Сынактар


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

Банктын жоюучусуна / 

Убактылуу администраторуна  

талапкерлердин базасын түзүү үчүн талапкерлерди  

тандоо боюнча жобого 1-тиркеме 

 

 

Банктын жоюучусуна карата минималдуу квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимине ээ болуу;  

- экиден кем эмес юридикалык жактарды жоюу тажрыйбасына ээ болуу (айрыкча коммерциялык банктар боюнча);  

- Кыргыз Республикасынын банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамдарын, банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө, банктарды банкроттоо мыйзамдарын билүү;  

- иште кынтыксыз абройго ээ болуу;  

- жоюучу юридикалык жак / жеке ишкер болсо, анда ал адам дайындалганга чейин ошол жак беш жыл ичинде банкрот процессинде болбоого тийиш; 

- Убактылуу администрация киргизилген банктын карыз алуучулары, кредиторлору жана банк менен байланыштуу жактар менен таламдардын каршы келүү жагдайынын жок болушу.   

 

 

Убактылуу администраторго карата минималдуу квалификациялык талаптар: 

Убактылуу администратор кызматына талапкер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш: 

1) жогорку билими ээ болуу;  

2) финансы-банк системасында кеминде беш жыл, анын ичинде жетекчи кызматтарда - кеминде эки жыл эмгек стажы;  

3) банк ишин жана банктык тобокелдиктерди жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүү;  

4) иште кынтыксыз абройго ээ болуу;  

5) Убактылуу администрация киргизилген банктын карыз алуучулары, кредиторлору жана банк менен байланыштуу жактар менен таламдардын каршы келүү жагдайынын жок болушу.   

 

 

 

Банктын жоюучусуна / 

Убактылуу администраторуна  

талапкерлердин базасын түзүү үчүн талапкерлерди  

тандоо боюнча жобого 2-тиркеме 

 

 

 

Жеке маалымат жана   

иш кызыкчылыктары тууралуу маалымат  

Аты-жөнү (толугу менен) ___________________________________________________  

Туулган күнү, айы, жылы:___________________________________________________  

Туулган жери:_____________________________________________________________  

Паспортунун №___________________ Берилген күнү____________________________  

Колдонуу мөөнөтү:_____________________________  

Берилген жери_________________________________  

Үй дареги (жашаган жери):___________________________________________________  

Катталган жери:____________________________________________________________  

Үй телефон номери:_________________________________________________________  

Уюлдук телефон номери:_____________________________________________________  

 

№ 1-таблица. Жакын туугандары тууралуу маалымат (жолдошу/жубайы, ата-энеси, жолдошунун/жубайынын ата-энеси, балдары, бир тууган агалары жана эжелери, чоң эне жана чоң аталары) 

№  

Аты-жөнү  

Тууганчылык деңгээли   

Туулган күнү   

Иштеген жери   

Кызмат орду   

Кайсы убакыттан тартып кызматта   

Жашаган жери   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 2-таблица. Башка байланыштуу жактар тууралуу маалымат (жеке адамдар)  

№  

Байланыштуу жактын аты- жөнү  

Иштеген жери  

Кызматы  

Байланыштуулугу   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 3-таблица. Убактылуу администратордун/банктарды жоюучунун, анын жакын туугандарынын жана башка байланыштуу жактардын иш кызыкчылыгы тууралуу маалымат   


Датасы: 05.11.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарын төмөнкү сюжеттер боюнча 2019-жылы чыгаруу үчүн монеталардын эскиздеринин долбоорлорун иштеп чыгууга сүрөтчү-дизайнерлер арасында ачык сынак жарыялайт:  

Сериясы 

Темасы / сюжети 

Диаметри / өлчөмү (мм) 

Формасы 

Кыргыз каганатынын доору 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы 

38,61 

Тегерек 

Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары 

38,61 

Тегерек 

Кыргызстандын Кызыл китеби 

Мала кызыл мандалак 

28,81*38,61 

Сүйрү (тандоо боюнча) 

38,61 

Тегерек (тандоо боюнча) 

Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 

Күрөш 

38,61*38,61 

Төрт бурчтуу 

Тарыхый окуялар 

Улуу Жеңишке 

75 жыл 

38,61 

Тегерек 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору берилген теманы толук ачып берүүгө жана төмөнкү критерийлерге жооп берүүгө тийиш: 

- берилген сюжеттерге туура келүү

- жогорку деңгээлде көркөм аткаруу; 

- маданий жана эстетикалык ченемдерге туура келүү

- жеке чыгармачылык. 

