын активдеринин сакталышын камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү

5. банктын финансылык абалынын начарлашына жол бербөө үчүн тиешелүү чараларды көрүү;  

6. банктын документтеринин, активдеринин сакталышын камсыз кылуу;  

7. банктагы айкын иш жагдайын финансылык отчетко салыштырып текшерүү;  

8. банктын чыгашаларын мүмкүн болушунча кыскартуу;  

9. банктын финансылык абалын жакшыртууга айкын мүмкүнчүлүк жана катышуучулар ага ниеттенген шартта, банктын төлөөгө жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү боюнча зарыл чараларды көрүү;  

10. банктын андан аркы иши боюнча сунуш-көрсөтмөлөрдү даярдоо;   

11. Улуттук банктын тиешелүү чечими болгон шартта, банкты реструктуризациялоо чараларын көрүү;  

12. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка чараларды ишке ашыруу.  

 

Банк жоюучусунун функционалдык милдеттери: 

1)  дайындалган учурдан тартып банк ишин текөөгө алып, активдерге, эсептерге жана документтерге инвентаризация жүргүзүп, активдеринин сакталышын камсыз кылуу чараларын көрүү

2) банктын мүлкүн тескөөгө алуу, кредиторлордун талаптарын оптималдуу канааттандыруу максатында банктын бардык активдери менен укук ченемдүү иш-аракеттерди жүргүзүү, банк алдындагы карыздарды өндүрүп алуу боюнча чараларды, ошондой эле банктын мүлктөрүн жана активдерин иликтеп табууга жана кайтарып алууга багытталган чараларды көрүү

3) кредиторлор талаптарынын негиздүүлүгүн текшерүү, негизсиз болсо аларды четке кагуу; 

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында белгиленген эрежелерди жана тартипти сактоо менен кредиторлорго төлөөлөрдү ишке ашыруу; 

5) киреше алып келбеген же милдеттенмелердин келип чыгышын шарттаган бүтүмдөрдү кошо алганда, банктын кайсыл болбосун милдеттенмесинен баш тартууга укуктуу (кредиторлордун же жоюу жол-жобосунун жүрүшүндө юридикалык анык милдеттенмелерди же милдеттерди аткаруудан баш тартуунун натыйжасында аларга келтирилген чыгашалар боюнча банктын кредиторунан болуп калуучу тараптарынын талаптарын канааттандырбастан); 

6) банктык аманаттарды коргоо жөнүндө мыйзамда белгиленген мөөнөт ичинде депозиттерди коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга жеке жактардын кепилденген депозиттери боюнча маалыматтарды берип турууга; 

7) жоюу башталганга чейинки акыркы үч жыл ичинде банк келишкен бүтүмдөрдү, эгерде аларда Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында көрсөтүлгөн бүтүмдөрдү жараксыз деп таануу белгилери камтылса, жараксыз деп таануу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу; 

8) банк акционерлерин, Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу талабы менен сотко кайрылууга укуктуу; 

9) Улуттук банк жана башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен кызматташып иш алып баруу; 

10) жоюлуп жаткан банктын бухгалтердик жана статистикалык отчетторун жана башка отчетторун, Улуттук банк белгилеген тартипте жана көлөмдө ага сунуштап турууга; 

11)  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынан жана башка Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынан банкты жоюу жол-жобосун ишке ашыруу боюнча келип чыккан башка милдеттерди аткарууга. 

 


Датасы: 28.02.2018
Туруктуу шилтеме

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына арналган кыскача тасмалар (видеороликтер) сынагы жөнүндө” жобо  

 

I. Жалпы жоболор 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына арналган кыскача тасмалар (видеороликтер) сынагын (мындан ары сынак) өткөрүү тартибин жана шарттарын аныктайт.  

1.2. Сынактын уюштуруучусу сынакты уюштуруу жана жүргүзүү милдеттери жүктөлгөн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү

1.3. Сынак Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгын белгилөө алкагында уюштурулууда.  

II. Сынактын максаты жана темалары  

2.1. Сынак коомчулуктун юбилейлик датага - улуттук валютанын 25 жылдыгына көңүлүн буруу максатында уюштурулууда.  

2.2. Сынакта негизги темадан тышкары, төмөнкү темалар боюнча кыскача тасмалар сунушталышы мүмкүн: 

- «Улуттук валютага 25 жыл»;  

- «Кыргыз сомуна 25 жыл»; 

- «Мен үчүн сомдун мааниси»; 

- «Сомдун өркүндөө жолу».  

 

III. Сынактын катышуучулары  

3.1. Сынак жашы он алтыга толгон жана андан өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары арасында  өткөрүлөт.  

3.2. Жеке сыяктуу эле, жамаат менен бирге даярдалган кыскача тасмалар жооптуу адамды көрсөтүү менен кабыл алынат.  

IV. Сынакта катышуу шарттары  

4.1. Сынакка 2018-жылдын 1-мартынан 10-майына чейинки аралыкта «Фэйсбук» (www.facebook.com), «Ютуб» (www.youtube.com), «Инстаграм» (www.instagram.com), «Одноклассники»(www.ok.ru), «В Контакте» (www.vk.com), «Твиттер» (www.twitter.com), «Билайв» (www.blive.kg), «Намба» (www.namba.kg), «Булбул» (www.bulbul.kg) сыяктуу бир же бир нече социалдык тармактарда жайгаштырылган кыскача тасмалар кабыл алынат:  

4.2. Катышуучу сынакка бир нече кыскача тасмасын жөнөтө алат. 