 

Сынактын шарттары: 

1. Автор/ катышуучу ар бир монета боюнча болгону төрттөн (4) эскиздер долбоорун иштеп чыгат, анын ичинде: 

- алдыңкы бети боюнча эки эскиз долбоору; 

- арткы бети боюнча эки эскиз долбоору.  

 

2. Монетанын жасалгасына коюлган талаптар: 

· «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кумурасы» коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана «Кыргыз кумурасы / Kyrgyz vase» жазуусу түшүрүлөт; 

- арткы бети (реверс) сюжетти улантышы керек, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2019» көрсөтүлөт

· «Тиричилик буюмдары: Кыргыз кийими, зер буюмдары» коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана сүрөттөлгөн буюмдун аты кыргыз жана англис тилиндеринде түшүрүлөт; 

- арткы бети (реверс) сюжетти улантышы керек, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2019» көрсөтүлөт. 

1 сом номиналындагы жез-никель монетасынын эскизи 10 сом номиналындагы күмүш монетанын бекитилген эскизине туураланат. 

· «Мала кызыл мандалак» коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана «Tulipa rosea Vved / Мала кызыл мандалак» жазуусу түшүрүлөт; 

- арткы бети (реверс) сюжетти улантышы керек, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2019» көрсөтүлөт жана «Кыргызстандын Кызыл китеби» жазуусу жайгаштырылат. 

· «Күрөш» коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын» расмий логотиби жайгаштырылат; 

- арткы бети (реверс) сюжетти улантышы керек, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2020» көрсөтүлөт жана «Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары / World nomad games» жазуусу жайгаштырылат. 

1 сом номиналындагы жез-никель монетасынын эскизи 10 сом номиналындагы күмүш монетанын бекитилген эскизине туураланат. 

· «Улуу Жеңишке 75 жыл» коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу жайгаштырылат

- арткы бети (реверс) сюжетти улантышы керек, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2020» көрсөтүлөт. 

1 сом номиналындагы жез-никель монетасынын эскизи 10 сом номиналындагы күмүш монетанын бекитилген эскизине туураланат. 

Монетанын металлы, пробасы жана салмагы аткаруунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу арткы бетинде да жайгаштырылышы мүмкүн. Ошондой эле, «Кыргыз Банкы» жазуусун түшүрүүгө да жол берилет. 

3. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору төмөнкү форматта берилиши керек: 

· А4 форматындагы кагазда жана иштелип чыккан көркөм сүрөттөр монетанын өзүнүн чоңдугу боюнча жана чоңойтулган формада (диаметри 150 мм); 

· электрондук түрдө, JPG форматында. 

Ар бир коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбооруна сунушталган дизайндын мазмунун, маанисин чечмелеген түшүндүрмөлөр кошо тиркелүүгө тийиш. 

4. Сынактын жеңүүчүсүнө монетанын ар бир бетине 50 000 (элүү миң) сомдон алып эсептегенде бир монетага 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Сый акы Улуттук банк Башкармасы бекиткен эскиздердин долбоорлоруна гана төлөнөт. 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоору «Сынак» (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы үчүн) белгисин коюу менен Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча Улуттук банкка тапшырылат (№314 иш бөлмөсү). 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорун сунуштоо мөөнөтү 2019-жылдын 15-январына чейин. 

Кошумча маалыматты (312) 66 92 24, 66 92 25 телефондору аркылуу алсаңыздар болот. 

 


Датасы: 07.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Убактылуу администраторуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

Куленбекова Ж.К. 

1-й рейтинг 

21 

Абдулдабеков Р.А. 

2-й рейтинг 

18 

Шаршекеева К.Ш. 

3-й рейтинг 

17 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

Банктардын жоюучусу же Убактылуу администратору катары дайындалуучу талапкерлер маалымат базасын түзүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча сынак комиссиясы 

 

Банктардын жоюучусуна рейтинг барагы 

 

 

№ 

п/п 

ФАА.А 

Позициясы 

Жалпы балл 

ДЕБРА 

1-й рейтинг 

30 

Шаршекеева К.Ш. 

2-й рейтинг 

25 

 


Датасы: 04.05.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валюта сомдун жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгына карата жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү, магистранттары жана студенттери арасында илимий эмгектер боюнча сынак жарыялайт 

 

1. Максаты 

1. Жаш адистерди, магистранттарды жана студенттерди илимий-изилдөө ишине тартуу жана изилдөөлөр жайынтыгын банктык иш процессинде колдонуу сынактын максатынан болуп саналат. 

 

2. Катышуучулар 

2. Сынакка төмөнкүлөр катыша алат: 

- Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөндөр, магистранттар жана 4-5-курстардын студенттери; 

- Кыргыз Республикасынын чет өлкө жогорку окуу жайларын 2016-2017-жылдары бүтүргөн жарандары, чет өлкөдө окуп жаткан магистранттар жана 4-5-курстун студенттери. 

Бир катышуучу бир гана илимий эмгекти тапшыра алат. 

Авторлордун максималдуу саны  эки адам. 

 

3. Талаптар 

3. Илимий эмгектер Кыргыз Республикасынын экономикасына тиешелүү маселелерге арналып, төмөнкү багыттардын бирин камтууга тийиш: 

- банк жана банктык эмес (микрокаржылоо уюмдары, кредиттик союздар жана ж.б.) уюмдардын иши; 

- банктык жана банктык эмес жөнгө салуу иши; 

- тышкы экономикалык мамилелер; 

- мамлекеттик бюджет (мамлекеттик жана жеке карыз, фискалдык саясат); 

- акча-кредит саясаты; 

- инфляция жана инфляциялык процесстер; 

- төлөм системалары / нак эмес эсептешүүлөр; 

- финансылык сабаттуулук; 

- финансылык туруктуулук; 

- финансы рыноктору; 

- компаниялардын жана үй чарбаларынын экономикалык иш жагдайы; 

- экономикалык өсүш. 

4. Талдап-иликтөөлөрдүн сандык ыкмасын пайдалануу (эконометрикалык инструменттердин пайдаланылышына артыкчылык берилет). 

5. Төмөнкү материалдар кабыл алынат: 

- эмгектин жетекчиси / эдвайзери тарабынан жактырылган магистрдик жана дипломдук эмгектер тезистери. Жетекчинин / эдвайзердин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл; 

- рецензент тарабынан жактырылган илимий эмгек. Мында, рецензенттин электрондук дарегин жана телефонун көрсөтүү зарыл. 

6. Тексттин мазмуну автордун өзүнө гана таандык болушу зарыл. Плагиаттыкка жол берилбейт. www.antiplagiat.ru сайтынан документтин түп нускасы боюнча кыскача отчет кошо тиркелүүгө тийиш. 

7. Илимий эмгектерди мамлекеттик, расмий же англис тилдерде жөнөтүүгө болот. 

8. Илимий эмгектер буга чейин бир дагы журнал, гезит, электрондук булактарда жарыяланбаган болууга тийиш. 

9. Эмгекке карата коюлган талаптар: 

Илимий эмгек төмөнкү бөлүктөрдөн турушу зарыл: 

9.1. Эмгектин аталышы мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде. 

9.2. Аннотация мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде (ар бири 3-4 сүйлөмдөн), негизги сөздөр (5-6 сөздөн ашпоого тийиш) JEL, УДК. 

9.3. Киришүү (максаты, милдети, объектиси, изилдөө ыкмалары, гипотезасы). 

9.4. Негизги тезистер (теориялык, методологиялык аспектилер жана эмпирикалык эсептешүүлөр). 

9.5. Корутунду (тыянактар, сунуш-көрсөтмөлөр). 

9.6. Колдонулган адабияттар. Цитата келтирүүдө, шилтемелерди жана адабияттардын тизмесин көрсөтүүдө ГОСТ Р7.0.5 2008 же АРА стандартын колдонуу. 

9.7. Тиркеме. 

Сынакка сунушталуучу эмгектин көлөмү А4 форматындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тийиш; Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифт өлчөмү 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш; тилкеси: сол жагынан  3, жогору/төмөн жагынан  2, оң жагынан  1,5 см аралыгы сакталышы зарыл. Документтин форматы *.doc (копия *.pdf). 

3-бөлүктүн талабына жооп бербеген эмгектер кароого алынбайт. 

 

4. Сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер 

10. Илимий эмгек, окуучуларга окуган жеринен маалымкат жана  билдирме формасы. Чогуу бүткөрүлгөн эмгектер үчүн бир билдирме берилет. 