4.3. Катышуучулар кыскача тасма жайгаштырылган шилтемени көрсөтүү менен билдирмени 2018-жылдын 10-майында саат 17:00дөн кечиктирбестен “Кыскача тасма сынагына” деген белги менен press@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтүүгө тийиш. Билдирме эркин формада түзүлөт. Билдирмеде милдеттүү түрдө катышуучунун аты-жөнү, билдирме берип жаткан учурдагы курагы, жашаган жери, байланыш телефондору толугу менен көрсөтүлүшү зарыл.  

V. Комиссия жана баа берүү критерийлери  

5.1. Сынак жыйынтыгын чыгаруу максатында, сынакта жакын туугандары катышкан Улуттук банктын кызматкерлеринен тышкары, “Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын 25 жылдыгын өткөрүү боюнча иш-чаралар планын” ишке ашырууга жооптуу жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ичинен калыстар тобу түзүлөт.  

5.2. Кыскача тасмаларга баа берүүдө социалдык тармактарда анын кеңири жайылтылышы, “Жакты” (“лайктардын”) деген белгилердин же башка алгылыктуу белгилердин, башкаларга жөнөтүлгөндөрдүн саны, ошондой эле чыгармачылыгы, маанисинин өзгөчөлүгү, аткаруу техникасы, теманын чагылдырылышы, аткаруу сапаты эске алынат.  

5.3. Калыстар тобу сынактын жыйынтыгын 2018-жылдын 1-июнуна чейинки мөөнөт ичинде чыгарат. 

VI. Кыскача тасмаларга карата талаптар  

6.1. Сынактын катышуучулары кайсыл болбосун техникада аткарылган кыскача тасмаларды сунуштайт.  

6.2. «Фэйсбук» (www.facebook.com), «Ютуб» (www.youtube.com), «Инстаграм» (www.instagram.com), «Одноклассники» (www.ok.ru), «ВКонтакте» (www.vk.com), «Твиттер» (www.twitter.com), «Билайв» (www.blive.kg), «Намба» (www.namba.kg), «Булбул» (www.bulbul.kg) сыяктуу бир же бир нече социалдык тармактарда кыскача тасмаларды жайгаштырууда төмөнкү хештегдерди милдеттүү түрдө көрсөтүү зарыл:#сому25лет (же #кыргызсомуна25жыл), #конкурсНБКР.  

6.3. Сынакка төмөнкүлөр кабыл алынбайт: 

- башка бирөөнүн эмгектери /алардын көчүрмөлөрү

- сапаты начар тасмалар (176х144, CAMRip, TS ж.б.) жана жобонун талаптарына дал келбеген курактагы адамдар; 

- зордук-зомбулук сценаларын камтыган; терс мазмундагы, анын ичинде адамдын жана/же жарандын аброюна шек келтирген же басынткан, ошондой эле диний негиздеги же Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берген: адамдар ортосунда этникалык, улуттук, расалык же башка айырмачылыктарын козгогон темадагы: сюжети тамеки тартуу, ичимдик ичүү, баңги же психотропттук заттарды колдонууну кошо алганда, туура эмес жашоо негизин чагылдырган: “Кыргыз Банкы” товардык белгисинин чагылдырылышын кошпогондо компаниялардын кайсыл болбосун товардык белгилерин/аталыштарын жана жарнама мүнөзүндөгү башка материалдарды чагылдырган: нормага жатпаган лексиканы камтыган тасмалар. 

6.4. Жобонун талаптарына дал келбеген кыскача тасмалар комиссия тарабынан четке кагылып, кароого алынбайт. 

VII. Автордук укуктар  

7.1. Бардык укуктар кыскача тасмалардын авторлоруна таандык. Улуттук банк жалпыга маалымдоо каражаттарында жана башка басма продукцияларында сынакка сунушталган иштерди жарыялоо, ошондой эле аларды жарнамалар, көргөзмөлөр үчүн колдонуу укугун өзүнө калтырат. Сынактын катышуучусу анын кыскача тасмасын Улуттук банк тарабынан сунушталышына макулдугун тастыктайт

7.2. Автордук укуктардын сакталышы үчүн жоопкерчиликти сынакка кыскача тасмасын жөнөткөн катышуучу (катышуучулар жааматы) тартат. 

VIII. Жыйынтыктарды чыгаруу жана катышуучуларды сыйлоо  

8.1. Сынактын жыйынтыктары калыстар тобунун мүчөлөрү тарабынан бекитилет. 

8.2. Сынактын жыйынтыгы боюнча төмөнкү орундарды ээлеген жеңүүчүлөр аныкталат: 

- 1-орун; 

- 2-орун; 

- 3-орун. 

8.3. Байге фондунда баалуу жана кызыктыруучу белектер каралган. 

8.4. Комиссиянын чечими боюнча сынакта өзүнчө номинация белгилениши мүмкүн. Бул номинацияда жеңип чыккан кыскача тасма кызыктыруучу белек менен сыйланышы ыктымал.  

8.5. Сынактын жыйынтыктары тууралуу маалымат Улуттук банктын www.nbkr.kg. расмий интернет сайтында жайгаштырылат.  

8.6. Сыйлоо аземинин өткөрүлгөн жери жана убактысы тууралуу маалымат кошумча маалымдалат.  

 

Сынак уюштуруучунун дареги: 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

(Улуттук банктын Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү

Байланыш тел.: 0 (312) 61-06-67 

Электрондук дареги: press@nbkr.kg