 

5. Эмгектерди карап чыгуу процесси 

11. 2018-жылдын 4-майынан 13-июлга чейин илимий эмгектерди кагазга чыгарылган же электрондук түрдө кабыл алынат (таблицаларды, графиктерди, эсептешүүлөрдү кошо тиркемеси менен). 

2018-жылдын 16-июлунан 24-августка чейин кабыл алынган илимий эмгектер баа берүү комиссиясынын кароосуна сунушталат. Баа берүү комиссиясы  

6-бөлүктө көрсөтүлгөн критерийлерге ылайык баа берүүгө тийиш. 

Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 2018-жылдын 5-сентябрьда тапшырылат. 

Белгиленген мөөнөт келип түшкөн эмгектердин көлөмүнө жараша өзгөртүлүшү мүмкүн. Бардык өзгөртүүлөр боюнча маалыматтар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланат. 

Сынакка сунушталган, анын ичинде кароого алынган жана алынбай калган илимий эмгектер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт. 

Сынак жыйынтыгы жөнүндө маалымат бардык катышуучуларга 2018-жылдын 30-августуна чейин электрондук почта аркылуу маалымдалат. 

 

6. Сынакка сунушталган илимий эмгектерге баа берүү критерийлери (балл менен) 

12. Сынакка сунушталган илимий эмгектер төмөндөгү критерийлер боюнча бааланат:  

- Илимий эмгектин Кыргызстандын экономикасы үчүн актуалдуулугу (10 б.);  

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык, колдонмо иши үчүн алардын мааниси (10 б.); 

- илимий эмгекти иштеп чыгуунун жүрүшүндө илимий-усулдук ыкмалардын, эконометрикалык жана статистикалык ыкмалардын негизинде эсептөөлөрдүн колдонулушу (10 б.); 

- эмпирикалык маалыматтарга жана теоретикалык тыянактарга таянуулар (10 б.); 

- тыянактардын жана сунуш-көрсөтмөлөрдүн камтылышы (10 б.); 

- грамматикалык жана стилистикалык талаптарга жооп бериши (10 б.). 

  

7. Сыйлык өлчөмү  

13. Биринчи орун  10 000 сом (авторлор санына карабастан). 

Экинчи орун  7 000 сом (авторлор санына карабастан).  

Үчүнчү орун  5 000 сом (авторлор санына карабастан).   

 

8. Маалымат алуу үчүн 

14. Улуттук банктын 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын «Экспедиция» 117-бөлмөсүнө, tseyitov@nbkr.kg электрондук почта дарегине жана +996 (312) 66-91-91 телефонуна кайрылууга болот. 

 

 


Датасы: 11.04.2018
Туруктуу шилтеме

 

 

 

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында республикалык сынак өткөрүү жөнүндө жобо 

 

“Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл” темасын мыкты чагылдыруу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын арасында республикалык сынак (мындан ары сынак) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан улуттук валютанын жүгүртүүгө чыгарылышынын 25 жылдыгын белгилөөнүн алкагында өткөрүлүүдө.   

Сынак жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары  ЖМК), жарандардын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн калайык-калктын Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы темасына карата кызыгуусун арттыруу, басма сөз жана электрондук ЖМКларда сапаттуу жарыялоолор аркылуу кыргыз сомунун аброюн жогорулатуу маселесине көңүл буруу максатында өткөрүлүүдө.   

Сынак өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар Улуттук банктын расмий сайтында (www.nbkr.kg.) жарыяланат.   

Журналисттик иштер жарыялоолорду, телесюжеттерди же радио берүүлөрдү даярдоо аркылуу сынакка сунушталат.   

 

 Сынактын максаттары   

1. Республика калкынын финансылык сабаттуулук деңгээлин жогорулатуу;   

2. ЖМК өкүлдөрүнүн Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы, кыргыз сомунун аброюн жогорулатуу темасына карата кызыгуусун арттыруу;   

3. Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына карата ишенимди жогорулатуу маселеси боюнча калкты кеңири маалымдоо.   

 

 Сынактын номинациялары   

Мамлекеттик тилде мыкты теле материал 

Расмий тилде мыкты теле материал   

Мыкты регионалдык теле материал   

Мамлекеттик тилде мыкты радио материал   

Расмий тилде мыкты радио материал   

Мыкты регионалдык радио материал  

Мамлекеттик тилде басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты материал 

Расмий тилде басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты материал   

Басма сөз ЖМКларда жарыяланган мыкты регионалдык материал 

Интернет-басылмаларда мамлекеттик тилде жарыяланган мыкты материал   

Интернет-басылмаларда расмий тилде жарыяланган мыкты материал   

  

Сынактын шарттары   

Сынакка Кыргыз Республикасындагы басма сөз жана электрондук ЖМКнын (пресса, теле жана радио, интернет) журналисттери катыша алышат.   

Баалоочу комиссиянын кароосуна мамлекеттик жана расмий тилдеги материалдар сунушталууга тийиш.   

Бир эле автордон берилген материалдардын саны жана сынактык иштердин көлөмү чектелбейт. 

Сынакка сунушталган иштер 2018-жылдын 9-апрелинен 1-октябрына чейинки мезгил аралыгында ЖМКларда жарыяланууга тийиш.  

 

Сынакка материалдарды берүү тартиби   

Сынакка катышуу үчүн талапкерлер сынакка катышуу ниетин билдирген   билдирмени толтуру, ага карата резюмени (кыскача маалыматты) жана сынактык материалдарды кошо тиркеп, документтер топтомун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Чүй проспектиси, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына (Экспедиция) "Сынакка катышуу" деген белгини коюу менен тапшыруусу зарыл.  

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү түрдөгү иштер кабыл алынат:   

- сынактык материалды жарыялоо менен газетанын же журналдын түпкү номери же анын электрондук варианты (газетанын сканерден өткөрүлгөн бети);   

- маалымат агенттиктеринде жарыяланган материалдар тексттин көчүрмөсү жана интернет-ресурстан сканерден өткөрүлгөн электрондук баракча түрүндө маалыматтын чыгышын тастыктаган материал жайгаштырылган электрондук дарегин (линка) көрсөтүү менен кабыл алынат;   

- радио материалдардын аудио файлдары электрондук түрдө кабыл алынат;   

- телематериалдары менен видео файлдар электрондук түрдө кабыл алынат.   

  

Сынакка материалдарды тандоо критерийлери   

· Материалдын сынактын темасына, номинацияга, сынактын шарттарына ылайык келиши;   

· Объективдүүлүк, ар тараптуу мамиле;   

· Колдонулган маалыматтардын тактыгы, жеткиликтүү берилиши;   

· Теманын толук ачып көрсөтүлүшү;   

· Материалдын социалдык жактан маанилүүлүгү.   

 

Сынактын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрдү сыйлоо   

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынактык комиссия тарабынан аныкталат.   

- Сынактык комиссиянын ишин сынактык комиссиянын төрагасы жетектейт.   

- Сынактык комиссиянын отурумунда анын мүчөлөрүнүн жарымынан көбү катышкан шартта сынактык комиссиянын чечими мыйзамдуу болуп саналат.   

- Сынактын жеңүүчүлөрү сынактын талаптарына ылайык, ар бир номинация боюнча билдирмелерин белгиленген мөөнөттө берген катышуучулардын ичинен жөнөкөй ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен аныкталат. Сынактык комиссиянын ар бир мүчөсү ар бир номинациядагы катышуучуга бир добуштан берүүгө укуктуу.   

- Бирдей добушка ээ болгон катышуучуларга кайрадан ачык добуш берүү өткөрүлөт. Эгерде кайрадан ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча катышуучулардын бирдей добушка ээ болуу себебинен улам жеңүүчүнү аныктоо мүмкүн болбогон учурда, төраганын добушу чечүүчү болот.   

- Сынактык комиссиянын чечими протокол менен таризделет.   

- Ар бир номинация боюнча бир эле материал жеңүүчү болуп эсептелет.   

- Сынактык комиссия өтүп жаткан жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен сынактын жыйынтыгын чыгарат.   

Сынактын жыйынтыгы Кыргыз Республикасынын Маалымат жана басма сөз күнү салтанаттуу иш-чарада жарыяланат, анда ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөргө баалуу сыйлыктар менен дипломдор тапшырылат.   

Сынактын байге фондусунда баалуу белектер, ошондой эле кызыктыруучу сыйлыктар каралган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сынактын материалдарын келечекте пайдалануу, анын ичинде милдеттүү түрдө авторго шилтеме кылуу менен материалдарды өз ыңгайына жараша жарыялоо укугун өзүнө калтырат.